Wakker Emmen heeft bij de begrotingsbehandeling voor 2011 tegen de begroting gestemd. De fractie is van mening dat deze bezuinigingsoperatie één is waarbij weinig visie wordt getoond, de rode kaasschaaf veelvuldig gebruikt, de lasten bij de burger en kwetsbaren in onze samenleving worden neergelegd. De belastingen worden met 15% verhoogd tot aan 2014, er wordt bezuinigd op voorzieningen, WMO, welzijn, onderwijs, bibliotheek etc. Wakker Emmen wil een basis die op orde is, een goed voorzieningenniveau en geen afname daarvan.
Bijdrage 1e en 2e termijn Wakker Emmen:
De begroting 2011 is één waar de broekriem wordt aangehaald. Bezuinigen is een feit. Alleen de wijze waarop dit proces tot stand komt kan leiden tot verschillende inzichten. Dit college heeft gekozen voor een kaasschaafmodel waarbij 5% leidend is en waarbij de Partij van de Arbeid beloftes uit de verkiezingen verbreekt. In het dagblad van het Noorden stelt de partij dat er absoluut niet bezuinigd mag worden op, zorg WMO, onderwijs en welzijnsvoorzieningen, armoede en werkgelegenheidsbeleid.
 
Alvorens Wakker Emmen haar licht laat schijnen over de wijze van bezuinigen wil ik een aantal relevante thema’s nader beschouwen.Ten eerste het klimaat waarin de gemeente Emmen verkeert en de wijze waarop de Partij van de Arbeid in deze gemeente handelt. De PvdA hanteert stee vast de woorden sociaal en investeren.Wat betreft de term investeren die door deze partij zo genoemd wordt, noemt Wakker Emmen dit projecten die financieel niet verantwoord zijn, projecten waarbij ambitie leidraad is en realiteitszin een onbekend woord is. De PvdA schept een klimaat waarbij het motto de sky is de limit en de pot nooit leeg is een betere titel is voor hun toekomstig verkiezingsprogramma.
Investeren in werkgelegenheid is een belangrijk argument om een prestige project aan de burger te verkopen. Wakker Emmen is van mening dat er een hoofdstuk buiten beschouwing wordt gelaten. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat dergelijke projecten worden opgezet om de cv’s van in het bijzonder PvdA bestuurders op te vijzelen. Het is toch een inmiddels geen publiek geheim dat de heer Arends graag ergens burgemeester wil worden. Daarvoor dient zijn CV in de gemeente Emmen te worden opgepoetst.Dit gaat ten koste van alledaagse zaken die de inwoners van de gemeente Emmen aangaan, of het nu gaat gladheidbestrijding, onderhoud van grijs en groen, sportaccommodaties, een veilig leefklimaat, gemeentelijke belastingen kortom basis zaken die de burger rechtstreeks aangaan. Dit college verlegt haar bakens van een eerste overheid die verantwoordelijk is voor basistaken en daarmee investeert in een directe relatie met de burger naar een klimaat waarbij grote projecten koste wat kost dienen te worden gerealiseerd. En waarbij wij kunnen constateren dat de persoonlijke ambities van bestuurders prevaleren boven algemeen belang.
 Voorzitter, dit zijn harde woorden en hopelijk komen ze ook hard aan om de boel eens op te schudden. Wakker Emmen kan geen andere conclusie trekken op basis van het ambitieuze klimaat wat heerst in deze gemeente en in het bijzonder bij de grootste partij in deze gemeente, de PvdA. Gezien de vele waarschuwingen die Twynstra Gudde afgeeft, de huidige economische en financiële ontwikkelingen en de situatie van DPE vragen wij ons af wanneer er een sprankje nuchterheid bij dit college op tafel beland. Voorzitter, bij deze kom ik op het punt Atalanta.
 
Dit college blijft halsstarrig verder gaan met Atalanta. Alle opties die Wakker Emmen in juni en oktober heeft aangedragen om een plan B uit te werken worden vakkundig door dit college strategische onbeantwoord gelaten. Waarom?
A – college is oost indisch doof en wil op geen enkele wijze plannen van de oppositie tot zich nemen en uit te werken
B – Plannen van onze PvdA regenten dienen koste wat kost worden doorgedrukt
Voordat ik u mijn optie verkondig wil ik u eerst een en ander schetsen.
Dierentuin is praktisch failliet. Dierentuin Emmen wil verhuizen voor 190 miljoen. Slechts 65.5 miljoen of terwijl 1/3 is gedekt, en tevens is door wethouder Kuper gezegd dat er nog geen overeenkomst is getekend. Vanaf 18-12 2008 is bekend dat DPE wil gaan verhuizen. Pas in oktober 2010 is er een businesscase. Ondertussen verkondigd PC Arends in januari 2010 dat er al 100 miljoen binnen is en dat er vol vertrouwen wordt gezocht naar het overige budget. Nu in oktober blijkt dat het gaat om slechts 65.5 miljoen wat er is gevonden. Waar heeft de heer Arends de overige 25 miljoen gelaten? Pas in oktober krijgt de raad te weten dat het 190 miljoen is. Blijkbaar is de tussentijdse spooktocht niet goed verlopen. Daarnaast verklaart de heer Arends dat DPE een gezonde financiële basis heeft. Dit blijkt ook alweer anders te zijn…maar… met de gedachte dat het door een PvdA Emmen bestuurder is uitgesproken verklaart een hoop.
 Hoe nu verder.. op de gok het besluit te nemen en onder het motto geen zorgen het komt allemaal goed en vertrouw ons maar op de blauwe ogen? Nee voorzitter
 Doorgaan met Atalanta is gokken
Dat DPE toch de financiering rond krijgt, of gaan we straks als gemeente maar garant gaan staan voor die € 190 mln, is gokken.
Dat DPE Next een succes wordt, maar wat te doen als DPE Next de hooggespannen verwachting niet waarmaakt, gaan we dan weer met gemeenschapsgeld de gaten dichten?
Dit is gokken
doorgaan met alle projecten als de tunnel en theater en hopen dat het goed komt met DPE is gokken
Gokken, doe je niet met gemeenschapsgeld.
Wat zou een normaal en goedfunctionerende raad doen. Minimaal bijstelling en herbezinning van dit project met een plan B achter de hand. Wat doet een door een PvdA aangestuurd college? Keep going on en we gokken gewoon met gemeenschapsgeld. Wakker Emmen zegt liever wordt wakker voordat deze gemeente is verworden artikel 12 gemeente, of terwijl curatele stelling.
 
Voorzitter, indien het college weer met vaagheden en gedraai komt, dan trek ik alvast de conclusie dat dit project koste wat kost moet doorgaan. Indien men hart heeft voor de burger van de gemeente Emmen dan blaast men de verhuizing van DPE af en zou men zich beraden op het Atalanta project. Niets is minder waar. Men gaat gewoon door met oogkleppen op. UNO concludeerde dat de teloorgang van Dierenpark Emmen was te wijten aan een te grote focus op de verhuizing en daarmee op het Atalanta project. Wakker Emmen vreest dat het college de zelfde strategie volgt en dat deze focus ten koste gaat van het voorzieningenniveau in de gemeente Emmen.
 Atalanta bestaat uit meer dan de verhuizing van Dierenpark Emmen. Ongeacht voor of tegenstander moeten partijen toch constateren dat het slagen van dit project afhankelijk is van de verhuizing van DPE. Indien deze verhuizing onverhoopt niet haalbaar mag zijn, en deze kans schatten wij reëel in, dan dreigt er een scenario waarbij een Atalanta zonder dierentuin ontstaat analoog aan Rundedal zonder tuinders. De coalitiepartijen kennende wordt er deze periode blind door gegaan met dit project. Honderden miljoenen worden er de komende jaren uitgegeven. Circa een half miljard, tenminste alles binnen de begroting blijft, hier hebben we grote zorgen over.
Niet alleen de signalen van nu zijn een teken aan de wand, maar ook het verleden van de gemeente Emmen. De vele projecten in het verleden die anders zijn uitgepakt qua realisatie of financiën roepen ook grote vraagtekens op. Een kleine greep. Rundedal, Floriade, Roze Hotel, Rietplas, Woontoren de Haan, Delftlanden. Wordt er dan geleerd van het verleden, Nee voorzitter want indien men verder zou kijken over de gemeentegrens van Emmen dan zou men nog uit tal van grote projecten lering kunnen trekken. Een wetenschappelijk onderzoek van de TU Delft toont aan dat de baten altijd worden overschat en de lasten onderschat. Maar liefst 298 onderzochte megalomane projecten vallen in 9 van de 10 keer duurder uit waarbij 50% overschrijding eerder regel is dan uitzondering. Bij een overschrijding van 10% over het gehele budget dient er al 50 miljoen extra te worden gefinancierd. Wie gaat dit betalen?
De geschiedenis kennende zal naar alle waarschijnlijkheid de gemeente Emmen oftewel de burger.

Het weerstandsvermogen van onze gemeentekas baart ons zorgen. In totaal is er een weerstandsvermogen beschikbaar van 25,8 miljoen. In een gemeente waar geen ambitieus en prestigieus klimaat heerst zou dit voldoende moeten zijn om klappen te kunnen om vangen. Ware het niet dat we hier in de gemeente Emmen zijn. Maar liefst 50% van de financiële risico (blz 174) zijn gemiddeld tot hoog. Het Atalanta project vormt ons inziens het grootste gevaar voor de financiële kas. Deze wordt gekwalificeerd als meer dan gemiddeld. In de toelichting wordt aangegeven dit het maximale financiële risico 14,6 miljoen is. Dit betreft het totaal van de verleende voorbereidingskredieten in het kader van het Atalanta project. Op het moment dat het project in de realisatiefase komt en de uitgaven als gevolg van de investeringen fors toenemen, zal het te beheersen financieel risico groter worden. Voorzitter, Er komt wat daglicht langs de oogkleppen van dit college.

Bij de EMCO werd destijds het risico niet hoog ingeschat en we kennen hier de uitkomst van. Zoals gezegd verkoopt men deze projecten aan de burger met het etiket werkgelegenheid terwijl er geen onderbouwing is hoeveel werkgelegenheid dit oplevert. Zelfs als het gaat om een blunder van 5 ton voor het vervangen van draaideuren en dergelijke wordt dat door het 5e wiel aan de wagen, wethouder Houwing becommentarieerd als een stimulans voor de werkgelegenheid. Het liberale gedachtegoed dat er zuinig met overheidsgeld dient te worden omgegaan gaat hierbij blijkbaar niet op. Om wethouder te worden moet je blijkbaar heel wat inleveren. Natuurlijk is werkgelegenheid belangrijk, maar wellicht nog belangrijker is een financieel stabiele overheid die niet de belastingen keer op keer moet verhogen om een sluitende begroting te presenteren. Het is belangrijk dat er een overheid is die kan investeren in zorg, arbeidsparticipatie, openbaar gebied, onderwijs, jeugd, ouderen en aantrekkelijk ondernemersklimaat dat de werkgelegenheid stimuleert.
Werken vanuit een stabiele basis. Indien er voldoende vet op de botten is, kan men projecten ontwikkelen. Eerst dient de basis op orde te zijn.
In dit kader zijn de bezuinigingen op sportgebied voor ons ook niet wenselijk en niet acceptabel. Sport is van belang voor de gezondheid en voor het welbevinden van mensen, voor sociale structuur maar ook voor bijvoorbeeld integratie. Sport is van maatschappelijke waarde en een goed middel om maatschappelijke doelen te realiseren.
Het verhogen van sportparticipatie behoort tot een doelstelling van dit college. Daarbij is voor het college van belang dat sport wordt gestimuleerd. Een streven dat door de fractie van Wakker Emmen wordt onderschreven. In dit kader moet sport ook laagdrempelig blijven om mee te kunnen doen.Het zijn bezuinigingen waarbij sportclubs en in het bijzonder de voetbalclubs worden getroffen. Voetbal is de nr 1 sport van Nederland en wordt door kinderen ook het meest beoefend. De volgende bezuinigingen op sport zijn voor Wakker Emmen niet acceptabel
 

  1. het afschaffen van de OZB subsidie, die destijds als compensatie voor de 500 euro veldhuurverhoging werd toegekend.
  2. 5% tariefsverhoging sportaccommodaties
  3. Voorstel huurverhoging sportvelden

Deze 3 bezuinigingen raken de clubs. Sommige clubs geven aan dat de gevolgen 10 tot 20 procent verhoging van de begroting geeft. Hun begroting loopt van zomer tot zomer en zou dus nu tussentijds moeten worden aangepast. Dit lijkt ons voor veel clubs een zeer moeilijke klus. Dit vergt een groot beroep op de zelfredzaamheid en creativiteit van de clubs. In totaal gaat het hier om een bedrag van 135.000 euro per jaar. Wakker Emmen is van mening dat een marginaal bedrag is op de een gemeentebegroting van 377 miljoen. Dit is een schijntje in relatie tot de gevolgen en de weerstand die dit bij clubs oproept. Derhalve doen wij een beroep op het college deze voorstellen terug te nemen.

Daarnaast wil dit college (75.000 euro) bezuinigingen op sport en speel voorzieningen, Voorzitter, minder onderhoud, meer zelfbeheer, meer cofinanciering van de EOP, terwijl deze ook met 5% gekort wordt. Sporten en bewegen is essentieel om kinderen buiten te houden, niet alleen de digitale wereld maar ook juist een stuk beweging en sociale contacten. Ons inziens is dit wederom een bezuiniging die er niet toe leidt dat de relatie met de burger wordt verbeterd. We moeten waken dat de afstand tussen hier binnen en daar buiten niet nog groter wordt. Want voorzitter de burger snapt niet veel van waar wij hiermee bezig zijn, een klimaat waarbij de sky de limit is, de pot nooit is nooit leeg, maar simpele basiszaken achter uit gaan.

Bezuinigen op sport en de verhogingcontributie van de clubs raakt de burger rechtstreeks. Maar ook het openbaar gebied raakt de burger rechtstreeks De gemeente Emmen heeft veel achterstallig onderhoud als het gaat om groen en grijs. Uit de voorgenomen bezuinigingen valt op te maken dat er een versobering komt van de inrichting van het openbaar gebied, de kwaliteit in het buitengebied neerwaarts wordt bijgesteld, minder kwaliteit en zichtbaar minder onderhoud, groter beroep op EOP budgetten, zelfwerkzaamheid van burgers en bedrijven. Kortom een verschuiving van lasten naar de burger. Typerend voor het beleid van de PvdA Emmen.
Afgelopen winter was een strenge winter, een winter waar veel klachten vanuit de samenleving te horen waren inzake gladheidbestrijding. Juist op deze basistaak voor de gemeente is ‘goodwill’ te winnen om de relatie tussen burger en gemeente te verbeteren, even als de eerder genoemde punten in mijn betoog. In plaats van hierin te investeren kiest dit college voor een verminderde veiligheid van wegen tijdens winterse periode met tot gevolg dat er nog meer klachten komen. Indien dit college eraan wil werken dat politiek en burger weer on speaking terms komen, zullen deze maatregelen averechts uitwerken.
Veiligheid is heden ten dage een belangrijk onderwerp in de samenleving. Binnen dit onderwerp past ook de brandweer. Een adequate en snel uitrukkende brandweer kan mensenlevens redden waarbij elke seconde van belang is. Het college geeft een aantal voorstellen om te bezuinigen op de brandweer. Bluswatervoorziening met de WMD wordt opgezegd, ipv daarvan komen er 2 tankauto’s. Kan dit college aangeven wat hiervan de gevolgen zijn in relatie tot blustijden? Hetzelfde geldt voor het afstoten van oefenmateriaal. Oefenen dient te worden uitgevoerd met eigen paraat voertuig. Snellere afschrijving van eigen voertuigen, één auto die oefent kan niet worden ingezet in geval van nood. Kortom, zijn er gevolgen voor de aanrij tijden van de brandweer?
Kunst en cultuur,

De rode kaasschaaf die wordt gehanteerd is er eentje waarbij de openbare bibliotheek niet wordt gespaard. Een korting van 5% op de bieb is het voorstel. Gevolgen daarvan? In Coevorden hebben ze er inmiddels slapeloze nachten van maar hier in de gemeente Emmen weten we de gevolgen nog niet. Voorzitter, een voorgestelde bezuiniging waarvan de gevolgen niet in kaart zijn gebracht, Wakker Emmen vindt een bibliotheek van wezenlijk belang voor ontwikkeling van kinderen maar ook een voorziening waar volwassen recht op hebben en waarvan het gebruik gestimuleerd dient te worden. Voorstellen waarbij wel wordt gekort en achteraf wordt gekeken wat de gevolgen zijn , zijn een voorbeeld van zwemmen zonder zwemdiploma, schilderen zonder verf.

Daarnaast hebben we nog z’n patiënt. Namelijk CQ Voorzitter,Een totale bezuiniging van 10% oftewel 165.000 euro in 2015. Ondertussen wordt de kraan al beetje bij beetje dichtgedraaid. 10% moet ongetwijfeld gevolgen hebben en wij vinden het als raad onverantwoord deze keuze aan de raad voor te leggen zonder dat hierover de gevolgen goed in beeld worden gebracht. CQ is al niet de meest florerende organisatie binnen deze gemeente maar vervult wel een belangrijke maatschappelijke functie. Met 15.000 leerlingen per jaar, 85 medewerkers, vervult het een belangrijke taak in de breedte van kunst en cultuur
 Welke taken moet CQ laten vervallen? Ik ben benieuwd wat het college verlangt van CQ, moeten er producten worden afgestoten? Het lijkt ons eerst goed een integrale discussie te houden over wat de gemeenten willen met CQ en daar het budget op af stemmen. Voor een dubbeltje op de eerste rang wil iedereen wel, het lijkt ons goed hierover een discussie in de commissie te laten plaats vinden wat er van CQ qua aanbod en prestaties wordt verwacht en hieraan een budget koppelen. Daarnaast vragen wij ons ook af gezien de problemen van een tijd geleden of deze korting wel kan worden opgevangen door CQ.

Voorzitter,
Hoe zat het ook alweer met bezuinigingen van de Partij van de Arbeid, niet op welzijn maar ook niet op zorg en WMO. Zie daar de bezuinigvoorstellen van dit college onder aanvoering van de PvdA.
Wakker Emmen heeft bij de kadernota een motie ingediend om bezuinigingen op zowel de WWB als WMO te voorkomen. De collegepartijen in de raad hebben deze motie niet willen steunen omdat ze via het college niet van plan waren beide te ontzien. Juist dit college, dat zo hamert op hun sociale bewogenheid en steun voor burgers met een laag tot zeer laag inkomen willen op zowel de WWB als de WMO bezuinigen. Hard roepen de minst draagkrachtige te ontzien maar wel dezelfde groep in laten leveren door allerlei maatregelen te nemen die juist hen treffen.
Wakker Emmen vindt dat in principe alle bezuinigingsmaatregelen die juist de meest kwetsbaren in onze samenleving, ouderen, mensen met een beperking en chronisch zieken met een laag inkomen treffen niet doorgevoerd moeten worden. Deze groepen worden al genoeg getroffen door het beleid van de landelijke overheid.
 
Verlaging van zorgtoeslag,
verlaging van huurtoeslag,      
verhoging zorgpremie,
verval van aftrek ziektekosten in de belasting,
niet indexeren van uitkeringen en pensioenen,

Gemeentelijk doen we er nu dus nog een schepje bovenop en gaan door het invoeren van een aantal bezuinigingsmaatregelen deze mensen nog een keer financieel beknotten.Een strakkere handhaving en een betere controle op de beschikbare middelen is voor ons geen probleem. Een efficiënter werkende organisatie met minder ambtenaren ook niet.
Inkomens achteruitgang en beperking van toegang tot stimuleringsregelingen wel. De leeftijdsgroep 18 tot en met 65 jarigen wordt uitgesloten van stimuleringsregeling. Het uitsluiten van deze groep voor schuldhulp levert een bezuiniging van 8FTE’s op. Ons inziens kan er ook op arbeidsplaatsen worden bezuinigd en tegelijkertijd de groep beneden de 110% niet uit te sluiten voor schuldhulp. In de gemeente Emmen doet een ambtenaar ongeveer 100 dossiers volgens het document bezuinigingsvoorstellen. Kijken we naar de huidige situatie dan zijn er 40 FTE’s verdeeld over 1200 dossiers. Dit is een gemiddelde van 30 dossiers per ambtenaar.
Kijken we naar andere gemeente dan is dit gemiddeld 100 dossiers. Indien de arbeidsproductiviteit naar het gemiddelde van 100 dossiers zou gaan, wat bij andere organisaties ook mogelijk is, zou dit een halvering van het aantal ambtenaren tot gevolg kunnen hebben. Een maximale besparing van 20 x €64.000, – = €1,3 miljoen. En groepen burgers hoeven niet te worden uitgesloten van schuldhulp.
 
