Wakker Emmen kan het nieuwe parkeerbeleid steunen. Belangrijkste redenen hiervoor zijn; geen verhoging van parkeertarieven, gratis parkeren in dorpen en wijken en een goede balans tussen ondergronds en maaiveld parkeren. Lees meer voor de bijdrage van raadslid Eddy de Vries in de commissie Wonen en Ruimte

Wakker Emmen heeft destijds een aantal richtingen meegegeven. Om te beginnen dat de parkeernota meer moet zijn dan Emmen-centrum, dat de parkeerexploitatie kostendekkend moet zijn, geen betaald parkeren in Dorpen en Wijken en eenduidige tarieven waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen lang en kort parkeren. Tot slot hebben wij aangegeven dat de parkeertarieven niet mogen gaan stijgen. Wij hebben de voorliggende notitie ook op deze aspecten getoetst en kunnen constateren dat onze wensen een goede plek in de notitie hebben gekregen. Het gaat echter niet alleen om de wensen van Wakker Emmen en de raad, maar ook van diverse partijen uit onze samenleving. Het doet Wakker Emmen goed om te zien dat er een aantal verschillende overlegrondes zijn geweest maar diverse partijen.

Het aantal zienswijzen is zeer beperkt en volgens ons is de wethouder erin geslaagd om zoveel mogelijk rekening te houden met de belangen van alle partijen en daarmee te komen tot een gedragen stuk. Prima proces.

Inhoudelijk willen wij wel een aantal zaken eruit lichten.

Het is een verstandige keuze om het parkeren in dorpen en wijken gratis te houden. In Klazienaveen en Emmermeer zijn proeven geweest met blauwe zones en het college is hierover tevreden. Wakker Emmen hoort ook positieve geluiden, maar maakt zich wel zorgen over de mate waarin gecontroleerd en gehandhaafd wordt. Hoe ziet het college toe dat naleving van het instrument plaats vindt? In gebieden waar wij geen betaald parkeren willen zien, vinden wij de blauwe zone prima.

Parkeertarieven zijn altijd een onderwerp van discussie. De meningen lopen sterk uiteen en dat blijkt ook wel uit de beoordeling van het belevingsonderzoek in Emmen centrum.

waardering klantenpanel : 3.8 
waardering bezoekers Emmen: 7.3 
waardering bezoekers niet Emmen 5.0

Wakker Emmen vindt dit opvallende cijfers. Reden te meer om strak te blijven sturen op de parkeertarieven. In de parkeernotitie staat dat: onze inzet er op gericht de tarieven zo acceptabel mogelijk te houden en daar past tariefsverhoging niet bij

Een standpunt waar Wakker Emmen achter kan staan, maar kan het college aangeven of dit haalbaar is om de parkeerexploitatie kostendekkend te krijgen? U doet wel een voorstel om Schapenveenweg als overloopterrein uit de parkeerexploitatie te halen en daarmee lucht in de exploitatie te creëren. In hoeverre is dit haalbaar, mede gezien de juridische discussie die loopt met Q park over de wet Markt en Overheid.

Daarnaast wordt de fietsenkelder uit de parkeerexploitatie gehaald. Zuiver gezien vinden wij dit een logische keuze. Waarom moet de automobilist betalen voor de fietsenkelder? De parkeerexploitatie moet van toepassing zijn op de parkeerterreinen waar betaald parkeren van toepassing is voor auto’s.

Twee maatregelen om zoals gezegd waar lucht te krijgen in de parkeerexploitatie. Willen wij acceptabele tarieven voor de toekomst dan ontkomen wij er niet aan om keuzes te maken welke zaken wel en niet onder de parkeerexploitatie te gaan vallen. Indien wij niet bereid zijn om dit te doen, dan rest ons maar één ding en dat is tarieven verhogen. Dit moeten wij niet willen voor een goede concurrentiepositie.


Met betrekking tot de betaaltijden vallen ons een tweetal zaken op. De brede oproep vanuit de commissie van vorig jaar om het betaald parkeren op zondagochtend niet in te voeren, zien wij terug in deze notitie. Daarnaast worden de betaaltijden van het Willinkplein en de Westerstraat gelijk getrokken. Hier zat een ongelijkheid in, omdat betaald parkeren in de Westerstraat tot 21.00 uur was en voor het Willinkplein tot 18.00 uur. Een logische keuze.

Veel woonwijken zijn in de jaren 70 en 80 aangelegd met een andere parkeernorm. Dit geeft in diverse woonbuurten problemen. We zien in de nota wel aandacht voor woonbuurten maar we zien hier geen duidelijke keuzes om problemen aan te pakken. Er worden vier beleidslijnen omschreven. In onze optiek erg summier en globaal. U wilt in actie komen op het moment op meerdere momenten in de week de bezettingsgraad hoger ligt dan 90%. De vraag aan de wethouder is op welke wijze gaat u dit uitvoeren? Gaat de gemeente zelf actief een analyse maken van onze wijken en dorpen of wacht de gemeente op signalen vanuit de samenleving? In welke mate wordt bij herstructurering van wijken en dorpen rekening gehouden met nieuwe normen?

Een nieuw instrument in deze nota is de mantelzorgpas. U stelt voor om een pilot uit te voeren in Emmen-centrum, zodat mantelzorgers gratis kunnen parkeren. Waarom heeft u deze keuzes wel gemaakt voor mantelzorgers maar niet voor de gehandicaptenparkeerkaart? Wij staan positief tegenover deze pilot omdat mantelzorgers zoveel mogelijk ondersteunt moeten worden en om na drie uur mantelzorg ruim 5 euro te moeten betalen voelt niet goed. Wij begrijpen deze keuze en zijn benieuwd wanneer deze pilot van kracht gaat.

Voorzitter,

Afrondend. Wij kunnen constateren dat het huidige parkeerbeleid eigenlijk al grotendeels voldoet. Een veel besproken en soms beladen onderwerp als parkeren heeft na een interactief proces met heel veel partijen eigenlijk niet geleidt tot grote veranderingen. Wij zien dit ook als een bevestiging dat met het huidige parkeerbeleid eigenlijk niet veel mis is.

Terug naar: Nieuws / Verkeer en vervoer