Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

WMO

Binnenkort meer informatie.

 

Wakker Emmen over huishoudelijke hulp 24-05-2016

Wakker Emmen heeft zich in de afgelopen periode ingezet voor een aantal uitgangspunten waar  het beleid van de  huishoudelijk hulp/schoonmaakondersteuning van de gemeente Emmen aan moet voldoen.
 
1. Zorg op maat.
2. Keuze vrijheid voor de cliënt.
3. Kwaliteit.
4. De zorg bieden aan diegene die de noodzakelijke ondersteuning nodig heeft.
5. Dat er geen cliënten tussen wal en schip vallen.
 
De centrale Raad van Beroep heeft op 18 mei 2016 drie richting gevende uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp. Deze uitspraak kan consequenties hebben voor het uit te voeren WMO beleid van verschillende gemeenten de Centrale Raad van Beroep heeft op 18 mei 2016 drie richtinggevende uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp onder de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Beslist is dat huishoudelijke hulp onder de WMO 2015 valt. Aanspraken op huishoudelijke hulp die zijn toegekend onder de tot 1 januari 2015 geldende oude WMO, blijven ook daarna gelden. De gemeente kan die aanspraken met toepassing van de WMO 2015 aanpassen aan haar nieuwe WMO-beleid. Dit beleid moet berusten op objectief en onafhankelijk onderzoek naar de tijd die nodig is voor een schoon en leefbaar huis. Overleg met gecontracteerde zorgaanbieders en cliëntenraden is niet toereikend.

In de twee Utrechtse zaken is beslist dat de gemeente eerst deugdelijk onderzoek moet doen, in plaats van uit te gaan van het gestelde financiële kader. In de zaak van Aa en Hunze is beslist dat een gemeente huishoudelijke hulp mag aanbieden in de vorm van een algemene voorziening. Aanvullend hierop moet een op de persoon afgestemde maatwerkvoorziening worden aangeboden, indien dat nodig is voor de zelfredzaamheid. De gemeente Aa en Hunze mocht haar inwoner echter niet verwijzen naar de algemene voorziening ‘schoonmaken huis’, omdat de algemene voorziening van Aa en Hunze niet voldoet aan de eisen van de WMO 2015.

Wakker Emmen gaat tijdens de eerst komende raadsvergadering vragen stellen aan het college van B&W of de gemeentelijke besluiten juridisch houdbaar zijn gezien de uitspraken van de centrale raad van beroep.
 
Hierbij enkele citaten uit onze bijdrages in de commissie en raadsvergaderingen 2015/2016 :

Vanaf 2014 heeft de gemeente er veel taken bij gekregen. Landelijke bezuinigingen liggen hieraan ten grondslag. Dit heeft gevolgen voor onze kwetsbare inwoners. Deze landelijke bezuinigingen baren ons  grote zorgen! Maar het eind is nog niet in zicht, de middelen nemen nu jaarlijks af. Zo lijkt het wel. Hoe dit nu op te lossen: versoberen? De kaasschaafmethode toepassen? 

Voor alle duidelijkheid ook met het oog op de toekomst: Het huidige niveau van de ondersteuningen H.H. is voor ons als WE echt de ondergrens! Wij zetten in op preventie en innovatie. Hiermee voorkom je kosten in de langdurige en duurdere zorg. Een belangrijk instrument daarbij zijn de huidige ondersteuning, zoals de HH en de dagbestedingen. Zij bieden immers de inwoners de mogelijkheid om langer thuis te kunnen wonen, beter zelfredzaam te zijn, en het versterkt de mogelijkheden tot participatie. Ook ontlast het de mantelzorger!
 
Om de zorg te kunnen blijven bieden aan diegene die de noodzakelijke ondersteuning heeft is volgens ons een goede indicatie noodzakelijk en daar is deskundigheid en expertise voor nodig. Wij zijn dan ook blij dat er in 2017 de indicaties bij onafhankelijke toegangsteams komen. Maar niet alleen de indicaties zijn van belang, maar ook 1 regisseur en 1 plan dat kan leiden tot een effectiever systeem en tot betere zorg op maat
 
Ook hebben wij als WE tijdens een raadsvergadering de toezegging van de wethouder gekregen dat er vanaf volgende 2017 ieder kwartaal een overzicht komt van alle signalen en klachten van de inwoners, adviesraden en ombudsfunctionaris  en die worden dan per kwartaal aan de raad voorgelegd.
Onze doelstelling :dat de burger/inwoner meer inspraak krijgt en meer gehoord wordt door de gemeente en de politiek. Wakker Emmen heeft daarom ook gepleit voor een ombudsman in het sociale domein. Inmiddels is de ombudsman actief om burgers bij te staan indien er problemen ontstaan.

Lammy de Vries

Raadslid Wakker Emmen.

Wakker Emmen over huishoudelijke hulp 25-01-2016

In januari heeft de gemeenteraad een uitgebreide discussie gevoerd over de stand van de huishoudelijke hulp in de gemeente Emmen, waar ook door raadslid Lammie de Vries namens Wakker Emmen duidelijk ons standpunt is verwoord. Hieronder kunt u uitgebreid onze bijdrage over de huishoudelijke hulp teruglezen:


Voorzitter,

Wakker Emmen wil eerst aangeven op welke uitgangspunten huishoudelijk hulp/schoonmaakondersteuning in de toekomst moet rusten. Voor ons zijn de uitgangspunten (1) zorg op maat, (2) keuzevrijheid voor de cliënt, (3) kwaliteit en (4) de zorg te kunnen blijven bieden aan diegene die de noodzakelijke ondersteuning nodig zijn en dat er geen cliënten tussen wal en schip vallen de punten waarop het beleid moet rusten.
 
In antwoord op de vragen die nu aan ons gesteld zijn:

Wat kunnen/moeten we doen als we meer of minder geld /krijgen voor de huishoudelijke hulp?
Het huidige systeem is gezien de grote landelijke bezuinigingen van de afgelopen periode een werkbaar systeem. We hebben hier echter wel de nodige kanttekeningen bij. In de eerste plaats het huidige zorgniveau. Met het oog op de toekomst is het huidige niveau voor ons de ondergrens. Versobering of een kaasschaaf over het huidige systeem om de uitgaven te beperken is voor ons absoluut geen optie. Wakker Emmen zet in op preventie, kostenbesparing en innovatie om duurdere zorg te voorkomen en daar is de huishoudelijke hulp een belangrijk instrument in.
 
Om de zorg te kunnen blijven bieden aan diegene die de noodzakelijke ondersteuning zijn, is volgens ons een goede indicatie noodzakelijk en daar is deskundigheid en expertise voor nodig. Wij zijn dan ook blij om in het beleidsplan  “Samen verder “ te lezen dat in 2017 de indicaties bij de onafhankelijke toegangsteams komen. Maar niet alleen de indicaties zijn van belang,  maar ook 1 regisseur 1 plan dat kan leiden tot een effectiever systeem en tot betere zorg op maat. De herindicatie in kwetsbare en meest kwetsbare inwoner is volgens ons toch te beperkt, daar zou ook nog een gradatie in kunnen worden mee genomen, zoals acute zorg, korte zorg, om aan te kunnen sluiten bij de doelstelling van de toegangsteams  om  “zorg op maat” te kunnen bieden  en om kosten te  kunnen voorkomen  in de langdurige of duurdere zorg. Maar wij vragen ons wel af, hoe staat dat dan in relatie met de inkoop? De zorgaanbieder krijgt immers een vast budget per gebied en dan komt de kostenbesparing toch ten gunste van de zorgaanbieder ?
 
Nog een belangrijk punt voor Wakker Emmen is de wijze van inkoop
In het rapport van Centraal Plan Bureau 10 december 2015 ”Samenvatting met beleidsaanbevelingen“ wordt aangegeven dat populatie inkoop (dat is een vast budget per gebied of zorgaanbieder) een zwakke prikkel geeft tot doelmatigheid en geen prikkel tot innovatie, maar wel een sterke prikkel tot kosten besparing met het risico op onder investering en afwenteling in kwaliteit en de cliënten. Dat menen wij te herkennen in de herindicatie van de zorgaanbieders 2015, want de cliënten kregen opeens veel minder uren en er is nog weinig tot geen sprake meer van ”zorg op maat”
 
Voor de inwoner is nu weinig tot geen keuze vrijheid, immers men is gebonden aan de gebiedsteams. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit , want volgens het CPB is keuzevrijheid alleen een effectief middel om de kwaliteit te waarborgen. Deze maximale keuze vrijheid stimuleert de zorg aanbieder om goede kwaliteit te waarborgen.
 
In het rapport wordt ook aangegeven, dat er nog meer nadelen kleven aan populatie inkoop  
Namelijk dat de gemeente beperkt zicht heeft op de kosten structuur van de zorgaanbieder. Dat hebben wij kunnen constateren, denk hierbij aan het faillissement van Heerendordt en van de financiële problemen nu bij TSN. Ook staat er dat de gemeente dan moeilijk in kan spelen op veranderde situaties, want wat gebeurd er met de cliënten als de zorgaanbieders  zich niet kunnen of willen houden aan de gemaakte afspraken? 
Is er dan een plan B?
 
Ook staat er dat de interactie tussen de gemeente en aanbieder minder sterk aanwezig is, ook dat herkennen wij, de voorlichting en de communicatie waren zeker niet voldoende, van en met de gemeente, zorgaanbieders en cliënten.
 
Alles samenvattend, Wakker Emmen kan zich vinden in de nieuwe uitgangspunten, 1 regisseur 1 plan en dat de herindicatie bij de onafhankelijke toegangsteams komen, dit kan resulteren in meer” zorg op maat “en innovatie.  Maar Wakker Emmen zet grote vraag tekens bij de inkoop vanwege de genoemde en bewezen nadelen van  de afgelopen jaren  en  omdat de kosten besparing ten gunste komt van de zorgaanbieder, dat zien wij liever besteed bij de cliënt en of innovatie.
 
Onze vraag is: waarom wordt er nu toch weer gekozen voor deze vorm van inkoop bij de zorgaanbieders/populatie inkoop? Volgens het CPB hebben 291 gemeentes in Nederland gekozen voor een raamcontract zonder omzetgarantie en maar 5 gemeente voor populatie inkoop. (blz.39)
 
Tot zo ver, voorzitter.

'Veel meer zonneakkers in de gemeente Emmen!' 02-12-2015

Er moeten in Emmen veel meer gebieden geschikt worden gemaakt voor de komst van zonneparken dan nu het geval is.
Dat zei Henk Linnemann van Wakker Emmen in de raadscommissie. Die behandelde de structuurvisie voor zogenoemde zonneakkers in Emmen. De gemeente wil die inrichten op louter tuinbouwgebieden en industriegrond, maar volgens Wakker Emmen is dat bekrompen en lang niet ambitieus genoeg. ,,Waarom niet alle landbouwgebieden, waarom niet de zoeklocaties voor windmolens en waarom niet de lege terreinen in de woonwijk Delftlanden'', vroeg Linnemann zich af. Volgens Wakker Emmen hebben zonnepanelen veel meer draagvlak onder de bevolking dan windmolens. ,,Al draagt het niet bij aan de vermindering van de uitstoot van CO2.'' Ook is Linnemann het niet eens met de ambtenaar die constateerde dat voor een windmolen van 3 MW een zonneakker van 11 hectare nodig is. Met ene eigen berekening komt Linnemann uit op minder dan de helft. De energiewoordvoerder van Wakker Emmen kondigde een motie in de raad aan.Op dit moment is het in Emmen alleen mogelijk omzonnepanelen op daken te plaatsen. Voor terreinen moet een vergunning worden gevraagd of bestemmingsplannen gewijzigd. Inmiddels heeft zich een initiatiefnemer gemeld met een plan voor zo'n 20 hectare aan panelen op het Rundedal. De grootste kans op een volgend zonnepark is op industrieterreinen Tweeling-West en Oranjepoort. Bron: DVHN

Wakker Emmen maakt zich zorgen over huishoudelijke ondersteuning 02-12-2015

In de commissievergadering Samenleving van december heeft Wakker Emmen vragen gesteld over de stand van zaken bij Zorggroep Heerendordt en TSN Thuiszorg in Emmen. Heerendordt heeft faillissement aangevraagd. Nu moet de gemeente bijspringen om de zorg voor cliënten nog te kunnen garanderen. Wakker Emmen wil weten hoe dit kon gebeuren, en wat de verwachtingen zijn voor het volgende jaar Daarbovenop komt het landelijke nieuws van TSN Thuiszorg dat nu in de problemen is geraakt. Gaat het ook hier mis, dan is dat een dubbele klap voor de gemeente Emmen, meent raadslid Sandro Slijepcevic. 'Als Wakker Emmen willen wij weten wat het college doet om met deze klappen om te gaan, de mensen die zorg nodig hebben mogen we niet in de kou laten staan. De gemeente moet klaar staan als er verdere problemen komen, zeker met een grote organisatie als TSN Thuiszorg waar veel mensen van afhankelijk zijn.'

Wethouder Jan Bos toont begrip voor WMO 26-12-2014

Emmen - De gemeente Emmen en de bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betrokken partijen gaan begin volgend jaar inventariseren hoe de invoering van de nieuwe zorgwet in de praktijk verloopt.

De gemeenten zijn vanaf 1 januari verantwoordelijk voor deze zorgwet. Wethouder Jan Bos van de gemeente Emmen deed deze toezegging vorige week tijdens een gesprek met de Seniorenraad en WMO-Raad van de gemeente Emmen.

De wethouder nam ook bijna 100 `boodschappen' in ontvangst in kaart gebracht tijdens een onlangs door beide organisaties georganiseerd zorgsymposium.

Kern van de reacties is onduidelijkheid over de directe gevolgen van de Wmo voor de Emmenaar. Wethouder Jan Bos heeft begrip voor de boodschap van de symposiumbezoekers. Bezoekers willen namelijk meer duidelijkheid over de Wmo. Hij beloofde beide raden daarom zo snel mogelijk in gesprek te gaan met alle bij de Wmo betrokken partijen.
Dan moet duidelijk worden wat er goed en niet goed gaat en wat de gemeente Emmen kan doen om problemen op te lossen.

Wethouder aan de slag bij zorgcliënte 22-11-2014

Emmen - Wethouder Jan Bos was vanochtend op uitnodiging van schoonmaakondersteuner Ingrid Graver op bezoek bij mevrouw Stroomer in Emmen. Zo kon hij zelf ondervinden wat is het om dit werk uit te voeren.


'Zij heeft eigenlijk meer zorg nodig, dan alleen schoonmaak', aldus Graver. 'Mevrouw Strooman krijgt ook verpleging in huis. Na de kennismaking zijn we aan de slag gegaan en de wethouder deed de afwas en maakte de keuken schoon, waarna hij verder ging met afstoffen en stofzuigen.'
 

Bos kreeg volgens Ingrid Graver de indruk dat niet in alle gevallen schoonmaakondersteuning de lading dekt. 'We hebben een goed gesprek gehad over hoe te bezuinigen en dat iedereen wel weet dat dat moet. De eigen kracht heeft hij kunnen zien, maar ook het stuk zorg. Vaak zeggen mensen: 'ze beslissen maar over ons maar ze weten niet wat het inhoud'. Vanochtend was dat anders en dat was precies wat ik wilde laten zien.

Foto door Martin Zaagman


Bijdrage WMO, een belangrijke verandering 14-10-2014

Voorzitter,

De drie decentralisaties vormen een belangrijke verandering voor de samenleving. Als gemeente krijgen we extra taken van het Rijk, maar we moeten dit met minder middelen gaan uitvoeren. Voor het huidige aanbod is 150 miljoen euro ter beschikking, en in de nieuwe situatie dienen wij dezelfde taken voor 125 miljoen euro uit te voeren. Dit betekent dat niet alleen gemeenten voor een enorme opgave staan, maar dat dit ook voelbaar zal zijn voor onze inwoners. Het rijksbeleid gaat er ook vanuit dat het vanzelfsprekend is dat mensen in de eerste plaats zelf verantwoordelijkheid dragen. Het Rijk vindt dat van de burger mag worden verwacht dat zij elkaar naar vermogen bijstaan. Met andere woorden, er komt meer terecht op de schouders van de maatschappij en de mantelzorger. Dit is een ontwikkeling waar alle gemeenten in Nederland mee van doen krijgen.  Het is ook een belangrijk vertrekpunt voor de nieuwe WMO. Wij hebben echter een aantal zorgen en vragen. Als eerste hebben wij van het college vernomen dat het gebiedsgericht werken aan de hand van consortia niet doorgaat. Conform de wens van de raad is het college op pad gestuurd om gebiedsgericht werken als uitgangspunt te hanteren. Inmiddels is duidelijk dat dit geen haalbare kaart is. Is hiermee niet kostbare tijd verloren gegaan? Had het college dit niet voor juni aan zien kunnen komen? We zijn hiermee redelijk uniek in Nederland, omdat de meeste gemeenten rechtstreeks contracten afsluiten. Wakker Emmen wil weten of het college zich wel goed bewust was van de risico’s en of de zorg vanaf 1 januari wel gegarandeerd is.

Wakker Emmen heeft vragen over de kwaliteit en toegankelijkheid van de algemene voorzieningen. Op het vlak van dagbesteding staat een belangrijke verandering te gebeuren. Op welke wijze gaat de wethouder ervoor zorgen dat de voorziening voldoende kwaliteit waarborgt en de toegankelijkheid voor burgers duidelijk wordt? Hoe maken we de samenleving duidelijk wat er straks nog wel kan en wat er niet meer kan. Met andere woorden, hoe denkt het college een zorgvuldige communicatie vorm te geven? Ten aanzien van de toegang dient er ook een persoonlijk plan te worden gemaakt. Niet iedere burger is even moet bedreven zijn in het maken en schrijven van plannen en met name bij onze ouderen kan dit tot problemen leiden. Welke ondersteuning biedt de gemeente om te zorgen dat mensen niet komen te zwemmen tussen plannen en procedures.

Een tweede punt waar Wakker Emmen zich zorgen over maakt is de opstapeling van alle kosten. Voor algemene voorzieningen wordt een tariefsbijdrage gevraagd, maar voor maatwerkvoorzieningen gaat de eigen bijdrage via het CAK. Het CAK houdt rekening met de opstapeling van kosten op het moment dat een burger gebruikt maakt van meerdere individuele voorzieningen. Het CAK werkt met een inkomensafhankelijk beleid en niet met en een algemeen tarief. Hoe wil de wethouder ervoor gaan zorgen dat door het hanteren van een eigen bijdrage en een tariefsbijdrage geen onevenredige opstapeling van kosten ontstaat en dat mensen met een lage beurs worden opgezadeld met veel te hoge kosten? Het rijk schaft ook het WTCG af en ook dat betekent netto weer een achteruitgang voor burgers met een lage beurs. Op bladzijde 16 kunnen wij lezen dat een tegemoetkoming kan worden verstrekt, ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie met betrekking tot financiële draagkracht. Wij vinden dat er een prachtige volzin op papier staat, maar is het echter niet concreet. Graag een duidelijke uiteenzetting hoe een opstapeling van kosten voorkomen gaat worden, en welke koppeling met het armoede- en minimabeleid kan worden gemaakt. Wij willen niet dat een burger moet gaan kiezen tussen essentiële levensbehoeften of ondersteuning en hulp.  Wat gaat de wethouder doen om dit te voorkomen ?

Een derde punt waar wij ons zorgen om maken is de sterk toenemende druk op vrijwilligers, mantelzorgers en naaste omgeving van hulpbehoevenden .  Deze groep mensen krijgt steeds meer werk op hun schouders en steeds vaker moeten hulpbehoevenden op ze terugvallen. Toch wordt het plafond een bereikt en gaat de rek er een keer uit. Op welke wijze houdt het college rekening met de criteria voor een maatwerkvoorziening in relatie tot overbelasting van mantelzorgers? Wanneer is het plafond bereikt en hoe stellen we dit vast? Wakker Emmen vindt dat dit aspect niet goed belicht is in de voorliggend verordening.
Een vierde punt is het verstrekken van een PGB voor maatwerkvoorziening. Keuzevrijheid is altijd een groot goed geweest binnen de zorg. De keus tussen zorg in natura of PGB behoort daartoe. Blijft de keuzevrijheid tussen PGB en zorg in natura ook bestaan in de maatwerkvoorzieningen vanaf 1 januari 2015?
Ten aanzien van het beschermd wonen wil Wakker Emmen weten of er al contact c.q. gesprekken of contracten zijn gesloten met de huidige instellingen. Het beschermd wonen vormt een nieuwe taak voor ons als gemeente. Op het moment dat iemand vanuit beschermd wonen om wat voor reden dan ook zelfstandig moet gaan wonen en aanspraak moet gaan maken op de bijstand, is daar op dit moment een wachttijd voor van 6 weken. Dit lijkt ons onwenselijk. Kan hier geen slimme koppeling worden gemaakt, aangezien de gemeente nu voor beide onderdelen verantwoordelijk is.
Een ander aspect is dat de gemeente verantwoordelijk gaat worden voor de dagbesteding vanaf 1 januari 2015. We kunnen lezen dat dit een algemene voorziening dient te worden, maar het is niet duidelijk wat dit nu voor de huidige gebruikers van de dagbesteding betekent. Wordt iemand verplicht uit zijn vertrouwde omgeving gehaald.? De indicaties zijn maximaal geldig tot 1 januari 2016 en daarmee is er sprake van een overgangsrecht? Hoe gaan we om met nieuwe situatie en heeft het college de algemene voorziening wel op 1 januari 2015 gereed, want wat gaan we anders doen met nieuwe gebruikers?
 
