Het al dan niet plaatsen van windmolens is een hot issue voor de verkiezingen van Provinciale Staten en zal ook daarna het politieke debat blijven beheersen. 

Gaat het besluitvormingsproces over windmolens mank aan een ernstig democratisch tekort? Dat is één van de vragen die op dit symposium aan de orde is. Daarnaast komen de alternatieven voor WINDENERGIE ook nadrukkelijk aan de orde.

Onder dreiging van het toepassen van de Rijkscoördinatieregeling hebben in alle provincies de Colleges van GS de gemeenteraden onder druk gezet om windmolens in hun gemeenten te accepteren. Omdat aan dit aspect van het energieakkoord geen besluitvorming van onze volksvertegenwoordigingen ten grondslag ligt, ontbreekt de democratische legitimatie aan het nu lopende windmolenscenario, zo wordt gesteld door critici van het beleid. Zij vinden dit slecht voor onze democratie en slecht voor de bevolking die tegen haar wil opgezadeld dreigt te worden met windmolens. Onnodig ook omdat andere technologieën de EU-doelstellingen voor duurzame ENERGIE veel beter dienen en de EU daarvoor onze regering alle ruimte geeft.

Voor Emmen.nu en Kennisnetwerk Lokaal 13 reden om op 10 maart op het symposium ‘Windmolens voor en na de verkiezingen’ de balans op te maken. Tevens kan dit symposium als vervolg worden gezien op het Lokaal 13 symposium ’Ruimte voor Provinciaal Beleid’ op 6 februari 2015 in de Statenzaal van Den Haag, waar Emmer wethouder René van der Weide in een discussie met CdK Johan Remkes op het democratisch tekort in het besluitvormingsproces over de windmolens wees en daarbij ook het ontbreken van onderbouwing voor de locatiekeuze voor windmolens kritisch aan de orde stelde. Voor een woordelijke weergave van de discussie, zie verslag symposium ‘Ruimte voor Provinciaal Beleid’ – 6 februari 2015.

Ook de keuze ten principale voor windmolens werd daarbij gewraakt. De EU laat immers volop ruimte voor andere alternatieven voor duurzame ENERGIE.

Is het proces dat nu loopt, nog te stoppen? Zie hoe CdK Tichelaar de gang van zaken ter discussie stelt.

Wat er tot nu is gebeurd, is dat er zoeklocaties zijn aangewezen. In de beeldvorming is de schijn gewekt alsof de locaties onvermijdelijk zijn. Echter, er is nog niet definitief besloten tot locaties en plaatsing van windmolens. Niet in Emmen en niet in de rest van Drenthe en Nederland.

Onder meer hierover wordt gediscussieerd in ons symposium.

Inleiders: Henk Linnemann, Frank de Bruijn en Pieter Lukkes.

Henk Linnemann is woordvoerder namens Wakker Emmen in de raad van de gemeente Emmen op het windmolen- en energiedossier.
Frank de Bruijn is energiedeskundige van de Provincie Noord- Brabant en makelaar in energie- reststromen en alternatieven voor duurzame energie.
Pieter Lukkes is emeritus hoogleraar economische geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft vorig jaar in samenwerking met een aantal andere hoogleraren het rapport ‘Nut en noodzaak van windenergie’ uitgebracht.

Programma:

Datum: dinsdag 10 maart 2015.
Tijdstip: inloop 19:30 uur, 20:00 opening.
Eerste spreker: Henk Linnemann.
Tweede spreker: Frank de Bruijn.
Derde spreker: Pieter Lukkes.
Discussie en vragen.

Locatie: Hampshire Hotel Emmen, Van Schaikweg 55, 7811 HN, Emmen.
De toegang is gratis.

Voor meer informatie over het Kennisnetwerk Lokaal 13 verwijzen wij u graag naar de website: www.lokaal13.nl

Wij nodigen u van harte uit om op dit symposium mee te discussiēren over het nut en noodzaak van windmolens.