Op 7 november was de eerste dag van de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad van Emmen voor de begroting van 2017. Lees hieronder de volledige bijdrage van Wakker Emmen, gedaan door fractievoorzitter Henk Bos:

Voorzitter,
Een begroting die goed aansluit bij de bijna unaniem vastgestelde kadernota in juni van dit jaar. Het accent wordt steeds meer naar voren gelegd bij de kadernota en dit vinden wij een goede zaak. Een kadernota die inhoudelijk steeds beter wordt en de raad ook in staat stelt om duidelijke kaders te stellen.

Voorzitter,
Een belangrijk opgave van en voor dit college is om werk te maken van bouwen. We hebben de afgelopen tijd vanuit de media een en ander kunnen vernemen over een behoorlijk aantal bouwplannen Ook dat daarbij kantoren worden omgebouwd naar de functie van wonen. Graag willen wij van de verantwoordelijk wethouder weten op welke wijze het college inzet op het stimuleren van de bouw, maar ook in het faciliteren van bouwplannen. De ombouw van CQ naar appartementen vinden wij een goed voorbeeld hoe leegstand kan worden aangepakt. Leegstand in Emmen-centrum is nog steeds een groot probleem. We hebben via verschillende raadsbijeenkomsten kunnen praten over de centrumvisie. Hoe staat het hier nu mee en is het college al met de provincie in gesprek over het provinciale binnenstadfonds.

De C-discussie bestemmingsplannen ligt alweer een tijd achter ons en we willen dat het college vaart gaat maken. Meer flexibiliteit, meer klantgerichtheid, het meer op zoek gaan naar de “JA” en meer ruimte bieden voor initiatieven. Daarnaast wachten wij nog steeds op de uitvoering van onze motie om te komen tot verbeterde afhandeling van vergunningen en op de actualisatie van de notitie bouwen in de linten. Deze motie is in 2013 al door ons ingediend en overgenomen, maar tot op heden zien wij niets. Wakker Emmen wil ook aandacht voor de gemeentelijke kavels. Het bouwplan ‘de Planeet’ in Klazienaveen vult zich in een goed tempo, maar we zien in Emmer-Compascuum, Nieuw-Weerdinge en Zwartemeer dat er sprake is van een stevige stagnatie. In hoeverre zijn onze grondprijzen marktconform en aantrekkelijk. Is een vierkante meter prijs van 130 per m2 voor een bouwkavel in Zwartemeer wel een juiste. Graag willen we van het college weten wat zij gaat doen om deze bouwkavels sneller te gaan invullen. 

Een ander belangrijke plaats waar volop kavels liggen is de Delftlanden. Er ligt eindelijk een plan Delftlanden 2.0 om te komen tot een afronding van de wijk. Een afronding die moet gaan plaatsvinden. Dit zijn we verplicht naar de bewoners van de Delftlanden. Uitgangspunt is minder woningen, maar meer groen in de wijk. Maar Wakker Emmen vindt dat de basis op orde moet zijn en dit zeker voor het groen onderhoud. We hebben hier tijdens de kadernota ook aandacht voor gevraagd en het doet ons goed dat het college hier ook extra middelen voor wil inzetten. Desondanks zien wij dit jaar op te veel plekken verloedering en veel onkruid. Groen staat soms wel een meter hoog in de bermen van toegangswegen naar wijken en dorpen. Op andere plekken zoals industrieterreinen is het groen netjes gemaaid. Vegen van goten? Wordt het überhaupt nog wel gedaan. Kan de wethouder aangeven waarom het algehele beeld voor dit jaar achteruit is gegaan?

In hoeverre werkt de HOB methodiek voor onkruidbestrijding aangezien de gemeente niet meer met chemische middelen mag werken. Voor Wakker Emmen is de ondergrens aangaande groenonderhoud bereikt. De extra middelen in deze begroting ondersteunen wij van harte, maar vragen ons af of dit genoeg is. Naast het groen zien we ook dat aan wegenonderhoud hard wordt gewerkt. We zien veel gele borden en wij zijn daar blij mee. Niet omdat er omleidingen zijn, maar omdat de kwaliteit van de wegen wordt verbeterd en de extra miljoenen hiervoor goed zijn voor lokale bedrijven en de werkgelegenheid. Een mes dat aan twee kanten snijdt. Van A naar Beter, maar wij willen wel aandacht voor de communicatie. Wakker Emmen heeft vernomen dat in Zwartemeer en Nieuw-Weerdinge mensen verrast zijn doordat zeer kort voordat het werk van start gaat er een brief wordt bezorgd. College, kan dit nu niet anders? En we durven het haast niet meer te vragen, maar hoe staat het met de evaluatie van het GVVP. En dan geen antwoord van “we zijn er mee bezig”, nee meer van “u kunt dit binnen twee maanden tegemoet zien”.

