EMMEN – De nieuwe jongerenraad Emmen krijgt de ‘zegen’ van de Emmer politiek. Dat bleek dinsdagavond tijdens de commissievergadering. De afgelopen jaren sneuvelden diverse jongerenraden wegens gebrek aan deelnemers.

Dit keer is de jongerenraad zelf op poten gezet door de leeftijdsgroep; volgens wethouder René van der Weide reden genoeg om te rekenen op succes. De adviesraad kan activiteiten organiseren en het college adviseren over jongerenbeleid.

Kritiek op jaarbudget
Wel was er kritiek op het jaarbudget van 3000 euro. Veel raadsleden vinden dit bedrag behoorlijk aan de lage kant, maar de wethouder denkt dat het in de praktijk wel meevalt. Jongeren kunnen bijvoorbeeld gratis vergaderen in het Emmer gemeentehuis en voor activiteiten extra subsidie aanvragen.

Lees hieronder ook de bijdrage van Wakker Emmen voor de nieuwe jongeradviesraad:

Voorzitter,

Het was in 2011 dat de laatste jongerenraad werd opgeheven in de gemeente Emmen. Het Emmense landschap was op het gebied van jongerenparticipatie buitengewoon kaal. Met de oprichting destijds van onze eigen jongerenafdeling, Jong Wakker Emmen, begonnen wij daar al verandering in te brengen. Om dan nu, een dikke 3 jaar later, te zien hoeveel meer jongeren zich zijn gaan inzetten voor onze gemeente, en hoe dat nu onder andere culmineert in een voorstel voor een nieuwe jongerenadviesraad; voorzitter, dat doet ons goed.

Wij als Wakker Emmen hebben jongerenparticipatie hoog in het vaandel staan. Betrokken jongeren is wat we nodig hebben, en het liefst zo veel mogelijk. De vorige jongerenraad is hoofdzakelijk ten onder gegaan doordat men geen nieuwe jongeren kon vinden om de groep draaiende te houden; in hoeverre heeft de wethouder en de nieuwe jongerenadviesraad lessen proberen te trekken uit het verleden? Hoe zorgen we ervoor dat er nieuwe aanwas komt en blijft, en het niet enkel een kortdurend feestje van de oprichters wordt?

Daarbij ook het volgende: in het stuk staat dat periodiek overleg met de wethouder ‘’zo vaak als nodig is’’ plaats zal vinden. Gezien de ervaringen uit het verleden is het volgens ons verstandig om in ieder geval een ondergrens in te stellen; minimaal eens in het kwartaal een overleg, en als men het nodig acht kan er vaker worden overlegt. Zo kan de wethouder beter op de hoogte blijven van wat er gebeurt.

Wakker Emmen is positief over het feit dat de jongerenadviesraad in haar doelstelling opneemt jongeren betrokken te krijgen bij hun gemeente. Het is ook erg belangrijk dat initiatieven die vanuit de jongeren zelf komen ondersteund worden; geef de jongeren een stem, daar hebben wij altijd voor gestaan.

Wel heeft Wakker Emmen een vraag over de leeftijdsgrenzen die gehanteerd worden. Er wordt een bovengrens van 28 jaar gehanteerd – dus tot en met 27 kan men lid zijn. Is dit niet aan de hoge kant voor een ‘’jongeren’’adviesraad? Wij vrezen dat het grote gat tussen 14 en 27 jaar in het nadeel van de jongerenadviesraad kan gaan werken. Zeker ook als mensen vanuit de onderwijsinstellingen betrokken moeten worden, die zijn zelden boven de 20. Als die dan tussen veel oudere adolescenten worden geplaatst, daar voorzien wij moeilijkheden in.
Er zijn grote verschillen in persoonlijke ontwikkeling en verbale vaardigheden, het risico gaat ontstaan dat jongere leden niet hun zegje durven doen door het dominantere karakter van de oudere groep.
Daarnaast, als wij kijken naar de leeftijd die in andere jongerenraden wordt gehanteerd, zien wij leeftijden terug die naar Wakker Emmen’s inziens een stuk gunstiger zijn. Een bovengrens van 23, zoals die in bijvoorbeeld Goes, Tholen en Valkenswaard wordt gehanteerd, lijkt ons iets voor de wethouder om te overwegen.

Wij hebben nog een vraag die meer aan de technische kant ligt. Is het bestuur nu wel of geen onderdeel van de jongerenadviesraad? Dit is onduidelijk omdat wordt gesteld dat de voorzitter, die geen onderdeel uitmaakt van de jongerenadviesraad, wel deel uitmaakt van het bestuur. Maar de overige bestuursleden worden uit het midden van de leden van de jongerenadviesraad gekozen. Impliceert dit dat het hele bestuur, zodra gekozen, geen deel uitmaakt van de jongerenadviesraad en geen stemrecht heeft? Graag opheldering van de wethouder, aangezien dit niet expliciet in het stuk staat vermeldt. Verder nog een opmerking over de samenstelling van het bestuur; in het stuk staat wel expliciet vermeldt dat er naar een evenwichtige samenstelling wordt gestreefd voor de leden van de jongerenadviesraad; mogen wij aannemen dat deze evenredige verdeling zich ook door vertaald naar het bestuur?

Verder een opmerking over de zittingsperiode. Wakker Emmen is van mening dat een zittingsperiode van 4 jaar te lang is voor een organisatie die zich focust op de jongeren. Het is een levensfase waarin alles constant in verandering staat, en om te vragen zich voor 4 jaar ergens aan te verbinden geeft volgens ons een onnodig hoge drempel voor jongeren om mee te doen. Onze suggestie is om dit op zijn minst te verlagen naar een zittingsperiode van 2 jaar, maar dan wel met de mogelijkheid om meer dan 2 termijnen te doen.

Voorzitter, tenslotte rest ons niks anders dan de nieuwe jongerenraad veel succes te wensen in de toekomst. Tot zover onze bijdrage.

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek