Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft vier kansrijke en drie reservegebieden aangewezen voor het plaatsen van windmolens.

Dit als gevolg van het feit dat de provincie in augustus heeft besloten dat Emmen 95,5 megawatt aan windenergie moet realiseren. Uitgangspunt voor het college is om overlast en gezondheidsrisico’s voor inwoners zoveel mogelijk te beperken. Daarom kiest het college ervoor gebieden aan te wijzen, die op 1.100 meter afstand van woongebieden liggen. Uiteindelijke bleken zeven gebieden geschikt om windmolens op circa 1100 meter van woongebieden te plaatsen. Wettelijk is een afstand van ca. 450 meter vereist. Dit alles staat beschreven in het Regieplan Windenergie Emmen, waarover de gemeenteraad in november een besluit neemt.

Voorwaarden
Bij het zoeken naar geschikte gebieden, is naast een zo groot mogelijke afstand tussen windmolens en woongebieden, ook naar andere voorwaarden gekeken. De provincie Drenthe stelt als eis dat minimaal vijf windmolens op één locatie moeten worden geplaatst. Ook is er gekeken of er geen wettelijke belemmeringen zijn, zoals veiligheid, Natura 2000-gebieden en laagvliegroutes. Hierdoor blijven er zeven gebieden over. Het college vindt het belangrijk dat woongebieden niet ingesloten worden door meerdere windparken, waardoor drie gebieden aangewezen zijn als reservelocatie. De drie reserve gebieden zijn afgevallen, omdat deze gebieden anders een dorp of woongebied insluit tussen meerdere windmolenparken. De reserve locaties worden de komende maanden wel samen met de vier kansrijke gebieden onderzocht, maar komen pas in beeld als een van de andere locaties afvalt. Het college wil hiermee duidelijkheid richting de samenleving geven dat de kansrijke locaties de voorkeur genieten.

Gebieden
De vier kansrijke gebieden zijn:
• Locatie Pottendijk: minimaal 50,5 megawatt
• Locatie Zwartenbergerweg: minimaal 15 megawatt
• Locatie Noordersloot: minimaal 15 megawatt
• Locatie N34: minimaal 15 megawatt

Rol van de inwoners
De gemeente Emmen vindt dat inwoners actief mee moeten kunnen denken over hoe de windmolens het best in hun gebied geplaatst kunnen worden en hoe compensatie eruit moet komen te zien. In december zijn inwoners daarom welkom bij de startbijeenkomsten in de gebieden. Hier kunnen zij zich verder laten informeren en aanmelden om te bepalen hoe molens in het gebied moeten worden geplaatst. Uitgangspunt is dat inwoners worden betrokken bij de randvoorwaarden en de gemeente de locaties aanwijst. De definitieve aanwijzing van locaties gebeurt door de gemeenteraad, in juni 2015.

Locatiekaart: