Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces aan werd de Kadernota 2014 behandeld. Hierin worden de kaders vastgesteld waarbinnen later dit jaar de begroting van de gemeente Emmen wordt ingevuld. Lees hieronder de bijdrage van Wakker Emmen over de Kadernota 2014.

Voorzitter,

Voor ons ligt ter bespreking de kadernota 2014. Een kadernota opgesteld door het vorige college, maar waar het nieuwe college mee aan de slag zal moeten. Voor Wakker Emmen als kersverse coalitiepartij dus de vraag op hoeveel en welke punten moet deze kadernota aangepast worden om het onmiskenbaar een kadernota van het nieuwe college te maken en niet een voortzetting van het oude beleid.


De realiteit van dit moment is dat er voor zowel de coalitie partijen als de oppositie weinig spectaculaire aanpassingen zijn te maken, enerzijds omdat veel zaken lopend beleid betreffen, er zijn afspraken en toezeggingen gedaan die nagekomen moeten worden, maar het grootste struikelblok voor grote aanpassingen is de financiële situatie van onze gemeente. De reserves zijn nagenoeg uitgeput, op een aantal beleidspunten is het zeer aannemelijk dat er nog financiële tegenvallers zullen gaan komen en los daarvan wordt wederom van de raad gevraagd om een miljoenen bezuiniging te realiseren. Een van de oorzaken voor de financiële situatie waarin we zitten zijn landelijke ontwikkelingen, kortingen van uit het rijk en de voortdurende crisis. Maar Wakker Emmen heeft in het verleden ook meerdere malen gewaarschuwd dat er een eind zou gaan komen aan het voortdurend inzetten van reserves en dat er teveel grote, kostbare en risicovolle projecten zijn gestart. Echter gedane zaken nemen geen keer en democratisch genomen beslissingen dienen gerespecteerd te worden. Voor Wakker Emmen is het dus een zeer ongunstig moment om voor het eerst als politieke partij deel te nemen aan een coalitie om vandaar uit haar visie, ideeën en wensen voor de gemeente Emmen te bewerkstelligen. Maar we moeten vooruit en daarom was dit laatste keer dat Wakker Emmen terugblikte naar de vorige bestuursperiode, we zullen met een rechte rug onze verantwoordelijkheid nemen en ons volledig inzetten om met zijn allen de problemen die voor ons liggen het hoofd te bieden.

Betreffende de inhoud van de kadernota willen wij als eerste ingaan op de ambtelijke organisatie. Inmiddels is duidelijk geworden dat eerdere taakstellingen met betrekking tot het verlagen van de formatie niet gehaald gaan worden en een mogelijk verdere verlaging van de formatie is dus helemaal niet aan de orde. Wakker Emmen wil graag weten hoe de wethouder staat tegenover het invoeren van een algemene vacaturestop om vacatures zo dus gedwongen intern te laten vervullen. Ook hebben wij de vraag of er al een duidelijker beeld is van de hoeveelheid fte’s er extra ingezet moeten gaan worden voor het uitvoeren van de 3D’s en of de wethouder van mening is dat deze functies in zijn geheel door personen binnen de eigen organisatie ingevuld kunnen gaan worden?

De parkeerexploitatie laat een groot tekort zien, een taakstelling van ca 1.5 miljoen moet deze tekorten grotendeels terug dringen. Wakker Emmen wil graag weten hoe de wethouder denkt deze taakstelling te gaan realiseren. Wakker Emmen is er zeker niet van overtuigd dat deze taakstelling gerealiseerd gaat worden. Wat niet mee zal helpen is dat een van de uitgangspunten van het GVVP is dat er meer aandacht moet komen voor het fietsverkeer en het openbaar vervoer. In het onderdeel nieuw beleid wordt hier ook nog iets over gezegd. We hebben het hier dus over elkaar tegenwerkend beleid. Binnen de plannen voor Centrum Vernieuwing Emmen ligt er nog steeds het plan om een derde parkeerkelder te realiseren op het Willinkplein Zuid. Wakker Emmen is hier niet enthousiast over en vreest dat een derde parkeerkelder het exploitatietekort alleen maar zal doen toenemen.

In programma 9 wordt aangegeven dat er 100.000 euro vanuit de pot CVE beschikbaar wordt gesteld om de meerkosten voor het onderhoud inzichtelijk te maken. Is dit een taak die door externen uitgevoerd gaat worden of kan dit door de eigen organisatie worden gedaan?

Het voorgestelde nieuwe beleid staat vanwege de benodigde bezuinigingen onder zware druk. Toch zijn er enkele punten binnen het voorgestelde nieuwe beleid waarvoor Wakker Emmen het college oproept zich maximaal in te zetten om dit nieuwe beleid toch van een budget te kunnen voorzien. Wij willen onze sympathie met name uitspreken voor het aanleggen van een fietspad aan het Scholtenskanaal tussen Klazienaveen- Noord en Foxel, de herinrichting van de Brugstraat te Klazienaveen en de extra, maar voor de toekomst weliswaar nog te lage, investering voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan de wegen en fietspaden. Kan de wethouder aangeven welk bedrag toereikend is om een acceptabel onderhoudsniveau voor de toekomst te garanderen?


Dan de onderhoudsinvesteringen veiligheid kunstwerken. Uit een inspectierapport blijkt dat er in de periode 2014 tot en met 2017 een investering nodig is van € 831.742 om de veiligheid ten aanzien van deze objecten te kunnen garanderen. In hoeverre moeten wij hier volledig in mee gaan? Recent hebben we nog meegemaakt dat onveilige speeltoestellen worden verwijderd zonder dat daar direct een budget voor vervanging tegenover staat.

Het voorgestelde nieuwe beleid spreekt ook van een bedrag van 130.000 euro voor vergaderingen en huisvesting van dorps en wijk coördinatoren. Is dit niet slimmer in te vullen door gebruik te maken van bestaande accommodaties zoals bijvoorbeeld leegstaande lokalen in het primair onderwijs?

Het gevoeligste punt van dit moment is voor alle gemeenten in Nederland de drie D’s en het daarbij behorende budget dat vanuit Den Haag wordt ontvangen. Wakker Emmen is van mening dat nu de kortingen vanuit het rijk nagenoeg zeker zijn, de gemeente Emmen met dit budget dat vanuit Den Haag komt een uitvoering moet gaan geven aan de drie decentralisaties. Door efficiënter te gaan werken en de euro’s uit te gaan geven aan handen bij de mensen thuis in plaats van dure managers en vele tussenkaders kan er goede zorg geleverd blijven worden. Wakker Emmen wil benadrukken dat als de kaders, zoals we die later nog gaan bespreken, concreet zijn ingevuld en het blijkt dat de zorgverlening op wat voor gebied dan ook niet toereikend is, dat het college zich dan direct bij de raad moet melden en dat er dan een oplossing gezocht gaat worden. Niemand zal in de kou blijven staan en op die uitspraak wil Wakker Emmen afgerekend worden.


Een kadernota die overschaduwt wordt door nieuwe bezuinigingen van ca. 10 miljoen. De noodzakelijke bezuinigingen zullen in de begroting van 2015 concrete vormen gaan krijgen en op veel onzekere situaties zal pas dan dieper in kunnen worden gegaan. Met betrekking tot de bezuinigingsopgave heeft het college een denkrichting aangegeven voor het realiseren van de bezuinigingen. Wakker Emmen kan mee gaan in die denkrichting maar wil daar de volgende opmerkingen bij maken.

Diverse berichten hebben ons bereikt dat een aantal sportverenigingen zeer positief staan tegenover het in eigen beheer nemen van bijvoorbeeld sportvelden of lichtmasten. Dit kan dus voor zowel de sportverenigingen als de gemeente een positieve ontwikkeling zijn waar we als gemeente een bezuiniging kunnen realiseren. Een eventuele verhoging van de lasten voor sportverenigingen die afwijkt van het bestuursakkoord kan niet op steun van Wakker Emmen rekenen.

Pas als duidelijk wordt hoe de recente crisis bij cq opgelost gaat worden zal duidelijk worden hoeveel en waar op cultuur bezuinigd kan gaan worden. De heer Oldebeuving zal hier mede namens Wakker Emmen nog het een en ander over gaan zeggen.

Dan blijft er voor Wakker Emmen de beruchte stofkam nog over. In de perspectiefbrief wordt aangeven dat er al meerdere malen kritisch is gekeken naar de verschillende afdelingen en dat er op dat gebied relatief weinig meer is te halen. Wakker Emmen is van mening dat desondanks er ook nogmaals kritisch naar de relatief kleinere uitgaven moet worden gekeken.

Tot slot willen wij namens de PvdA, het CDA en Wakker Emmen een motie indienen die betrekking heeft op de windmolens. De strekking van de motie is dat het huidige college geen handvat heeft om aan de slag te gaan met de uitganspunten die in het nieuwe bestuursakkoord staan met betrekking tot windenergie en dit willen wij veranderen.

In de bijlage is de motie die betrekking heeft op de windmolens te vinden: https://www.wakkeremmen.nl//documents/Motie_windmolens_III.pd