EMMEN/SHANGLUO – De fractie van Wakker Emmen heeft tegen het voorstel gestemd om een zusterstadrelatie aan te gaan met de Chinese stad Shangluo. Wakker Emmen vindt de economische meerwaarde van deze relatie zeer discutabel. Daarnaast is er in China nog steeds sprake van kinderarbeid, schending van mensen- en grondrechten die in onze samenleving verankerd zijn in de grondwet. Associeren met dergelijke praktijken moet je niet willen, zelf niet als hiervoor betaald dient te worden. De fractie heeft grote twijfels bij de economische meerwaarde van deze relatie en werkgelegenheid kan veel dichter bij huis worden gehaald. Fractievoorzitter René van der Weide heeft ook gepleit voor nauwere samenwerking tussen Duitse buurgemeenten en de gemeente Emmen. In Duitsland ligt de werkloosheid veel lager en vraagt men geschoold personeel.’ Hiervoor ligt een kans om inwoners uit onze gemeente aan werk te helpen. De kans van slagen op economische meerwaarde is hier een stuk groter en Wakker Emmen ziet liever dat hierin geïnvesteerd wordt.

ees meer om de bijdrage in de raadsvergadering van 27 januari te lezen. 
Voorzitter,Het raadsvoorstel maar ook de verslagen van wethouder Evenhuis en Arends naar een bezoek aan China staan vol met kansen. Wakker Emmen mist alleen doelstellingen t.a.v. verwachte opbrengsten van deze relatie.Ten einde van de bestuursperiode 2014 wil Wakker Emmen van het college weten hoeveel FTE zij denkt te realiseren d.m.v. deze relatie. Wat is de meerwaarde voor de Stenden Hogeschool behalve het geven van trainingen aan Chinese docenten. Wat is de verwachte meerwaarde/opbrengst voor DPE?
Reis Evenhuis aan China:
2 tot 11 april 2009
Wakker Emmen heeft hierover de volgende vragen

  • In het verslag staat vermeldt dat deelname is bedoeld om kwartier te maken voor samenwerking tussen Emmense bedrijven en Chinese partners. Wat is er bijna 2 jaar later van terecht gekomen?
  • Vervolg: De komst van de delegatie uit Xi’an. Dit kan leiden tot verschillende vormen van samenwerking en uitwisseling. Welke?
  • Nederlandse ambassade beveelt aan om een zusterstadrelaties te hebben om dat verschillende Brabantse gemeenten deze hebben. Heeft het college gekeken wat relaties van gemeenten of provincies elders in het land deze instanties hebben opgeleverd?

Reis Arends aan China
6 tot 16 september

  • Op 15 juli is er contact geweest met de Chinese ambassade. Hieruit bleek dat er voldoende resultaten geboekt zouden kunnen worden. Wat zijn er van deze verwachte resultaten terecht gekome?
  • Tijdens de reis is voor Arends de mogelijkheid geboden contacten te leggen van hoog niveau. Wat hebben deze contacten opgeleverd?
  • Hoeveel bedrijfscontacten zijn er gelegd. Graag een schatting hiervan. In het verslag valt immers te lezen dat er nadrukkelijk nagevraagd is of er Chinese bedrijven naar Europa willen komen. Hoe hoog schat het college van de kansen in dat door deze relatie er bedrijven naar de gemeente Emmen komen en is het niet te ambitieus door te veronderstellen dat door deze relatie bedrijven zich gaan vestigen in onze gemeente
  • De president van de Hogeschool van Shangluo vraagt om docenten naar Emmen te sturen voor hun opleiding bij Stenden. Welk profijt heeft Emmen hierbij? Wat valt er te verwachten uit samenwerking tussen Stenden en Shangluo?

Wakker Emmen vindt het belangrijk dat er mogelijkheden worden gecreëerd om werkgelegenheid naar onze gemeente te halen. Wakker Emmen denkt hierbij meer aan mogelijkheden dichtbij huis. Welke inspanningen verricht het college tot op heden om bijvoorbeeld werkgelegenheid vanuit Duitsland naar de gemeente Emmen te halen? Onze fractie is van mening dat er inspanningen moeten worden gedaan tot economische samenwerking met Duitsland, indien hier kansen liggen voor ons als gemeente. Wakker Emmen denkt dat deze kansen er zijn. Vandaag was nog in het nieuws dat Meppen opzoek is naar personeel en daarbij denkt aan werknemers uit de gemeente Emmen. Voorzitter van de werkgroep internationale betrekkingen dhr Huttinga attendeerde hier ook al op in een interview met Radio Drenthe dat er mogelijkheden moeten worden gezocht om samen te werken met buurgemeenten over de grens. Wakker Emmen onderschrijft dit volledig en verneemt graag van het college op welke wijze zij hier invulling aan wil gaan geven.Zoals gezegd heeft Wakker Emmen twijfels bij de meerwaarde van deze relatie. Dan de vraag of je een samenwerkingsverband c.q. zusterrelatie wilt met Chinese stad Shangluo. Deze verbinding en associatie met de Chinese stad heeft ook een aantal consequenties voor de uitstraling en representativiteit van onze gemeente. Als we kijken naar de mensenrechten en het welzijn daar van de bevolking is dat absoluut niet Westers.

Chinese Autoriteiten blijven de vrijheid van meningsuiting, van vergadering en van vereniging beperken, iets wat in onze grondrechten is verankerd. Zover gaat de PVV niet meneer Arends, een club waar u zich in het openbaar nog al fel tegen verzet. Rechtspraak in niet onafhankelijk. Zij die proberen kennis over mensenrechtenschendingen naar buiten te brengen of politiek gevoelige kwesties aan te kaarten, lopen echter ernstig gevaar. De autoriteiten maken regelmatig gebruik van vage aanklachten om vreedzame activisten de mond te snoeren of op te sluiten. Voorbeelden van aanklachten zijn ‘het in gevaar brengen van de staatsveiligheid’ en ‘ondermijning van de staat’
Protesten in Tibet tegen de Chinese overheersing worden opgelost met onnodig veel geweld. Arbeiders worden onder het minimumloon betaald, dwangarbeid wordt door de autoriteiten opgelegd aan de bevolking.
Groot aantal kinderen betreedt jaarlijks de arbeidsmarkt illegaal, cijfers variërend van 10 tot 20% kinderarbeid

Voorzitter,
Gaan wij ons hiermee associëren? Wakker Emmen heeft grote moeite dat onze gemeente een relatie begint met een stad waar bovenstaande praktijken nog steeds aan de orde van de dag zijn. Nu is China een zeer groot land en zal de ene provincie, streek zullen deze praktijken meer voorkomen dan de andere. Wakker Emmen is van mening dat wij niet de illusie moeten hebben dat Shangluo de dans ontspringt in deze en dat een zusterstadrelatie tot gevolg heeft dat de gemeente Emmen zich associeert waar voornoemde praktijken als verwerpelijk moeten worden beschouwd. Daarnaast twijfelen wij aan de economische meerwaarde van deze relatie.

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek