Op 6 november j.l. vond in de gemeenteraad de eerste dag van de begrotingsbehandelingen plaats, waarbij fractievoorzitter Henk Bos de bijdrage heeft gedaan namens de fractie van Wakker Emmen. Lees hieronder onze volledige bijdrage:

Voorzitter,
Als eerste de dank van Wakker Emmen aan het college en het ambtelijke apparaat voor deze duidelijke en overzichtelijke begroting. De leesbaarheid is de afgelopen 4 jaar sterk verbeterd. Een begroting die onder andere de Kadernota als onderlegger heeft. Maar ook een begroting voor de volgende raadsperiode. Zijn we vier jaar geleden begonnen met begroting/kadernota met een stevige financiële taakstelling. Nu kan dit college een begroting overdragen met een goed financieel toekomstperspectief. Een begroting in het belang van de burger. En dat is wat ons als raad, college en ambtelijk apparaat bindt. Overigens een ambtelijk apparaat dat de afgelopen jaren in formatie is afgenomen en ons steeds meer beleidsnotities doet toekomen die meer in samenspraak met de samenleving zijn opgesteld. Wakker Emmen is blij met deze insteek en hoopt dat het zich verder ontwikkelt. Maar eerst willen we nu met u en de raad van gedachten willen wisselen over een aantal beleidsvelden uit de begroting.

Voorzitter,
Het financieel begrotingsperspectief voor de komende jaren is positief, bezuinigingstaakstellingen vanuit het verleden zijn ingevuld c.q. worden afgebouwd, daarmee is er ook sprake van nog vrije beleidsruimte voor een nieuwe raad die in 2018 zal aantreden. Het waardeoordeel eigen vermogen is uitstekend waarbij wel de kanttekening gemaakt moet worden dat er nog substantiële risico’s uitstaan zoals grondexploitaties, Wildlands en Stadionbedrijf. Hoe denkt het college over de realiteitsgehalte van deze risico’s.

Voorzitter,
We hebben de afgelopen tijd goede voorstellen mogen ontvangen met betrekking tot centrumvernieuwing in diverse dorpen. Doordat wij als overheid geparticipeerd hebben zijn er mooie plannen ontstaan. Bewoners weten best wel wat goed is voor hun wijk/dorp en wat past. Kijk maar eens wat er in Nieuw-Amsterdam is gedaan. Jarenlang problemen met leegstand, verpaupering en overlast, nu een genot om te bezoeken.

In de voorliggende begroting wordt voorgesteld om het fonds dorpen en wijken uit te breiden met 2 miljoen euro. Wakker Emmen ondersteunt dit van harte. Er is vanuit het fonds gefinancierd in centrumverbetering voor Schoonebeek, Nieuw-Amsterdam, Zwartemeer en Erica.

Het resterende bedrag zou voldoende moeten zijn voor fase 2 in Schoonebeek maar Emmer-Compascuum komt dan in de verdrukking. Wakker Emmen wil juist dat het college ook aan de slag gaat met Emmer-Compascuum. En daarom is ophoging van het fonds met 2 miljoen euro verstandig en zeer zeker nodig. Denkt het college deze volledige twee miljoen nodig te hebben voor Emmer-Compascuum? Want tegen de mooie voorbeelden staat de grote opgave die nog in Emmer-Compascuum moet worden uitgevoerd. We zijn met z’n allen op de hoogte dat er een aantal zaken spelen. Een nieuw gezondheidscentrum, sloop pand Losa, nieuwbouw Aldi, een nieuw te bouwen sporthal en plannen voor een brede school. Wij vragen het college dit voortvarend op te pakken. Ook horen we graag de stand van zaken en denkt het college de volledige twee miljoen nodig te hebben voor Emmer-Compascuum? Overigens wil Wakker Emmen daarnaast erop aan dringen om ook het openbaar gebied mee te nemen.

Voorzitter,
Maar er zijn meer plekken waar het openbare gebied meer aandacht nodig heeft. Bij gesprekken, die Wakker Emmen met de EOP’s houdt, komt dit steeds op de agenda. Het gaat niet alleen over de frequentie, maar ook steeds vaker over de wijze van uitvoering. Dus college de vraag wat u gaat doen om de basis verder op orde te brengen. Een brede vraag maar we hebben ook een breed openbaar gebied met veel wegen, groen en water.

Voorzitter,
Onlangs is Wakker Emmen aanwezig geweest bij de opening van de nieuwe kunstgrasvelden van SVBO. Buiten de twee prachtige nieuwe kunstgrasvelden viel ons oog op de ledverlichting rondom deze velden. Ledverlichting beter is voor het milieu en, gebruiksvriendelijker in gebruik dan conventionele veldverlichting. Maar ledverlichting levert de verenigingen ook een aanzienlijke besparing op in de portemonnee. Een win-win situatie lijkt ons. In het verlengde van de in september vastgestelde Energienota, waarin is vastgesteld dat wij als gemeente het goede voorbeeld willen geven op het gebied van energiebesparing, roepen wij het college dan ook op om de komende jaren, in gezamenlijkheid met de betreffende sportverenigingen, een plan op te stellen hoe de velden van de buitensportaccommodaties verder te voorzien van ledverlichting.
In het antwoord van het college horen we ook graag of er door sportverenigingen al gebruik wordt gemaakt van het fonds voor verduurzamen van sportaccommodaties en of dit fonds kan worden ingezet voor het verleden van de buitensportaccommodaties.

Voorzitter,
Het sociaal domein. We zien dat de basisinfrastructuur zoals beschreven in het beleidsplan Samen Verder gelegd is. De principes die daarin worden beschreven worden operationeel. Onder andere door middel van de indeling in gebieden, de aanbesteding per gebieden en de oprichting van de Stichting de Toegang. Het is nu zaak om in te zetten op innovatie en op gewoon goede uitvoering.

Wat die gewoon goede uitvoering betreft bereiken ons klachten dat Welzorg, de aanbieder van WMO-hulpmiddelen, het niet goed doet. Mensen krijgen geen contact met de organisatie of moeten te lang wachten tot iets geregeld is. Kortom de service laat zwaar te wensen over. Graag willen wij daar een reactie van het college op horen, want het kan niet zo zijn dat onze inwoners die afhankelijk zijn van hulpmiddelen zo lang moeten wachten totdat iets goed geregeld is.

Wat de innovatie betreft hoe zit het met de jeugdzorg. Met name daar zijn volgens ons nog grote stappen voorwaarts te maken op het gebied van preventie. Overigens wij zien in de begroting dat de uitgaven voor de jeugdzorg groter zijn dan de inkomsten. Het is voor Wakker Emmen onduidelijk of dit komt door hogere organisatiekosten of dat er in de jeugdzorg meer zorg wordt gevraagd. Kan het college uitsluitsel geven, en terugkomend op de preventie, wat gaat het college de komende jaren doen om meer preventie te krijgen?

Voorzitter,
Vorige week hebben wij een aantal zaken rondom het gebiedsproces windenergie in de krant kunnen lezen. De ontwikkelaars Raedthuys en Yard hebben het overleg met de omwonenden opgeschort. Naar verluidt hebben zij meer tijd nodig om een antwoord op het deskundigenrapport dat aantoont dat de gestelde voorwaarden voor het plaatsen van windmolens door deze gemeenteraad haalbaar zijn. Ondanks het feit dat wij tegen windenergie zijn (en blijven), hebben wij gekozen om zelf de regie te willen houden. Voor ons was en is het belangrijk om zelf de voorwaarden te kunnen bepalen. Een zo groot mogelijke afstand tot woongebieden en niet hoger dan 149 meter is daar uiteindelijk het resultaat van. Keuzes die mede gestoeld zijn op de resultaten van het gebiedsproces. Wakker Emmen wil weten wat het opschorten van het overleg betekent voor het gebiedsproces en is het college het met Wakker Emmen eens dat wij geen enkele aanleiding hebben op dit moment om de gemaakte keuze met betrekking tot de hoogte van de windmolens te wijzigen.
Wij vinden dat het niet onze taak is om het rendement van ontwikkelaars zoveel mogelijk te spekken, maar om de moeilijke keuzes die zijn gemaakt in de structuurvisie vast te houden. Dit in het belang van onze inwoners.

Voorzitter tot slot het volgende.
Zoals reeds aangegeven ligt het zwaartepunt van de totstandkoming van de Begroting bij de Kadernota. Hier heeft de raad alle ruimte, om naast het door het college voorgestelde beleid c.q. Kaders, met wijzigingen en voorstellen te komen. Dit heeft dit jaar weer geresulteerd in maar liefst 19 moties die, zo is ons opgevallen, nog lang niet allemaal in de voorliggende Begroting zijn verwerkt. Zo ook motie 3, onderhoudsproblematiek Buurthuizen, die Wakker Emmen vanuit onze gesprekken met de EOP’s heeft opgesteld en ingediend. Kan het college aangeven wanneer deze motie is uitgewerkt om de raad voor te leggen.

Blijft dat de, door ons als raad aangenomen, moties vragen veel extra werk van het ambtelijk apparaat. Dit naast de reguliere zaken die moeten worden uitgevoerd.
Toekomstig moeten we ons inziens met elkaar kijken of er geen mogelijkheden zijn om efficiënter tot de totstandkoming en behandeling van de Begroting kan worden gekomen. Wij hebben begrepen dat de auditcommissie zich ook buigt over dit vraagstuk en zijn benieuwd naar de aanbevelingen. Wakker Emmen wenst eenieder, inclusief onszelf, daarbij in de volgende raadsperiode veel wijsheid in.

Tot zover in eerste termijn de bijdrage van Wakker Emmen.