Voorzitter,

Elk kind heeft recht op kansen om zich te ontwikkelen en talenten te benutten. Dit begint al op jonge leeftijd. De ambitie om het voor iedere  peuter in Emmen in de leeftijd van 2,5 jaar tot 4 jaar mogelijk te maken om gebruik te maken van het aanbod voor voorschoolse educatie ondersteunen wij. Dit moet leiden naar een goede startpositie op de basisschool. Wel willen wij de opmerking maken dat het belangrijk is dat deze doelgroep spelenderwijs leert. Laat de peuter vooral peuter blijven!

Samen met de vroegschoolse educatie van de basisschool moet er een doorgaande leerlijn ontstaan. Onderwijs en peuterspeelzaalwerk gaan integreren en gaan intensief samenwerken om de ontwikkelingskansen van kinderen te optimaliseren. Wakker Emmen vindt dit een positieve ontwikkeling en ziet dit als een goede stap naar de vorming van integrale kindcentra.

Voorzitter, Wij hebben nog wel een paar vragen en opmerkingen.
Bij het kopje middelen valt te lezen dat het ontwikkelrecht voor iedere peuter fasegewijs wordt ingevoerd, te beginnen bij de doelgroepkinderen. Dit is kosteloos voor deze doelgroep. Is het de bedoeling dat het aanbod op termijn voor alle peuters kosteloos wordt aangeboden? Dit zou ons inziens een groot goed zijn. Ouders hoeven dan namelijk geen financiële afweging meer te maken waardoor er makkelijker een zo groot mogelijk bereik van de doelgroep kan worden behaald. Graag een reactie van de wethouder.

In het raadsvoorstel staat dat, de gestelde kaders in de notitie, het mogelijk moeten maken om de ambitie waar te maken op basis van de beschikbare financiële middelen, althans zo ver mogelijk. Vraag aan de wethouder: Zijn de rijksmiddelen voldoende toereikend of kunnen wij als raad binnenkort nog een vraag om extra financiële middelen tegemoet zien?

Hoe wordt de keuze gemaakt voor het onderbrengen van het voorschoolse binnen de basisschool in dorpen waar meerdere basisscholen aanwezig zijn? Graag een reactie van de wethouder.

Er komen met het onderbrengen van het voorschoolse binnen het basisonderwijs meerdere peuterspeelzalen leeg te staan. Vaak in gebouwen van de gemeente. Is al duidelijk wat er met deze gebouwen gaat gebeuren?

Verder zou ons inziens in de hoofdlijnennotitie onder het kopje ‘Landelijke ontwikkelingen/stimulansen’ voor de volledigheid de brief van 1 mei 2015 van staatssecretaris Dekker en minister Asscher moeten worden toegevoegd. Deze brief ontkracht onder andere het genoemde punt 2 in deze alinea. Daarin wordt de eerder gedane toezegging om de Wet op het Primair Onderwijs zo te wijzigen dat de schoolbesturen bevoegdheden krijgen voor voorscholen en eventueel kinderopvang ontkend. De huidige wetgeving geeft volgens Dekker en Asscher voldoende ruimte tot samenwerking.

Als laatste voorzitter:
Kan de wethouder nog een toelichting geven over hoe het vervolgproces eruit ziet? En in welke scholen wordt het komende schooljaar de voorschoolse educatie geïntegreerd?

Tot zover onze bijdrage. 

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek