In de afgelopen commissievergadering Samenleving van deze maand heeft de comissie gesproken over het bouwen van een nieuw zwembad in Emmen ter vervanging van de oude Aquarena. Dit zwembad is hoog toe aan vervanging, en daarom is Wakker Emmen ook voorstander van de bouw van een nieuw zwembad in Emmen. Lees hieronder de bijdrage van ons raadslid Pascal Schrik over het onderwerp.

Voorzitter,

Waarom moet het huidige zwembad dicht? De glijbaan en de golven doen het toch nog! Voorzitter dit was de reactie van mijn kinderen tijdens een bezoek wat wij onlangs brachten aan Aquarena. In de ogen van kinderen volstaat het huidige Aquarena qua speelplezier blijkbaar nog prima.

Echter voorzitter zien wij ook dat het huidige zwembad verouderd is en nodig toe is aan vervanging. Vooral, het voor het oog niet zichtbare gedeelte in de machinekamer is technisch afgeschreven. Ook de provincie Drenthe heeft onlangs nog geconstateerd dat het onderhoud van het zwembad niet op orde is. Onze fractie kan zich vinden in het voorstel om niet meer te investeren in het huidige zwembad maar te kiezen voor de bouw van een nieuw zwembad op de locatie Meerdijk.

In het voorstel zien wij dat het nieuw te bouwen zwembad zal bestaan uit diverse baden. In tabel 1 van het raadsvoorstel zijn de diverse afmetingen van de verschillende baden weergegeven. Onder de tabel wordt opgemerkt dezelfde uitgangspunten zijn gehanteerd als bij het productconcept dat in de commissie Samenleving in 2011 is gepresenteerd. Voorzitter dit is niet juist. In 2011 is het wedstrijdbad namelijk nog 17,9 meter breed en in dit voorliggende raadsvoorstel nog maar 15,4 meter.

Voorzitter, wij hebben een aantal vragen met betrekking tot de afmetingen van de diverse bassins. Zo zien we dat het recreatiebad 63% kleiner wordt dan het huidige recreatiebad. Wij vragen ons af wat er dan nog overblijft van het recreatiebad en of dit nog voldoende aantrekkelijk is voor de gebruikers om een bezoek te brengen aan het zwembad. Juist dit recreatiegedeelte is voor veel gebruikers het gedeelte om een bezoek te brengen aan een zwembad. Is het recreatiegedeelte in deze tijd überhaupt nog wel een verantwoordelijkheid voor de gemeente of zijn andere partijen hiervoor de aangewezen partijen. Graag een reactie van de wethouder.

Verder zien wij dat het wedstrijdbad een afmeting krijgt van 25 x 15,4 meter. Voorzitter dit is een achteruitgang in het aantal banen van 7 in het huidige Aquarena naar 6 in het nieuw te bouwen zwembad. Voor de hoofdgebruiker van het wedstrijdbad, zwemvereniging De Kikker, betekent dit voor de organisatie van wedstrijden een beperking. Ook de eventuele organisatie van bijvoorbeeld nationale kampioenschappen kortebaan of Europese jeugdwedstrijden is hierdoor niet meer mogelijk.

Conform de door de KNZB gestelde normen dient het wedstrijdbad hiervoor 25 X 21 meter groot te zijn. Wij hebben van de KNZB vernomen dat bij een 8 baans wedstrijdbad Emmen weer een goede kans maakt om dergelijke aantrekkelijke evenementen te mogen organiseren.
Wij denken dat het ook goed kan zijn voor de uitstraling van Emmen dat er met enige regelmaat een dergelijk evenement wordt georganiseerd.

Voorzitter, wij vinden het goed om te zien dat er ook weer ruimte is voor een instructie- en doelgroepenbad. Zeker met het oog op de vergrijzing van onze gemeente vinden wij het goed dat er voor de senioren een mogelijkheid blijft om te kunnen sporten- en bewegen. De afmeting van het bad vinden wij wel aan de ruime kant. Wij denken dat het aanbieden van sport- en beweeglessen voor speciale doelgroepen beter tot zijn recht komt in een kleiner doelgroepenbad.

Door nu bijvoorbeeld het instructie en doelgroepenbad iets te verkleinen kan het wedstrijdbad worden vergroot naar 25 x 21 meter. Per saldo kan dan binnen de huidige budgettaire kaders hetzelfde aantal m2 zwemwater worden gehandhaafd. De investering die nu wordt voorgesteld heeft een looptijd van ruim 30 jaar. Het is ons inziens daarom juist belangrijk te kijken naar de werkelijke en toekomstige behoeften bij de inwoners en verenigingen. Wij horen graag van de wethouder waarom ervoor de in het raadsvoorstel genoemde afwijkende afmeting is gekozen en wat hij vindt van de zojuist genoemde aanpassing.

Voorzitter, verder worden er in het voorstel een aantal aannames gedaan waarvan wij ons afvragen of die realistisch zijn. Zo is de verwachting dat het aantal bezoekers met 20.000 per jaar zal toenemen terwijl de laatste rapportage sport van het CBS landelijk een duidelijke trend van daling weergeeft. Ook in combinatie met een aanzienlijk kleiner recreatiebad lijkt dit niet realistisch.

Verder zien wij dat er ca. € 100.000,- aan extra inkomsten wordt geraamd. Graag horen wij van de wethouder op basis waarvan er rekening wordt gehouden met de extra inkomsten. Als dit alleen gerelateerd is aan het aantal verwachte extra bezoekers dan wij hebben wij hier onze vraagtekens bij of dit daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Voor alle duidelijkheid hopen ook wij dat het nieuwe zwembad meer bezoekers gaat trekken ten opzichte van de huidige bezoekersaantallen van zwembad Aquarena. Echter laat de landelijke trend een daling zien van het aantal zwembadbezoeken.

Voorzitter kort samengevat:
Wakker Emmen kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorliggende voorstel. Wel horen wij graag van de wethouder welke mogelijkheid hij ziet om de afmeting van het wedstrijdbad te vergroten en of hij denkt dat het 63% kleiner wordende recreatiebad voldoet bij het verwachte aantal extra bezoekers. We hebben het hier over een enorme investering waarbij wij vinden dat je die dan ook zo optimaal mogelijk moet invullen.

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek