Vorige week heeft Wakker Emmen een bijdrage geleverd in de extra commissievergadering over de Structuurvisie Windenergie. Lees hieronder onze bijdrage gedaan door raadslid Henk Linnemann.

Voorzitter,

Wederom een avond over windenergie. Het gaat nu om een volgende fase in het proces, nl. het vaststellen van de Structuurvisie windenergie.
Allereerst wil ik voor de duidelijkheid even een korte terugblik geven;

Op 27 november hebben we als raad het “Regieplan” vastgesteld om zo de regie terug te krijgen van de provincie. Hierin zijn enkele belangrijke zaken vastgelegd, zoals een minimale afstand van 1100 mtr tot woongebieden en lintbebouwing, 500 meter tot solitaire woningen, en als belangrijkste het zoveel mogelijk voorkomen van hinder voor omwonenden.

Gevolg van dit Regieplan was dat er uiteindelijk ook een “Structuurvisie” moest worden opgesteld. Na een uitvoerig en vrij lang proces van gebiedsprocessen 1 en 2 door “Windkracht 3” zijn er op de diverse bewonersavonden (door mij bijna allemaal bezocht) veelal dezelfde geluiden naar voren gebracht. Ik benoem ze in willekeurige volgorde;
–       We willen geen windmolens.
–       Als ze er toch moeten komen, laat de gemeente aub de regie houden.
–       Houdt vast aan de afgesproken afstanden ( 1100 en 500 meter).
–       Houdt vast aan de max. tiphoogte van 149 meter.
–       Belangrijkste argument van de aanwezigen was eigenlijk overal het zoveel mogelijk beperken van hinder voor de omwonenden.
–       Wat krijgen we als vergoeding?
–       Wie bepaalt en betaald de waardedaling van onze woningen?

Verder zijn er allerlei onderzoeken gedaan (u kunt ze lezen in de bijlagen, ik zal ze niet allen benoemen).
Wakker Emmen heeft wel enkele opmerkingen over de verschillende onderzoeken;
1.     De MER is vrij compleet en overzichtelijk uitgevoerd, zij het met enkele opmerkingen in het  advies van de Commissie MER.
2.     De Gedragscode windenergie gemeente Emmen is nog niet af en zeker niet concreet. Dit zal moeten gebeuren in samenspraak met de directe omwonenden om zo te bepalen hoe de vergoedingen en compensaties er uit komen te zien.  Het zou verstandig zijn als bewoners daar hulp bij krijgen indien ze dit wensen.
3.     Uitnodigingsbrief aan initiatiefnemers; hier is niet volledig aan voldaan. Denk hierbij aan het initiatief van Raedthuys/Yard.  Er moest eerst een Variant 1 worden ingediend alvorens een variant 2 in te dienen. Dit is bij de bewuste initiatiefnemers niet gebeurd. Ook staat er letterlijk; “Indien u onomstotelijk kunt aantonen dat er geen ruimte is voor een Variant 1, dient u dit te onderbouwen en te motiveren”. Dit is in de ogen van Wakker Emmen onvoldoende gebeurd.
4.     Bij het Tuinbouwonderzoek zijn de ondernemers en bewoners van het gebied niet meegenomen. Dit is een gemiste kans. Het onderzoek is opgesteld vanuit de ogen van de initiatiefnemers.
5.     Het rapport van Heli-Holland geeft nu gelukkig duidelijkheid.
6.     De beantwoording van de zienswijzen had uitgebreider gekund en minder ambtelijk.

Een ander, niet onbelangrijk punt van aandacht is het afbrken en opruimen van de windmolens na 16 of 20 jaar. Dit moet glashelder omschreven worden hoe we het als raad bedoelen. Dus vanaf jaar 1 een afdracht door de initiatiefnemer. Deze wordt immers ook verplicht om de molens op zijn kosten af te breken en alle beton te verwijderen. Dit vinden we niet uitgebreid terug in de SV. Graag helderheid hierover van de wethouder.

Dan over de locatiekeuze; kijk je naar de standpunten uit het Regieplan, uit de MER en van de inbreng van omwonenden tijdens de gebiedsprocessen, dan lijkt ons de gebiedskeuze  van het College  gerechtvaardigd. Belangrijkste is immers het zoveel mogelijk voorkomen van hinder, oftewel zo min mogelijk woningen tussen 500 en 1100 meter.

Even voor de duidelijkheid, Wakker Emmen is nog steeds tegen windmolens, maar we hebben ook al meerdere keren gezegd; “We willen het beste voor de inwoners, en dat hoeft niet perse het beste voor Wakker Emmen te zijn”.  De moeilijke vraag op 28 juni zal zijn of we de voorliggende Structuurvisie moeten vaststellen of niet. Het is dan ook tevens de vraag of we de regie willen behouden of dat we de regie teruggeven aan de provincie of eventueel het Rijk?

Over de “nieuwe” locaties, Emmtec- terrein en Gasontzwavelings-terrein kan ik redelijk kort zijn; ik ben niet bij de bijeenkomst geweest (helaas) maar heb de presentatie via de mail gelezen. De gebieden voldoen niet aan de door de raad vastgestelde criteria. Wil je deze gebieden toch toevoegen, dan zal het hele proces opnieuw moeten en dan zullen er zeker nog meer gebieden bijkomen. Er wordt immers afgeweken van de afstanden en externe risico’s. We wachten hierover eerst de reactie van de wethouder wel af.

Tot zover de eerste termijn.