Voorzitter,
 
Ik wil afronden met het volgende. Er komen veel taken en verantwoordelijkheden en daarom willen wij per 1-1-2015 een ombudsman. Het is waardevol voor de gemeente als een extra instrument  om snel en  efficiënt te kunnen  monitoren ,  en om de kwaliteit/inhoud/en uitvoering actief te kunnen bij sturen van de aanbieders.
 
De wethouder heeft al eerder aangegeven  zich in te willen zetten voor een onafhankelijke vertrouwenspersoon/ombudsman. Onze voornemens zijn om bij de komende raadsvergadering een motie of amendement in te dienen voor het aanstellen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon/ombudsman  om de belangen van deze cliënt te behartigen. Dit zou volgens ons  bij per  verordening moeten worden.
 

Wakker Emmen wil duidelijkheid over bezuinigingen WMO-vervoer 09-10-2013

DvhN 09 oktober - Wakker Emmen wil duidelijk over wel of geen bezuinigingen op het WMO-vervoer. Wordt er nu wel of niet bezuinigd op het WMO-vervoer in de gemeente Emmen? Op 10 september antwoordde wethouder Jumelet op vragen van Wakker Emmen daar niet bevestigend op. Inmiddels heeft de fractie een projectplan ontdekt, waarin wel degelijk over bezuinigingen wordt gesproken. Datum van vaststelling: 5 september. Zegt Wakker Emmen. Over dat plan zei Jumelet niets op 10 september. Daarom heeft Wakker Emmen in een mail aan de CDA-wethouder verbaasd gereageerd op de gang van zaken. De fractie haalde in de raad van vorige maand een forse kostenoverschrijding van 900.000 euro aan, die overigens al voor de zomers was bekendgemaakt via de kleine lettertjes in de voorjaarsnota. Jumelet gaf toen aan dat het tekort voor 2013 was opgelost. Over 2014 zei hij, kort geformuleerd, het volgende: "Er staat ons nog wat te doen. We komen niet met wijzigingen, maar hanteren het beleid zoals we dit hebben vastgesteld.

WMO-vervoer fors duurder 13-09-2013

DVhN 10-09 EMMEN - De gemeente Emmen verwacht dat het budget van het collectief Wmo-vervoer dit jaar met bijna één miljoen wordt overschreden.  Wakker Emmen gaat de verantwoordelijk wethouder Henk Jumelt (CDA) in de raadscommissie om opheldering vragen.

Wakker Emmen stelt vragen over Thalia 29-08-2013

EMMEN - De fractie van Wakker Emmen stelt vragen over thuiszorgorganisatie Thalia. Enkele weken geleden werd bekend dat cliënten klachten hebben over de organisatie. Ook bij RTV Drenthe kwamen die klachten binnen. Wakker Emmen wil onder andere weten waarom er klachten zijn over de kwaliteit, wat de gemeente daaraan gedaan heeft en hoe het zit met vervanging van thuishulpen in vakantieperiodes. Volgens de fractie heeft de gemeente Emmen een sturende rol bij de thuiszorg en moet zij daarom de vinger aan de pols houden. Beluister hier de radioreportage van RTV Drenthe

WMO beleid Emmen deugd juridisch niet 09-04-2013

Wederom spreken over het Wmo beleid huishoudelijke hulp. Aanleiding dit maal is de rechterlijke uitspraak van de meervoudige bestuurskamer. Alvorens Wakker Emmen de motie zal toelichten willen wij enkele zaken uit het verleden naar voren halen. Een meerderheid in deze raad heeft op voordracht en op voorstel van het college en de verantwoordelijke wethouder het besluit tot bezuinigen en het invoeren van de algemene voorziening  schoonmaakondersteuning. Een voorstel dat uit nood is geboren, omdat het vorige voorstel om mensen die meer verdienen dan 110% norm  fors meer te laten betalen juridisch niet houdbaar was. Een eerste juridische miskleun, ondanks waarschuwingen van verschillende partijen uit deze raad.

Een nieuw Emmens gedrocht werd daarna gecreëerd: de algemene voorziening schoonmaakondersteuning. We zijn hierover in maart, juni en november 2012 met elkaar in discussie geweest over o.a. de juridische houdbaarheid en ondanks waarschuwingen van politieke partijen, organisaties en vakbond, dat het juridisch niet deugd is het toch door het college en een meerheid van de raad doorgezet. Het gevolg van het gekozen beleid is dat mensen die een beroep doen op de WMO in de Emmense samenleving, waaronder chronisch zieken, gehandicapten en ouderen, de dupe zijn van dit beleid. En dit terwijl er andere alternatieven mogelijk waren. Het blijft Wakker Emmen een doorn in het oog dat wij een juridisch experiment zijn aangegaan om jaarlijks 3 tot 4 miljoen te bezuinigen met alle gevolgen van dien. Kijkend naar de uitvoering van de algemene voorziening zien wij een andere uitvoering dan is afgesproken in maart 2012. De beleidsregels die als bijlage waren toegevoegd aan het raadsbesluit van maart 2012 en het WMO beleidsplan dat is vastgesteld door de raad zijn helder:
-        Schoonmaakondersteuning als individuele voorziening wordt door het college toegekend in uren en/of minuten
-        In de beleidsregels staan de indicatienormen schoonmaakondersteuning. Deze gaat uit van schoonmaakondersteuning in de vorm van uren, niet op basis van resultaten en geleverde activiteiten. Er wordt zelfs nog vermeldt  dat het aantal uren naar eigen inzicht kan worden ingevuld
-        Het WMO beleidsplan spreekt ook nog over uren. Er kan 2,5 uur schoonmaakondersteuning als algemene voorziening worden ingezet
-        Dan het bezuinigingsvoorstel van maart 2012. Deze spreekt over sturen op uren. Tevens wordt er gewaarschuwd dat naarmate het gemiddelde aantal uren hoger wordt de kosten zullen toenemen. In de praktijk werken de zorgaanbieders voor één vastgesteld budget.
-        In het bezuinigingsvoorstel staat ook letterlijk, dat als bijvoorbeeld 80% van de huidige klanten op basis van nieuw beleid 3 uur krijgt toegekend en 20% van de klanten via maatwerk gemiddeld 5 uur ontvangt in de vorm van een individuele toekenning dit budgettaire consequenties heeft.


Het toekennen van uren op basis van de algemene voorziening schoonmaakondersteuning. Het staat letterlijk in het besluit. Uren, uren en nog eens uren in allerlei documenten uit maart 2012. De uitvoering anno 2013 blijkt anders. De spelregels zijn in de tussentijd veranderd zonder tussenkomst van de raad. Ook nergens legt het college expliciet uit dat indiceren op basis van normuren in 2013 niets meer voorstelt. We moeten het nu doen met het resultaat een schoon en leefbaar huis.. De situatie is nu dat er afspraken moeten worden gemaakt tussen zorgaanbieder en cliënt over het resultaat en de activiteiten. Dat is toch heel wat anders dan de stukken ons in maart wilden doen geloven.
 
Inmiddels hebben tal van mensen de juridische weg bewandeld en ligt er een uitspraak. Wij vinden de opstelling van het college dat het zou gaan om slechts een administratieve fout veel te kort door de bocht en zeker geen juiste weergave van het vonnis van de rechters. Inmiddels hebben wij deze week ook een brief van het college mogen ontvangen met daarin de reactie op de bestuurlijke uitspraak. De rechter oordeelt dat er niet wordt voldaan aan de wettelijke compensatieplicht uit de WMO en dat bovendien uit niets blijkt dat de door de gemeente Emmen bedachte algemene voorziening schoonmaakondersteuning voldoende rekening houdt met persoonskenmerken, behoeften en capaciteit van de aanvrager. Tevens oordeelt de rechter dat mensen op basis van de individuele indicatie en voorziening uit 2012 niet zonder besluit of beschikking mag worden overgeheveld naar de algemene voorziening schoonmaakondersteuning. Echter, dit is wel gebeurd.
 
In theorie betekent dit dat alle mensen op dit moment dus geen algemene voorziening hebben, maar een individuele voorziening met bijbehorende rechten als PGB en keuzevrijheid van zorgaanbieder zijn niet meer mogelijk. Immers, er is geen beschikking of besluit afgegeven en er wordt onvoldoende voldaan aan de wettelijke compensatieplicht en uit niets blijkt dat er voldoende rekening wordt gehouden met persoonskenmerken. Het deugd juridisch niet en dit is meer dan alleen een administratief foutje.

Bovendien vragen wij ons af of het afgeven van een beschikking of besluit bij een algemene voorziening wel kan en indien het wel gebeurd bestaat volgens ons de mogelijkheid dat dit volgens de wet wordt gezien als een individuele voorziening. Wakker Emmen deelt de opvatting van het college niet, om alleen voor de groep mensen die zich hebben gewend tot de rechter een aanpassing te willen uitvoeren. Er dient een aanpassing te komen voor de gehele Wmo groep. De rechter verwoorde in zijn uitspraak ook dat het beleid opnieuw ingericht dient te worden.
Emmen moet zorg dragen voor een WMO beleid dat aan de juridisch geen steken laat vallen en zorg op maat leveren voor alle aanvragers van de WMO en niet alleen voor de mensen die zich hebben gewend tot de rechter. Daarom dienen wij tezamen met DOP, SP, GroenLinks en BGE de volgende motie in: klik hier voor de motie

Aanpassing WMO huishoudelijke hulp noodzakelijk 21-03-2013

EMMEN – De vijf partijen Wakker Emmen, DOP, SP, GroenLinks en BGE zullen op 28 maart een motie indienen om het WMO beleid in Emmen aan te passen. Aanleiding voor de motie is uitspraak van de rechtbank over de uitvoering van de huishoudelijke hulp WMO in Emmen. De vijf partijen concluderen dat het WMO beleid van de gemeente Emmen juridisch steken laat vallen en eisen aanpassing van dit beleid. De partijen betreuren dat, ondanks de vele waarschuwingen van verschillende politieke partijen, organisaties en vakbond, het zover heeft moeten komen. Het gevolg van het gekozen beleid is dat mensen die een beroep doen op de WMO in de Emmense samenleving, waaronder chronisch zieken, gehandicapten en ouderen, de dupe zijn van dit beleid. De partijen wijzen er op dat de rechter de gemeente Emmen heeft teruggefloten omdat er niet wordt voldaan aan de wettelijke compensatieplicht uit de WMO en dat bovendien uit niets blijkt dat de door de gemeente Emmen bedachte algemene voorziening schoonmaak ondersteuning voldoende rekening houdt met persoonskenmerken, behoeften en capaciteit van de aanvrager. Wakker Emmen, DOP, SP, GroenLinks en BGE vinden de opstelling van het college dat het zou gaan om slechts een administratieve fout veel te kort door de bocht en zeker geen juiste weergave van het vonnis van de rechters.

Wakker Emmen, DOP, SP, GroenLinks en BGE vinden de reactie van het college op dit moment beslist onvoldoende en nemen daarom het initiatief om een motie in te dienen. Wethouder Jumelet reageerde onlangs door te stellen dat het beleid alleen aangepast dient te worden voor de ruim 50 gevallen die bij de rechter liggen. De oppositiepartijen denken hier volledig anders over. Volgens hen dient het gehele beleid te worden aangepast en moet de gemeente Emmen zorg dragen voor een WMO beleid dat aan de wet voldoet en zorg op maat levert voor alle aanvragers van de WMO en niet alleen voor de mensen die zich hebben gewend tot de rechter. 

Lees hier de motie

De raad is op het verkeerde been gezet in het WMO dossier 13-02-2013

De invoering van de algemene schoonmaakondersteuning heeft voor grote problemen gezorgd. Wakker Emmen vindt het zeer opmerkelijk dat in de nota van inlichtingen van het bestek staat dat de gemeente met de zorgaanbieders afspraken zal maken dat de hulp rond 1 januari zonder problemen zal verlopen. Ondanks de afspraak hebben doen zich op grote schaal problemen voor. De problemen zijn divers van aard maar leiden er toe dat mensen geen hulp krijgen, onwetend zijn over de gevolgen van de PGB, indicaties die niet meer leidend zijn enzovoort. Welke concrete afspraken zijn er gemaakt met de zorgaanbieders en wat is er mis gegaan? Zijn er geen goede afspraken gemaakt of zijn de gemaakte afspraken niet nagekomen? Het bevreemdt Wakker Emmen dat tijdens de behandeling van de bezuinigingen en het nieuwe WMO beleidsplan niet of nauwelijks werd gesproken over het feit dat niet langer de indicatie leidend is maar het resultaat, een schoon en leefbaar huis. Nergens in het WMO beleidsplan of het bezuinigingsvoorstel van maart 2012 wordt gesproken over het feit dat een indicatie niet meer leidend is, maar het resultaat een schoon en leefbaar huis. Nergens staat dit expliciet omschreven in de stukken van maart 2012. In het bestek van eisen wordt alleen nog maar gesproken over het resultaat: een schoon en leefbaar huis. Wat voor de één schoon en leefbaar is, kan voor de ander een puinzooi zijn. Deze merkwaardige ommezwaai in het gehele WMO beleid huishoudelijke hulp is op z’m minst opmerkelijk en is voor een belangrijk deel debet aan de problemen en hiermee vinden wij dat de raad op het verkeerde been is gezet.

Onze burgers zijn hierbij overgeleverd aan de zorgaanbieders en de interpretatie van de zorgaanbieders van een schoon en leefbaar huis. Dat dit voor problemen zorgt blijkt wel uit het feit dat klanten vinden dat er onvoldoende tijd is voor de huishoudelijke hulp. Dit leidt er toe dat de betreffende burger van het kastje naar de muur wordt gestuurd. De gemeente zegt u moet bij de zorgaanbieder zijn en de zorgaanbieder meldt het omgekeerde. Op welke wijze denkt het college deze ongewenste situatie in de toekomst te voorkomen.

In dit kader vinden wij het ook vreemd dat tot en met augustus 2012 indicaties hebben plaats gevonden, voor nu blijkt slechts 4 maand. Welke waarde hebben deze indicaties nu nog en wat was de noodzaak voor de indicaties? Wat komt er nog terecht van de belofte om keukentafelgesprekken aan te gaan met burgers.In de beantwoording van het college blijkt ook wel dat er tal van zaken niet goed zijn gegaan en diverse malen valt te lezen dat er contact is gezocht met de aanbieder en dat beterschap wordt beloofd. Op welke wijze gaat de wethouder er op toezien dat de zorgaanbieders hun afspraken nakomen en welke sanctie middelen heeft de wethouder?

