Wakker Emmen is van mening dat er een inloopvoorziening voor dak- en thuislozen moet worden gerealiseerd. Ons inziens wordt daarmee tegemoet gekomen aan een politieke wens en wordt er tevens uitvoering gegeven aan de WMO. Wakker Emmen heeft echter een aantal stevige bezwaren. In het raadsvoorstel wordt met geen woord gerept over zienswijze en de bezwaren vanuit de buurt. Waarom worden wij als raad hiervan niet op de hoogte gesteld door het college in het raadsvoorstel en wordt er slechts op de dag van behandeling een weerlegging van de zienswijze naar de raad gestuurd. Wakker Emmen vindt deze wijze van handelen niet een schoonheidsprijs verdient en hoopt dat dit een incident is. Een dergelijke inloopvoorziening kan alleen een succes worden als er synergie met de buurt is, zie bijvoorbeeld de Breehof. Deze ontbreekt volgens Wakker Emmen op dit moment mede door de gebrekkige communicatie vanaf gemeentezijde.

In de eerste plaats is de uitnodiging voor de informatieavond met de buurt en ondernemers  slechts 1 dag voor aanvang is verstuurt. Voorzitter, dit is geen redelijke en billijke termijn en hiermee wordt er geen synergie gecreëerd. Vanuit de buurt bestaat er weinig waardering hoe de bezwaren zijn afgehandeld en hoe er is gecommuniceerd met hen, dit is ronduit een gemiste kans om voor deze voorziening draagvlak te creëren, want dat is absoluut nodig.
Gezien de weerlegging van de zienswijze wordt er wel heel optimistisch gedacht over de gevolgen van de voorziening. Geen omzetdaling, overlast kan gaan plaatsvinden maar dat zou nu ook kunnen, een dak en thuislozen opvang naast je deur brengt aanmerkelijk meer kans op overlast dan de huidige situatie. Wakker Emmen heeft dan ook moeite dat dergelijke teksten aan burgers worden verzonden. Indien je draagvlak wilt creëren hebben dergelijke teksten daar geen constructieve bijdrage aan.


Indien de omwonenden klachten hebben wordt daar serieus mee omgaan, Voorzitter, Wakker Emmen verwacht niet anders en vindt dit dan ook een dooddoener eerste klas.
In hoeverre zijn andere locaties onderzocht want ons inziens is dit niet de meeste geschikte locatie. In een gebied met veel detailhandel, een werkplein, een station en buurtbewoners waaronder ook kinderen vreest Wakker Emmen overlast. Het gebied heeft in het verleden al genoeg problemen ondervonden van het nabij gelegen kraakpand.  Wakker Emmen heeft ook vragen over de gevolgen die een eventuele vestiging van deze locatie tot gevolg heeft. Er is voor 20 mensen plaats maar om 17:00 sluiten de deuren. Hoe wordt overlast na 17:00 zoveel mogelijk tegengegaan want in de pas vandaag gekregen beantwoording op de zienswijze geeft het college aan dat er geen zekerheid is voor extra toezicht na 17:00 uur. Voor nachtopvang wordt verwezen naar de Breehof en Leveste. Kunnen deze mensen ook daadwerkelijk terecht bij de Breehof en Leveste en is de beschikbare capaciteit daar voldoende? Als deze mensen daar niet terecht kunnen waar moeten ze dan terecht? Tot slot, Wanneer is de afrekening van de GSB III-prestatieafspraken en wordt de 291.000 niet besteedde gelden ook terug gevorderd?

Terug naar: Nieuws / Sociale zaken