Voorzitter,
Een zeer brede raadswens is de verdubbeling van de weg Emmen-Klazienaveen, de N862. We hebben kunnen lezen dat het college met de provincie in gesprek is, maar vragen ons af wat deze gesprekken opleveren. Er is nog een bedrag van circa 15 miljoen over als restant van de tunnel. Volgens onze informatie moet dit geld voor 2020 worden geïnvesteerd, willen wij hier aanspraak op kunnen maken. Wakker Emmen zou graag zien dat dit geld geïnvesteerd gaat worden in de verdubbeling van de N862. Een verdubbeling die belangrijk is voor ons vestigingsklimaat en bereikbaarheid van o.a. bedrijventerreinen. Wij willen graag van het college weten wanneer er duidelijkheid valt te verwachten want ook hier moet vaart worden gemaakt.

Voorzitter,
We blijven nog even in de fysieke hoek. We zien dat een aantal collegeleden prima overweg kunnen met sloop- en bouwkranen. Helaas nog niet met het Losa-pand in Emmer-Compascuum. College waarom nog niet terwijl ons was toegezegd dat er op korte termijn zou worden gesloopt. Onlangs is wel het startschot gegeven voor de centrumvernieuwing in Nieuw-Amsterdam. Ook in de Rietlanden gaat de komende tijd veel gebeuren en gaat het wijkcentrum een grondige opknapbeurt krijgen. Het stimuleringsfonds Dorpen en Wijken heeft hier zijn doel bewezen, maar er liggen nog genoeg uitdagingen c.q. aandachtsgebieden. Erica, Schoonebeek en Emmer-Compascuum worden hierbij nadrukkelijk genoemd. In Erica en Schoonebeek is het dorp zelf actief met het maken van inrichtingsplannen voor het centrum. Plannen van onderop die kunnen rekenen op draagvlak vanuit het dorp. Een werkwijze die Wakker Emmen graag ziet en die reactie en ondersteuning van de gemeente verdient. Wij roepen het college op om vaart te maken met de plannen die er zijn voor de centrumvernieuwing in deze dorpen. Wij willen graag van het college weten wanneer deze plannen worden voorgelegd aan de raad. En, by the way, kunt u even ingaan op het Losa-pand.

Voorzitter,
Emmer-Compascuum is zojuist al even genoemd. We zien dat het college uitvoering geeft aan de aangenomen motie om te komen tot nieuwbouw van sporthal De Klabbe. Eindelijk nieuwbouw! We hebben de afgelopen tijd meerdere malen gewezen op de noodzaak om hier te gaan investeren en tevens de problemen met het parkeren op te lossen. Het gebouw is sterk verouderd en parkeren gebeurt veel op groenstroken. In de aangenomen motie is het college verzocht om nieuwbouw te plegen op de huidige locatie, tenzij er een andere beschikbare locatie beter past voor het gebruik van de sporthal door het onderwijs. Daarbij ook rekening houdend met nieuwbouw van scholen. Vraag aan het college:
Heeft u al gesprekken gehad met gebruikers, EOP, scholen etc. om te komen tot nieuwbouw van De Klabbe.
Aansluitend hierop:
– Hoe is de stand van zaken met betrekking tot de bouw van een Brede School in Emmer-Compascuum.
– Hoe denkt het college over de optie om de nieuw te bouwen sporthal hierbij aansluiting te laten vinden.


Voorzitter,
Sportbeoefening vergt meer dan een accommodatie. Wat te denken aan de teruggang van het aantal vrijwilligers om met name de sportbeoefening te stimuleren. Sport is goed voor de gezondheid en bespaart op meerdere vlakken de samenleving kosten. Maar sportverenigingen drijven op de vele vrijwilligers en daarin komt een steeds groter tekort. Dit werd onlangs nog ondubbelzinnig bevestigd door de vele sportverenigingen die aanwezig waren op de werkbijeenkomst voor de nieuwe Kadernota Sport. Mogelijk dat de overheid kan bijdragen. Niet financieel, maar mogelijk door gebruik te maken van participatie en wederkerigheid. “Geen rechten zonder plichten” heeft de verantwoordelijke wethouder Participatiewet nog onlangs gezegd. Vraag aan het college is dan ook:
– Hoe denkt het college over inzet van uitkeringsgerechtigden om de tegenprestatie voor de samenleving bij de sportverenigingen te laten doen. Ziet de wethouder mogelijkheden om als gemeente dit te stimuleren?   

Binnen het domein sport horen wij nog meer zorgelijke berichten. De geprivatiseerde buitenzwembaden geven aan dat het vijf voor twaalf is om de exploitatie voor de komende jaren draaiende te kunnen houden. Dit als gevolg van het nodige groot onderhoud. Wakker Emmen vindt voorzieningen als buitenzwembaden en sporthallen in de dorpen en wijken van essentieel belang. Het zijn voorzieningen die bijdragen aan de leefbaarheid. Op het moment dat hier problemen ontstaan kunnen wij als politiek onze ogen hier niet voor sluiten. Enerzijds een nieuw en noodzakelijk zwembad in Emmen, anderzijds moet er ook aandacht en geld beschikbaar zijn voor de buitenzwembaden in de dorpen. We hebben in de laatste raadsvergadering al aandacht gevraagd voor deze problematiek. De afgelopen jaren is de exploitatiebijdrage, in de vorm van een subsidie, nooit geïndexeerd. De kosten nemen jaarlijks wel toe als gevolg van inflatie, maar de gemeentelijke bijdrage is al die jaren bevroren. Een vreemde en merkwaardige situatie.  Wakker Emmen denkt dat op een tweetal punten een oplossing moet komen. Ten eerste het subsidiebedrag in de exploitatiebijdrage. Ten tweede de zogeheten 1/3 regeling.
Ten aanzien van de exploitatiebijdrage zal de PvdA in haar bijdrage hier op in gaan. Ten aanzien de 1/3 regeling, dient Wakker Emmen, namens de coalitie een amendement in.

Voorzitter,
Tijdens de kadernota hebben wij het college, door middel van een motie, verzocht om te bezien of het bevriezen van de woonlasten voor komend jaar mogelijk is. In 2015 en 2016 zijn de woonlasten niet gestegen en Wakker Emmen vindt het van belang dat wij gaan zakken uit de lijstjes waarin Emmen, als het gaat om woonlasten, tot de kop van het peloton behoort. Door jaar na jaar de woonlasten niet te verhogen dienen onze woonlasten meer in verhouding te komen tot onze sociaal-economische situatie. In de begroting heeft het college ruimte gevonden via het rioolfonds om de woonlasten voor 2017 te bevriezen. Wakker Emmen is hier blij mee.

Voorzitter,
Vanuit het sociale domein wordt meer aandacht en inzet gevraagd van mantelzorgers. Maar als wij dit vragen faciliteren we dan ook wel voldoende? Veel mantelzorgers willen graag wonen bij degene die ze verzorgen. Maar juist hier ontmoeten ze veel problemen. Bestemmingsplan technisch mag het vaak niet. Herkent het college dit ook en op welke wijze kunnen wij ruimtelijk gezien de tendens om langer thuis te wonen beter faciliteren?

Voorzitter,
Het in dit voorjaar vastgestelde beleid Samen Verder stuurt erop dat de ondersteuning effectiever en efficiënter wordt. Dit komt door een nieuwe manier van werken tussen stichting de Toegang, Hoofdaannemers, onderaannemers, informele zorg en gemeente. Dat is een verdraaid lastige opgave en zal zeer zeker startproblemen geven. Tegelijkertijd zien we dat bij de start op 1 januari 2017 er direct al bezuinigd moet worden in de WMO Dit omdat het rijk de HHT middelen die werden gebruikt voor Wassen en Strijken dan omzet in reguliere middelen en het totale bedrag met ongeveer een miljoen afneemt. Doordat cliënten, voor wassen en strijken, dan ook geen eigen bijdrage van 5 euro per uur meer hoeven te betalen, wat op zich mooi is, zal ook daar een bezuinigingseffect van uitgaan.  De geplande ontwikkelingen in het sociaal domein staan daarom helaas vanaf de eerste dag onder grote druk door een afname van financiële middelen.
Nu lezen we tot onze grote schrik in de brief over de effecten van de septembercirculaire dat het rijk voor 2017 opnieuw 1 miljoen euro WMO en 600.000 euro jeugd bezuinigt voor de gemeente Emmen! Er staat een mooi verhaal bij over corrigeren van gegevens vanaf 1 januari 2015, maar het zijn gewoon bezuinigingen. In de consequenties daarvan lezen we namelijk dat het college er eerst maar van uit gaat dat dit regulier verwerkt wordt: met andere woorden dat deze 1,6 miljoen opnieuw bezuinigd wordt binnen het sociaal domein.
Wakker Emmen is het hier niet mee eens. We vinden dat de ondergrens van wat mogelijk is, is bereikt. Wij willen niet dat er nog verder bezuinigd moet worden in het sociaal domein. We willen dat het college met voorstellen komt hoe hiermee om te gaan. Graag een reactie.

Een belangrijke pijler in het beleidsplan Samen Verder is dat er een samenspel is tussen formele en informele zorg. Er zal zelfs sprake zijn van 40% informele zorg zo lezen wij in het beleidsplan. We gaan niet zeuren over getallen, maar het is duidelijk dat dit nu niet het geval is. Wakker Emmen wil opkomen voor die burgers die anderen belangeloos willen helpen en dient daarom namens de coalitie en D66 een motie in waarin we het college oproepen om burgerinitiatieven die van maatschappelijke meerwaarde zijn te ondersteunen.

Voorzitter,
Met dankzegging voor allen die deze begroting hebben opgesteld besluit de fractie van Wakker Emmen haar 1e termijn