Op dinsdag 7 oktober 2014 kwam in de raadscommissie Samenleving de nieuwe notitie ‘Armoedebeleid’ voor de gemeente Emmen ter sprake. Als Wakker Emmen hebben wij een bijdrage gedaan, die hieronder te lezen is. In het kort kunnen we stellen dat wij erg tevreden zijn dat het eerdere beleid zonder kortingen wordt voortgezet, en het budget zelfs toeneemt. Er is veel aandacht voor de bestrijding van armoede, vanuit het Rijk en vanuit de gemeente, iets wat belangrijk is; iedereen moet kunnen meedoen in onze maatschappij, niemand mag tussen wal en schip vallen.

Hieronder de bijdrage:

Voorzitter,

Vandaag komen we te spreken over een nieuwe notitie Armoedebeleid voor de periode 2015 – 2018. Als Wakker Emmen zijn wij tevreden met de goede aandacht die er voor die onderwerp is; illustrerend is de bijeenkomst op 17 september waar wij uitgebreid bijgepraat konden worden over dit belangrijke stuk. Daarvoor onze dank.

             Over het stuk zelf willen wij graag positief beginnen. Met kop en schouders stak er voor ons bovenuit dat het beleid onverkort wordt doorgezet, wat ook in lijn is met het bestuursakkoord van eerder dit jaar. In tijden waar burgers zelf steeds meer verantwoordelijkheid krijgen en minder steun van de overheid, zijn we blij dat voor deze groepen aan de onderkant van de samenleving alsnog voldoende aandacht en middelen beschikbaar blijven.

            We zijn ons bewust van de afschaffing van de WTCG- regeling door het rijk, iets dat gepaard gaat met de stopzetting van de specifieke gemeentelijke bijdrage voor chronisch zieken en gehandicapten. Maar met de extra rijksinkomsten moet het goede en sociale gemeentelijke beleid op niveau kunnen blijven en hoeft niemand tussen wal en schip vallen. Dat wij lezen dat het deel van het WTCG en CER- budget dat wordt overgeheveld vanuit het rijk wordt ingezet voor de verlaging van de eigen bijdragen WMO, stemt Wakker Emmen dan ook positief.

            Maar wij hebben natuurlijk ook vragen voor de wethouder over deze notitie, en deze zullen wij de revue laten passeren in onze bijdrage.

            Om te beginnen, wij zien dat  de beschreven speerpunten in de notitie nog niet volledig zijn ingevuld; wanneer denk de wethouder deze ingevuld te zien, aangezien de zaken voor 2015 op orde moeten zijn?

            We zien wel dat een van de focuspunten de bevordering van bekendheid van deze maatregelen is; een belangrijk iets voor Wakker Emmen, omdat het laatste dat moet gebeuren is dat mensen de ondersteuning missen die ze nodig hebben, puur door onvoldoende communicatie.

            Een ander aandachtspunt is de digitalisering van de aanvraagtrajecten. Hoe denk de wethouder rekening te houden met de mensen die niet zo goed bekend zijn met de digitale snelweg? Wordt er ingezet op een en – en beleid, waarbij naast de digitale weg het ‘’ouderwetse’’ papier nog blijft bestaan?
Een opmerking over de Stimuleringsregeling en Participatieregeling, wij zijn erg positief over het feit dat deze behouden blijven en dat de Stimuleringsregeling zelfs wordt opgehoogd; zeker in de participatiemaatschappij waar wij ons heen bewegen moet geld geen obstakel zijn om mee te kunnen doen. Zo kunnen alle kinderen en jongeren meesporten op onze clubs en iedereen maatschappelijk zich betrokken voelen. Wat ons wel opviel, was dat in de Participatieregeling gefocust wordt op schoolgaande kinderen en de ondergrens voor de leeftijd wordt getrokken op 4 jaar. Onze vraag, waarom is er niet gekozen voor geen ondergrens, waardoor nog jongere kinderen kunnen meedoen met bijvoorbeeld de zwemcursussen en peuterspeelzalen voor de allerjongsten?

Verder lezen wij dat door een maatregel vanuit het Rijk het in de toekomst niet meer mogelijk is om categoriaal bijstand te verlenen; er wordt nu meer gefocust op maatwerk, wat volgens Wakker Emmen een goede zaak is. Wel moet er gelet worden op wat dit betekent voor sommige groepen, en dan met name de AOW’ers. Hoe wil de wethouder voorkomen dat de AOW’ers, die steun verliezen met het wegvallen van de categoriale bijstand en door het gebruik maken van algemene voorzieningen en dus geen inkomensafhankelijke bijdrage betalen, niet een te grote klap krijgen? Wakker Emmen vreest dat de AOW’ers de algemene voorziening veel meer zullen moeten gaan gebruiken, waardoor de kans bestaat dat zou meer moeten gaan betalen. Dit draagt allemaal bij aan de mogelijke stapeling van kosten, wat wij niet graag zien gebeuren; hoe denk de wethouder hiermee rekening te houden, en dit te voorkomen?

            Afsluitend, de financiële paragraaf. Zoals eerder genoemd zijn wij erg tevreden met het budgettair onverkort doorzetten van het bestaande beleid. Met de extra middelen die wij van het Rijk krijgen, zien we dat de bestrijding van armoede, terecht, hoog op het lijstje staat.

            Wel heeft Wakker Emmen nog een vraag over het noodfonds. Het is bedoeld voor mensen met acute financiële problemen waar op korte termijn geld beschikbaar moet zijn. Wij vragen ons wel af hoe de voeding voor dit fonds er precies uitziet, en wat de geplande hoogte van het bedrag is.

            Een laatste situatie die wij zijn tegengekomen is het wegvallen van het inkomen voor mensen die uit beschermd wonen worden gehaald. Door deze transitie en het niet direct op elkaar aansluiten van de wisselende regelingen komt het voor dat deze mensen wekenlang zonder inkomen eindigen. Is er voor deze mensen ook een vorm van ‘’overbruggingsgeld’’ beschikbaar vanuit de gemeente?

            Tot zover de bijdrage van Wakker Emmen.

Terug naar: Nieuws / Sociale zaken