Wakker Emmen wil stoppen met de gemeentelijke windmolenplannen van 60 megawatt. Hiervoor heeft de fractie gepleit in de commissievergadering van maandag 2 december bij de behandeling van het milieujaarprogramma. De plannen betekenen grote windmolens van circa 200 meter hoog op 500 meter in de achtertuin van onze burger. Inmiddels hebben zich tal van ontwikkelingen voor gedaan zoals o.a. de totstandkoming van de MER, de plaatsingskeuze voor het gebied Rundeveen en een belangrijk document vanuit het Rijk genaamd Wind op land. Met name dit document zorgt ervoor dat we een compleet andere situatie krijgen in Emmen. Er is ons maandenlang, zo niet jaren,  voorgehouden dat we wel een gemeentelijk windmolenpark zouden moeten realiseren, omdat er anders sprake zou zijn van grote landelijke windmolenpark in de vorm van een rijkscoördinatieregeling.

De visie van het Rijk is helder. Grootschalige windmolenparken, waar wethouder Houwing ons steeds bang voor heeft gemaakt, zullen in Drenthe alleen in Aa-Hunze en Borger-Odoorn komen. Emmen komt niet voor in de visie van het Rijk.  Deze twee gebieden zijn hiervoor aangewezen door het Rijk. Wakker Emmen heeft in het verleden aangegeven geen windmolens te willen indien het alleen een gemeentelijke aangelegenheid zou zijn. Met de kennis van nu en het feit dat wij niet hoeven te vrezen voor grote landelijke windmolenparken en dit stelt de discussie in een ander licht.Wakker Emmen vindt dat er tot nu toe genoeg onderzoek is gedaan, er is genoeg verkend en er is ons genoeg duidelijk. Wij willen stoppen met de windmolenplannen. Hiervoor hebben wij een aantal redenen.

  1.  Waardedaling woningen. In Zeeland is bekend geworden dat enkele tientallen woningen met gemiddeld meer dan 40.000 euro in waarde zijn gedaald door de aanwezigheid van windmolens.
  2. Gezondheidsrisico’s. Laag frequent geluid brengt gezondheidsklachten met zich mee. Langdurige blootstelling aan laagfrequent geluid kan vermoeidheid, hoofdpijn, concentratieverlies, verstoorde nachtrust en fysiologische stress veroorzaken. Dit is onlangs in Buinerveen nog eens door een Portugese hoogleraar stevig onderbouwt. Tevens zijn er tal van rapporten en onderzoeken die uitwijzen dat laagfrequent geluid van windmolens leidt tot gezondheidsklachten.
  3. Aantasting en vermindering van de waarde van ons gebied. Er zijn de afgelopen jaren miljoenen geïnvesteerd in het gebied. Recreatie en toerisme moeten een belangrijke peiler gaan vormen en de vaarverbinding, Bargerveen en de Runde zijn hier belangrijk bij. Wakker Emmen vindt het dan ook onvoorstelbaar dat we dit prachtige gebied gaan volplanten met windmolens.

In de structuurvisie 2020 staat: Met betrekking tot een aantal andere vormen van duurzame energie, is Emmen bezig de mogelijkheden te onderzoeken. Windenergie wordt alleen onder strikte, nog te ontwikkelen randvoorwaarden, toelaatbaar geacht in De Monden en eventueel langs de oostgrens van de gemeente met Duitsland38. Daarnaast heeft Emmen samen met de provincie geprocedeerd tegen de Duitse windmolens bij Twist, omdat dat de minimale afstand vanaf de grenzen van Bargerveen 15 km moest zijn!!! Wakker Emmen vindt het zeer merkwaardig dat hier nu van af wordt gestapt. De keuze voor het gebied Rundeveen staat dus haaks op de structuurvisie 2020.


Deze drie argumenten en de visie van het Rijk Wind op Land zijn voor ons aanleiding om te stoppen met de gemeentelijke windmolenplannen. Aangaande duurzame energie vinden wij de volgende drie pijlers belangrijk.

  1.  Geothermie. De bodem van Zuid-Oost Drenthe is zeer geschikt en deze vorm van duurzame energie kent veel minder nadelen. In Duitsland is men hier al mee bezig en zelfs vlak over de grens in Hebeleremeer wordt een project gestart.
  2. Zonne-energie. Wakker Emmen vindt zonne-energie een uitstekende vorm van duurzame energie
  3. Energiebesparing en verduurzaming gebouwen. Wakker Emmen vindt dat er goede stappen zijn gezet met het aanvalsplan bouwen, duurzaamheid en jeugdwerkloosheid. Hier kan Emmen in de toekomst op verder bouwen. Energiebesparing en verduurzaming van ons woningbestand maar ook van onze gemeentelijke gebouwen zoals o.a. sporthallen, gymzalen e.d.

Wakker Emmen kiest voor deze drie speerpunten in het kader van duurzaamheid.