Wakker Emmen heeft tijdens de raadsvergadering van 23 februari een motie ingediend om een pilot die een alternatieve wijze van oud papier inzamelen mogelijk maakt niet in uitvoering te brengen. De gehele oppositie steunde het voorstel, maar de coalitiepartijen PvdA, CDA en VVD willen de pilot wel in uitvoering. De pilot heeft tot doel om oud papier onder de vleugels van Area in te zamelen in gebieden waar geen vergunninghouders als kerken, scholen en sportclubs actief zijn. Wakker Emmen is van mening dat de huidige wijze van oud papier inzamelen door de vergunninghouders zoals sportclubs, scholen en kerken een belangrijke activiteit is voor de genoemde organisaties. Daarnaast is het ook een belangrijkste inkomstenbron voor deze organisaties. Als politiek komen steeds meer de termen zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid naar voren. Het inzamelen van oud papier en daarmee het verwerven van een inkomstenbron is juist een goede vorm van zelfredzaamheid en Wakker Emmen vindt dat de politiek nu juist een signaal moet afgeven dat een alternatieve wijze van papier inzamelen onder de vleugels van Area niet wordt mogelijk gemaakt. Bescherming bieden voor deze inkomstenbron is wat de strekking van de motie inhoud, want wij vermoeden dat het doel van van de pilot is om op de lange termijn het oud papier niet langer door kerken, scholen en sportclubs te laten inzamelen maar door Area. Veelal wordt een pilot als beginsel in gevoerd en op de lange termijn structureel ingevoerd. Dit zou een aderlating zijn voor kerken, scholen en sportclubs. Lees meer voor de motie.

De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op 23 februari 2012;

Constaterende dat:

  • – Het kaderplan afvalstoffen 2010 – 2015 door de raad is vastgesteld op 16 december 2010;
  • – Het concept uitvoeringsdocument Kaderplan Afvalstoffen 2010-2015 ter kennisname is aangeboden aan de gemeenteraad van Emmen;
  • – In het concept document de raad in kennis wordt gesteld dat er een pilot zal worden gestart om oud papier in te zamelen in een buurt of woonwijk en afhankelijk van het resultaat dit in meerdere wijken kan worden ingevoerd;
  • – Een alternatieve wijze huis aan huis inzameling van papier onderdeel uitmaakt van het milieuprogramma 2012 specifiek voor het thema afval;
  • – Een evaluatie over bronscheiding nog dient plaats te vinden door de gemeenteraad van Emmen en het onderzoek naar nascheiding nog niet is afgerond;

Overwegende dat:

  • – Het inzamelen van oud papier en karton maandelijks huis-aan-huis gebeurd door scholen, verenigingen en kerken die volgens de gemeentelijke verordening daarvoor zijn vergund, een belangrijke inkomsten bron is;
  • – De pilot zich op dit moment bevindt in een planvormingfase in Area verband, waarbij de definitieve opzet uiteindelijk wordt afgestemd met lokaal betrokken partijen en ter besluitvorming door het college moet worden geaccordeerd;
  • – Het opstarten van een pilot om oud papier en karton op een andere wijze te gaan inzamelen inkomstenverlies kan betekenen voor vergunninghouders als scholen, kerken en verenigingen en dit niet wenselijk is;
  • – Wethouder Kuper heeft uitgesproken dat verenigingen, kerken en clubs financieel gecompenseerd zullen worden, maar deze compensatie er toe kan leiden dat zelfredzaamheid niet gestimuleerd wordt, en de afhankelijkheid t.o.v. de gemeente Emmen toeneemt en dit niet wenselijk is;
  • – Het verenigingsleven een belangrijke bijdrage levert aan de maatschappij en dat het in deze economische tijd moeilijk is om extra inkomsten te genereren, als er een verlies ontstaat door de pilot en de eventuele uitbreiding hiervan;

Verzoekt het college:

De pilot oud papier inzameling niet in uitvoering te brengen en de huidige wijze van papier inzameling door de vergunninghouders in stand te houden;

Ondertekening,

Wakker Emmen


René van der Weide

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek