Deze maand heeft de commissie Samenleving in een commissievergadering haar gevoelen kenbaar gemaakt richting de wethouder over het project dat bekend staat als ”Stichting de Toegang”, een deel van de zorgtransformatie waar de gemeente nu mee bezig is als gevolg van de drie decentralisaties in de zorg. Namens Wakker Emmen heeft raadslid Lammie de Vries een bijdrage gedaan en de wethouder enkele vragen gesteld. Lees hieronder de volledige bijdrage:

Voorzitter,

Stichting de Toegang.

Dit is comfort het beleid, met als doel, het voor de inwoners gemakkelijker te maken om de juiste en goede ondersteuning en zorg te vinden. Dicht bij huis en goed toegankelijk (laagdrempelig). Letterlijk en figuurlijk. De toegangsteams zijn dan fysiek, telefonisch en digitaal bereikbaar. Onafhankelijk en dichtbij. Minder loketten en minder regels.

Dit moet ook bijdragen aan onderlinge afstemming tussen  organisaties en instellingen die hulp en zorg bieden. En aan de gewenste op elkaar afgestemde werkwijze van ‘één gezin, één plan, één hulpverlener’.” 

Met dit document krijgt “de Toegang” theoretisch gestalte en wat ons betreft kunnen de vacatures de deur uit zodat begin 2017 de toegangsteam functioneel kunnen zijn. En de inwoners dan bij de toegangsteams terecht kunnen met hun hulpvragen over WMO schoonmaakondersteuning, begeleiding en beschermd wonen. In de loop van 2017 de WMO hulpmiddelen, jeugdhulp en schulddienstverlening

Wij waarderen het complete beeld dat is weergeven en de beantwoording op de meest gestelde vragen. Maar zoals ik al zei het is tot nu toe een theoretisch verhaal en het kan zijn dat de praktijk toch een andere is. Daarom hebben wij nog enkele aanvullende vragen.

De 6 hoofdaannemers en 6 toegangsteams zijn straks verantwoordelijk voor de kwaliteit voor alle zorg in dat gebied, hoe houdt de gemeente de regie en de controle als eindverantwoordelijke?

En hoe houdt de gemeente toezicht op het zorgvolume? Er wordt steeds gesproken over een toename van 40% vrijwilligers, hoe moet je dat nu lezen? Hebben wij het hier over aanvullende dienstverlening of arbeidsverdringing?
Kan de wethouder dat nader toelichten? 

Heeft de gemeente instrumenten om in te grijpen indien er zich calamiteiten voordoen. Bijvoorbeeld als er conflicten ontstaan tussen hoofdaanbieder /zorgaanbieders en/of het toegangsteam? Graag antwoord van de wethouder.

Als Wakker Emmen willen wij nauw betrokken blijven bij de invoering/implementatie van het nieuwe systeem, hoe houdt de wethouder ons als  raad adequaat op de hoogte?

Kwaliteit van de ondersteuning en zorg.

De inwoner/client kan als beste de kwaliteit van de ondersteuning en of zorg beoordelen, zij is immers de eindgebruiker!  Een klanttevredenheidsonderzoek 1x per jaar van de gemeente  lijkt ons zeker nu niet meer voldoende. Heeft de gemeente instrumenten om snel en adequaat te kunnen monitoren?
Aandachtspunt
Wij zouden graag zien dat de ombudsfuntionaris nu een actievere rol gaat spelen, zij zou bijvoorbeeld ook onafhankelijk onderzoeken kunnen/moeten doen betreffende de invulling en uitvoering van het nieuwe systeem en de bevinden van de cliënten en ons als raad te informeren/rapporteren.
Graag een reactie van de wethouder.

Wij hebben de wethouder al eerder gevraagd of de raad ieder kwartaal een overzicht kan krijgen van de signalen en klachten van de inwoners, adviesraden en ombudsfunctionaris. Kan of wil de wethouder de raad dat toezeggen ?

Tot slot: Goede communicatie en tijdige voorlichting van de client/inwoners is volgens ons van groot belang bij de invoering van het nieuwe systeem. De wethouder heeft eerder aangegeven dat hij hier samen met de zorgaanbieders nadere invulling aan gaat geven. Onze vraag is of hier al invulling aangegeven is en zo ja, kan de wethouder ons hier nader over inlichten ?

Voorzitter, tot zover.

Terug naar: Nieuws / Sociale zaken