In de commissievergadering Samenleving van mei 2017 heeft ons raadslid Sandro Slijepcevic een bijdrage geleverd aan de discussie over beschutte werkplekken als wettelijke verplichting in de gemeente Emmen. Lees hieronder zijn bijdrage:

Voorzitter,

Het moet voor iedereen mogelijk zijn om volwaardig mee te kunnen participeren in onze samenleving. Een uitgangspunt dat voor Wakker Emmen van groot belang is, en iets wat we met de Participatiewet beogen te verwezenlijken. Onze fractie is niet zeker of deze wijze van een centrale regeling de beste wijze is om dit te regelen, gezien de principes van decentralisatie die zijn ingezet de laatste jaren. Daarom kunnen wij ons ook vinden in de kritiek van de Raad van State, en menen wij dat onze gemeente al veel actie onderneemt naast het beschut werken om geschikte werkplekken aan iedereen te bieden. Desalniettemin hebben we ermee van doen, maar niet zonder de nodige vragen.

Allereerst is onze fractie benieuwd naar hoe het college van plan is om het aantal te verwezenlijken beschutte werkplekken over het jaar uit te spreiden, dat in combinatie met nu de mogelijkheid om direct bij het UWV een aanvraag in te dienen. Het zou een vervelende situatie zijn als halverwege het jaar de werkplekken zijn opgevuld, en de rest op de wachtlijst komt. Als dit zich opstapelt in de opeenvolgende jaren, dan krijgen we te maken met ellenlange wachtlijsten, wat ongunstig is in onze ogen. Hoe wil de wethouder dit afstemmen met het UWV en reguleren door het jaar heen?

Verder is het tegengaan van verdringing op de arbeidsmarkt altijd een speerpunt van onze fractie geweest. Wakker Emmen vreest dat dit gefixeerde aantal beschutte werkplekken andere posities met volledig betaald werk zal verdringen. Het primaire uitgangspunt moet altijd een zo goed mogelijke doorstroming naar regulier werk zijn. Onze fractie meent dat deze nieuwe maatregelen de doorstroom mogelijk op negatieve wijze zullen beïnvloeden, zeker met het oog op de risico’s die een nieuwe cao zou kunnen meebrengen. Wij zijn benieuwd naar wat de wethouder wil doen om de doorstroming zo optimaal mogelijk houden. Ook willen we de wethouder vragen of in de evaluatie van deze maatregelen speciale aandacht gegeven kan worden aan de doorstroming en inzichtelijk gemaakt kan worden hoeveel mensen die in een beschutte werkplek komen te werken niet verder doorstromen.

Onze fractie blijft namelijk wel realistisch in de zin dat beschutte werkplekken wel van groot belang zijn in onze samenleving, en dat een dergelijke werkplek voor mensen van grote waarde kan zijn. Daarom zijn wij blij met de inzet op deze werkplekken, zodat iedereen op gepaste wijze aan de slag kan en mee kan doen.

Verder willen wij nog kort opmerken dat we blij zijn met de goede afstemming in BOCE-verband, en nadruk leggen op het feit dat deze regionale afstemming van cruciaal belang is om tot goed resultaat te komen m.b.t. de Participatiewet.

Tot zover, voorzitter.

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek