Wakker Emmen wil niet dat de huidige bomenverordening en daarmee de kapvergunning wordt versoepeld. Commissiebijdrage Wonen en ruimte 31 januari 2011: Groen en bomen zijn een belangrijke kenmerk van onze gemeente. Veel mensen noemen als sterk punt van onze regio de landelijke, groene omgeving waarbij bomen hier een essentiële rol spelen. In 2005 heeft er een versoepeling van de kapvergunning plaatsgevonden van 10 cm naar 30 cm. Bij de evaluatie in 2007 werd destijds door het college aangegeven dat deze versoepeling niet leidde dat de particulier extra ging kappen. Dat was destijds slechts een aanname want cijfers hierover waren er niet. Wakker Emmen is van mening dat deze verruiming c.q. versoepeling geleid heeft tot minder zorgvuldig omgaan met bomen en de houtopstand, met name door de gemeente zelf.

Nu anno 2011 wil het college de kapvergunning verder verruimen en versoberen waarmee een stap wordt gezet in het afschaffen van de kapvergunning. In de bestaande en huidige situatie heeft de gemeente als grootgebruiker van de vergunning en grooteigenaar van de houtopstand, meerdere malen laten zien in strijd te handelen met de bomenverordening. De gemeente is terecht een aantal malen in diskrediet gebracht inzake illegaal kappen van bomen. Verruiming en verdere versobering van regels is in onze optiek met name in het voordeel van de gemeente. Het argument deregulering klinkt sympathiek maar Wakker Emmen is van mening dat het behoudt van groen, één van onze belangrijkste kernwaarde als gemeente en waarmee we onderscheidend zijn goed beschermd moet worden. Verruiming en versobering van regelgeving past hier niet binnen. Afschaffen van de vergunning en alleen nog te werken gaan met zogenaamde bomenlijsten zien wij als fractie niet zitten. Er ontstaat te veel ruimte voor het kappen van allerlei groen door de gemeente.Afschaffen en beperken van de kapvergunning betekent ook dat het recht van bezwaar oftewel inspraak van burgers wordt beperkt en aangetast. De afgelopen periode heeft ons als politieke partij geleerd dat groen een onderwerp is waarbij mensen zich betrokken voelen. Veelal zijn onze burgers ook trots op het vele groen in onze gemeente. Inspraak voor burgers moet gewaarborgd blijven.


Alle varianten hebben gemeen dat ze een versobering hebben van de kapvergunning. Minder bomen worden vergunningsplichtig waardoor controle, toezicht op de houtopstand afneemt. Concreet mag er meer gekapt worden zonder vergunning. Hiermee wordt de kans op aantasting van het groen vergroot, hiermee wordt de kans vergroot dat een sterke kernwaarde van onze gemeente wordt verzwakt. Dit moeten wij als politiek niet willen. Wakker Emmen kan zich ook niet vinden in de voorgestelde varianten omdat het een versoepeling van de kapvergunning is, terwijl de vorige verruiming van de kapvergunning van 10 naar 30 cm ons juist zou moeten leren dat de houtopstand en de kwaliteit daarvan onzorgvuldiger is geworden.

Wakker Emmen is voor handhaving van de huidige regelgeving en ziet het liefst dat bomen vergunningsplichtig worden van 30 cm naar 15 cm om zodoende beter onze groene kernwaarde te behouden. Dit in combinatie met een bomenbeleidsplan om zodoende beter bescherming en regie te kunnen voeren over het groen in onze gemeente.

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek