Naar aanleiding van de recente uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen richt de fractie van Wakker Emmen zich tot de leden van de Provinciale Staten. Door het gebrek aan draagvlak zal de provincie hun taakstelling in 2020 nimmer behalen. De fractie verzoekt het nog te vormen College van Provinciale Staten om heroverweging en uitbreiding van het vastgestelde zoekgebied in Drenthe. Het kan niet zo zijn dat slechts 4 van de 12 gemeenten de volledige taakstelling op zich moeten nemen. 

Tevens verzoekt de fractie het nieuw te vormen College om in gesprek te gaan met Den Haag om de taakstelling van 285,5 MW ook in te vullen met andere vormen van duurzame energie dan enkel windenergie. Deze keuze vrijheid wordt ons ook gegeven door Europa. Het proces op de huidige manier doorzetten, garandeert ons jarenlange rechtszaken en processen, met als gevolg het niet behalen van onze doelstellingen en taakstelling in 2020.

Lees hieronder de volledige brief:

Geachte leden van de Provinciale Staten van Drenthe,
 
Mede naar aanleiding van de debatten en de uitslag van de recente Provinciale Statenverkiezingen doen wij bij deze een dringend verzoek aan u om datgene te doen waarvoor u gekozen bent, namelijk “te staan voor de inwoners van Drenthe”.

In het nationale Energieakkoord staat 1 belangrijk punt centraal, namelijk “draagvlak”.  Wij hoeven u niet meer te overtuigen dat er van enig draagvlak in Drenthe amper sprake is. Doorgaan op de huidige voet is in onze ogen geen optie. Het proces zal enorm vertragen door de vele processen, rechtszaken enz. Het gevolg hiervan is dat wij als provincie onze taakstelling in 2020 nimmer zullen behalen.

Het huidige zoekgebied in Drenthe is vastgesteld in de “Structuurvisie Windenergie Drenthe”. Dit zoekgebied omhelst het zgn. veenkoloniale deel van Drenthe, oftewel het oostelijke en zuidoostelijke deel van de provincie. In bovengenoemde Structuurvisie ontbreekt elke onderbouwing voor de keuze van deze gebieden. Drenthe heeft een taakstelling opgelegd gekregen van het Rijk van 285,5 MW windenergie. Los van de vraag of dit wel of niet democratisch gelegitimeerd is, vinden wij het volstrekt onwenselijk dat slechts 4 van de 12 gemeenten in Drenthe de volle taakstelling voor hun kiezen krijgen. Het onderwerp windmolens is een beladen onderwerp, dit is ook duidelijk naar voren gekomen tijdens de recente verkiezingen.

Voor ons is duidelijk, dat wanneer de provincie vast blijft houden aan de taakstelling van 285,5 MW, dat deze taakstelling dan ook voor de gehele provincie geldt, en dat het zoekgebied dus ook de gehele provincie betreft. Samen de lasten dragen. Het kan en mag niet zo zijn dat slechts 4 van de 12 gemeenten de gehele taakstelling op zich moeten nemen. Uit recente vraagstellingen van Statenleden is gebleken dat er wel degelijk mogelijkheden zijn buiten het huidige zoekgebied.
Wij verzoeken u derhalve dan ook met klem om het zoekgebied zoals vermeld in bovengenoemde Structuurvisie te heroverwegen en uit te breiden naar de gehele provincie.

Tevens zou u zich kunnen richten tot het Rijk met het verzoek om de taakstelling van 285,5 MW ook met andere vormen van duurzame energie  in te vullen en niet enkel met windenergie. Die ruimte wordt immers ook vanuit Europa geboden. Er zijn zeker meerdere mogelijkheden te bedenken om aan onze taakstelling te voldoen. Kijk nadrukkelijk naar alternatieven en vergroot het draagvlak van de inwoners van Drenthe. Denk hierbij aan de initiatieven of alternatieven als zonneparken in Emmen (Rundedal) en Assen (TT-circuit).  Nogmaals, op de huidige voet doorgaan met het proces geeft u de garantie dat we de taakstelling en doelstelling in 2020 zeker niet gaan halen. Dan zult u terug moeten naar Den Haag met de mededeling dat de provincie Drenthe gefaald heeft.
Conclusie voor u als Statenleden; Sta voor de inwoners van onze mooie provincie en ga keihard aan de slag met het creëren van draagvlak.  Wij hebben gemeend u hiermee te moeten ondersteunen door bovengenoemde opties aan te dragen. Verruiming zoekgebied en aan de slag met alternatieven!