Zo maar een tweetal punten waarvan de fractie van Wakker Emmen tijdens de behandeling van de investeringsagenda 1e tranche heeft aangegeven dat hierover in december een besluit moet worden genomen.
 
Als gevolg van de tekorten in 2018 op de gemeentelijke begroting als gevolg van Wildlands en diverse onderdelen in het sociaal domein, is besloten om de investeringsagenda voorlopig op te schorten.
 
Om de continuïteit van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen heeft het college ter besluitvorming in december een aantal geplande investering alvast voorgelegd aan de gemeenteraad.
 
Fractievoorzitter Pascal Schrik: “Wij vinden het belangrijk dat de al gemaakt afspraken en toezeggingen worden nagekomen. Gebeurt dit niet dan kunnen externe partijen bijvoorbeeld niet verder met hun plannen. Zo zien we dat de onderhoudswerkzaamheden aan het Oale Gemientehoes op het punt staan om te beginnen. Iets waar de vele vrijwilligers jaren van voorbereiding in hebben gestoken en hierdoor zelf ook substantiële middelen hebben verworven. Uitstel betekent dat de totale gezamenlijke uitvoering onhaalbaar wordt. Dit is voor onze fractie geen optie”.
 
“Om de gemaakte afspraak betreffende geen OZB verhoging gestand te kunnen doen is het nu noodzakelijk een besluit te nemen zodat onze inwoners en bedrijven vanaf 1 januari 2019 niet voor een extra verhoging komen te staan op dit vlak. Onze fractie vindt het goed dat er niet direct gekozen wordt voor een lastenverzwaring van onze inwoners en bedrijven”.