Vorige maand is in de gemeenteraad de Kadernota 2017 behandeld, het voorstukje richting de Begroting 2017. Voor Wakker Emmen staat altijd centraal dat de basis op orde moet, en daar willen we komend jaar weer mee doorgaan. Daarom staat onze bijdrage in het teken van ”de basis verder op orde”. Lees hieronder de volledige bijdrage:

Voorzitter,

In de voorbereiding van deze bijdrage heeft Wakker Emmen met plezier gewerkt aan het lezen van de Kadernota 2017. Een duidelijk en begrijpelijk stuk. Een raadslid heeft zelfs gezegd dat moeten overwegen om de Begroting 2017 maar als A-stuk moeten agenderen. Dit natuurlijk na de vaststelling van de Kadernota met alle bijkomende moties en amendementen.
En het voorstel tot het agenderen als A-stuk zegt genoeg als waardering voor de opstellers van de Kadernota 2017. Dit zowel ambtelijk als bestuurlijk. Waarvoor onze dank.
Helaas moeten we wel constateren dat op een aantal pagina’s de zinsopbouw niet klopt en dat er ook nog taalfouten in voor komen. Maar als raad behandelen we de Kadernota 2017 op hoofdlijnen en daar zullen we ons in de eerste termijn op richten.

Voorzitter,

Vanaf 1 januari 2015 zijn een groot aantal verantwoordelijkheden in het sociaal domein overgegaan naar de gemeente. We merken dat er sindsdien vooral nadruk heeft gelegen op het ervoor zorgen dat er geen cliënten tussen wal en schip raken. In het beleidsplan Samen Verder, dat we dit voorjaar hebben vastgesteld, zien we duidelijke stappen die echt verder gaan en leiden tot een flinke verandering van het sociaal domein.
Het beleidsplan richt zich daarbij voornamelijk op de veranderingen die nodig zijn in het sociaal domein. Dit betekent echter ook dat de gemeentelijke organisatie zelf zal moeten veranderen en daar gaat het plan niet op in.
Wakker Emmen vindt dat er bij de gemeentelijke organisatie echt nog het een en ander moet gebeuren.  We hebben daar in het kader van dienstverlening al enkele keren over gesproken in de raad. De wethouder heeft recentelijk een onderzoek laten uitvoeren voor de verbeterpunten, inzake dienstverlening door de gemeente in het sociaal domein en met name op het gebied van de WMO. De uitkomsten van dit onderzoek zijn onlangs gepresenteerd. Uit dit onderzoek komt naar voren dat met name op het gebied van houding en gedrag, stappen gemaakt moeten en kunnen worden. We willen daarom het college oproepen om dit stevig ter hand te nemen.  Het gaat immers om kwetsbare mensen die, in contact met de gemeente, op de juiste manier met respect en aandacht te woord moeten worden gestaan. En geholpen moeten worden zodat ze de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het uitgangspunt “de cliënt centraal” moet daarbij leidend zijn. Graag een reactie van de wethouder hoe hij met de uitkomsten van dit onderzoek wil omgaan. Wakker Emmen is wel blij met de resultaten tot het meer bewegen van ouderen en de daarbij behorende verhoging van vitaliteit van ouderen.

Voorzitter,

Afgelopen week is via de media naar buiten gekomen dat in de zorg erg veel wordt verdiend door een klein aantal mensen. Want dat men in de zorg zo veel efficiënter werkt, dat er zo veel over blijft kan er bij Wakker Emmen niet in. Er zijn namelijk ook geluiden en voorbeelden, ook in Emmen, dat men failliet is gegaan. Weet de wethouder hoe het in de gemeente Emmen staat met de verhouding kosten versus prestatie. Zo ja hoe wordt dat gemonitord. Zo nee, wat denkt de wethouder te gaan doen om het wel te weten te komen.
Trekken wij het voorgaande door naar de bezuinigingen die in het kader van de Huishoudelijke Hulp, inclusief strijk- en wasvergoeding, zijn doorgevoerd. Moeten we dan constateren dat deze bezuinigingen geld hebben opgeleverd voor anderen. Overigens is voor Wakker Emmen de ondergrens op dit dossier bereikt. Graag willen we van de wethouder weten hoe een en ander is gelopen, of de bezuiniging geen bezuiniging op efficiënte is geweest maar puur financieel en of de wethouder kan garanderen dat het huidige niveau voor de komende jaren gehandhaafd blijft.

Voorzitter,

Wakker Emmen heeft de afgelopen paar jaar meerdere keren aandacht gevraagd voor de situatie van De Klabbe in Emmer-Compascuum. In onze bijdrage van de Kadernota 2016 hebben we het gehad erover gehad. Uiteindelijk is afgelopen jaar door de wethouder toegezegd hier bij de Kadernota 2017 op in te gaan. Wakker Emmen wil er niet meer op ingaan en neemt het voortouw. Op basis van gesprekken met diverse organisaties en bewoners in Emmer-Compascuum, gaan wij voor nieuwbouw van De Klabbe. Ondanks dat een besluit over renovatie of nieuwbouw nog niet is genomen. Wakker Emmen wil een einde maken aan de discussie en dient hierbij, samen met de PvdA en het CDA, een motie in om uit te gaan van nieuwbouw van De Klabbe.

