Een winkelgebied is het hart van een dorp of wijk. Daarom is het belangrijk om bijvoorbeeld leegstand tegen te gaan en achterstallig onderhoud aan te pakken. Met het actieplan Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken biedt de gemeente Emmen financiële steun aan initiatieven hiervoor. Er wordt begonnen met de projecten ‘Vaarrecreatief Centrumkwartier in Nieuw-Amsterdam en het opknappen winkelgebied in Schoonebeek.

Met de projecten in Nieuw-Amsterdam en Schoonebeek wordt het begin gemaakt van de aanpak van de leefbaarheid in dorpen en wijken volgens wethouder René van der Weide: “We willen de fijne woon-, werk- en leefomgeving in de dorpen en wijken in stand houden en waar nodig verbeteren. Met het stimuleringsfonds kunnen we initiatieven van bijvoorbeeld bewoners financieel ondersteunen”.

In totaal is met het Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken € 6 miljoen beschikbaar voor de komende vijf jaar. Voor initiatieven geldt wel een aantal criteria, onder andere dat er voor een idee draagvlak moet zijn onder bewoners, maatschappelijke organisaties en/of bedrijfsleven. Ook moet minimaal 25% van de kosten voor subsidie gedekt worden uit bijdragen van derden en/of door een actieve bijdrage van vrijwilligers. Nadat de gemeenteraad hierover een besluit heeft genomen, wordt het actieplan verder uitgewerkt.