Het aanvalspan bouw, jeugdwerkloosheid en duurzaamheid si een goede stap om de bouwsector en de werkgelegenheid te stimuleren in onze regio. We zijn als lokale overheid in de eerste plaats afhankelijk  van de economische ontwikkelingen en onze speelruimte is beperkt. Geld wat op de plank ligt en waar investeringen kunnen worden gedaan moeten snelheid krijgen. De combinatie waarvoor in het aanvalsplan is gekozen tussen bouw, duurzaamheid en jeugdwerkloosheid is in onze ogen uitstekend. Enerzijds een stimulans voor de bouw en de werkgelegenheid, anderzijds een stimulans voor milieu en lastenverlichting voor onze burgers.
In totaliteit behelst het aanvalsplan bijna 9 miljoen en is onder te verdelen in drie peilers, duurzaamheid, jeugdwerkloosheid en bouwen. Duurzaamheid hebben wij het volgende op te merken. Het voorstel om energiebesparende maatregelen voor particuliere woning mogelijk te maken komt onder meer voort uit de motie die door een meerderheid van de raad is aangenomen in april. Wakker Emmen vindt het positief dat er bijna 4 miljoen beschikbaar is om woningverbetering aan te brengen voor particulieren en om hiermee de woonlasten te verlagen, wij hebben vraagtekens bij de gekozen route. De focus ligt nadrukkelijk op lenen tot een max van 30% van de investering to een maximumbedrag van 7.500 euro maar op welke wijze is subsidie nu mogelijk voor onze inwoners. Wij kunnen dit onvoldoende in het stuk terug vinden.

In onze ogen maakt subsidie juist de investeringlast minder en het aantrekkelijker om woningverbetering en duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Wakker Emmen is van mening dat het verstrekken van subsidie een sneller effect zal hebben. Welke financiĆ«le ruimte is er voor leningen en welke ruimte is er voor subsidie in het fonds is onze vraag aan de wethouder. Er worden namelijk twee bedragen genoemd, 2,8 miljoen voor het fonds leningen en in totaal 3,9 miljoen voor verduurzamen. Wij willen graag meer duidelijkheid over de te besteden bedragen. Bij het indienen van onze motie in april hebben wij ook nadrukkelijk aangegeven om te kijken naar het budget van 3 miljoen dat de provincie beschikbaar stelt voor de uitvoering van het klimaatcontract. 1,5 miljoen is bestemd voor Atalanta en DPE en van de resterende 1,5 miljoen is 1 miljoen bestemd voor energiebesparende maatregelen. Is dit budget verwerkt in het voorliggende voorstel?

Wakker Emmen wil graag van het college weten welke mogelijkheden er zijn om kavel prijzen te verlagen aangezien buurgemeente als Borger-Odoorn en Coevorden dit met circa 10% hebben gedaan. In het aanvalsplan wordt gesproken over een pilot, op wordt voor termijn dient deze pilot te worden gestart en op welke schaal van grootte worden prijzen verlaagd?

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek