Bijdrage van Wakker Emmen tijdens het openbare debat over de verkiezingsuitslag. Wakker Emmen wil in de eerste plaats alle winnaars feliciteren met het behaalde resultaat. In deze nieuwe raad zijn ook een aantal nieuwe partijen die de afgelopen periode niet in de gemeenteraad vertegenwoordigd waren. Ook deze partijen willen wij in het bijzonder feliciteren met het behaalde resultaat en veel succes wensen. Alvorens wij aangeven op welke wijze wij aankijken tegen deze uitslag en hoe het proces rondom een nieuwe coalitie verder opgepakt zou moeten worden, willen wij informateur Jan Bos en de ambtelijke ondersteuning bedanken voor het prettige gesprek en het verzette werk.

Een belangrijke conclusie uit het rapport is dat alle partijen stellen dat de kiezer voldoende of ruim voldoende vertrouwen in de huidige coalitie heeft uitgesproken en dat deze kan worden voortgezet. Wakker Emmen is het volledig eens met deze conclusie. Een meerderheid van 23 zetels is werkbaar, zorgt voor stabiliteit, continuïteit en doet recht aan de verkiezingsuitslag. Tevens beschouwen wij de uitslag als een blijk van waardering voor de huidige coalitie. Wakker Emmen heeft een sterke voorkeur om de huidige coalitie voort te zetten en de formatiegesprekken tussen deze drie partijen te laten plaatsvinden, waarbij wij het initiatief willen nemen.

Het rapport gaat ook in op het aantal wethouders. Wakker Emmen is in het verleden kritisch geweest op het aantal wethouders in een college. Vier jaar geleden zijn we terug gegaan van 6 naar 5 wethouders en dat hebben we ook met een bepaald doel gedaan. Wij zijn kritisch op de grote van de ambtelijke organisatie en dat begint aan de top. Het college heeft daar een voorbeeldfunctie in. Wij zien geen noodzaak om hier op terug te komen. Dit betekent dat Wakker Emmen kiest voor een college met 5 wethouders.

In het informatierapport worden veel belangrijke thema’s en onderwerpen benoemd, maar de kern is voor Wakker Emmen: Hoe houden we de gemeente Emmen aantrekkelijk, zodat het hier goed wonen en werken is. De leefbaarheid en voorzieningen in dorpen en wijken op peil blijft, maar ook hoe we er voor zorgen dat het sociaal domein op een goede, menselijke en financieel verantwoorde wijze wordt uitgevoerd. De drie pijlers wonen, werken en zorg zijn voor Wakker Emmen de opgave in de komende periode.

Tot slot willen wij nog ingaan op de werkwijze van de raad. 

We doen best veel dingen goed, maar er kunnen ook zeker zaken anders. Het zou goed zijn om te bekijken op welke wijze we meer in debat kunnen komen, er minder een vragencultuur ontstaat en er meer wordt ingezet op welke wijze inwoners betrokken kunnen worden bij besluitvorming. Dit alles kan worden verbeterd door kritisch te zijn op ons zelf en op onze werkwijze. Dit alles lijkt ons verstandiger dan veel geld te steken in een nieuwe raadzaal.

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek