Ieder jaar in juni stelt de raad de kadernota vast. Een voorloper op de begroting waarin keuzes voor nieuw beleid worden gemaakt. Wakker Emmen heeft stevig gepleit voor meer geld naar groenonderhoud, wegenonderhoud, geen verhoging van de woonlasten en centrumvernieuwing in diverse dorpen en wijken in gang te zetten of tijdig afronden. Wakker Emmen heeft tezamen met de coalitiepartijen verschillende voorstellen ingediend. Er komt een evenementencoach voor het vereenvoudigen van vergunningverlening voor evenementen, er komt een knelpuntenpot voor het openbaar gebied, een onderzoek op welke wijze onderhoud van buurthuizen op een adequaat niveau kan worden uitgevoerd en opnieuw de woonlasten te bevriezen.  We zijn er trots op dat de basis steeds beter in orde komt. We zijn er nog lang niet, maar we hebben de afgelopen tijd fors extra geld hiervoor uitgetrokken. Door middel van deze pagina willen wij u informeren waar Wakker Emmen zich voor inzet. Lees hier de bijdrage van Wakker Emmen tijdens de behandeling van de kadernota 2018.

Als eerste dank aan het college en het ambtelijke apparaat voor deze duidelijke kadernota. We zien dat de kadernota een ontwikkeling heeft doorgemaakt. Er staat in tegenstelling tot vorige jaren meer beleid op geld, personele voorstellen zijn anders gepresenteerd en de kadernota krijgt steeds meer inhoud. Dit is een goede ontwikkeling.

Openbare ruimte
De inhoud m.b.t. nieuw beleid valt op te delen in een aantal thema’s. Als eerste valt het Wakker Emmen op dat er veel geld geïnvesteerd gaat worden in het fysieke domein. We lezen dat er opnieuw wordt voorgesteld om 3 miljoen euro extra in het wegenonderhoud te stoppen. Een keuze die Wakker Emmen van harte kan ondersteunen. Er zijn nog op te veel plekken achterstallig onderhoud van wegen en fietspaden. We zien in de dorpen en wijken het effect van de 9 miljoen die beschikbaar is gesteld, maar we zijn er nog lang niet. Dit blijkt ook wel uit een onderzoek van het Dagblad van het Noorden naar de beste en slechtste fietspaden van Drenthe. Het fietspad langs het Koning Willem-Alexanderkanaal staat bij de beste vijf, maar we hebben drie fietspaden die in het rijtje slecht staan.  Worden deze fietspaden, Vaart NZ (Nieuw-Amsterdam – Erica), Houtweg/Boslaan (Emmen) en Weerdingerstraat (Emmen- Weerdinge) ook in 2018 aangepakt. Overigens van deze laatste liever geen mountainbikeroute maken. Dus college doen.
We zien op dit moment in diverse dorpen en wijken plannen in uitvoering om winkelcentra op te knappen. Nieuw-Amsterdam is bijna gereed en ziet er schitterend uit. Wakker Emmen wil ook aandacht vragen voor de situatie in Emmer-Compascuum. We zien een groot aantal ontwikkelingen en willen het college verzoeken dit met spoed op te pakken.  Losa pand wordt dit jaar gesloopt, er komt een nieuw gezondheidscentrum en de gemeente heeft de grond van het terrein Abeln gekocht. Daarnaast dient er een brede school in het centrum te worden gebouwd. Goede ontwikkelingen voor het dorp, maar wanneer gaat het college een besluit nemen over nieuwbouw Brede school en nieuwbouw van de Klabbe. Worden deze ontwikkelingen samengevoegd tot één plan? Graag uw antwoord waarbij wij tegen het college zeggen, gewoon doen.

Investeren in centra is nodig, maar onderhoud is zeer zeker ook van groot belang voor de uitstraling en kwaliteit van onze dorpen en wijken.  Wakker Emmen steunt dan ook de insteek om de beeldkwaliteit van de centra in dorpen en wijken op het hoogste niveau te brengen en ook om langs en toegangswegen naar dorpen en wijken het vegen van wegen frequenter te gaan uitvoeren. Want vanuit onze actuele gesprekken met bijna alle EOP’s is dat de veel gehoorde wens. Wat ons betreft doen.

Onze inwoners verdienen ook een goede leefomgeving en daarom moet er extra geïnvesteerd worden in onderhoud en beheer van groen en grijs. Het college begrijpt dit prima en heeft ook voor komend jaar weer extra middelen vrij gemaakt. Er wordt voorgesteld om net als in 2017 400.000 euro beschikbaar te stellen om schade aan voetpaden en fietspaden als gevolg van wortelopdruk aan te pakken. Een veel gehoorde klacht en goed om te zien dat het college dit wil aanpakken, maar Wakker Emmen heeft wel de vraag of de extra inzet voor het oplossen van de problematiek omtrent wortelopdruk effectief wordt ingezet. Ervaring leert dat wortels na een paar jaar weer gegroeid zijn. College zijn de genomen maatregelen wel meerjarig effectief. Voor vervanging van openbare verlichting en verkeerslichten wordt nog eens 2 miljoen vrij gemaakt om achterstallig onderhoud te kunnen oplossen. Wakker Emmen steunt de keuze om dit achterstallig onderhoud aan te pakken, maar zijn hier geen onderhoudsprogramma’s voor?
Wakker Emmen constateert dat het in de Kadernota het vaak gaat om een eenmalig budget om iets op te lossen wat een knelpunt is. En laat nu net in het Bestuursakkoord staan dat er wordt gekeken om een Knelpuntenpot in te stellen om voor problemen in het openbaar gebied. Deze is tot op heden niet ingesteld. EOP’s constateren met regelmaat knelpunten in het openbaar gebied. Ze krijgen van de gemeente te horen dat dit niet direct kan worden aangepakt omdat er geen budget voor is. Daarom voorzitter dient Wakker Emmen een motie in om het college werk te laten maken van het invoeren van een Knelpuntenpot. Problemen in dorpen en wijken aanpakken en oplossen, dus gewoon doen. 

Bereikbaarheid.
Dit is een breed begrip. Niet alleen de bereikbaarheid van onze gemeente is belangrijk, maar ook de bereikbaarheid van de dorpen en wijken onderling en niet te vergeten in de dorpen en wijken zelf.
Met betrekking tot de bereikbaarheid van de gemeente zijn wij blij dat er gewerkt wordt aan een kwartiersdienst voor de spoorverbinding. De stationsomgeving in Emmen is zeer gedateerd en eigenlijk niet meer van deze tijd. We lezen in de kadernota dat het programmabureau Emmen Vernieuwt gedekt is, maar dat de projecten nog op PM staan. Hoe komen wij tot prioritering en op welke wijze wordt de raad hierbij betrokken?
 Volgens Wakker Emmen staat ook de voorgenomen verdubbeling van de weg Emmen-Klazienveen onder druk. Realisatie moet over ruim drie jaar klaar zijn en we hebben nog niets gehoord over de stand van zaken. Nee het is zelfs angstig stil. Graag een uitleg van het college.

Bij bereikbaarheid in de dorpen/wijken wil Wakker Emmen als eerste punt de ontwikkeling van Emmen-Centrum aanhalen. We hebben het hier over het hart van het centrum. Was dit eerst de dierentuin, nu is dit het Mensenpark. We zien door de verplaatsing van de dierentuin dat het centrum van Emmen anders is gaan functioneren. Met name in en rondom de Hoofdstraat zijn de gevolgen hiervan goed zichtbaar. Het mensenpark moet in dit gedeelte van Emmen weer meer reuring brengen. We hebben als raad kennis kunnen nemen van prachtige documenten, visies en plannen. Echter de staat van onderhoud op diverse plaatsen baart ons wel zorgen. Er is een eerste opschoonronde geweest om de basis weer een beetje op orde te maken. Om te spreken van een aantrekkelijk stadspark met een uniek karakter en wat je gezien moet hebben, daar is er nog veel voor nodig. Enerzijds invulling van het creatieve en innovatieve concept, anderzijds de kwaliteit van het openbaar gebied in het park. Het moet nu wel snel ontwikkeld worden. We zijn 18 maanden verder en er is al 10 miljoen beschikbaar gesteld. Wat heeft het college gedaan met dit geld aangezien er nu 15 miljoen wordt gevraagd? Wakker Emmen is voor een uniek mensenpark op de oude dierentuin locatie om een publiekstrekker te creëren aan deze zijde van het centrum. Wij hebben echter wel vragen en kanttekeningen bij de hoogte van dit bedrag. Graag uitleg van het college wat de plannen zijn voor dit geld.

Buurt- en dorpshuizen
Leefbaarheid in dorpen en wijken en dan wil Wakker Emmen het niet hebben over de wegen, fiets- en voetpaden of het functioneren van centra. Nee wij willen het hebben over toekomst van buurthuizen. Uit de eerder aangehaalde gesprekken met de vele EOP’s is ons duidelijk geworden dat het voortbestaan van veel buurt- en/of dorpshuizen onzeker is. Kern van de problemen heeft veelal betrekking op het tijdig en goed kunnen onderhouden van de accommodatie. Er zijn in het verleden veel accommodaties geprivatiseerd en de vraag is of deze verzelfstandigde buurt-/dorpshuizen ook voldoende in staat zijn om te kunnen sparen voor onderhoud. Houdt ons bekostigingsmodel daar wel voldoende rekening mee.Een zorgelijk gegeven en daarom dient Wakker Emmen een motie in die het college verzoekt om een inventarisatie te houden en de raad deze aan te bieden met een voorstel tot het oplossen van deze problematiek.

Het volgende thema is het sociale domein. Er is de laatste jaren hard gewerkt aan de transformatie, veel beleid opgesteld en in uitvoering gebracht. Uitvoering komt voor de raad terug in de Planning- en Controlcyclus en niet meer in de Kadernota. Daarom maar weinig pagina’s tekst, maar des te meer werk. Met name binnen de jeugdhulp moet het nodige nog gebeuren. Er is veel meer geld nodig aan de preventieve kant van jeugdhulp. Hiermee zorgen we voor besparingen aan de achterkant.
Wakker Emmen heeft enige zorgen over de financiële middelen binnen het sociale domein. Er is komend jaar een storting van €1,5 miljoen, maar de voorziening raakt ook weer snel leeg. Uitgangspunt is dat we het doen met de door het rijk beschikbaar gestelde middelen. College hoe ziet u dit en kunt u aangeven wat u doet om met name dit laatste te realiseren.
Beschut werken is ook een belangrijk punt. Eenieder heeft namelijk recht op een plek in de samenleving. Wanneer beschut werken weg dreigt te vallen vindt Wakker Emmen dat we gefaald hebben. Wij vinden dat eenieder het recht en de verantwoordelijkheid heeft om zijn steentje bij te dragen in de samenleving. Wat gaat het college doen als het beschut werken weg valt.

Woonlasten
Voorzitter, het laatste thema zijn de lasten voor de burgers. We kunnen, met de uitkomsten van de meicirculaire, bijna zeggen “het huishoudboekje is op orde”. Maar er zitten nog veel PM-posten in de Kadernota. Graag willen we van het college horen of zij deze PM-posten bij de begroting 2018 op geld kunnen zetten en welke financiële risico’s wij mogelijk nog op de PM-posten lopen.
Het zal u niet onbekend in de oren klinken, maar ook voor 2018 wil Wakker Emmen de woonlasten voor onze inwoners niet laten stijgen. In de Planning & Control documenten zien we de belastingcapaciteit nog op onvoldoende staan. Voorzitter dat moet zo spoedig mogelijk worden omgezet in minimaal een voldoende. Wakker Emmen dient dan ook een motie in waarbij het college de opdracht krijgt om, ondanks de voorgenomen verhoging van de OZB met 1%, de nullijn op de woonlasten vast te houden. Dit overigens niet alleen voor de woningen maar zo mogelijk ook voor bedrijfsgebouwen.

Evenementen
Voorzitter, de lasten voor burgers die, als vrijwilligers, evenementen organiseren is hoog. Niet de financiële lasten maar de lasten die ze hebben bij de vergunningsaanvragen voor de evenementen. Hierbij gaat het niet alleen om de grote, maar ook met name om de buurtevenementen. Evenementen maken Emmen bekend, brengen reuring en dragen bij aan sociale cohesie en saamhorigheid. Denkt u maar eens aan de vele buurtfeesten die jaarlijks worden georganiseerd maar ook aan grote evenementen zoals Alles Kids, het Veenvaartfestival en Retropop.

Door veranderingen in de samenleving komen er meer en meer eisen bij de aanvraag van vergunningen. Zo moeten terreinen worden voorzien van obstakels om te voorkomen dat iemand ongehinderd doorgang kan hebben. Dit is maar een van de vele extra zaken waar de vrijwilligers mee te maken hebben.

De leges hebben wij als gemeente laten vallen, maar aan de andere kant zijn de eisen en voorwaarden toegenomen. Vraag is of wij als gemeente dit wel kunnen doen c.q. de vrijwilligers daar mee moeten belasten. Overigens horen wij ook dat sommige vragen in de vergunningsaanvraag de vrijwilliger zijn pet te boven gaat.
Wakker Emmen dient dan ook een motie in voor het opstellen van een ontzorgingspakket voor vrijwilligers bij het aanvragen van en uitvoeren van evenementen. In dit ontzorgingspakket ziet Wakker Emmen ambtelijke hulp bij het aanvragen van evenementenvergunningen door een, zogeheten evenementencoach. Natuurlijk binnen de huidige formatie te organiseren. Maar ook een uitwerking van aangepaste veiligheidsaspecten op basis van het te houden evenement. Een overdracht van maatregelen naar de gemeentelijke organisatie zullen wij op voorhand niet uitsluiten.
Op zoek gaan naar de ja en vrijwilligers bezig laten houden met de kerntaak. Namelijk het organiseren van geweldige evenementen, waarbij een vergunning noodzakelijk is. De vergunningsprocedure moet een vlotte procedure zijn, waarbij de gemeente vooral meedenkt.

Voorzitter tot zover in eerste termijn de bijdrage van Wakker Emmen.