Wakker Emmen vindt dat er een aantal zaken moeten gebeuren aangaande de woonvisie in Emmen. Meer aanbod voor jongeren en starters, senioren moeten kunnen blijven wonen in hun eigen dorp, welstandsluw bouwen, verlaging van de woonlasten en meer mogelijkheden tot lintbebouwing. Deze punten heeft Wakker Emmen aangedragen ter verbetering van de woonvisie. Lees meer voor de volledige bijdrage tijdens de raadscommissie wonen en ruimte.

Een document dat overloopt van algemene termen, oftewel kretologie zoals; stimuleren, participeren, gesprekken aangaan, ontwikkelen programma’s, verantwoordelijkheid, samenwerking, mogelijkheden onderzoeken,  onderzoek en nog eens onderzoek. In de ogen van Wakker Emmen zeker geen visie document en absoluut niet SMART opgesteld. De visie heeft meer weg van een plan van aanpak dan een concrete visie. Een gemiste kans, gezien het belang van het onderwerp
 
De eerste opmerking die wij hebben is het feit dat dit document een actualisatie is van het woonplan 2020, deze nieuwe woonvisie die nog vastgesteld moet worden bestrijkt ook het jaar 2012 dat al op zijn eind loopt, hoe actueel is deze actualisatie dus en lopen we misschien al weer achter de feiten aan? Demografische ontwikkelingen hebben de ambitie van een inwoneraantal van 120.000 teruggezet naar een inwoneraantal tussen de 107.000 en 112.000. Op welke gegevens is dit nieuwe inwoneraantal gebaseerd en hoe realistisch zijn deze nieuwe verwachtingen. We hebben in het stuk geen duidelijke uiteenzetting ondersteunt met cijfers dat er rekening wordt gehouden met de babyboomers en de vergrijzing. Het gemiddelde van dit nieuw te verwachten inwonersaantal is 109.000 en hier zitten we nu al onder. Wakker Emmen wil dus een solide onderbouwing van de nieuwe uitgangspunten betreffende het verwachte inwonersaantal. De vorige was immers een stugge visie op 120.000 inwoners terwijl tal van waarschuwingen genegeerd zijn.

Een andere ontwikkeling die de actualiteit van deze woonvisie in twijfel brengt zijn de financiële ontwikkelingen bij de woningbouwcorporaties. De kabinetsplannen veroorzaken chaos op de huurmarkt. In onze regio betekent dit een derving van opbrengsten voor  corporaties met als gevolg dat renovatie- en onderhoudsplannen vertraging oplopen of de ijskast ingaan, nieuwbouwprojecten zullen worden uitgesteld en de stilstand is een feit. Stilstand betekent volgens ons achteruitgang en de kwaliteit van woningen en de buurt zal afnamen. Desastreuze gevolgen als het gaat om kwaliteit. Kwaliteit is juist de peiler van deze visie. In de visie wordt nergens gesproken over deze desastreuze gevolgen, dat kan ook niet gezien het nieuwe kabinet, maar het doorkruist deze visie. Dit vergt in onze optiek om een actualisatie. Op welke wijze gaat het college om met de problemen van de woningbouwcorporaties.

Uit deze woonvisie komen diverse zaken naar voren waar Wakker Emmen andere keuzes wil maken

 1. Seniorenwoningen zullen hoofdzakelijk in Emmen en de grote dorpen geplaatst worden. Dit terwijl het toch zou moet zijn dat men zo lang mogelijk in de eigen omgeving moet kunnen blijven wonen. Wakker Emmen vindt dat een ieder zo lang mogelijk in zijn of haar eigen dorp moet kunnen blijven wonen. 
 1. Een levendig/bruisend centrum wordt mede veroorzaakt door het aantal in het centrum wonende jongeren. Het is daarom essentieel op een visie te hebben op welke wijze jongeren naar het centrum kunnen worden getrokken. Het stimuleren van meer jongeren in het centrum van Emmen verdient aandacht. Wij kunnen in de voorliggende woonvisie niet terug vinden op welke manier er jongeren naar het centrum getrokken worden, graag een reactie.
   
 2. Lintbebouwing behoort bij onze identiteit. Het is een sterk punt binnen onze gemeente mede gezien de ruimtelijke opzet en de groene invulling hiervan. Te vaak hebben wij in het verleden gezien dat lintbebouwing is afgewezen met als reden: Horizon vervuiling, verstoring van het Drents landschap en nog meer van deze subjectieve drogredenen. Exemplarisch is het contrast tussen een nieuw te bouwen woning op de hoek Kruiwerk / Dordsedijk in Klazienaveen en het afwijzen van het perceel aan de boslaan in Emmerschans. Hierover is zelfs door de fractie van BGE destijds een amendement ingediend. Wakker Emmen vindt dat er coulant en soepel moet worden omgegaan met bouwen in de linten. Stimuleren is ons standpunt.
   
 3. Welstand. Wakker Emmen is voorstander van welstandluw bouwen. Enkele hoofdlijnen zijn voor ons voldoende waarop onze burger mag kan gaan bouwen. Geen betutteling, maar de creativiteit en de vrijheid bij de burger laten. Dit betekent geen vrijstaat van regelgeving, maar beperkte regels. Dit draagt bij een het verlagen van een drempel om te gaan bouwen.
   
 4. Woonlasten. De fractie van Wakker Emmen hamert al sinds ons intreden in maart 2010 dat de woonlasten te hoog zijn in onze gemeente. De sociaal economische positie staat niet in verhouding tot de woonlasten. Het verlagen van tarieven is een middel om dit te bereiken, hiervoor hebben we tot 2x maal toe tijdens de begrotingsbehandeling miljoenen voor vrijgemaakt, helaas zonder steun van een meerderheid van deze raad.
  Tijdens de behandeling van de kadernota zag de coalitie plotseling ook het licht en kwam met een slap voorstel om niet de jaarlijkse stijging van 2,5% door te voeren maar 1,5%. Marginale gevolgen voor de woonlasten, het heeft zelfs een stijging tot gevolg. Een hoog voor de bühne gehalte in plaats van het probleem bij de wortel aan te pakken.

   

Naast het verlagen van tarieven kan ook d.m.v. energiebesparende maatregelen de woonlasten om laag worden gebracht. 

Tijdens de raadsvergadering in april 2012 is door de voltallige raad m.u.v. de VVD een motie van Wakker Emmen aangenomen om de mogelijkheid te onderzoeken voor een subsidieregeling met als doel het stimuleren van isolerende maatregelen, het gebruik van warmte- en koudeopslag en het gebruik van zonne-energie bij bestaande particuliere woningen. Dit is enerzijds goed voor de woonlasten, anderzijds is het goed voor het milieu. Bijkomend effect is, dat het een stimulans is voor de bouwsector.Wakker Emmen wil van het college opheldering over de stand van zaken van de aangenomen motie met betrekking tot een subsidieregeling tot energiebesparende maatregelen. Tevens is het college verzocht om na het zomerreces met een voorstel naar de raad te komen. Tot onze teleurstelling hebben wij nog geen voorstel mogen ontvangen en wij betreuren het dat het college niet adequaat oppakt. Onze vraag aan het college is waarom er niet meteen werk is gemaakt van de motie en wanneer de raad een voorstel mag verwachten.

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek