Vorige week werd tijdens de raadsvergadering het nieuwe beleidsplan voor het Sociaal Domein 2017 – 2021, ”Samen Verder” behandeld. Hiervoor heeft Lammie de Vries, raadslid van Wakker Emmen, een bijdrage gedaan namens onze fractie. Lees hieronder onze bijdrage betreffende dit belangrijke beleidsstuk:

Voorzitter,

Vanaf 2014 heeft de gemeente er vele taken bij gekregen met de daar bij behorende landelijke bezuinigen. De middelen nemen nu jaarlijks af. Hoe is dit nu op te lossen; versoberen? De kaasschaaf methode toepassen? Het systeem of zelfs de uitgangspunten gaan wijzigen? Voorop gesteld dat voor ons de uitgangspunten recht overeind blijven staan, namelijk; (1) zorg op maat, (2) keuze vrijheid voor de cliënt (3) kwaliteit (4) de zorg te kunnen blijven bieden aan diegene die de noodzakelijke ondersteuning nodig zijn en (5) dat er geen cliënten tussen wal en schip vallen.

Voor ons ligt ter beoordeling het Beleidsplan “Samen Verder“. Wij spreken onze waardering uit voor het gevolgde proces waarbij vele betrokken het voorliggend beleidsplan vorm en inhoud hebben gegeven.

Wij kunnen ons vinden in 1 regisseur, 1 plan en dat de herindicatie bij de onafhankelijke toegangsteams komen, dat kan leiden tot een effectiever systeem en tot betere zorg op maat. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat de onafhankelijk toegangsteams de belangen gaan behartigen van onze inwoners. Wij vinden het daarom van groot belang dat dit goed voorbereid wordt en tijdig wordt gerealiseerd.

Wij kunnen ons ook vinden in de gebiedsteams en daarbij behorende wijze van inkoop die ten doel hebben tot het meer integraal maken van de zorg en dat kan bij dragen aan het verhogen van de kwaliteit en verminderen van de kosten. Deze opzet kan en moet een einde maken aan langs elkaar werkende zorgverleners en het kastje-van-de-muureffect.

Voorzitter,

Wij vinden het van het grootste belang dat de cliënt de zorg en ondersteuning krijgt die hij nodig heeft; het draait om maatwerk. Voor wat betreft de ondersteuningen zoals huishoudelijke hulp is het huidige niveau voor ons de ondergrens. Wat voor ons ook belangrijk is, is het behouden van de zogenaamde koppeltjes, dat wil zeggen hetzelfde gezicht bij de cliënt een vertrouwd gezicht waarmee ook een band wordt opgebouwd; dit is erg belangrijk voor mensen. De wethouder heeft al eerder aangegeven dit ook belangrijk te vinden, we gaan er dan ook van uit dat dit gewaarborgd blijft.

Centraal staat “de keuzevrijheid van de cliënt“. Wij hebben nog geen antwoord op in de commissie gestelde vraag, hoe we de keuze vrijheid voor onze inwoners kunnen behouden en daarmede eveneens de diversiteit van zorgaanbieders/onderaannemers? Stel dat je als inwoner een zorgaanbieder hebt die niet wordt ingekocht door de hoofdaannemer; kan de cliënt dan met een PGB de zelfde zorg inkopen als nu bij zijn huidige zorgaanbieder?

Voorzitter,

Dit beleidsplan is nog in ontwikkeling en we zien dat er nog dingen uitgewerkt moeten worden. Een nieuwe aanbesteding brengt kansen en risico’s met zich mee.  De implementatie en uitvoering  is een zoektocht naar de beste weg. Helaas hoort vallen en opstaan erbij. Het gaat nu eenmaal niet  in één keer goed. Wij willen de vinger aan de pols kunnen houden met betrekking tot de uitvoering. Vandaar dat wij ook mede indiener zijn van een amendement dat de VVD fractie zo dadelijk in zal gaan dienen. We gaan er van uit dat de wethouder ons op gepaste tijd informeert en waar nodig ons vraagt als er nog bijsturing nodig is.

Wat voor ons ook belangrijk is, hoe wordt dit nieuwe beleid door onze inwoners ervaren? Om dit snel en adequaat  te kunnen monitoren is de input van de inwoner/cliënt van essentieel belang. Een tevredenheidonderzoek 1x per jaar is dan zeker niet voldoende. Wij verzoeken het college om alle meldingen en/of  klachten van inwoner, adviesraden en ombudsfunctionaris per kwartaal te centraliseren en te evalueren en dit voor te leggen aan de raad. Kan dat wethouder ons dat toezeggen ?

Voorzitter, tot slot samenvattend; Wakker Emmen kan zich vinden in 1 regisseur en 1 plan en dat de herindicatie bij de onafhankelijke toegangsteam komen, hetgeen kan leiden tot een meer effectief systeem en tot betere zorg op maat! Met het gebiedsteam en daarbij behorende wijze van inkoop, die ten doel hebben tot het meer integraal maken van de zorg. Dat allemaal weer kan bijdragen aan het verhogen van de zorgkwaliteit en tot verminderen van de kosten. Maar uiteindelijk is de bottom line, de cliënt en zijn noden moet centraal staan en daar zullen wij als Wakker Emmen op toezien.

Tot zover.

Terug naar: Nieuws / Sociale zaken