Het college gaat bezuinigen op de WMO.
Het college wil her onderhandelen van de HH1 en HH2 naar goedkopere aanbieders. Daarnaast ligt er het voorstel om de indicatie volgens het landelijke gemiddelde uit te voeren is werkelijk belachelijk. Gaan we ook het werkloosheidcijfer, inkomen, aantal 65+, opleidingsniveau op landelijke niveau brengen, ? Flauwe kul, we hebben te maken met omstandigheden die uniek zijn. Demografisch is Emmen Emmen en dat die demografie afwijkt, heeft zowel positieve als negatieve gevolgen. We accepteren die gevolgen of niet. Positieve gevolgen accepteren we wel, toeloop van pensionados die hun geld hier besteden, maar als ze zorg nodig zijn sturen we ze dan terug?
Het argument landelijke indicatie wordt gebruikt om te kunnen bezuinigen. Op deze wijze krijgt de burger minder uren zorg verleend. Dus dit voorstel mag van Wakker Emmen zo de prullenbak in. Deze bezuiniging op zorg gaat ten koste van de burger. Gevolgen zijn namelijk zijn goedkopere zorg, minder uren, lagere kwaliteit, een achteruitgang van het zorgniveau in de gemeente Emmen. Dank u wel Partij van de Arbeid met u loze verkiezingsbeloftes. Zoals al eerder gezegd, in een striktere handhaving en controle beleid, kunnen we ons vinden. Dan welzijn, alweer een zaak waar absoluut niet op bezuinigd mag worden van de PvdA. Wakker Emmen is ook tegen het opleggen van een efficiency korting aan Sedna.

Sedna is een professionele welzijnsorganisatie in de gemeente Emmen met een in onze ogen goed, creatief en bevlogen management. Het benchmark onderzoek van Berenschot toont in onze ogen aan dat Sedna er in slaagt om de overheadkosten onder het landelijk gemiddelde te houden. Dit management lijkt te weten waar ze mee bezig is.
Het college schotelt voor dat de gevolgen voor de burger zijn dat , eerst het eigen netwerk dien te worden benut, daarna vrijwillige inzet en daarna pas professionele begeleiding. Kortom, je red je eerst maar in eigen kringen en als de nood te hoog wordt kun je een beroep doen op welzijn.Bezuinigen op Sedna zal een weerslag hebben op de organisatie en dit zal ten koste gaan van arbeidsplaatsen en dus ook op de uitvoering van welzijnswerk. Wakker Emmen wel niet bezuinigen op welzijn en hecht eraan. Sedna te ontzien omdat welzijnswerk van zeer groot belang.Welzijn Voorzitter, waar hebben we dat gehoord. Oh ja, een verkiezingsbelofte van de Partij van de Arbeid. Wederom een loze belofte

Ik heb zojuist via de schuldhulp al een sprongetje gemaakt over snijden in eigen vlees. Dit college bezuinigd zowel op welzijn als op zorg. Ze hebben het lef niet om in ook echt te snijden in eigen vlees. In het overzicht van de personeelsbezetting wordt voor het jaar 2010 begroot op 1053 FTE’s. In het overzicht van de begroting 2011 wordt aangegeven dat er voor 2010 1133 FTE’s zijn begroot. Er heeft zich het afgelopen jaar een stijging van 73,1 FTE’s voorgedaan ten opzichte van de begroting. 7% stijging en 800.000 euro extra aan kosten. Van waar deze stijging voorzitter, waarom hebben wij zoveel extra ambtenaren nodig?
In de aanvullende bijlage bezuinigingsmaatregelen eigen organisatie valt op te maken dat de er slechts 9,4 FTE wordt bezuinigd op de personele bezetting. WakkerEmmen wil het college in het vervolg adviseren om één bijlage te hanteren zodat er geen verschil van inzicht kan ontstaan. Bijlage A van deze begroting is als het ware achterhaald. De bezuiniging op de eigen organisatie is een marginale voor volgend jaar. Slechts 1%. Tot 2014 loopt het op tot 19 arbeidsplaatsen. Bij de vorige bezuiniging werden er nog circa 110 arbeidsplaasten bezuinigt. Daarentegen stijgen de personele lasten van 64 naar 68 miljoen. Een stijging van 6,25%. In plaats van dat het college echt eigen vlees snijdt en de rode kaasschaaf van 5% over haar eigen vel haalt wordt de lasten afgeschoven op de burger. Je verwacht dan ook dat al deze bezuinigingen die de burger direct of indirect raken de belastingverhoging marginaal zal zijn of zelfs achterwege blijft. Helaas is dit ook niet het geval. Een verhoging van de gemeentelijk belasting van 3 miljoen van 2010 tot aan 2014. 15% belastingverhoging tot 2014. (blz 144) Kortom een lastenverzwaring. Voorzitter, de burger is de pineut bij dit college.            

 Wij hebben de indruk dat er op gebied van efficiency en doelmatigheid binnen deze organisatie nog een slag valt te maken. Wij vragen ons in het geheel af hoe functioneert ons gemeentelijke apparaat. Hoe efficiënt wordt er gewerkt, is de organisatie niet te log en te bureaucratisch, is deze organisatie niet te veel naar binnen gekeerd. Hoe zit het bijvoorbeeld met beleidsambtenaren. De meeste beleidsnotities blinken niet uit in smartte doelstellingen maar zijn wollig, algemeen, vaag. Wij vragen ons ook af of wij niet te veel beleidsambtenaren hebben. Wat Wakker Emmen betreft moeten we onze eigen ambtelijke organisatie onder de loep nemen en derhalve ook het aantal ambtenaren met minimaal 5% terug te dringen.

In samenhang met een kerntaken discussie waarbij duidelijk gemaakt welke taken de gemeente wel of niet dient uit te voeren dient er een onderzoek te komen van het ambtelijke apparaat door een externe partij. Hiervoor zullen wij dan ook een motie indienen. Daarnaast moet de inhuur van derden ook maar eens aan banden worden gelegd. Uit berap 2 valt op te maken dat er maar liefst voor 11,5 miljoen wordt ingehuurd. De organisatie moet zich zelf kunnen redden en wie te veel aan een ander overlaat bouwt zelf ook geen kennis op. Het gebrek aan investeren in kennis in deze gemeente is exemplarisch, het levert problemen op.
Dan is er nog het volgende project waarop onze Pvda bestuurders weer een misrekening hebben gemaakt.
De delftlanden. Kom Donen Deven en Derken in de Delftlanden.

Voorzitter,
Als wethouder zou ik me schamen om zulke teksten op bussen in de grote steden te plaatsen en op skyradio te verkondigen. De inmiddels illustere woorden van Astrid Joosten op de wijze van reageren van PvdA wethouder Sleeking in het Vara programma Alles draait om geld…… Hoe kom je er op????   briljant !!         waarbij de interviewer Sleeking confronteert met de woorden Donen Deven Derken.. het blijft even stil en de wethouder reageert met het het zegt u niets… Nee natuurlijk niet.. Ieder normaal denkend mens ziet in dat deze wijze van campagne voeren een hellend vlak is. Hopelijk gaat de PvdA Emmen nog vele van deze campagnes voeren maar dan wel met eigen geld en geen gemeenschapsgeld tijdens de verkiezingen.

Nogmaals voorzitter, het wordt tijd voor een PvdA vrij collegebestuur hier in de gemeente Emmen. U merkt aan mijn betoog dat ik de PvdA niet tot mijn politieke vriendenkring reken. De kroon wordt gespannen door mevr wethouder Thalens, werkelijk onbegrijpelijk dat deze mevrouw, wethouder is. Vanaf haar installatie in April tot heden geen inbreng, de portefeuille cultuur is al overgedragen aan wethouder Jumelet. Wat Wakker Emmen betreft: verdeel het pretpakket onder de andere wethouders. Deze wethouder heeft behalve het PvdA getal tot een numerieke meerderheid te maken, in het college weinig tot geen waarde. Wakker Emmen is dan ook voorstander dat het college zelf snijdt in eigen vlees. Wij geven het college de overweging om dit pretpakket over te dragen binnen de overige college leden en daarmee bezuiniging te realiseren. Wakker Emmen past ervoor om ruim 80.000 ( 65.000 0,6 FTE plus wachtgeld) euro per jaar uit te trekken voor een wethouder die volgens ons als overbodig kan worden gekwalificeerd.
Al met al een welkome bezuiniging al beseffen wij dat gezien haar bekwame gedrag inzake wachtgeldregelingen het een post is die op de korte termijn geld kost maar op de middellange termijn geld oplevert. Daarnaast blijkt uit onderzoek van binnenlands bestuur dat de gemeente Emmen het meeste aantal wethouders per inwoneraantal heeft van de 100.000 plus gemeenten. Derhalve dienen wij ook een motie in om 0,6 FTE bezuinigen binnen het college om zodoende ook een signaal af te geven richting de bevolking.

Voorzitter,
Afrondend, vindt Wakker Emmen dat deze bezuinigingsoperatie één waarbij weinig visie wordt getoond, de rode kaasschaaf veelvuldig gebruikt, de lasten bij de burger en kwetsbaren in onze samenleving worden neergelegd.