Wakker Emmen heeft tijdens de verkiezingen aangegeven dat de woonlasten in Emmen te hoog zijn. We hebben ons de afgelopen jaren ingezet voor het terugdringen van de woonlasten. In het bestuursakkoord is afgesproken dat de OZB in 2015 en 2016 bevroren zal worden en niet standaard met circa 2% zal stijgen. Tijdens de kadernota afgelopen week is de kadernota behandeld. Hierin zijn de kaders en de hoofdlijnen voor de begroting van 2017 vastgesteld. Wakker Emmen heeft gepleit voor het verder beperken van de woonlasten.

Samen met de coalitiepartners PvdA en CDA is een motie ingediend met als insteek om de woonlasten voor 2017 op hetzelfde niveau te houden als in 2016. De OZB dient in samenhang met de afvalstoffenheffing en de rioolretributie te worden bekeken. Dat de hoogte van de woonlasten ook bij alle andere fracties een item is bleek wel uit het gegeven dat de motie unaniem door de gemeenteraad is aangenomen. De insteek van Wakker Emmen is dat de woonlasten niet gaan stijgen. We zien uit naar de wijze waarop het college van B&W aan de slag gaat met het uitvoeren van de motie.

Raadslid Henk Bos van Wakker Emmen: “Voor Wakker Emmen is het beperken en terugdringen van gemeentelijke belastingdruk een belangrijk item. We hebben ons daar de afgelopen tijd voor ingezet met concreet resultaat. We willen ook voor de komende tijd dat de woonlasten niet stijgen en daarmee op het niveau van 2014 blijven. Door lang genoeg de lasten te bevriezen zakt Emmen vanzelf in de lijstjes, omdat bijna alle gemeenten de woonlasten wel laten stijgen.”