Energienota gemeente Emmen. Voor ons ligt een raadsvoorstel mbt de Energienota gemeente Emmen. De aanvankelijke doelstelling Emmen CO2 neutraal in 2020 hebben we al snel laten varen want dit bleek veel te ambitieus en niet realistisch. Het voorliggende raadsvoorstel luidt nu; In aansluiting op nationale ontwikkelingen moet Emmen ernaar streven om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Wakker Emmen zou liever zien dat het college zich in bewoording zou uitspreken dat Emmen duurzaamheid als een kernwaarde voor de maatschappij ziet en dat een toekomstbestendig Emmen niet kan zonder duurzaamheid en dat Emmen in 2050 co2 neutraal moet zijn. Hieruit spreekt veel meer kracht en bezieling.  

Vriend en vijand zal het eens zijn dat het een moeilijke dobber wordt om in 2050 co2 neutraal te zijn als gemeente. Klimaatneutraal in 2050 is een doel, maar veel belangrijker zijn de maatregelen hoe je dit doel wilt gaan halen.

Gelet op de conclusies zoals verwoord op blz. 3 van het raadsvoorstel , nl. snel groeiende wereldwijde energievraag, Europese en landelijke doelstellingen, en kiezen voor duurzame, schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening, kiest Emmen ervoor om naast naast de “Big Five” 3 duidelijke stappen te zetten. Emmen kan dit niet alleen, maar moet dit ook vooral niet alleen doen!

De 3 stappen zullen echter veel zwaarder aangezet moeten worden dan beschreven om onze doelstellingen te behalen.

Wakker Emmen heeft de volgende opmerkingen / aanbevelingen bij de 3 stappen;

1. Energiebesparing;

Wakker Emmen kan zich zeker vinden in de duurzame gedachte om woningen te gaan isoleren. Dit levert energiebesparing op en een kostenvoordeel voor de burger. Het voornemen van het college om alleen de huurwoningen via de woningbouwcoöperaties te stimuleren om te gaan isoleren vinden wij een stap in de goede richting, echter wordt hierbij de particuliere markt vergeten. Het is enerzijds aan onze burgers om zelf deze handschoen op te pakken, maar een stimuleringsregeling vanuit de overheid kan mensen over de streep trekken. Wakker Emmen vindt in principe dat van particuliere woning eigenaren ook gestimuleerd moeten worden om hun huis duurzamer te maken. Wij willen graag van het college weten of in het verleden stimuleringsmaatregelen of subsidies zijn verstrekt hiervoor, hoeveel woningen in de huursector moeten duurzamer worden gemaakt en om hoeveel gaat het in de particuliere sector. Heeft het college dit in beeld? Wij zouden ons goed kunnen

voorstellen dat de gemeente Emmen zou gaan nadenken om stimuleringssubsidie te verlenen om huizen te gaan isoleren. Hoe kijkt het college hier tegen aan?

Wat Wakker Emmen ook mist bij het punt van Energiebesparing is het Beleidsplan openbare verlichting gemeente Emmen ( 30-09-2010 ).

Citaat hieruit;

Voor het uitwerken van de energiebesparingsmaatregelen zal een uitvoeringsprogramma openbare verlichting worden opgesteld. In dit plan worden maatregelen aangedragen om energie te besparen en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot te verminderen. De voorgestelde maatregelen zullen met de erkende overlegpartners en belangenorganisaties worden gecommuniceerd.

( In product blad 11 van de bijlage bij het Milieu programma 2012

staat bij Openbare verlichting. 1. 350 lichtarmaturen vervangen voor LED. Bij Resultaat. 4. 350 lichtarmaturen vervangen door LED. )

2. Productie van duurzame energie ( CO2 vrij );

We moeten ons zeker niet alleen focussen op windenergie. De vraag is hierbij ook of dit samengaat met zoals op blz 13 genoemd; behoud en doorontwikkeling van toekomstbestendige glastuinbouw in het Rundedal. In deel 2 wordt windenergie te positief neergezet ( kom ik straks op terug ). We moeten alles uit de kast halen om aan onze doelstellingen te voldoen en zodoende moeten we alle opties van duurzame energie nadrukkelijk bekijken en een kans geven. Op blz. 11 dagen we onze partners uit om met innovatieve oplossingen te komen voor energiebesparing en duurzame energie. In dit licht bezien moeten we dan ook zeker de mogelijkheden van diepe geothermie onderzoeken in samenhang met opwekken van elektriciteit en benutting van de rest warmte en bedrijven die dit willen oppakken zo veel mogelijk steunen.

3. Verbetering van de efficiency waarmee warmte wordt gebruikt.;

Waarom wordt het warmtenetverhaal van de Emtec niet opnieuw opgepakt? Ook kan de samenwerking met Energy Valley verbeterd worden en moeten we ism Energiebureau Zuid Oost Drenthe veel meer doen aan duurzaamheid.

In het Milieujaarprogramma 2012 staat op blz 14 bij resultaat; Intentieovereenkomst voor het aanleggen van een warmtenet in Emmen. Wordt hiermee het Emtec verhaal bedoelt of is dit iets anders?

Samenvattend voorzitter,

Indien Emmen 2050 daadwerkelijk CO2 neutraal wil zijn dan moet de Big Five veel intensiever ingezet worden om onze doelstellingen te halen. Halfwerk, daar zit niemand op te wachten en doet afbreuk aan dit programma. De afgelopen jaren hebben vele gezinnen en bedrijven energie bespaart en daarmee ook kosten. Een succesnummer vanuit milieuoogpunt, waarbij het mes aan twee kanten sneed, zowel planeet als de euro’s.

Deel 2; Energieprogramma 2012-2015 ( ter kennisgeving aannemen )

Hieruit blijkt wel dat we met de doelstellingen uit de voorliggende Energienota in 2050 niet CO2 neutraal zijn. Het is een stap in de goede richting, maar er zal veel meer moeten gebeuren.

Alle facetten van duurzame energie zullen nadrukkelijk bekeken moeten worden om het gewenste resultaat te behalen. Als we kijken naar het staatje op blz 6 dan is dit duidelijk.

Windenergie wordt hier echter veel te positief neergezet. CO2 vermindering van een windmolenpark van 60Mw is niet 68 kton maar 41 kton ( 20% van 60 Mw = 12 Mw 12000Kwh x 24 x 365= 131.400.000 kwhe/jaar 0,395 x 131.400.000 = 41 kton )

Tevens worden de kosten te laag neergezet. Een molen kost per Mw tussen 1,6 en 1,8 mlj.

Voor Emmen is dit 60 Mw, dus tussen 96 en 108 mlj. Reken je echter de kosten van een gasturbine ook mee, dan kom je op 200 mlj. Misleidend dus.

Ook in dit deel 2 bijna niets over diepe geothermie terwijl we dit zeker niet onbenut moeten laten. Wel staat vermeld dat de gemeente dit o.a. met DPE wil onderzoeken. DPE is geen partij om hierin te investeren. Dit moet je overlaten aan het echte bedrijfsleven, evt. samen met Energy Valley of Energiebureau Zuid Oost Drenthe. Uiteindelijk kan DPE er wel van profiteren.

Kortom voorzitter,

Er is nog heel veel werk te doen!