Meldpunt WMO klachten 18-01-2013

Vijf partijen in Emmen waaronder Wakker Emmen hebben zich verzet tegen een onjuiste beslissing van de meerderheid van de Gemeenteraad van Emmen. We blijven ons verzetten totdat er een fatsoenlijke huishoudelijke ondersteuning is voor wie dat nodig heeft.Dat doen we niet alleen. Dat doen we samen met de vakbonden en hopelijk met u. Meld u klachten via www.overlastemmen.nl Als u voormalig thuiszorgmedewerker bent in Emmen, dan vragen we u om uw verhaal naar ons toe te mailen. Wij plaatsen dat dan. desgewenst anoniem. Als u client bent dan vragen wij aan u om uw bevindingen naar ons toe te mailen. Of beter nog: neem met een mobiele telefoon uw verhaal of boodschap op. Stuur het vervolgens naar ons toe en wij plaatsen het op deze site. Een film zegt meer dan duizend woorden. Zorg ervoor dat u filmpje niet langer is dan 1 minuut, we willen zo veel mogelijk mensen een kans geven om hun verhaal te doen.Laten we samen blijven strijden voor een sociale thuiszorg in Emmen!

Juridisch Wmo experiment Emmen vraagt om uitleg, hulp en actie 19-12-2012

Via dit artikel kunt meer informatie vinden over onze actie en de voorbeeldbrieven. Het juridische experiment van de gemeente Emmen, om van de individuele voorziening huishoudelijke hulp per 1 januari 2013 voor de meeste mensen een algemene voorziening schoonmaakondersteuning te maken, vraagt om uitleg, hulp en actie aan de inwoners van Emmen. Dat is de mening van de politieke patijen  Wakker Emmen,  SP, Drentse Ouderen Partij (DOP), GroenLinks en de Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE). Het juridische experiment wordt doorgezet, omdat de meerderheid van de raad het er mee eens is, ondank het maandenlange verzet van de vijf partijen tegen het nieuwe Wmo beleid met een juridisch experiment voor de huishoudelijke hulp.  

Open brief PvdA: Stop bezuiniging WMO 07-08-2012

De fractie van Wakker Emmen heeft de PvdA Emmen opgeroepen om de forse bezuinigingen op de WMO en de huishoudelijke hulp terug te draaien. De bezuinigingen betekenen dat honderden banen op de tocht staan en dat 25% van de bestaande uren voor huishoudelijke hulp verdwijnen. Aanleiding voor de oproep van Wakker Emmen is een brief van het college van B&W waarin blijkt dat de door de PvdA gewilde baangaranties voor thuiszorgmedewerkers wettelijk niet mogelijk zijn. Lees meer om ook de open brief aan de PvdA Emmen te lezen.

WMO en de thuiszorg verder uitgekleed 15-06-2012

Lees hier de bijdrage van Wakker Emmen tijdens de raadscommissie samenleving van 12 juni over het basistarief schoonmaakondersteuning. In maart heeft een meerderheid van deze gemeenteraad besloten om fors te bezuinigen op de WMO en daarbij is de huishoudelijk hulp het grootste slachtoffer geworden. Vandaag is het thema of je mensen fatsoenlijk wilt betalen voor het werk dat ze willen doen. Hieraan worden nu nieuwe wettelijke eisen gesteld Wakker Emmen heeft in maart te kennen gegeven absoluut niet te kunnen instemmen met het voorstel om in totaal voor circa 25% van de bestaande uren weg te snijden. Dit gaat ten koste van de zorg, van onze inwoners en van werkgelegenheid. Het voorliggende voorstel vaststelling basistarief schoonmaakondersteuning is een vervolg op de bezuinigen van maart. 

Meerderheid gemeenteraad voor forse bezuiniging WMO huishoudelijke hulp 30-03-2012

Een meerderheid (PvdA, CDA, VVD, D66, CU, lef?) van de gemeenteraad van Emmen is akkoord gegaan met ingrijpende bezuinigingen op de WMO. Wakker Emmen is van mening dat het voorstel cliënten, werknemers en werkgevers hard gaat raken. Er gaat voor 25% worden gesneden in de uren, wat ten koste gaat van de zorg. Thuishulp gaat schoonmaakondersteuning worden en hiermee wordt het beroep thuiszorg uitgekleed. Lees hier de bijdrage van Wakker Emmen tijdens de raadsvergadering van 29 maart j.l. 

Rampscenario dreigt voor Wmo thuiszorg 22-03-2012

Er dreigt een rampscenario voor de thuiszorgorganisaties en thuiszorgmedewerkers die nu nog de Wmo hulp in het huishouden verzorgen in de gemeente Emmen. Tot die conclusie zijn de fracties van Wakker Emmen en de Drentse Ouderen Partij (DOP) gekomen na de bestudering van de antwoorden van het college, op de vragen van beide fracties, over de invoering van een "algemene voorziening schoonmaakondersteuning". In het gunstigste geval behouden de thuiszorgorganisaties en huishoudelijke hulpen hun huidige klanten, maar zullen zij hun werk niet meer onder de thuiszorg CAO kunnen uitvoeren, maar wordt de schoonmaak CAO van toepassing. De organisaties zullen voor het werk dan tussen de 3,5 en 6  euro per uur minder krijgen en ook zal het werk in minder uren moeten worden uitgevoerd.
Website ontwikkeld door X-Interactive