Uw mening telt! Kies voor verandering

    Profistuc

Kandidatenlijst

1 Naam: René van der Weide
Woonplaats: Emmen
Leeftijd: 30 Jaar
Politiek moet niet bedreven worden vanuit een ivorentoren, maar samen met inwoners. Samen met inwoners overleggen en plannen maken. Ik  wil mij vervolgens vooral inzetten voor oplossingen. Dat er beleidsregels en protocollen zijn is goed, maar uitvoering en oplossingen daar heeft iedereen pas echt iets aan. Investeren in het openbaar gebied, lagere woonlasten en goede sportvoorzieningen zijn zaken waar ik mij de komende periode voor wil inzetten. De basis moet verder op orde worden gemaakt. Verandering kost tijd, maar Wakker Emmen heeft deze 4 jaar laten zien dat het anders en beter kan. Ik hoop dat wij opnieuw uw steun hiervoor krijgen.
 

 
 
2 Naam: Henk Linnemann
Woonplaats: Emmen
Leeftijd: 57 Jaar
De burger en de politiek moeten nog dichter bij elkaar komen. We moeten het samen doen.  Er zal dus nog meer naar de burger geluisterd moeten worden en goede initiatieven vanuit de samenleving moeten gehonoreerd worden. De gemeentelijke middelen moeten eerlijk worden verdeeld over alle dorpen en wijken. De afgelopen periode is hier ook volop op ingezet. Wakker Emmen zit nu 4 jaar in het College en het gemeentelijk beleid is op vele punten ten goede veranderd. We willen nu, met uw hulp, de ingeslagen weg verder voort zetten. 
 

 
 
3 Naam: Jisse Otter
Woonplaats: Emmen
Leeftijd: 60 jaar
Mijn drijfveer is een bijdrage leveren aan de gemeente die de gemeentelijke samenleving stimuleert en faciliteert. Maar wel een gemeente die sober en doelmatig met haar middelen met haar middelen omgaat en die er naar streeft de lasten voor de burgers zo laag mogelijk te houden. Ook een gemeente die in open dialoog met de burgers haar plannen opstelt en doorvoert
 

 
 
4 Naam: Pascal Schrik
Woonplaats:  Schoonebeek
Leeftijd: 37 jaar
Als je wilt weten waar de inwoners behoefte aan hebben, moet je ze dat vragen. De initiatieven moeten daar waar mogelijk bij de inwoners liggen. Het is de hoogste tijd dat de gemeente meer ruimte maakt voor burgerkracht! De rol van de gemeente moet worden omgevormd van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.
 

 
 
5 Naam: Gunnar Jens Bijlsma
Woonplaats: Rietlanden
Leeftijd: 40 jaar
In de afgelopen 8 jaar heeft de vastgeroeste gevestigde orde ons in het begin genegeerd, vervolgens werd er langzaam geluisterd en nu als grootste partij van Emmen hebben we de belangrijkste stem in de raad. Door deze sterke stem heeft Wakker Emmen eigen beleid in kunnen voeren en daar waar mogelijk slechte beslissingen uit het verleden terug kunnen draaien. Niet alles is ons gelukt maar veel wel. Ik vind het van groot belang dat we op de ingezette weg doorgaan en dat we dus investeren in service vanuit het gemeentehuis en de leefbaarheid voor onze inwoners. Om dat te bereiken moet Wakker Emmen een sterke partij blijven. Zo niet dan gaan we terug naar de periode waar kunstwerken, nieuwe gemeentelogo’s en prestigeprojecten  prioriteit krijgen tov gemaaide bermen, begaanbare fietspaden en het onderhoud van speeltuinen. Om dat tegen te gaan stel ik me wederom beschikbaar als raadslid voor Wakker Emmen


 
 
6 Naam: Aimée van der Ham
Woonplaats: Emmermeer
Leeftijd: 43 jaar
Ik vind het belangrijk om goed te luisteren naar u als inwoner van de gemeente. Niet van bovenaf beslissen wat goed is voor wijk of dorp maar met jullie als deskundigen en met de Erkende Overleg Partners de belangrijke punten opstellen en waar maken. Sport en cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn, met name voor de jeugd. Een sterke sociale werkplaats en het creëren van banen zodat iedereen mee kan doen. Veiligheid en je veilig voelen is erg belangrijk en een woonbuurt die goed onderhouden is, gerenoveerd, verduurzaamd of vernieuwd helpt daarbij.
 

