Tijdens de raadsvergadering van 31 mei heeft Wakker Emmen het coalitieakkoord Samen Investeren toegelicht en besproken. Een akkoord dat op hoofdlijnen de koers voor de komende jaren uitzet. Wij gaan, zoals het akkoord al aangeeft samen investeren! Samen investeren in een betere en nog mooiere gemeente Emmen waar het goed wonen, werken en leven is. Maar voorzitter ik wil nadrukkelijk benadrukken dat wij, als coalitiepartijen, dit niet alleen willen en kunnen doen. De komende periode staan ons als gemeente Emmen een aantal grote opgaven te wachten. Opgaven die we alleen samen, met onze inwoners, bedrijven, instellingen, buurgemeenten en uiteraard de volledige raad kunnen realiseren.Het Bestuursakkoord geeft vooral antwoord op de vragen ‘Wat’ we willen bereiken. De ‘Hoe’ vraag zal mede met de geleverde input van vanavond door het college worden vertaald in een collegeprogramma met bijbehorende investeringsagenda.

Binnen het thema’ betrokken gemeente’ vinden wij het belangrijk dat onze inwoners en EOP’s aan voorkant kunnen meepraten over hun eigen woonomgeving. Geen inspraak aan de achterkant, maar invloed aan de voorkant. Inwoners kennen hun omgeving immers het beste en weten wat nodig is voor hun dorp of wijk. Wij vinden het belangrijk dat initiatieven vanuit de samenleving door de gemeente serieus worden genomen en er gezamenlijk naar een passende oplossing wordt gezocht. Daarbij moet de mogelijkheid voor E-participatie wat onze fractie betreft de komende periode nader worden uitgewerkt. De drempel om contact op te nemen met de gemeente wordt hierdoor lager en de gemeente kan sneller reageren op problemen.

Binnen het thema ‘leefbare gemeente’ gaan we de komende jaren door met het tegengaan van verpaupering, het in stand houden en versterken van centrumvoorzieningen en het versterken van de sociaal economische structuur. Een kwalitatief goed openbaar gebied, goede sportvoorzieningen en buurt- en dorpshuizen dragen bij aan een prettige leefomgeving. Daarbij dient de basis op orde te zijn. Mede door de inzet van het fonds dorpen en wijken zijn de vorige bestuursperiode de nodige centra vernieuwd of worden vernieuwd. Aantrekkelijke dorpen en wijken houdt niet op met investeren in de centra. Ook de woonstraten en directe woonomgeving van onze inwoners dient op orde te zijn. Wakker Emmen ziet een vervolg hierop graag weer terug in het collegeprogramma. Ook de OZB voor zowel woningen als bedrijfspanden wordt de komende bestuursperiode niet verhoogd. Hiermee investeren we mede in de koopkracht van onze inwoners en bedrijven.

Voorzitter betreffende het thema duurzame gemeente ligt er een enorme opgave om in 2050 tot een klimaatneutrale gemeente Emmen te komen. Alle hens aan dek voor een schone toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen! Alleen samen met ons bedrijfsleven, inwoners, maatschappelijke organisaties, het onderwijs, kennisinstellingen, investeerders en overheid kunnen we deze energietransitie vormgeven.

Voorzitter een ‘bereikbare gemeente’ is van grote strategische betekenis voor Emmen. De komende periode blijven we werken aan goede ontsluitingen en bereikbaarheid. Het wordt nu echt tijd dat de reconstructie van de weg Emmen – Klazienaveen in de komende periode wordt uitgevoerd. We moeten zo snel als mogelijk zorgen voor een toekomstbestendige verbinding die zorgt voor een optimale doorstroming van het verkeer op dit traject. Voorzitter het investeren in goede wegen en fietspaden is belangrijk voor onze fractie. De komende jaren blijven we investeren in het kwaliteitsniveau van de fietspaden en wegen. Drenthe is fietsprovincie van ons land en de gemeente Emmen kan daar wat onze fractie betreft niet bij achterblijven. Wakker Emmen wil inzetten op goede fietspaden. Niet alleen in onze toeristische gebieden maar ook tussen dorpen, wijken en Emmen-centrum. We willen niet langer op lijstjes terugkeren met slechtste fietspaden van Drenthe. Dit past ook helemaal niet bij een gemeente die inzet op ‘meer op de fiets’. We zien dit graag geconcretiseerd in het collegeprogramma.

Binnen het thema ‘sociale gemeente’ is het voor ons belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Ook mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt dienen voldoende kansen te krijgen.
Op het gebied van jeugdhulp dient de komende periode een transformatieslag te worden doorlopen. Tekorten op de jeugdhulp moeten komende periode worden weggewerkt. Hoe gaan we slimmer en efficiënter om met de beschikbare middelen. Kortom hoe kunnen we meer zorg leveren voor dezelfde euro!
Voor Wakker Emmen is het belangrijk dat er geen wachtlijsten ontstaan. Het kan en mag niet zo zijn dat jongeren met problemen niet geholpen kunnen worden omdat er geen plek is om geholpen te worden.

Voorzitter in het laatste thema ‘ondernemende gemeente’ blijven we werken aan een goed vestigingsklimaat en het behoud van werkgelegenheid. De economische ontwikkeling van onze regio is van groot belang voor het welzijn van onze gemeente en onze inwoners. Ook daarom is het belangrijk vaart te maken met de bereikbaarheidsprojecten. We wonen nu eenmaal in een regio waar het werk relatief schaars is. Stilstaan is achteruitgang. Daarom blijven we investeren op de zojuist genoemde zaken.

Voorzitter,
Ter afsluiting. De genoemde ambities en opgaven in dit Bestuursakkoord zijn enkel haalbaar als het college in staat is samen te werken, met in eerste plaats onze inwoners, bedrijven en instellingen en uiteraard niet te vergeten ons als raad. Het college moet over haar eigen schaduw durven heen te stappen, de verbinding tussen portefeuilles zoeken en elkaar actief ondersteunen. Al deze factoren heb ik de afgelopen weken terug gezien aan de onderhandelingstafel. Wakker Emmen is trots op dit akkoord en gaat met vertrouwen de toekomst tegemoet en hoort graag hoe de andere partijen tegen dit Bestuursakkoord aankijken en wat het college nog kan meenemen voor het nog uit te werken collegeprogramma.