De motie van Wakker Emmen om de 14 medewerkers die dupe worden van een draaideurconstructie als nog een vast contract te geven kon niet rekenen op steun van een meederheid in de raad. BGE, SP, GroenLinks en DOP steunden de motie, PvdA, CDA, VVD, D66, CU en LEF stemden tegen de motie. Het gevolg is nu dat de betrokken medewerkers van de EMCO doorr gemeentelijke beleidskeuzes nog harder worden getroffen dan door de landelijke bezuinigingen. Lees verder voor de raadsbijdrage en de motie van Wakker Emmen.

Medio december heeft het bestuur van de EMCO groep kenbaar gemaakt dat er geen contract verlengingen meer zullen plaats vinden en dat er geen vaste contracten zullen worden aangegaan. Dit besluit wordt gemotiveerd door het bestuur en wethouder dat het een te groot risico is om mensen met tijdelijke contracten te laten overgaan naar vaste contracten om bedrijfseconomische redenen. Deze mensen zouden normaliter na drie tijdelijke contracten een vast dienstverband moeten krijgen, maar stromen via een draaideurconstructie 3 maand later weer in, om arbeidsrechterlijk weer vanaf nul te beginnen en daarmee zijn de toekomstmogelijkheden van deze mensen bij de EMCO zo goed als voorbij.


Dit gegeven is voor Wakker Emmen aanleiding om een motie in te dienen, waarin wij het college verzoeken het bestuur van de EMCO-groep opdracht te geven per direct te stoppen met de draaideurconstructie en de betrokken werknemers welke normaliter een vast contract zouden moeten krijgen dit ook aan te bieden en tijdelijke contracten van SW medewerkers weer te verlengen of om te zetten in contracten voor onbepaalde tijd op het moment dat contracten eindigen, behalve daar waar persoonlijk functioneren dit tegengaat;

Voorzitter,Waarom deze motie? Omdat wij van mening zijn dat de gebruikte draaideurconstructie niet wenselijk is en dat werknemers van de EMCO hiervan de dupe worden. Een SW bedrijf is in onze opvatting niet bedoeld om een draaideur te zijn voor mensen met een arbeidshandicap . Een SW bedrijf dient een beschermde werkplek te zijn, een veilig en vertrouwd bedrijf waarbij zekerheid en betrouwbaarheid juist voor deze doelgroep zo belangrijk is. Juridisch zal het wellicht in orde zijn, moreel gezien niet. Wij zijn ons bewust van het feit dat WSW op de schop gaat door toedoen van de landelijke overheid. De WSW gaat per 1 januari 2014 op slot en dit betekent dat er geen instroom in de WSW meer mogelijk is. Dit besluit gaat gepaard met de invoering van de participatiewet. Dit is een besluit waarop wij als lokale partij geen invloed hebben, maar we hebben er helaas mee van doen.
Wakker Emmen is van mening dat harde bezuinigingen uit Den Haag niet 1 op 1 hard moeten uitgevoerd. Het vooruitlopen van de EMCO op de komst van de participatiewet, waarvan de exacte inhoud niet bekend, waarover tweede en eerste kamer nog moeten besluiten, gaat ten koste van mensen die nu werkzaam zijn bij de EMCO. Door toedoen van ons eigen gemeentelijk beleid pakken de harde bezuinigingen vanuit Den Haag nog harder uit in Zuid-Oost Drenthe. We mogen dan als lokale partij landelijk geen invloed hebben, indien het gaat om gemeentelijk beleid waarmee we de bezuinigingen kunnen verzachten, hebben we juist wel invloed.
Het gaat hierom het maken van gemeentelijke beleidskeuzes.
·         Wil je wel of geen draaideurconstructie voor de betrokken medewerkers van de EMCO.
·         Wil je wel of niet vooruitlopen met de sociale afbraak?
·         Wil je wel of niet meer inspanningen plegen om harde bezuinigingen te verzachten en niet onnodig harder te laten uitpakken, want er zijn ook genoeg SW bedrijven die nog wel tijdelijke contracten omzetten in vaste   contracten.
·         Wie heeft de wil om andere keuzes te maken. Dat is de vraag die vandaag voor ligt.
 
Voorzitter, Waarom lopen we als gemeente voorop met de afbraak van sociale voorzieningen. In dit kader ontkom ik er niet aan om een uitstap te maken in het WMO dossier. Emmen loopt daar voorop met de afbraak van de huishoudelijke hulp en de thuiszorg. Nu blijkt dat ook in het WSW dossier Emmen voorop loopt. Tijdens de bijeenkomst afgelopen maandag op uitnodiging van de vakbond, waarbij helaas CDA, VVD, D66, en LEF niet de moeite hebben genomen om het gesprek aan te gaan met de betrokken mensen, vonden wij de volgende uitspraak wel erg treffend:


Ik ken weinig gemeenten die zo vooruit lopen met de afbraak van de sociale voorzieningen.

Zowel in de kamerbrief en de beantwoording aan Kamerfracties over de contouren participatiewet heeft Staatssecretaris Jetta Klijnsma te kennen gegeven dat voor de huidige doelgroep die op het moment van inwerktreding van de participatiewet werkzaam zijn in de sociale werkvoorziening met een Wsw-indicatie er niets verandert als gevolg van het regeerakkoord.
Voor mensen met een vast dienstverband is dit een duidelijke uitspraak en biedt dit ook zekerheid. Echter, indien er sprake is van een Wsw-indicatie en de betrokken persoon staat op de wachtlijst of een tijdelijk dienstverband loopt af en er dus geen sprake meer is van een dienstverband, dan komen deze mensen niet meer in aanmerking om in te stromen binnen de WSW en het SW bedrijf. Voor hen is de participatiewet van toepassing en dit betekent andere rechten en plichten. Door het hanteren van een draaideurconstructie is het uitgesloten dat deze mensen nog weer onder de WSW komen te vallen en hiermee is instroom onmogelijk geworden.  Een sterfhuisconstructie, anders kunnen wij het niet noemen. Indien je aan de goede kant van de streep zit heb je nog toekomst binnen de WSW en het SW bedrijf, anders val je onder de participatiewet met alle gevolgen van dien.
Met het besluit om geen vaste contracten meer te verlenen, is de toekomst voor deze mensen bij de EMCO uitgespeeld. Het jaar 2013 zal nog een tussenjaar zijn, maar in 2014 is het naar alle waarschijnlijkheid over. Wakker Emmen is van mening dat er verwachtingen zijn gewekt bij deze mensen met uitzicht op een vast contract en dat van een SW bedrijf onder gemeentelijke vleugels, goed werkgeverschap mag worden verlangd en dat naar drie contracten een vast contract dient te worden aangeboden, mits functioneren dit niet in de weg staat.

Klik hier voor de motie

Terug naar: Nieuws / Sociale zaken