Deze week werd in de commissie Bestuur, Middelen & Economie de jaarrekening 2014 behandeld. Hieronder is wat te lezen Wakker Emmen te zeggen had over deze jaarrekening.

Voorzitter,
De jaarrekening 2014 laat een positief resultaat zien van 2,7 miljoen maar om dit te bereiken was een greep van 11,7 miljoen uit de reserves nodig. Ten opzichte van voorgaande jaren is Wakker Emmen een stuk positiever over de berichtgeving naar buiten toe over dit resultaat. Daar waar in het verleden in interviews en publicaties nog al eens de suggestie werd gewekt dat er geld was overgebleven ondanks dat middels dezelfde systhematiek een beroep werd gedaan op de reserves  zien we dit jaar dat de berichtgeving een stuk duidelijker is en er geen doekjes om heen windt, het werkelijke resultaat van de jaarrekening 2014 is 8,5 miljoen negatief.

Voorzitter, net als voor de auditcommissie en de accountant is voor Wakker Emmen de stand van de reserves een zorg. Wij willen graag van de wethouder horen hoe hij tegen de stand van de reserves aankijkt en wat voor speelruimte er nog is voordat we door het eind van de reserves maatregelen moeten nemen en aan wat voor maatregelen moeten we dan aan denken?
De auditcommissie geeft aan te verwachten dat er nog meer afboekingen te verwachten zijn op de grondposities, deelt of bestrijdt de wethouder deze mening?

Een aantal zaken die we vanuit het jaarverslag willen benoemen zijn de volgende:

De stimuleringsregeling glastuinbouw heeft in 2014 niet tot uitbetaling van subsidies geleid. Heeft er geen uitbetaling plaatsgevonden vanwege wetgeving, de mogelijke niet toegestane staatssteun of is er gewoonweg geen vraag geweest?

De afrekening rijksbijdrage bodemsanering, de saneringsoperatie loopt volgens planning en het eindresultaat zal 80-90 procent van de gemaakte afspraken zijn, kan de wethouder aangeven waarom 100% van de afspraken niet gehaald gaan worden ondanks het feit dat alles op schema zit, een resultaat zoals nu gehaald lijkt te gaan worden kan namelijk resulteren in het gedeeltelijk terugvorderen van de rijksbijdrage.

Dan een onderwerp dat al meerdere keren hier is aangehaald en dat is het nieuwe zwembad, er worden kosten gemaakt voor het huidige Aquarena en de wethouder heeft duidelijk aangegeven dat een nieuw zwembad lagere kosten met zich mee gaat brengen, wat is de status van de ontwikkelingen om te komen tot een nieuw zwembad dat het oude Aquarena moet gaan vervangen?