Tijdens de raadsvergadering van 28 maart bij de behandeling van de milieuagenda 2013-2016 heeft Wakker Emmen gepleit voor meer aandacht en bescherming van het groen in de gemeente Emmen. Lees meer over de bijdrage en de ingediende motie.

Voorzitter, de voorliggende milieuagenda vinden wij een verbeterde versie t.o.v.  de vorige. In de Milieuagenda 2009 – 2012 was communicatie en samenwerking het belangrijkste middel om het
streefbeeld van het Milieubeleidsplan en de doelen van de milieuagenda te bereiken. Onder andere via Educohof, de gemeentelijke website en met publicaties op de gemeentelijke informatiepagina is de Emmense samenleving geïnformeerd over de gemeentelijke inspanningen voor een beter milieu. Dit zijn weinig concrete acties die voortvloeien in eigen gemeentelijke inspanningen om tot een beter milieu te komen. De voorliggende agenda kenmerkt zich door meer concrete zaken en is zeer zeker een beter programma dan de vorige, maar doelstellingen SMART formuleren blijft klaarblijkelijk een moeilijke zaak voor het college. Dit bemoeilijkt het om te bepalen of doelstellingen ook gehaald zijn. Een voorbeeld:
 
Hoofdstuk 3: Organiseren. Wat doen we?

– We ondersteunen de ontwikkeling van het Innovatie- en Kennisplatform.
– Bewoners actief: we ondersteunen lokale, duurzame initiatieven in de samenleving die zich richten op sociaal economische versterking
 
De laatste doelstelling ondersteunen we van harte, maar hoe gaan wij nu evalueren of de doelstelling gehaald is? Geef concreet aan hoeveel initiatieven er ondersteunt dienen te gaan worden. Ondersteunen van een platform is sympathiek maar ondersteunen is een zeer breed begrip. Het niet SMART maken van doelstellingen kan een hoog gehalte van vrijblijvendheid met zich mee brengen. Het is slechts een voorbeeld van veel zaken die helaas onvoldoende geconcretiseerd worden en onvoldoende specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden zijn.
 
De paragraaf energie, met uitzondering het voornemen om een windmolenpark van 60 megawatt te realiseren, spreek ons aan. Deze paragraaf geeft veel meer houvast voor onze controlerende taak en heeft ook een duidelijke visie. Enkele concrete zaken die naar voren komen:
 
·         Bestaande woningen voldoen minimaal aan de normen van label C
·         Nieuwe woningen gebouwd in het jaar 2020 zijn energieneutraal.
·         besparen op het warmteverlies in woningen (isolatie), het zuiniger omgaan met elektriciteit en het gebruik van grondwater als tijdelijk opslagmedium voor warmte en koude
 
Het zijn zomaar enkele zaken waarvan Wakker Emmen kan zeggen dat het prima maatregelen en acties zijn. De paragraaf energie heeft de laatste jaren terecht een steeds prominentere rol daarin verkregen en in deze agenda is het thema ook nadrukkelijk aanbod en voorziening van voldoende maatregelen om ook echt resultaat te gaan boeken. We hebben inmiddels ook kennis kunnen nemen dat o.a. de motie van Wakker Emmen over duurzame maatregelen als bijvoorbeeld isolatie in de vorm van een subsidie is vertaald in een concreet voorstel. Hier zijn we tevreden over.
 
 Zoals wij in de commissievergadering maar ook tijdens eerdere besprekingen over het onderwerp milieu en duurzaamheid hebben aangegeven vinden wij de visie van een breed scala aan duurzame energie en een breed maatregelen pakket een juiste keuze. Geen eenzijdige windvisie op duurzame energie, maar een brede visie is onze mening. We hebben al vaker naar voren gebracht dat het een en/en verhaal moet zijn en dat er moet worden ingezet op meerdere vormen van duurzame energie, waarbij Wakker Emmen geen voorstander is van windenergie. Windmolens draaien op subsidie, zijn een aantasting voor het landschap, hebben nadelen op het gebied van geluid en trilling en zullen niet rendabel zijn boven het land.
 
 De overige paragrafen komen er slechter vanaf. Weinig concrete maatregelen en ook weinig ambitie. De energienota Big Five is voor een groot gedeelte verantwoordelijk voor de invulling van deze milieuagenda, als we deze energienota niet meerekenen is het een mager geheel. Er moeten keuzes worden gemaakt en dat energie daarbij de belangrijkste prioriteit is, kunnen wij goed meeleven.
De paragraaf groen en natuur vinden wij volstrekt onvoldoende. Het open en groene karakter zal door vriend en vijand als sterk punt worden benoemd. We moeten zorgen dat we dit vasthouden en de ambitie te hebben om dit te verbeteren. We vinden de paragraaf summier van opzet en hadden hier graag een uitvoering en ambitieuze paragraaf gehad. In het milieujaarprogramma van 2013 staat er zelfs niet één actiepunt. Relevante stukken over groen maken ons ook niet veel wijzer. Er is een Groenkompas door het college in 2007 vastgesteld, maar in de structuurvisie gemeente Emmen 2020 staat dat een visie op de structuur van het groen ontbreekt en dat in relatie tot de doelstelling een open en groene gemeente te willen zijn en de omvang van onze gemeente een koersbepaling noodzakelijk is. Een zorgwekkende conclusie en het milieuprogramma is summier van opzet over dit onderwerp.
We hebben ook eens gekeken naar initiatieven en plannen van andere gemeenten. Er zijn tal van groene organisaties die aan de hand van programma’s gemeenten en inwoners in staat stellen om meer groen in hun wijk en dorp te realiseren. Er zijn gemeenten die een beleidsplan hebben, hoe om te gaan met groen. Er zijn groene dorpen plannen bij gemeenten, want groen in wijken en dorpen heeft een toegevoegde waarde:


·         Het verrijkt de leefomgeving van dorpen en wijken
·         Het heeft positieve effecten voor lucht en waterproblematieken
·         Het heeft een positief effect op onze aantrekkingskracht


Wakker Emmen is dan ook van mening dat we heel zuinig met ons groen om moeten gaan en waar mogelijk het versterken. Het afschaffen van de kapvergunning blijft ons een doorn in het oog en voor de bescherming van het groen is dit ons inziens een verslechtering. In de milieuagenda staat dat het college beleidsregels c.q. een notitie zal worden opgesteld waarin zal worden opgenomen hoe de gemeente Emmen als eigenaar met deze bomen om zullen gaan met gemeentelijke bomen die niet op deze lijsten zijn opgenomen. Groen gaat verder dan alleen deze beleidsregels. Wakker Emmen vindt de milieuagenda summier en weinig ambitie hebben als het gaat om groen en natuur. Wakker Emmen zal daarom een motie indienen om het college met een beleidsplan te laten komen hoe we omgaan met ons groen en daarbij de focus te hebben op versterking van het groene en open karakter van de gemeente Emmen. Hierbij wil ik de volgende motie indienen:

Klik hier voor de motie

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek