Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Resultaat windmolenenquete: Geen windmolens

Bijna driekwart van de bevolking zit niet te wachten op een gemeentelijk windmolenpark. Dit blijkt uit de gehouden enquête van Wakker Emmen. Er hebben 8000 huishoudens in het zoekgebied een enquête ontvangen en tevens was het mogelijk om online de enquête in te vullen. De enquête geeft een representatief beeld en kent een betrouwbaarheid van 95%. Wakker Emmen zal de uitkomsten van de enquête meenemen bij de behandeling in de raad van dit najaar en ziet zich gesterkt door de uitkomsten van deze enquête. De partij is tegen de komst van een gemeentelijk windmolenpark, omdat het een aantasting van de leefomgeving is en de aspecten van volksgezondheid grote onduidelijkheden kennen en de komst van een groot landelijk windmolenpark nog steeds mogelijk is. Daarnaast ziet Wakker Emmen meer heil in andere vormen van duurzame energie zoals zonne-energie en geothermie.

Fractievoorzitter René van der Weide: “ Het plaatsen van windmolens in het gebied van Emmer-Compascuum tot en met Zwartemeer zal grote nadelige gevolgen hebben voor het gebied. Dit gebied kenmerkt zich door een open en groen karakter en moet gaan profiteren van recreatie en toerisme door o.a. de aanleg van de  vaarverbinding Erica – Ter Apel. Het plaatsen van windmolens is hiervoor een bedreiging en zal ook een negatief effect hebben op de aantrekkingskracht van het gebied. Indien er toch een gemeentelijk windmolenpark komt, wijst de enquête uit dat er in het openbaar gebied, dorpscentra, en zonnepanelen moet worden geïnvesteerd in het gebied van de windmolens.”
 
Vanaf 25 april ligt de structuurvisie Windenergie Gemeente Emmen ter inzage. In dit document wordt de locatiekeuze “Het Rundeveen” gemotiveerd en is het 8 weken mogelijk om zienswijzen in te dienen voor burgers die het hier niet mee eens zijn. Wakker Emmen heeft vanaf donderdag 23 mei een zienswijze online op www.wakkeremmen.nl. Inwoners van de gemeente Emmen kunnen deze zienswijze downloaden en indienen bij het college van B&W.

Download hier de zienswijze

De resultaten van de enquête zijn hieronder per vraag uitgewerkt en voorzien van de nodige informatie.


1.      Moet de gemeente Emmen overgaan tot het plaatsen van windmolens in de gemeente Emmen?
a:            Ja 26%
b:           Nee 74%


  

 
2.      Welke locatie acht u het meest geschikt voor het plaatsen van windmolens?
a:             Nabij de Duitse grens
b:            Rundedal tuinbouwgebied
c:             Omgeving Roswinkel
d:           Geen
e:           Anders,………………………………………………………………………
 
 


3.      Indien een meerderheid in de gemeenteraad besluit tot het plaatsen van windmolens in uw nabije woonomgeving en er extra geld vrij komt om te besteden in uw gebied, voor welke zaken moet het geld dan geïnvesteerd worden? Graag uw prioriteiten aangeven.

Uit de vele reacties, opmerkingen en suggesties hebben wij de vier meest voorkomende geselecteerd en samengevat. De volgorde is niet willekeurig en berust op het beeld uit de enquête.

1. Openbaar gebied
2. Dorpscentra
3. Zonnepanelen / zonne-energie
4. Daling woonlasten
5. Compensatie / planschade inwoners

 

4.      Wat is uw mening over een windmolenpark in uw buurt?
a.       Noodzakelijk om duurzame energie op te wekken
b.      Een aantasting van de leefomgeving
c.       Ik ben tegen, maar als er investeringen voor het gebied terugkomen ben ik voor
d.      Anders…………………………………………………………


 
 

Bij antwoordmogelijkheid d zijn diverse antwoorden gegeven en hieronder treft u een aantal suggesties aan, zoals wij deze hebben waargenomen in de enquête.
 
-        Er zijn veel betere vormen van duurzame energie
-        Noodzakelijk, maar dan wel op een plaats waar het woongenot niet wordt aangetast
-        Niet rendabel en veroorzaakt bovendien geluidsoverlast
-        Indien men de gehele keten van windenergie heeft doorgerekend en er onder de streep een positief saldo voor het gebied overblijft kan ik er mee instemmen
-        Doe meer met zonne-energie5.      Windmolens leveren duurzame energie op, maar hebben ook nadelige gevolgen, zoals geluidsoverlast, slagschaduw, aantasting van het milieu, waardedaling van woningen.
Vindt u het belang van duurzame energie belangrijker dan de nadelige gevolgen?
a.       Ja
b.      Nee
c.       Anders…………………………………………


 
 
6.      Er worden mogelijkheden onderzocht  of u als omwonende financieel deel kunt nemen door middel van het uitgeven van aandelen of obligaties met een aantrekkelijk rendement. Staat u hiervoor open?
a.      Ja
b.     Nee
 

 
 
7.      Hoe groot moet de afstand tussen een windmolen en bewoning zijn?
a:            Meer dan 2 Km tot bewoning
b:            1,5 Km tot bewoning
c:            0,5 tot 1,0 Km tot bewoning
d:           Niet van belang
Volledige rapport Resultaat windmolenenquete Wakker Emmen
 

Website ontwikkeld door X-Interactive