De plannen om een twintigtal windmolens in het gebied rondom Barger-Compascuum te plaatsen zijn uitgesteld tot medio 2014. Unaniem hebben alle partijen in de raad van Emmen dit besloten. De windmolenplannen hebben geleid tot een groot verzet onder de bevolking. Wakker Emmen is blij met het uitstel, zodat de kiezer op 19 maart eerst aan zet kan komen en een nieuwe gemeenteraad kan beslissen. Wakker Emmen vindt dat er geen windmolens in de gemeente Emmen moeten worden geplaatst. De partij heeft hiervoor een aantal argumenten.

Fractievoorzitter René van der Weide: “Het plaatsen van windmolens op 500 meter afstand in de achtertuin van onze burgers is niet verantwoord. Windmolens brengen gezondheidsrisico’s met zich mee, dat hebben verschillende onderzoeken al aangetoond. Daarnaast zorgt het voor een forse waardevermindering van omliggende woningen en vinden wij het horizonvervuiling.” Wakker Emmen vindt dat er betere duurzame alternatieven zijn. Een groen beleid kan volgens de partij ook worden bereikt zonder de komst van windmolens, maar door het stimuleren van andere vormen van duurzame energie. Wakker Emmen wil inzetten op zonne-energie of geothermie en het verduurzamen van woningen en gebouwen d.m.v. isolerende en energiebesparende maatregelen. Dit draagt bij aan het verminderen van CO2 uitstoot en is tevens gunstig voor de woonlasten.

1e termijn

Wakker Emmen zal vandaag maar meteen kleur bekennen. We zijn tegen dit voorstel. Wakker Emmen vindt dit voorstel zo mogelijk nog slechter dan het Atalanta project. Wij zien geen heil in windenergie. We hebben hiervoor 4 belangrijke hoofdargumenten
1. Waardedaling van woningen.
Windmolens op 500 meter afstand in de achtertuin van onze burgers vinden wij niet gewenst. De afstand tot omliggende woningen is veel te weinig. Dit zal leiden tot forse waardedaling van woningen. In Zeeland is onlangs bekend geworden dat omliggende woningen gemiddeld met 40.000 euro zijn gedaald.
2. Gezondheidsrisico’s
Windmolens veroorzaken slagschaduw, trillingen en laag frequent geluid. Laag frequent geluid brengt gezondheidsklachten met zich mee. Langdurige blootstelling aan laagfrequent geluid kan vermoeidheid, hoofdpijn, concentratieverlies, verstoorde nachtrust en fysiologische stress veroorzaken. Dit is onlangs in Buinerveen nog eens door een Portugese hoogleraar stevig onderbouwt. Tevens zijn er tal van rapporten en onderzoeken die uitwijzen dat laagfrequent geluid van windmolens leiden tot gezondheidsklachten.
3. Vervuiling van het landschap.
Wakker Emmen is van mening dat windmolens een nadelige invloed op het gebied hebben. Er zijn de afgelopen jaren miljoenen euro’s geïnvesteerd in het gebied. Recreatie en toerisme moet een belangrijke peiler gaan vormen en de vaarverbinding, Bargerveen en de Runde zijn hierbij van belang. Wakker Emmen vindt het dan ook onvoorstelbaar dat we dit prachtige gebied gaan volplanten met windmolens.
4. Te rooskleurige voorstelling van windmolens
De opbrengsten van windmolens worden te hoog geschat en de kosten te laag geraamd. Dit blijkt uit het rapport van het CPB, van de groene Rekenkamer en uit bijdragen van PvdA coryfeeën Willem Vermeend en Rick van der Ploeg. Uit berekeningen van emeritus hoogleraar Pieter Lukkes blijkt dat windenergie op land en zee de Nederlandse bevolking een extra last bezorgd van 70 miljard

Voorzitter,
Dan het voorliggende voorstel en de plannen voor windmolens in het gebied Rundeveen. Wakker Emmen vindt dat er sprake is van manipulatie in het proces. Er is bewust gestuurd op deze locatie en van objectieve criteria is geen sprake meer.. Een schoffering voor raad en bevolking.

De structuurvisie en het plan MER zijn in de tussentijd aangepast als gevolg van fouten en tekortkomingen. De nota van beantwoording is gebaseerd op het oorspronkelijke plan MER en niet op de aangepaste versie. Je kunt je afvragen wat de waarde nog is van dit document, want het zit vol met onjuistheden. Vele tegenstrijdigheden tussen de nota van beantwoording en het rapport van de commissie MER.

Er wordt met cijfers gemanipuleerd om het gebied Rundeveen als beste locatie naar voren te schuivenBelangrijkste verschil is het feit dat het college steeds heeft beweerd dat gebieden 1 en 4 gelijkwaardig zouden zijn. Hier zijn de antwoorden van het college op gebaseerd en nog erger het advies van het windteam. Foute informatie leidt tot foute keuzes, want uit het oordeel van de commissie MER blijkt dat gebied 1 de Monden in absolute als relatieve zin het beste scoort. De monden scoorde en scoort gemiddelde genomen als beste op de aspecten geluid, slagschaduw en natuur. Er is dus geen sprake van gelijkwaardigheid. Met andere woorden. Indien deze gemeenteraad windmolens wil plaatsen is gebied 1 de Monden het meest geschikt. Wakker Emmen ziet liever geen enkele windmolen in onze gemeente windmolens maar dat terzijde.
Het hoofdargument om de keuze voor het Rundeveen te rechtvaardigen is gebiedsontwikkeling. Er dient een fonds te komen zodat het gebied kan profiteren van de opbrengst van windenergie. Het is zeer bijzonder dat een randvoorwaarde opeens een doorslaggevend en beslissend argument is geworden. Wakker Emmen schaart deze actie onder het motto: recht praten wat krom is.
De schade die het gebied en de inwoners ondervinden, zullen  nooit opwegen tegen de lusten in de vorm van gebiedsontwikkeling. Een doekje voor het bloeden. Aangezien het  college hier anders overdenkt vindt Wakker Emmen dat het college ook maar eens kleur moet bekennen op hoeveel geld het gebied kan rekenen. Het volstaan in bewoordingen over kansen voor het gebied is in dit stadium absoluut niet voldoende. Een gerenommeerde partij als Raedthuys geeft zelfs aan dat het weggeven van cadeaus niet reëel is.

Voorzitter,
Er is ons maandenlang, zo niet jaren,  voorgehouden dat we wel een gemeentelijk windmolenpark zouden moeten realiseren, omdat er anders sprake zou zijn van grote landelijke windmolenpark in de vorm van een rijkscoördinatieregeling. Inmiddels ligt er een beleidsvisie van het Rijk. Deze visie van het Rijk is helder. Grootschalige windmolenparken, waar wethouder Houwing ons steeds bang voor heeft gemaakt, zullen in Drenthe alleen in Aa-Hunze en Borger-Odoorn komen. Emmen komt niet voor in de visie van het Rijk. Dit werpt de discussie omtrent windmolens in een heel ander daglicht. Het moeten en het dwingende karakter is voor Wakker Emmen niet meer aan de orde.

Voorzitter,
Dan het aspect draagvlak. Wakker Emmen is van mening dat er onvoldoende rekening is gehouden met maatschappelijk draagvlak. Er zijn meer dan 900 zienswijzen ingediend. In onze buurgemeente Borger-Odoorn heeft de gemeenteraad juist nee tegen de windmolenplannen gezegd omdat er te weinig draagvlak is voor de plannen. Het college heeft naar buiten toe gepresenteerd of alles in goed overleg met de bevolking is gegaan en de erkende overlegpartners. De mensen van het windteam zijn absoluut geen afspiegeling van de bevolking. De 4 EOP bestuursleden die zitting hadden in het windteam zaten op persoonlijke titel in het windteam. Niet namens de EOP of een afvaardiging van de bevolking. De windmolenplannen blijken funest voor een hechte samenleving als Barger-Compascuum. De wijze waarop dit proces gemanipuleerd is en de plannen doorgedrukt worden door het college zorgt er alleen nog maar meer voor dat politiek en burger verder uit elkaar komen te staan.
Een ander argument dat windenergie voor de gekozen locatie niet de juiste is, is door raad en college gegeven in 2009. In de structuurvisie 2020 staat dat windenergie alleen onder strikte randvoorwaarden toelaatbaar wordt geacht in de Monden. Het voorliggende voorstel wijkt compleet af van deze vorige visie. Tevens heeft het college samen met de provincie geprocedeerd tegen de komst van windmolens in Twist. Belangrijkste argument was dat windmolens minimaal op 15 km vanaf de grenzen van het Bargerveen dienen te komen. Ook dit argument wordt nu naar de prullenbak verwezen.

Tot slot willen wij wethouder Houwing feliciteren met het feit dat ze erin geslaagd de windmolens niet in haar eigen achtertuin te plaatsen. De gevolgde procedure rondom het windteam rammelt volgens ons aan alle kanten en de wethouder heeft meer dan alleen de schijn tegen dat zij gestuurd heeft in het hele proces voor de locatie Rundeveen. Daarnaast is de inzet van deze wethouder beloont door de provincie om nog eens maximaal 35,5 megawatt te gaan leveren. De overijverige inzet van deze wethouder leidt ertoe dat Emmen nog eens meer windmolens moet gaan plaatsen. Voor ons is de maat dan ook vol en kiest Wakker Emmen ervoor om te stoppen met een gemeentelijke windmolenpark.

2e Termijn:

Eerst even iets over het document wat maandagavond tevoorschijn kwam. De overheid heeft in 2011 in totaal 59 Green Deals afgesloten. Wethouder Houwing deed nog al luchtig over de gesloten Greendeal. Het is echter wel een concrete afspraak, waarbij volgens de kamerbrief van minister Verhagen partijen afspraken maken over het beoogde resultaat. Maar liefst 90 % blijkt uit de brief heeft vertrouwen in een goede afronding van de deal. De omschrijving bevat ook geen woord Spaans: een concrete deal waarbij duurzame kansen worden benut. Voor Emmen is de deal: 60 MW aan windmolens in het Rundedal.  Het betreffende document is door de wethouder ondertekend op 20 september 2011, gemachtigd door de burgemeester.

Indien een wethouder, gemachtigd door de burgemeester, een deal ondertekend met andere gemeenten en provincies in Noord-Nederland over de locatie Rundedal voor windmolens is er dus sprake van een voorkeurslocatie. Indien er geen voorkeurslocatie aanwezig was, dan had er een bepaling kunnen worden opgenomen dat het gebied voor 60MW nog dient te worden aangewezen.

Dit document bevestigd ons beeld, maar ook het beeld in de samenleving dat er maar 1 locatie voor dit college is voor windmolens. Namelijk het gebied rondom het Rundedal. Het riekt erg sterk na een vooropgezet spel, waarbij de uitkomst van het spel vooraf al was bepaald.
Hiermee wordt ook verklaard waarom alle argumenten uit de MER aan de kant worden geschoven. Hiermee wordt ook verklaard waarom er is gemanipuleerd, er onjuist conclusies zijn getrokken en er onjuiste informatie is verstrekt. Om de locatie Rundedal en Rundeveen maar vol te kunnen planten met windmolens.
Om het koste wat kost door te kunnen drukken, wordt de gebiedsontwikkeling als het argument gepresenteerd. Van randvoorwaarde, naar een alles beslissend argument. Dit valt onder het motto recht praten wat krom is. Het is hoogt onzeker of er investeerders zijn die akkoord gaan met de 18% norm. Wakker Emmen heeft in eerst termijn gevraagd welk bedrag er naar verwachting beschikbaar komt voor het gebied. Inzicht is vereist.

Volgens de wethouder dragen windmolens bij aan het versterken van de tuinbouw. We hebben inmiddels wisselende en tegenstrijdige informatie van tuinders uit onze gemeente mogen ontvangen. Conclusie is dat beide partijen elkaar bestrijden en dat het allerminst zeker is dat windenergie een toegevoegde waarde is voor de tuinbouw. Wakker Emmen vindt dat indien de partijen zelf het er al niet over eens zijn, dit argument behoorlijk aan kracht afneemt. De twee belangrijkste redenen gebiedsontwikkeling en versterking tuinbouw staan op losse schroeven. Hiermee kan een belangrijk besluit als deze niet worden genomen.


Voorts hebben we deze wethouder nog met geen woord gehoord over de gezondheidsrisico’s. Blijkbaar is dat niet belangrijk. Er wordt hier een keuze gemaakt tussen geld verdienen ( wat we overigens als burger ook nog eens zelf betalen ) en gezondheid. We vinden het kwalijk dat de wethouder niet hierop ingaat. Beseft het college de gevaren wel? De gevaren van de gasboringen in Groningen werden jaren geleden ook gebagatelliseerd. We kennen nu de gevolgen wel

Vz., tot slot

Voor ons ligt een van de meest ingrijpende, zo niet een van de meest ingrijpende beslissing die we als raad moeten nemen. Als we dan zien hoe dit raadsbesluit tot stand is gekomen, en ik kan het niet anders kwalificeren dan door list en bedrog, gemanipuleer en onjuistheden, dan kunnen we als raad hier onmogelijk een besluit over nemen. We komen als raad niet meer geloofwaardig over als we op deze manier een besluit zouden moeten nemen.