Vorige maand werd in de gemeenteraad een besluit genomen rondom de Structuurvisie voor de windmolens, waarmee het proces voor de plaatsing van de windmolens in de gemeente Emmen naar een verder stadium wordt gebracht. Voor dit onderwerp heeft Wakker Emmen- raadslid Henk Linnemann een bijdrage gedaan gedurende de raadsvergadering. Lees hieronder zijn volledige bijdrage:

Voorzitter,  een volgende stap in het proces. Ik noem het maar even; “De Regie van Windenergie”.
Er wordt ons vanavond gevraagd al dan niet in te stemmen met de voorliggende Structuurvisie.
Een Structuurvisie die het directe gevolg is van het in december 2014 aangenomen Regieplan.
 
Een belangrijke vraag die ik maar gelijk aan alle fracties wil stellen en die ik ook graag beantwoord zie in hun bijdrage is de volgende; “Willen we als gemeente de regie behouden of geven we de regie terug aan de Provincie?” Het antwoord op deze vraag heeft direct te maken met het voorliggende raadsbesluit.
Met het vaststellen van de structuurvisie “Emmen. Windenergie” wordt een belangrijke stap gezet om te voldoen aan de door de provincie aan Emmen opgelegde opgave van 95,5 MW opgesteld vermogen in 2020. Deze structuurvisie bevat meerdere elementen waaruit blijkt dat die opgave gerealiseerd kan worden met minder overlast voor de inwoners van Emmen dan voorheen het geval was.
 
De regierol impliceert derhalve ook dat de gemeente zich binnen de kaders van de afspraken met de provincie  actief moet blijven  inzetten om de impact van windenergie op de inwoners van de gemeente zoveel mogelijk te beperken. De vraag aan het College is dan ook om, gegeven de afspraken met de provincie, actief te blijven zoeken naar mogelijkheden om de impact van windenergie op de inwoners van de gemeente zoveel mogelijk te beperken, ook als die beperkingen verder gaan dan wat in de structuurvisie reeds is vastgelegd.
 
Inhoudelijk hebben we het meeste al verwoord in de commissie en dat zullen we proberen niet over te doen.
Wat betreft de locatiekeuze van het college, daar kunnen we ons, gelet op de gestelde voorwaarden en eisen nog steeds in vinden. Het allerbelangrijkste argument is nog steeds het zoveel mogelijk beperken van hinder voor omwonenden.
Een belangrijk punt vinden we ook de vrijheid van omwonenden om af te wijken van de voorwaarden zoals max. tiphoogte al dan niet i.c.m. opgesteld vermogen en het afwijken van de exploitatieperiode. Ook moet er nu duidelijkheid komen waar de molens komen zodat de bewoners niet langer in onzekerheid zitten. Hiertoe zullen we mede een amendement indienen samen met de PvdA en het CDA, welke door de PvdA zal worden ingebracht.
 
Verder wil ik nog iets zeggen over 2 gebieden waar veel discussie over was en is. Allereerst de locatie N34. De laagvliegroute zou een belemmering zijn voor het plaatsen van 7 molens. Uit de brief van 23 juni jongstleden van het college is uitgelegd dat dit in de plan MER al is meegenomen. De exacte locatiekeuze voor de molens moet nog worden vastgesteld.
 
Dan de locatie tuinbouwgebied Klazienaveen. Deze locatie is afgevallen o.b.v. het groot aantal gehinderden. In het tuinbouwgebied zelf gaat het om  een kleine 80 woningen binnen de 1100 meter, en op basis van de belemmeringenkaart en de juiste locaties waar evt. windmolens geplaatst zouden kunnen worden vallen ook nog enkele woningen van het Verlengde Oosterdiep WZ en nog enkele woningen aan de Langestraat binnen de 1100 meter contour.
Er zijn verschillende geluiden te horen, over het plaatsen van 5, 6 of 8 windmolens. We kunnen constateren dat 5 molens leidt tot 81 gehinderden, maar bij 6, 7 of 8 molens kan dat aantal nog wel eens veel meer worden.
Daarnaast is het maar zeer de vraag of het Tuindersinitiatief het beste plan is voor de tuinbouw, mits je van mening bent dat het tuinbouwgebied ontwikkeld zou moeten worden. Het tuinbouwonderzoek laat ook niet zien dat het Tuindersinitiatief het beste is voor de gehele tuinbouw.
 
Bij de opstelling van 6 molens staan er tevens 4 molens buiten het aangewezen zoekgebied.
Dan de draagvlak; ook hierover zeer uiteenlopende verhalen en berichten. Dit blijft erg vaag en is uiterst verontrustend voor het gebied.
Belangrijkste argument voor de tuinbouw zou zijn het groene imago welke ze verkrijgen als ze duurzame energie zouden gebruiken. Dit kunnen we begrijpen, maar hiervoor hoef je geen windturbines zo dicht op de bewoners en tussen de kassen te plaatsen. Hiervoor zijn ook andere mogelijkheden die de gemeente ook zeker zal kunnen stimuleren.  Hiervoor zullen we gezamenlijk met de PvdA en het CDA een motie indienen, welke zal worden ingebracht door het CDA.
Wat ook nog van wezenlijk belang is voor dit gebied is de nabijheid van het Natura 2000 gebied.  Dit vormt een groot risico voor dit gebied.
 
Nu zal iedereen zich afvragen; “Is Wakker Emmen nu plots voor windenergie?” Het antwoord hierop is duidelijk: Nee!
Zo is er nog nimmer een wetenschappelijke onderbouwing van nut en noodzaak aangetoond, zijn er vele fouten gemaakt in het besluitvormingsproces, is windenergie geen schone energie en draag het niet bij aan de vermindering van uitstoot van CO2. Op basis hiervan zouden we nu ook keihard nee moeten zeggen tegen de Structuurvisie. Maar of dit verstandig is?
 
Voorzitter., Ik begon mijn verhaal met de vraag of we de regie willen behouden of willen teruggeven aan de provincie. Wakker Emmen zal ongetwijfeld van velen de schuld krijgen dat we ze niet hebben kunnen tegenhouden, al dan niet terecht. We hebben nu echter 1 groot belang en dat is niet ons eigen hachje te redden, maar we willen datgene doen wat we het beste voor onze inwoners vinden. De regie teruggeven kan, maar dan krijgen we ook de windmolens en zeker niet op de voorwaarden die we hebben afgesproken. Dus zou het in het belang van onze inwoners moeten zijn dat we als gemeente zelf de regie behouden. Tevens kunnen we dan elke aangelegenheid, die in minder molens voorziet, aangrijpen
 
Tot zover de eerste termijn.