Wakker Emmen heeft gepleit voor minder welstand en bouwregels. Bouwwerken moeten voldoen aan ‘redelijke eisen van welstand’. Een Welstandscommissie toetst of bouwplannen hieraan voldoen. Maar wat die ‘redelijke eisen’ zijn, is van te voren vaak niet duidelijk. Daarom is er een Welstandsnota gemaakt. Hierin staat hoe bouwplannen worden getoetst. De gemeente is in deze nota verdeeld in verschillende gebieden. Per gebied verschillen de eisen. Zo is er een verschil tussen de eisen voor het bouwen op een industrieterrein en het bouwen in een woonwijk/woonbuurt. De Welstandscommissie heeft in een jaarverslag een terugblik gegeven over 2011. Wakker Emmen heeft in de vergadering van de commissie Wonen & Ruimte van 11 februari de mening van de andere fracties gevraagd over de aanbevelingen van de welstandscommissie, de voorgestelde evaluatie van het beleid en of er fracties zijn die vinden dat het welstandsbeleid aangepast moet worden. 

Wakker Emmen vindt dat het tijd wordt dat de Welstandsnota wordt herzien. Zij is van mening dat er met minder regels gebouwd moet kunnen worden. De PvdA wacht liever eerst de evaluatie af. D66 sluit zich hierbij aan en wil dat deze evaluatie snel plaatsvindt. Het CDA wil de Welstandsnota bespreken en zo nodig aanpassen. LEF sluit zich aan bij Wakker Emmen en BGE vindt dat de welstandsvoorschriften geschrapt kunnen worden. Volgens de SP is de huidige economische situatie niet op te lossen door welstandsregels af te schaffen. GroenLinks wil dat er meer gekeken wordt naar schoonheid van gebouwen en is van mening dat er meer aandacht moet zijn voor andere vormen van bouwen. 

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek