Wakker Emmen wil de begroting van de gemeente Emmen aanpassen. De aanpassingen moeten leiden tot lastenverlichting voor sportclubs, meer geld voor achterstallig onderhoud van wegen en gemeentelijk groen, lagere woonlasten en het behouden van de bibliotheken in de dorpen. De gemeenteraad van Emmen besluit hierover donderdag 7 november.

Wakker Emmen vindt dat er meer geïnvesteerd moet worden in sport. Fractievoorzitter René van der Weide: “De afgelopen jaren is er bezuinigd en zijn de lasten verhoogd. Wakker Emmen wil investeren in zowel de topsport als de breedtesport. Wij willen lastenverlaging voor gebruikers van sporthallen, velden en gymzalen, er een subsidiebudget komt voor sporttoernooien, de topsportsubsidie omhoog gaat en de sportclubs niet met 5% subsidie worden gekort.Het achterstallig onderhoud van het openbaar gebied moet volgens Wakker Emmen ook worden aangepakt en stelt hiervoor 1,5 miljoen euro extra beschikbaar. Van der Weide: “Openbaar gebied dient een visitekaartje voor de gemeente te zijn. Er wordt voor een half miljard geïnvesteerd in Emmen centrum en voor bestrating in Emmerschans of Weiteveen is geen geld en er is veel te veel achterstallig onderhoud.” Daarnaast wil de oppositiepartij dat de OZB vier jaar lang niet stijgt. “Onze woonlasten behoren tot de hogere van Nederland en wij willen de komende vier jaar bevriezing van de woonlasten. Geen verhoging meer.” Verder wil Wakker Emmen dat de bibliotheek ook in de dorpen open kan blijven. Daarvoor is het nodig om de subsidie ongewijzigd te laten i.p.v. bezuinigen. Van der Weide: “Bij de voorgestelde subsidiekorting dreigen filialen in de dorpen te moeten sluiten. Volgens ons een ongewenste zaak.” De aanpassingen kunnen volgens deze fractie financieel gedekt worden door het korten van budgetten voor Bedrijfsvoering, CBK en Educatiecentrum Natuur & Milieu, Parkeercontrole, Cultuursubsidies, Citymarketing en Promotiegelden. Bekijk hier de financiële dekking. 

Bijdrage 1e termijn: Opnieuw zijn bezuinigingen nodig voor een sluitende begroting. In een periode van 4 jaar tijd is er t.o.v. 2010 structureel 30 miljoen minder te besteden. Het gaat hierbij om het maken van keuzes. Wakker Emmen heeft de afgelopen jaren veel kritiek geuit over de gemaakte financiële keuzes, maar we beginnen dit jaar met een tweetal complimenten. Enerzijds voor het feit dat voorstellen en denkrichtingen vanuit onze tegenbegrotingen uit 2011 en 2012 zijn terug te vinden en anderzijds dat er geld is vrij gemaakt voor de waterspeelplaatsen. Wij hebben de afgelopen periode aandacht gevraagd voor het behoud van de speelplaatsen. Er wordt extra geld vooruit getrokken wat moet resulteren in een totaalplan. We zijn blij met een totaal plan, maar vragen ons af in hoeverre het bedrag voldoende is. Wat kan gerealiseerd worden voor het totale bedrag en wat is er gecommuniceerd met de betrokken EOP’s en inwoners?

Voorzitter,

Afgelopen donderdag gaf ik al aan dat de hoge woonlasten een doorn in het oog is voor Wakker Emmen. Het besef dat de woonlasten onevenredig hoog zijn, lijkt te zijn doorgedrongen. Het voorstel van het college om de OZB eenmalig in 2014 niet met 2,25% maar met 1,25% te laten stijgen is een druppel op een gloeiende plaat. Het heeft een hoog ‘voor de bühne gehalte’ zo vlak voor de verkiezingen, maar beter laat dan nooit dat er enig besef ontstaat. Wakker Emmen vindt het voorstel erg mager. Het zet geen zoden aan de dijk en er is geen sprake van een serieuze poging om de woonlasten aan te pakken. Wakker Emmen maakt de keuze om de woonlasten de komende 4 jaar niet te verhogen, maar juist te bevriezen. Geen verdere stijging van de OZB.
Voorzitter,

Wakker Emmen ziet steeds meer voorstellen van gelijke strekking uit onze tegenbegrotingen van de afgelopen twee jaar terug. Kern van onze voorstellen uit voorgaande jaren: kleine en efficiënte overheid, korting op subsidies, minder cultuur, minder beleidnota’s en adviezen. We zien hierbij een behoorlijk aantal voorstellen terug in de begroting 2014. Een stap in de goede richting. Wakker Emmen heeft de afgelopen jaren gepleit voor een kleinere en efficiëntere overheid. Er worden serieuze stappen gezet. De koudwatervrees uit 2010 en 2011 heeft nu plaats gemaakt voor serieuze maatregelen. We bereiken de grens van 1000 FTE’s en in 2017 moet de ambtelijke organisatie bestaan uit circa 950 FTE’s. We vinden dat er nadrukkelijk goede stappen zijn gezet, maar in vergelijking met vergelijkbare gemeenten is er in Emmen nog wel ruimte voor een kleinere en efficiëntere overheid. Wakker Emmen is van mening dat een ambtelijke formatie met als ondergrens 800 FTE en als bovengrens van 900 FTE op termijn haalbaar is. Gemeenten als Ede, Deventer, Dordrecht en Amersfoort tonen dit ook aan. Meer van de samenleving en een andere overheid zal tot uiting moeten komen in onze personeelskosten. Wakker Emmen wil vanaf 2015 structureel 750.000 euro  besparen op personeelskosten en een verdere inperking van inhuur derden.

Voorzitter,

Deze bestuursperiode is de Emmer sportwereld geconfronteerd met bezuinigingen. De OZB compensatie is weg bezuinigd, de veldhuur voor o.a. voetbalclubs is verdubbeld. De dreiging van derving van kantineopbrengsten voor zaalsporten als gevolg van de drank- en horecaregelgeving lag op de loer, maar is getackeld. Wakker Emmen is blij dat deze slip of the pen is hersteld. De lasten zijn daarentegen blijven stijgen als gevolg van gemeentelijk beleid en de sponsorinkomsten zijn onder druk te komen te staan. Dat laatste valt de gemeente overigens niet te verwijten.
In de voorliggende begroting wordt ook nog eens het mes gezet in het aantal combinatiefunctionarissen en seniorensport. Dan de keuzes van het college op het gebied van topsport. In 2009 is de topsportsubsidie gekort met 25% naar 15.000 euro. Geen wapenfeit van dit college, maar er is niet getracht om het terug te draaien. Gezien de samenstelling van dit college vinden wij dit wel een indirecte keuze. Dit college heeft zich wel volop ingezet om de Vuelta naar Emmen te halen. Een duur prestige project die tot vreugde van Wakker Emmen geen doorgang zal vinden. Wij vinden het contrast groot. Enerzijds wel tonnen over hebben voor een prestigieus 2 daags wielerevenement maar wel bezuinigen op sport en voornamelijk de breedtesport.
De komende periode in meerjarenperspectief wordt er minder geld uitgegeven aan sportaccommodaties, sportbeleid en sportstimulering. In totaliteit wordt er 200.000 euro minder uitgegeven. Aan de batenkant valt juist een omgekeerde trend waar te nemen. De inkomsten van de gemeente stijgen met 200.000 euro. Vorig jaar was een zelfde trend waar te nemen.
De lastenafname werd vorig jaar verklaard door energiebesparende maatregelen, bezuinigingsmaatregelen inzake personeelsinzet en afstoten van sportvelden. De stijging  van de baten werden verklaart door bezuinigingsmaatregel: verhoging tarieven van alle sportaccommodaties en de huurverhoging van de sportvelden. Uit beantwoording van dit jaar blijkt dat er ook een voordeel ontstaat vanuit de kapitaallasten. Wakker Emmen is van mening dat deze trend moet worden bijgestuurd. Financiële voordelen biedt ruimte voor extra investeringen en dit willen wij ook gaan doen. Sport heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Sport verbind, sport is gezond, sport verbroederd en heeft een belangrijke en sociale functie.

We komen daarom met een aanvalsplan sport. Dit plan bestaat uit een vijftal punten om te investeren in top- en breedtesport.
1.        Wakker Emmen wil de lasten van sportverenigingen naar beneden brengen om de contributie betaalbaar te houden. De jaarlijkse 2% verhoging wordt de komende 4 jaar niet toegepast.
2.       Wakker Emmen wil eenmalig de waarderingssubsidie uitkeren. In 2009 is hiertoe al eens besloten. Doel van de subsidie is om clubs die financieel verantwoord beleid te voeren ook te waarderen met een eenmalige bijdrage van 1000 euro.
3.       Verhoging van de topsportsubsidie naar 100.000 euro ipv de huidige 15.000 euro. Geen Vuelta maar investeren in onze eigen clubs is onze keuze.
4.       Naast CQ, bibliotheek en maatschappelijke organisaties ook de sport te ontzien om 5% te snijden in de subsidieverstrekking. De inkomsten binnen sportverenigingen staat onder druk en daarom geen lastenverzwaring.
5.       Een toernooisubsidie. Een subsidie die het mogelijk maakt om toernooien te ondersteunen die club overstijgend zijn en minimaal een regionaal karakter hebben. Hiermee kan initiatief vanuit de sportwereld worden beloont. Het geeft bovendien een blijk van waardering richting vrijwilligers.

Wakker Emmen is van mening dat dit aanvalsplan sport een positieve bijdrage geeft aan de uitstraling van onze gemeente.
Een ander punt dat een positieve uitwerking kan hebben op onze uitstraling is het onderhoud en beheer van het openbaar gebied. Goed onderhouden wegen, voet- en fietspaden maar ook het groenonderhoud dragen bij aan een positieve uitstraling en vormt een onderdeel van ons visitekaartje. De afgelopen periode is er bezuinigd op het openbaar gebied.
Wakker Emmen wil daarom een knelpuntenpot voor het openbaar gebied om een inhaalslag te kunnen maken voor het openbaar gebied. Hiervoor willen wij een bedrag van 1,5 miljoen en dit kan gestort worden in het fonds openbaar gebied.

In de begroting zit ook een 2,5% korting op de bibliotheek. Uit de media hebben wij kunnen vernemen dat dit desastreuze gevolgen kan hebben voor de filialen in de dorpen. Gezien het feit dat een bieb goed toegankelijk moet zijn en een zeer belangrijke functie heeft voor kinderen maar ook voor ouderen, wil Wakker Emmen deze korting niet doorvoeren. De consequenties wegen niet op tegen de korting. Resumerend wil Wakker Emmen het volgende. Bevriezing OZB, aanvalsplan sport, 1,5 miljoen voor openbaar gebied en geen korting op de bibliotheek.

Wakker Emmen wil dit gaan betalen uit verschillende budgetten. Wij maken daarbij de keuze om fors te snijden in de budgetten cultuur, promotie en communicatie. Daarnaast een vermindering van beleidsadviezen, beëindiging onderkomen CBK op de huidige locatie en definitieve stopzetting het educatiecentrum Natuur en Milieu. De kunstuitleen en educatieve functie voor basis- en voorgezet onderwijs willen wij wel behouden. Voor het huidige budget van 100.000 euro dient een alternatief te worden gecreëerd. Tevens willen wij een aantal reserves anders gaan bestemmen en benutten. Daarnaast willen wij geld besparen op personeel, bedrijfsvoering en inhuur derden. Wakker Emmen dient hierover een amendement in. Hierin is de dekking opgenomen voor onze voorstellen.

Tot slot willen wij nog enkele vragen en opmerkingen maken over het Atalantaproject. Inmiddels zijn het ontwerp van het theater gepresenteerd. Wij hebben echter ook een brief ontvangen dat er wordt afgeweken van de oorspronkelijke aanbestedingsvorm. De voorgaande was namelijk vergelijkbaar met die van het debacle de parkeergarage. In de brief lezen wij dat het gevolgen kan hebben voor de planning, maar ook financiële consequenties. Wakker Emmen vindt dat het college openkaart moet spelen. Heeft het college nog steeds de verwachting dat 1 januari 2016 het theater klaar voor gebruik is en wat zijn de mogelijke financiële consequenties. Wanneer is dit duidelijk? Een andere vraag over de financiële dekking is de 17 miljoen Mirt subsidie. Deze subsidie staat al tijden geboekt als een hoog risico. Wat is de stand van zaken en wanneer komt er nu duidelijkheid. Is er een deadline?
Afgelopen zaterdag is er promotie gemaakt voor CVE oftewel Atalanta. Een prachtige lasershow maar we hebben geen enkele voorlichting kunnen waarnemen over risico’s en kosten. Wel prachtige flyers  en andere reclame uitingen, maar geen informatie over kosten en risico’s. Wakker Emmen vindt dat er een te eenzijdig beeld wordt gecommuniceerd door de gemeente over het CVE project. We zijn nog niet instaat om een parkeerkelder binnen het budget uit te voeren en dan moeten de meest risicovolle projecten nog beginnen. De burgers worden op deze wijze niet volledig geïnformeerd. U voert niet alleen de positieve kanten uit van een raadsbesluit, maar u draagt ook de kosten en de risico’s. Deze zijn niet te ontkennen, maar worden niet gecommuniceerd. Wij willen het college vragen om in alle informatie en communicatie-uitingen ook de risico’s en de kosten te benoemen. Indien het college hiertoe niet bereid is om dienen wij hierover een motie in donderdag.