 
 
7 Naam: Henk Bos
Woonplaats: Angelslo
Leeftijd: 58 jaar
De afgelopen vier jaar heeft Wakker Emmen, als coalitiepartner, enorm aan de weg getimmerd. Het blijkt dat als politiek en burgers/ondernemers samen optrekken er heel veel mogelijk is. Politiek ten dienste van de gemeenschap. Een lokale partij, en dat is Wakker Emmen met stip, heeft meer gevoel voor lokale problemen en het oplossen er van. En dat laatste is wat mij heeft doen besluiten om nog een termijn van vier jaar beschikbaar te zijn voor de gemeenschap. Er is namelijk nog ontzettend veel te doen. Wat te denken aan meer onderhoud in dorpen en wijken. Groen, maar ook wegen en voet-/fietspaden, zijn toe aan groot onderhoud. Dus geen lapwerk meer maar volledige herinrichting. Ontwerpen en uitvoeren met de “eigenaren” van de straat, u dus als bewoner
 

 
 
8 Naam: Roelof Woltman
Woonplaats: Emmer-Compascuum
Leeftijd: 62 jaar
Ik heb mij weer kandidaat gesteld, daar ik het gevoel heb dat mijn werk als raadslid er nog niet opzit. Ik heb, zoals beloofd, mij in gezet voor het wel en wee van Emmer Compascuum en omstreken (o.a. komst nieuwe sporthal, meer steun voor het zwembad, afbraak Losa) echter er is nog zoveel meer te doen en daar wil ik graag de komende vier jaar aan werken. Met behulp van uw steun zal ik er weer voor 100 % tegenaan gaan. 
 

 
 
9 Naam: Dewy Leal
Woonplaats: Rietlanden
Leeftijd: 32 jaar 
Vier jaar geleden ben ik met Wakker Emmen in aanraking gekomen. Destijds was bekend dat veel zorgtaken onder de gemeente zouden komen te vallen en ik merkte aan de cliënten, met wie ik toen werkte, dat dit nogal impact had. Ik wilde graag iets doen en heb me aangemeld bij Wakker Emmen, waar ik alle ruimte kreeg om mee te denken. Eerst als steunfractie, later als commissielid. Er is veel gebeurd in het sociale domein de afgelopen vier jaar. Veel goede dingen, maar ook zaken die beter kunnen of nog ontwikkeld moeten worden. Graag ga ik hiermee aan de slag, maar dan wel samen met u! Minder overheid en meer van  de samenleving.
 

 
 
10 Naam: Eddy de Vries
Woonplaats: Rietlanden
Leeftijd: 54 jaar
De passie voor mij is om verbinding te leggen  tussen mensen en politiek. Daarnaast vind ik het belangrijk om de politiek ook  begrijpelijk te maken voor iedereen, hoe de verhoudingen ook zijn. Denk daarbij aan overlast, sociale cohesie, kortom mensen in hun eigen kracht te zetten. De gemeente heeft duidelijke ambities en we hebben de afgelopen 4 jaar veel kunnen bereiken door te luisteren naar onze burgers en met beide benen op de grond te blijven staan en niet te regeren vanuit een ivoren toren .  
 

 
 
11 Naam: Karien Velzing
Woonplaats: Klazienaveen
Leeftijd: 39 jaar
Vier jaar geleden ben ik gevraagd mij kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben niet in de raad gekomen, maar wel vanaf dat moment fractiesecretaris geweest. Na 4 jaar langs de zijlijn te hebben gewerkt, wil ik nu meepraten. Ik wil aan tafel zitten, daar waar de beslissingen vallen. Ook vind ik het belangrijk dat de raad een goede afspiegeling van de samenleving vormt. Klazienaveen moet als grootste buitendorp van Emmen goed vertegenwoordigd zijn en er moet evenwicht blijven in de samenstelling van de raad dus met voldoende vrouwen. Mijn belangrijkste doelen zijn: leren & werken, zorgen voor kwalitatief goed onderwijs op elk niveau en dat onderwijs en werkgelegenheid goed op elkaar aansluiten. Partijen met elkaar verbinden, bedrijven en scholen met elkaar in contact brengen. Waar is behoefte aan en hoe zorgen we ervoor dat men elkaar vindt en begrijpt. Daarnaast begrijpelijke communicatie (taal en taalgebruik) met de burger en zorgen voor bereikbaarheid via oude en nieuwe media.
 

 
 
12 Naam: Marcel Poelman
Woonplaats: Nieuw-Amsterdam
Leeftijd: 46 jaar
Voor mij is het belangrijk dat geluisterd wordt naar de burger. We moeten denken in oplossingen voor als de burger iets zou willen. Nog steeds lijkt het of de overheid mijlenver van de burger afstaat daarom moeten we blijven werken om de overheid en de burger dichter bij elkaar te laten komen. Ik zal me hiervoor blijven inzetten, daarom ben ik actief in de lokale politiek.
 

 
 
13 Naam: Harrie Kroeze
Woonplaats: Noordbarge
Leeftijd: 53 jaar
Wakker Emmen heeft bewezen dat het de capaciteiten heeft om te besturen en verdient het om opnieuw een factor van belang te worden. In de afgelopen jaren zijn er veel mooie projecten in gang gezet en afgerond zonder dat de woonlasten gestegen zijn. Ondanks de overheveling van overheidstaken is het sociaal gezicht behouden gebleven. Door mijn dagelijkse werkzaamheden als financieel adviseur heb ik voelsprieten in de gehele samenleving en kan daardoor als antenne voor de politiek fungeren. Een nuchtere partij met een sociaal gezicht, oog voor sport, minder regelgeving en (politieke) vernieuwing daar zet ik mij graag voor in.
 

 
 
14 Naam: Marinus Sliekers
Woonplaats: Schoonebeek
Leeftijd: 71 jaar
Het vier jaar geleden ingezette beleid van Wakker Emmen begint duidelijk z’n  vruchten af te werpen. Achterstallig onderhoud wordt aangepakt en er wordt werk gemaakt van vernieuwing van centra in dorpen en wijken. Dit beleid moet worden voortgezet. De komende periode moet verkeersveiligheid meer aandacht krijgen. Vooral fietsers en voetgangers zijn kwetsbaar in het verkeer en daar moet meer rekening mee worden gehouden. Om de veiligheid te vergroten ben ik voor minder kruispunten en meer rotondes. Wakker Emmen staat voor daadkracht.
 

 
 
15 Naam: Nico Schiphouwer
Woonplaats: Zwartemeer
Leeftijd: 59 jaar 
Onze prachtige gemeente en haar inwoners zijn voor mij de belangrijkste drijfveren om politiek actief te zijn voor Wakker Emmen. Ook de komende vier jaar wil ik mij graag inzetten voor een gemeente met toekomst, verlaging van woonlasten en betaalbare tarieven voor o.a. parkeren, sporten, vergunningen en begraven zullen mede bijdragen aan een aantrekkelijke gemeente in de toekomst.
 

 
 
16 Naam: Jans van Wijk
Woonplaats: Barger-Oosterveld
Leeftijd: 72 jaar
Ik ben reeds lange tijd actief voor Wakker Emmen en ik hoop dan ook dat onze kiezers het vertrouwen wederom stellen in Wakker Emmen. Belangrijk voor mij is dat wij niet altijd naar de pijpen van “Den Haag” hoeven te dansen. Mijn politieke drijfveer is dan ook dat Wakker Emmen nog verder gaat groeien. Dit om het werk /beleid wat is ingezet, door te kunnen zetten voor een langere periode. Ik ben en blijf altijd benaderbaar voor onze burgers. Op die manier hoop ik mijn steentje bij te dragen aan deze mooie gemeente. Ik voel me echt sociaal betrokken bij onze inwoners.
 