Voorzitter,

In de Kadernota 2017 staan veel positieve zaken met betrekking tot het verbeteren van de leefomgeving. Wakker Emmen ziet, buiten de positieve uitwerking van het fonds Dorpen en Wijken van 1 miljoen euro, met belangstelling de op te stellen dorpsvisies tegemoet. Dit met name met het oog op de verwachte nee zeg maar huidige krimp in de dorpen. De aanpak van wortelopdruk onder elementenverharding en modernisering van de openbare verlichting is zeer positief. Maar ook het aanpakken van de oversteek op de Amsterdamsestraatweg ter hoogte van het Snippenveld. Verder de reservering voor verdubbeling van de weg Emmen-Klazienaveen. Ook het instellen van een calamiteitenfonds accommodaties is in onze optiek een positief punt in de Kadernota 2017.
Maar ondanks het extra budget in 2017 voor wegen en groen blijven wij de onderhoudstoestand van met name het openbare groen zorgelijk vinden. Wakker Emmen begrijpt dat de bezuinigingen van de laatste jaren hier de oorzaak van zijn. Maar kunnen wij van de wethouder een toezegging krijgen dat hij er vol voor gaat om daar waar mogelijk het onderhoud op een hoger peil te krijgen. Hoe, dat moet geven wij niet aan. Wakker Emmen geeft via het college de ambtelijke organisatie de uitdaging om dit te realiseren. Verras ons, de gemeenteraad, met initiatieven.

Voorzitter,

Mede op basis van de nagezonden herziening van het begrotingsresultaat, op basis van de meicirculaire 206, hebben we gekeken naar wat verder van belang kan zijn c.q. is voor onze inwoners. Hierbij gaan wij uit van belang voor alle bewoners en niet voor groepen bewoners met specifiek interesses of wat dan ook. Wakker Emmen komt dan al snel op de woonlasten. Vanuit het bestuursakkoord is aangegeven een gelijkblijvende belastingdruk voor de jaren 2015 en 2016 en dat hebben we op het gebied van de OZB gehaald. Daar mogen we als gemeenteraad trots op zijn. Wakker Emmen wil toch kijken waar nog ruimte is. In de renteaanpassing c.q. verlaging van investeringen is gebleken dat dit van groot voordeel is op de voorziening rioleringen. Omdat woonlasten uit meerdere financiële componenten bestaat, zoals de twee genoemd wil Wakker Emmen dat het college de woonlasten breed bekijkt en daar waar mogelijk streeft naar het behouden van de nullijn op de woonlasten. Wakker Emmen dient dan ook, samen met de PvdA en het CDA, een motie in om het college te verzoeken de woonlasten 2017 nader te bekijken

Voorzitter,

Wakker Emmen is blij dat het afschaffen van de leges voor evenementen al is verwerkt in de Kadernota. Is alles dan koek en ei in de Kadernota 2017. Nee, Wakker Emmen maakt zich ook zorgen om een aantal posten waarbij alleen wordt “gepraat” en geen uitgesproken resultaten tot verbetering van de leefomgeving, de positie van de gemeente Emmen of wat dan ook staat vermeld. Een korte opsomming is de kennispoort toerisme en recreatie, Unesco en de versterking van de economische structuur. Wakker Emmen ziet veel versnippering binnen taakvelden en niet mogelijke vormen van samenwerking binnen of zelfs mogelijk tussen taakvelden. Maar Wakker Emmen wil deze initiatieven het voordeel van de twijfel geven en vraagt het college om de raad op de hoogte houden van deze initiatieven. Graag kort en bondig, ook wij als raad moeten efficiënter werken.

Voorzitter,

Als laatste bijdrage van Wakker Emmen toch maar even weer de blik op de ambtelijke organisatie.  Wakker Emmen vreest weer de terugkaatsing van de jojo. Jojo zult u zich afvragen. Ja, de ambtelijke formatie was de afgelopen 15 jaar een jojo. Van 950 naar bijna 1200, daarna weer naar 962 en toen ging het weer naar boven de 1100 en de laatste paar jaar weer onder de 1000. Natuurlijk zijn/waren er legitieme redenen waarop dit alles heeft plaats gevonden. Maar dit jojoën heeft veel energie en geld gekost. Met de huidige voorstellen tot onder andere uitbreiding callcenter, uitbreiding VTH, uniformering CAD-omgeving, zaakgericht werken, VTH-zaaksysteem, dekking fysieke keten is een bedrag van ruim 1 miljoen euro gemoeid. Natuurlijk heeft Wakker Emmen gelezen dat deze extra budgetten worden gedekt door verschuivingen binnen de organisatie maar geheel kan ook door dekking vanuit inhuur derden en absolute afbouw van de ambtelijke organisatie. Wij gingen toch voor een kleinere en efficiënte organisatie. Wakker Emmen vindt dat om deze kleine en efficiënte organisatie te bereiken een flexibele schil van personeel moet zijn om daar waar nodig bij te springen. Wakker Emmen gaat ervan uit dat we dan juist bezig zijn met “Aanpakken en MEER Doen MET MINDER”. Cryptisch is dit het bestuursakkoord aangevuld met de een aantal EMMEN.

Voorzitter, tot zover de bijdrage in eerste termijn van de fractie van Wakker Emmen.