Bijdrage Wakker Emmen commissievergadering samenleving mei 2013: De gewijzigde verordening voor het leerlingenvervoer in de gemeente Emmen voor 2013 geeft ons een wrange bijsmaak. Laten we beginnen met de goede punten uit de verordening. Het besluit om de groep kinderen met een lichamelijk, verstandelijke of zintuigelijke handicap te ontzien en de wijzigingen met betrekking tot het invoeren van een drempelbedrag, het invoeren van een inkomensafhankelijke bijdrage en het wijzigen van de kilometergrens niet van toepassing te laten zijn op deze groep is niet meer dan normaal. Wakker Emmen kan zich ook vinden in de aanpassingen voor de groep leerlingen die onderwijs op basis van geloofs- of levensovertuiging volgen. Wij vinden een geloofs- of levensovertuiging een vrije keuze van mensen en indien deze mensen besluiten om hun kinderen op basis van deze geloofs- of levensovertuiging naar een andere school te sturen, en dit een hoger kostenplaatje met zich mee brengt, kan hiervoor ook een extra bijdrage voor mag worden gevraagd.

Het besluit om voor leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen die naar een vorm van speciaal onderwijs gaan, te wijzigen kan niet rekenen op onze steun. Wakker Emmen heeft problemen met de wijzigingen om leerlingen met leer en/of gedragsproblemen die zijn aangewezen op speciaal onderwijs op te zadelen met een eigen bijdrage. In onze optiek gaat het ook om een stuk solidariteit en worden gezinnen met modale inkomens en gezinnen in de brede middengroep van Nederland al genoeg getroffen door landelijke politiek. Een gezin met tweeverdieners en 2000 euro bruto dient even 1000 euro per jaar te betalen als gevolg van deze beslissing. In het gehele verhaal is ons niet duidelijk wat nu de noodzaak is om deze bezuiniging door te voeren. Hoeveel moet deze bezuiniging gaan opleveren. Het argument dat we te ruim hartig zijn en dat we moeten aansluiten bij buurgemeenten vinden wij een slecht argument. We maken onze eigen keuzes en afwegingen en als we een sociale en ruimhartige regeling erop na houden dan mogen we daar ook trots op zijn. Kan de wethouder aangeven wat de te verwachten bezuiniging is?
 
 Wij hebben nog een aantal verduidelijkingvragen over de verordening.
1. Op welke wijze wordt beoordeeld of een leerling gebruik dient te maken van het OV, per fiets of eigen vervoer. Welke keuzevrijheid heeft de leerling c.q. ouders hierin en hoe komt dit proces tot stand? We lezen dat het college oordeelt dat bijvoorbeeld iemand al dan niet onder begeleiding gebruik kan maken van het vervoer per fiets? Op basis van welke criteria en procedure komt deze beslissing tot stand, want ons inziens dient dit erg zorgvuldig te gebeuren? Bevat de voorliggende verordening verandering t.o.v. het huidige beleid en wat is de verwachting van het college hoe de verschuiving per vervoerstype zal zijn?
( artikel 11)
 
2. Artikel 25 tot en met 27 hebben betrekking op het vervoer van gehandicapten leerlingen van scholen van primair en voorgezet onderwijs. Gearceerd staan bepalingen opgenomen over het verstrekken van een vergoeding voor vervoer per fiets of bromfiets, al dan niet onder begeleiding per openbaar vervoer. Wij gaan ervan uit dat dit wijzigingen zijn t.o.v. het huidige beleid, omdat deze bepalingen gearceerd zijn. Wakker Emmen vindt dit een vreemde zaak omdat in de begeleidende tekst van het raadsvoorstel staat dat er voor deze groep niets zou gaan veranderen. Wij willen graag duidelijkheid hierover van de wethouder en of er nu wel iets voor deze groep veranderd.
 
 
3. Tevens vragen wij ons in welke mate de veranderingen vanuit landelijke wet- en regelgeving in het kader van het passend onderwijs van toepassing zijn op ons leerlingenvervoer voor 2014.  Bestaat er op dit moment niet de kans dat wij voor 1 jaar een gewijzigde verordening vaststellen die volgend jaar grotendeels weer op de schop moet? Indien dit het geval is, zou Wakker Emmen in het kader van rust en stabiliteit ervoor willen pleiten om de oude verordening nog één jaar in stand te houden en de wijzigingen als gevolg van kabinetsbeleid in één maal mee te nemen. Graag een antwoord van de wethouder hierop.

Terug naar: Nieuws / Sociale zaken