 

 
 
17 Naam: Erik Heijnen
Woonplaats: Emmer-Compascuum
Leeftijd: 49 jaar
Wij mensen nemen wat goed gaat graag voor lief en klagen over “hen” en “zij” wanneer ons iets niet bevalt. Wijzen is gemakkelijk maar ik zet me graag zelf in om maatschappelijk een steentje bij te dragen en een bijdrage te leveren aan daadwerkelijke verbetering.
Een menselijke benadering gaat voor mij altijd boven regels en procedures, gemeenschappelijk boven individueel. Het individu is nu eenmaal niet standaard, situaties verschillen evenals mogelijkheden en capaciteiten.  Dat betekent buiten hokjes en standaarden denken en elke situatie op zich analyseren en beoordelen met een Wakkere visie.
 


 
 
18 Naam: Samantha Boxman
Woonplaats: Leeuwarden
Leeftijd: 21 jaar
De komende raadsperiode wil ik mij graag inzetten voor de kwesties die spelen in onze gemeente. Het is belangrijk om het vertrouwen in de politiek te herstellen en samen met elkaar tot goed en passend beleid te komen. Gemeenschapsgeld moet aan belangrijke zaken worden uitgegeven en niet aan onnodige dingen. De gemeente moet transparant zijn in haar besluitvorming en moet angst en boosheid wegnemen bij de burgers. Begrip tonen voor elkaar is onmisbaar om de onderlinge relatie te herstellen. Ik wil mij inzetten voor een transparante, eerlijke en geldbewuste gemeente die zich inzet voor de belangen van de samenleving.
 

 
 
19 Naam: Berthilde Bouman
Woonplaats: Schoonebeek
Leeftijd: 45 jaar
Door persoonlijke ervaringen weet ik dat er een verschil zit tussen een persoon die van achter het bureau een probleem wil oplossen en een persoon die afhankelijk is van landelijke ideologieën. Een lokale partij, zoals Wakker Emmen, kan proberen alternatieven te bedenken die dicht bij de mensen staat. Het is belangrijk om minder vanuit regels te denken, maar meer vanuit mensen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er in de buitendorpen voldoende aandacht wordt besteedt aan problemen. Ik zet mij daarom graag in voor Wakker Emmen.
 

 
 
20 Naam: Leon Herbers
Woonplaats: Nieuw-Schoonebeek
Leeftijd: 39 jaar
De politiek dichterbij de dorpen en wijken. Minder bureaucratie en sneller durven beslissen. De beschikbare middelen goed inzetten en bovenal eerlijk verdelen over alle dorpen en wijken. Samen zorgen voor een veilige en mooie woonomgeving. Onderhoud en beheer aan grijs en groen verder op peil brengen. De betrokkenheid van onze inwoners vergroten en dit met alle middelen mogelijk stimuleren. Meer van de samenleving, maar dan ook meer voor de samenleving. Dat kan alleen als de basis op orde is. De komende vier jaar gaan wij hiermee verder, helpt u mee?
 

 
 
21 Naam: Wesley Tabak
Woonplaats: Erica
Leeftijd: 19 jaar
In het dagelijks leven studeer ik en daarnaast werk ik voor een non-profit organisatie waar jongeren gratis juridisch advies krijgen. Via dit werk kom ik geregeld in aanraking met personen die problemen ondervinden met de gemeente. Ik wil mij inzetten om dat soort problemen zoveel mogelijk te gaan voorkomen in de toekomst. Dat is een van de redenen dat ik mij verkiesbaar stel. Al vanaf mijn 14e ben ik betrokken bij Wakker Emmen. De eerste jaren vertegenwoordigde ik Jong Wakker Emmen tijdens de fractievergaderingen. Op dit moment ben ik voorzitter van de jongeren adviesraad  en ben ik actief als steunfractielid, ik ben klaar voor de stap richting het raadslidmaatschap.
 

 
 
22 Naam: Ruby Kleef
Woonplaats: Bargeres
Leeftijd: 22 jaar
Wakker Emmen heeft de afgelopen vier jaar veel kunnen bereiken. Ik stel mij kandidaat, omdat ik vind dat we hiermee moeten doorgaan. De basis op orde brengen en investeren in dorpen en wijken voor een aantrekkelijke gemeente. Wakker Emmen staat dichtbij de inwoner. Ik vind het belangrijk dat iedereen prettig kan wonen en werken in de gemeente Emmen. Dit betekent dat er volop inzet moet zijn om werkgelegenheid naar Emmen te halen, maar ook om huidige werkgelegenheid te behouden. Het beschut werken verdient daarbij extra aandacht. Naast werk wil ik mij inzetten voor goede sportvoorzieningen. Het is belangrijk om te kunnen sporten in goed onderhouden accommodaties. Daarnaast wil ik mij inzetten voor een duurzamere gemeente Emmen. D.m.v. zonne-energie en het beter isoleren van woningen en gebouwen kunnen we dat bereiken. Het is belangrijk om zorg voor elkaar te hebben en voor het milieu.
 

 
 
23 Naam: Wout Bremer
Woonplaats: Emmen
Leeftijd: 68 jaar
Wakker Emmen heeft haar bestaansrecht de afgelopen 4 jaar meer dan aangetoond. Bijna alle speerpunten zijn of staan op het punt gerealiseerd te worden. Ik vind het belangrijk dat we blijven inzetten op lagere lasten. Hiervoor hebben we ons sterkt gemaakt. De lasten zijn de afgelopen periode niet gestegen, maar juist bevroren. Ook wil ik mij inzetten om de basis verder op orde te maken. Aanpak van achterstallig onderhoud op het gebied van groen, fietspaden en wegen. Wakker Emmen heeft de afgelopen 4 jaar laten zien dat het anders kan en daar willen we graag mee doorgaan.
 

 
 
24 Naam: John Uffels
Woonplaats: Nieuw-Weerdinge
Leeftijd: 53 jaar
Mijn naam is John Uffels en ik ben zeer gemotiveerd mij weer vier jaar in te zetten voor de inwoners van Emmen. De afgelopen periode heeft zich gekenmerkt  doordat er een merkbaar verschil was in de aanpak wat betreft samenwerking met allerlei inwonersorganisaties. De stads en dorpsvernieuwingen door de hele gemeente heen is nog nooit eerder zo grondig en voortvarend aangepakt, maar dit karwei is nog niet af, laten we daarom de partij die voor deze verandering heeft gezorgd weer steunen,  voor een mooier, socialer en een aantrekkelijke gemeente Emmen.
 

 
 
25 Naam: Cliff van der Smitte
Woonplaats: Bargeres
Leeftijd: 34 jaar
Ik zet mij graag in voor mensen en ben voor een goede leefomgeving met zoveel mogelijk tevreden burgers. Investeren in jongeren vind ik een belangrijk punt en daarom ben ik voorstander van meer jongerencentra en activiteiten voor jongeren. Ook de aanpak van jeugdwerkloosheid en inzet voor jongeren uit arme gezinnen moet goed zijn. Verder vind ik dat mensen die zorg nodig hebben, dit altijd moeten krijgen en ik ben daarom tegen bezuinigingen op onze WMO en Thuiszorg
 

 
 
26 Naam: Bertus Smit
Woonplaats: Barger-Oosterveld
Leeftijd: 63 jaar
Ik heb gekozen voor Wakker Emmen, omdat deze partij de afgelopen vier jaar heeft laten zien dat het anders kan. Gemeentelijke politiek dient lokaal te zijn en dat is Wakker Emmen. Ik ben sinds kort lid van Wakker Emmen en het is een betrokken partij. Ik vind het belangrijk om de bureaucratie te verminderen, beter onderhoud van voet-, fietspaden en wegen en het stimuleren van sporten en bewegen. Mijn eigen betrokkenheid ligt vooral op het vlak van de gezondheidszorg en het sociaal welzijn van onze inwoners in de gemeente Emmen. Hier wil ik mij graag voor inzetten, maar ook op andere terreinen. Ik zie veel uitdaging en dus ook veel motivatie. 


 
 
27 Naam: Alfred de Roos
Woonplaats: Weerdinge
Leeftijd:  
Ik sta op de lijst van Wakker Emmen omdat ik vind dat er voldoende aandacht moet zijn voor alle dorpen en wijken en persoonlijk maak ik mij  sterk voor de kleine dorpen in onze gemeente. Ik vind het belangrijk dat buurt- en dorpshuizen goede ondersteuning krijgen van de gemeente, verder ben ik van mening dat er meer geïnvesteerd moet worden in sportvoorzieningen. Verouderde sportparken en accommodaties moeten vernieuwd of gerenoveerd worden. De basis moet op orde en dat betekent ook dat verouderde woonbuurten aangepakt moeten worden. Tot slot sta ik voor betaalbare tarieven en dat betekent kosten voor de burger zo laag mogelijk houden.
 

 
 
28 Naam: Leo Lambers
Woonplaats: Klazienaveen
Leeftijd: 68 jaar
Ik vind het belangrijk dat onze inwoners serieus worden genomen en dat betekent een gemeente die samenwerkt met inwoners. De overheid moet werken om het vertrouwen te herstellen en daarbij is het belangrijk om open en transparant te communiceren. De gemeente moet burgers tijdig en juist informeren over bepaalde ontwikkelingen. Informeren is in veel gevallen niet meer voldoende, maar plannen dienen in samenspraak met inwoners te worden opgesteld. Ik wil mij inzetten om verouderde woonbuurten in onze dorpen en wijken te vernieuwen en daarbij moet achterstallig onderhoud worden weggewerkt. Daarnaast wil ik mij sterk maken om de verkeersveiligheid te verbeteren en beter handhaven daar waar nodig. 
 

 
 
29 Naam: Sandro Slijepcevic
Woonplaats: Emmermeer
Leeftijd: 22 jaar 
De afgelopen jaren heb ik met veel passie en trots Wakker Emmen in de gemeenteraad vertegenwoordigd. In de toekomst valt mijn studie helaas niet meer te combineren met het raadswerk, en heb ik me daarom als lijstduwer aangemeld. Ook omdat ik vol achter Wakker Emmen blijf staan en ik verantwoording wil afleggen over de afgelopen vier jaar dat ik raadslid ben geweest. Wij hebben als Wakker Emmen de afgelopen jaren goede resultaten geboekt, en ik heb het volste vertrouwen dat onze partij dat na 21 maart verder door zal zetten!
 

 
 
30 Naam: Jan Bos
Woonplaats: Rietlanden
Leeftijd: 54 jaar
Wakker Emmen staat voor onze lokale inwoners. Voor ons geldt daarom maar één belang en dat is het belang van onze inwoners. Vanuit die insteek heb ik mij de afgelopen vier jaar als wethouder Zorg en Welzijn ingezet om zoveel mogelijk voor onze kwetsbare inwoners te realiseren. Er ligt nu een basis waarop we kunnen voortbouwen.  

Stem daarom op Wakker Emmen, zodat we kunnen blijven werken aan betere ondersteuning voor kwetsbare inwoners
 

 
 
31 Naam: Hendrikus Velzing
Woonplaats: Klazienaveen
Leeftijd: 60 jaar
De komende 4 jaar moeten we doorgaan de politieke bestuurscultuur in Emmen te veranderen.
Er is veel bereikt voor onze wijken, het groenonderhoud en de lasten voor de burger zijn beteugeld, maar er is nog te veel bureaucratie. De gemeente moet meer doen voor de werkgelegenheid. We moeten nog meer inzetten om nieuwe bedrijven aan te trekken. Dit kan door technologieën die echt duurzaam zijn, zoals Groengas, waar ik me als voorzitter van het Ondernemersplatform Emmen met bedrijven als Enexis, gemeente en waterschap sterk voor maak. Dat levert echt werk en opdrachten op voor onze Emmense bedrijven. Tevens wil ik doorgaan met mijn spreekuur om mensen die tegen ambtelijke muren aanlopen te helpen. Als volksvertegenwoordiger sta ik dicht bij de mensen. Voor hen zet ik mij in.
 


Website ontwikkeld door X-Interactive