Lees hier de bijdrage waarom Wakker Emmen Geothermie wil voor de gemeente Emmen. In januari 2006 heeft onze raad unaniem met een motie ingestemd nader onderzoek te doen naar de kansen van windenergie in Emmen. In de structuurvisie 2020 “Veelzijdigheid troef”  is met betrekking tot windturbines het volgende opgenomen; Windenergie wordt alleen onder strikte, nog te ontwikkelen randvoorwaarden toelaatbaar geacht in de Monden en evt. langs de oostgrens van de gemeente met Duitsland. Deze randvoorwaarden moeten worden uitgewerkt als waarborg voor de maatschappelijke en landschappelijke inpassing.

In de milieuagenda 2007-2010 van de gemeente Emmen zijn de volgende doelstellingen opgenomen;

– In 2020, in vergelijk met 1995, 10% van de gebruikte energie afkomstig te laten zijn van duurzame energie, en

– De emissie van CO2 in 2010 met 6% te verminderen t.o.v. 2000.

Daarnaast heeft de gemeenteraad bij de bespreking van de Kadernota 2008 uitgesproken dat de gemeente Emmen in 2020 een klimaatneutrale gemeente is.In de, op 12 april 2011, door het College vastgestelde Energienota  is dit genuanceerd naar een streven om in 2050 CO2 neutraal te zijn.Het College denkt dit te o.a. te realiseren door het plaatsen van een windpark van 60 MW.

Wakker Emmen is uiteraard ook voor schone en duurzame energie, maar door de immer vooruitstrevende ontwikkelingen en technieken zijn we tot de conclusie gekomen dan er veel betere alternatieven zijn dan windenergie. Enkele nadelen van windmolens zijn; lawaaioverlast, bodemtrilling, slagschaduw, landschapvervuiling, maar het allerbelangrijkste  is dat de windmolens boven land nooit rendabel worden. Dit is inmiddels al door meerdere onderzoeken keihard aangetoond. Er lopen op dit moment zelfs onderzoeken of windmolens op zee ooit zonder subsidie kunnen renderen.  Ook een niet onbelangrijk nadeel is de mogelijke gevaren voor de volksgezondheid. Citaat DvhN 31-01-2012; “De wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft in 1999 zelfs gesteld dat laagfrequent geluid in de bewoonde wereld waarschijnlijk gezondheidsproblemen zal geven als hart- en vaatziekten, spraakbelemmering en slaapverstoringen. Daar kun je niet zomaar aan voorbij gaan”.

Bij gebruik van windmolens zullen conventionele centrales nog zeker voor minimaal 75% ingeschakeld moeten worden. Daarbovenop zal de productie, het transport, de plaatsing, het onderhoud en de exploitatie van windturbines zoveel CO2 uitstoten dat dit over de gebruiksduur nimmer gecompenseerd kan worden.Windturbines op land kunnen alleen maar renderen door een flinke subsidiepot, welke aangevuld wordt met een structurele heffing op onze energienota. Dat kost elk huishouden zo’n 250 euro per jaar. Dus de beloftes dat de burgers er “iets” voor terug krijgen is een sigaar uit eigen doos.

Er zijn al meerdere lokale politici van verschillende partijen  die tot inkeer komen, o.a. PvdA wethouder Bé Zwiers ( gem. Oldambt ), gedeputeerde Moorlag ( PvdA ), CDA Statenlid Frans keurentjes uit Groningen, GL fractielid Herman Folkerts ( Oldambt ).

Ook in andere landen komt men al tot inkeer,  zo wordt in Denemarken al het merendeel  ( 400 ) van de windmolens ontmanteld en in de VS worden zelfs de eerste 14000 molens alweer ontmanteld.Tijd dus om ook hier tot inkeer te komen. Emmen kan zich zeer nadrukkelijk op de kaart zetten door de overheid ervan te overtuigen dat er veel betere alternatieven zijn, en dan uiteraard ook zelf voor alternatieven te gaan. Het alternatief bij uitstek hiervoor is volgens Wakker Emmen Geothermie.

Even een vergelijking, 20 windmolens van 3 MW kosten 100 miljoen en zouden energie kunnen leveren voor 30.000 huishoudens. 2 Geothermiecentrales van 10 MW kosten 90 miljoen en kunnen 50.000 huishoudens voorzien van energie. Daarnaast leveren ze ook nog ruim 700.000.000 KWth netto warmte.  Bedenk hierbij welke voordelen dit biedt aan met name tuinders, maar ook aan andere industrieën en zelfs woonwijken

Bovendien zou je, om een reëel beeld te krijgen, bij de kosten van een windturbine ook de kosten van een gewone (gas) turbine bij moeten tellen want voor elke molen die we bouwen moet ook een gasturbine gebouwd worden die ingeschakeld moet worden als de windmolen geen energie opwekt. Ook een niet te vergeten post is de kosten voor ontmanteling.  Als je al deze kosten meeneemt in een vergelijk tussen windmolens en bv geothermie, dan moet je  absoluut niet meer beginnen aan windenergie.  Hierbij moet je je ook realiseren dat er in Drenthe inmiddels al voor 600 MW aan windmoleninitiatieven op tafel liggen terwijl we maar 280 MW willen hebben.

Let wel, bij Geothermie ben je niet afhankelijk van wind of zon en heb je 24 uur per dag non-stop de beschikking over duurzame energie. De doelstellingen zoals in de Milieuagenda 2007-2010 aanvankelijk stonden kunnen we op deze manier ruimschoots halen en hebben we tevens een primeur voor Nederland ( over Citymarketing gesproken..).

Wakker Emmen zal daarom een motie indienen om het College te verzoeken om zeer nadrukkelijk de mogelijkheden van Geothermie te onderzoeken en zo mogelijk hiermee aan de slag te gaan.

In de DvhN van 25 januari 2012 stond; “Het Noorden is gevraagd aan te geven hoe de regio het toekomstige energiebeleid, inclusief windenergie, zelf ziet.”  Laten wij als Emmen dan aangeven wat ons toekomstig energiebeleid is.Voor alle duidelijkheid;  Het hele project van Geothermie kost de gemeente niets, kost de burger niets, is niet afhankelijk van subsidies, en alle inwoners van de gemeente Emmen hebben straks direct financieel voordeel van de plannen die al in ontwikkeling zijn.

Plannen om van het Rundedal een energiepark / kennispark te maken.

Het park zal uiteindelijk bevatten:

2 Geothermische centrales ( mogelijk 3 )

2 Windmolens van de Enercon molens die geen tandwielkasten nodig hebben en derhalve

    veel beter produceren en minder onderhoud vergen.

1000 zonnepanelen die in diverse vormen en grote worden opgezet en daarbij hun eigen omvormers per groep krijgen en waar bij ook te zien is welke systeem het beste werkt

1 Biovergister voor de mest van de boeren uit de directe omgeving, afval van de Tuinders, bermgras en oever begroeiingen eveneens de afval van de groene containerbakken.

Op deze wijze zal er geen voedselproductie onder lijden.

2 Algen kwekerijen, waar alle andere afval van boerenmest etc. in verwerkt kan worden evenals de afvalstroom vanuit de vergister.

Als klap op de vuurpijl wil de indiener van deze plannen de helft van de opbrengsten middels een ingenieuze constructie inzetten om alle woningen van de gemeente Emmen te voorzien van GRATIS ZONNEPANELEN.

Het moge duidelijk zijn dat we deze plannen van harte ondersteunen en daarom hebben we de motie zoals hieronder vermeld ingediend.

Motie:

De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op 23 februari 2012;

Constaterende dat:

– Het Rijk streeft naar een verhoging van het aandeel duurzame energie tot 14 % in 2020

– Het College de doelstellingen zoals opgenomen in de Milieuagenda 2007-2010 wil behalen.

– Het College overweegt een windmolenpark te ontwikkelen van 60 MW.

– De bodemgesteldheid in Zuidoost Drenthe uitermate geschikt is voor geothermie.

Overwegende dat:

– Er steeds meer maatschappelijke onvrede ontstaat over windmolens.

– Al veelvuldig is aangetoond dat windenergie op land nooit rendabel wordt.

– Windenergie alleen rendeert door bergen subsidie die grotendeels door de burger zelf betaald gaan worden.

– Er in Drenthe inmiddels al voor 600 MW windmoleninitiatieven op tafel liggen.

– Er door steeds verdere ontwikkelingen en technieken, steeds betere alternatieven komen.

– Geothermie een goed alternatief is waarmee we de hele gemeente Emmen kunnen voorzien van energie, en tevens de tuinbouw, industrie en woningen kunnen voorzien van goedkope warmte.

– Emmen zich door massaal in te zetten voor Geothermie zich zowel landelijk als in West Europa zeer nadrukkelijk op de kaart kan zetten.

Verzoekt het college:

– Enerzijds nadrukkelijk onderzoek  te doen naar de mogelijkheden van Geothermie en zo mogelijk medewerking te verlenen aan de realisatie hiervan, en anderzijds te proberen de landelijke overheid er van te overtuigen dat er betere alternatieven zijn voor windenergie.

Ondertekening,

Wakker Emmen                

Henk Linnemann,  

raadslid Wakker Emmen

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek