Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Verkeer en vervoer

 

Wethouder van der Weide geeft terugkoppeling over oversteek Klazienaveen 14-04-2023

In de commissie Wonen & Ruimte van afgelopen januari stelde Wakker Emmen raadslid Leon Herbers vragen over de situatie rond de oversteek voor fietsers en voetgangers op de Antares/Brugstraat in Klazienaveen, naar aanleiding van opnieuw een ernstig ongeval.
Gisteren meldde de wethouder dat er stappen worden gemaakt richting een veiligere oversteek, door te kijken naar betere bebording, verlichting en mogelijk ook andere aanpassingen om de snelheid omlaag te krijgen. 
De oversteek zit op een lastige plek, maar wordt veel gebruikt, terwijl deze op een doorgaande weg ligt.
Wakker Emmen is blij om te horen dat de situatie verbeterd wordt.

Wakker Emmen stelt vragen over onveilige situatie personeelsingang Wildlands 14-04-2023

Tijdens de commissievergadering Wonen & Ruimte stelde raadslid Dennis Dekker vragen aan de wethouder over de personeelsingang voor medewerkers van Wildlands die op de fiets komen. De personeelsingang van Wildlands zit aan de Ermerweg, vlakbij de te verwijderen parkeerplaats Schapenveenweg. Voor bestuurders van auto's is deze ingang eenvoudig te bereiken, maar niet voor fietsers vanuit bijvoorbeeld de richting Rietlanden/Delftlanden. Zij moeten naar de stoplichten bij de Hondsrugweg fietsen, oversteken en dan terug naar de ingang. Dat gebeurt vaak niet, omdat men graag de kortste weg kiest, met gevaarlijke situaties op de Ermerweg als gevolg. Fietsers steken dus over waar zij niet worden verwacht.
Daarom vroeg Wakker Emmen de wethouder naar de mogelijkheden voor een oplossing. Deze had de wethouder niet meteen, maar zegde wel toe deze mee te nemen bij de vormgeving van de herinrichting van het terrein van de te verwijderen parkeerplaats Schapenveenweg. Wakker Emmen hoopt hiermee ongelukken op deze plek te voorkomen.

Wakker Emmen initiatief voor reizen met GoOVapp krijgt vorm 28-09-2022

Wethouder Dewy Leal heeft onlangs aan drie jongeren uit het speciaal onderwijs een certificaat uitgereikt voor zelfstandig reizen. Door middel van het project ‘De Reiskoffer’ probeert de gemeente om leerlingen van het speciaal onderwijs te helpen om zelfstandig te reizen. Dankzij de inzet van vrijwilligers en de zogeheten GoOV-app leren de jongeren zelfstandig met de fiets of het openbaar vervoer te reizen.

In 2019 vroeg Wakker Emmen raadslid Karien Velzing aan het college naar de mogelijkheid voor Emmen om de GoOv-app te introduceren. De app is bedoeld om jongeren zelfstandig met het openbaar vervoer te laten reizen in plaats van met een taxi. Hiermee krijgen ze vrijheid om zelf op pad te gaan.

Wethouder Leal vindt het belangrijk dat kinderen kunnen meedoen en niet meer afhankelijk zijn van taxivervoer, “Door zelfstandig te reizen, ervaren deze jongeren vrijheid. Ze kunnen net als andere kinderen zelf hun weg vinden in het verkeer. Alle kinderen hebben talenten en moeten de kans krijgen om die te ontwikkelen. Daarom stimuleren wij zelfstandig reizen. Soms is dat echt niet mogelijk en dan is er natuurlijk het leerlingenvervoer als vangnet.”

De fractie van Wakker Emmen is blij dat hiermee de eerste stappen naar zelfstandig reizen voor deze doelgroep zijn gezet en hoopt dat meer deelnemers zullen volgen.

Bron: DvhN
Foto: Boudewijn Benting

Aanpak onveilige wegen en riool Veenoord 16-02-2022

De fractie van Wakker Emmen heeft vragen gesteld over de verkeersonveiligheid in Nieuw-Amsterdam Veenoord. 

Bijna 40 miljoen euro voor wegenonderhoud 05-11-2021

In de begroting van de gemeente Emmen zit voor de komende jaren bijna 40 miljoen euro om een forse inhaalslag met het wegenonderhoud te maken. Wakker Emmen heeft de afgelopen jaren gepleit voor extra geld. 

Wakker Emmen blij met aanpak kruising Boermarkeweg/Boslaan 26-11-2020

Wakker Emmen is blij dat de gemeente de spoorvorming op de kruising Boermarkeweg/Boslaan heeft gerepareerd. Door de spoorvorming ontstonden regelmatig onveilige situaties voor mensen in rolstoel of scootmobiel tijdens het oversteken van de kruising.

Hoera! Buslijn Nieuw Schoonebeek – Emmen gaat weer rijden 21-08-2020

Naar aanleiding van veel klachten van reizigers en vragen gesteld door Wakker Emmen heeft het OV bureau besloten om buslijn 126 te hervatten.

Wakker Emmen blij met realisatie van een veiliger kruispunt Landschaplaan/Statenweg 09-06-2020

Wakker Emmen is blij dat deze onveilige verkeerssituatie op korte termijn wordt aangepakt. Om de verkeersveiligheid te verbeteren legt de gemeente Emmen een voorrangsplein aan op het kruispunt Statenweg/Landschaplaan in de wijk Angelslo. 

Nieuwe verkeersborden Barger-Oosterveld 11-02-2020

N.a.v. 2 ongelukken met scooters heeft Wakker Emmen eind vorig jaar tijdens een vergadering van de commissie Wonen & Ruimte vragen gesteld over de verkeersveiligheid als gevolg van de reconstructie Bargerweg / Ooosterveldste straat.

 


Wakker Emmen vraagt aandacht voor verkeerssituatie kruising Oosterveldsestraat/Bargerweg 17-10-2019

Commissielid Harrie Kroeze heeft aan de wethouder gevraagd om de gewijzigde voorrangssituatie op de kruising Oosterveldsestraat/Bargerweg te bekijken.

Snelle aanpak hobbels kruising Boermarkeweg/Boslaan 04-12-2018

Commissielid Harrie Kroeze heeft vragen gesteld over de situatie bij de kruising Boermarkeweg/Boslaan. De fractie van Wakker Emmen heeft diverse klachten ontvangen dat de oversteek voor inwoners met een scootmobiel door de diepe geulen als hinderlijk en gevaarlijk wordt ervaren. Het college heeft op de vragen van Wakker Emmen aangegeven de gehele situatie mee te willen nemen in het project Boermarkeweg. Mochten er onveilige situaties ontstaan dan wordt dit naar voren gehaald een aangepakt. Het college wil voorkomen dat er dubbele kosten worden gemaakt, maar de veiligheid mag niet in het geding komen.
 

 

Fietspad Emmerhout-Emmen opgeknapt 18-12-2017

Donderdag 14 december is het vernieuwde fietspad tussen Emmerhout en Emmen Centrum aan de Boslaan/Houtweg in gebruik genomen. Wethouder René van der Weide en gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe deelden vanochtend tussen 8.00 en 8.30 uur aan alle fietsers een presentje uit. Het fietspad dat aan de Emmerdennen grenst had veel schade door de opdruk van boomwortels. Om dat in de toekomst te voorkomen is het asfalt vervangen door beton. De werkzaamheden zijn in twee fasen uitgevoerd zodat fietsers te allen tijde het centrum konden bereiken.

In juni van dit jaar was het fietspad nog genomineerd door de lezers van Dagblad van het Noorden als één van de slechtste fietspaden van Drenthe. Wethouder René van der Weide: "De afgelopen jaren hebben we veel extra geld gestoken in de aanpak van wegen en fietspaden in de gemeente: ruim 9 miljoen. Met dit extra budget en de bijdrage van de provincie hebben we het fietspad Houtweg/Boslaan eindelijk kunnen aanpakken. Om de fietsers te bedanken voor hun geduld tijdens de werkzaamheden, hebben we vanochtend aan hen iets kleins uitgereikt.
                              
De gemeente Emmen heeft ongeveer 1200 kilometer aan wegen en ruim 75 kilometer aan (vrijliggende) fietspaden. Omdat het om zoveel kilometer gaat, is het een behoorlijke inspanning om de kwaliteit hiervan op orde te houden. Mede daarom is er de afgelopen drie jaar al ruim € 9 miljoen extra beschikbaar gesteld voor achterstallig onderhoud. Aan het begin van het jaar wordt de staat en kwaliteit van/het aantal meldingen over een weg/fietspad bekeken. Na een grondige inspectie stelt de gemeente een lijst op met wegen die dat jaar aangepakt moeten worden.

Vragen Wakker Emmen leiden tot aanpassing kruising Schoonebeek 14-11-2017

Wakker Emmen heeft in september aan het college van B&W vragen gesteld om maatregelen te nemen aan het kruispunt Burgemeester Osselaan - Veenschapsweg. De afgelopen periode zijn hier diverse ongelukken gebeurd en is de kruising een onveilige situatie. Raadslid Pascal Schrik van Wakker Emmen en inwoner van Schoonebeek heeft daarom gevraagd om verbetering. Het college van B&W heeft inmiddels schriftelijk gereageerd en heeft aangekondigd dat de
verkeersveiligheid wordt verbeterd door op het wegdek van de Kanaalweg en van de Veenschapsweg bliksemschichten te plaatsen. Ook gaan we de verkeersborden "verleen voorrang" voorzien van een fluoriderende achtergrond. Volgens het college worden door deze aanpassingen automobilisten beter geattendeerd op de naderende kruising. Pascal Schrik: "We zijn blij dat het college maatregelen neemt en zullen nauwlettend blijven volgen of dit ook voldoende is. Mocht de situatie nog steeds onveilig blijven, dan zullen wij opnieuw aan de bel trekken." Aldus Schrik van Wakker Emmen

‘Oversteek Hillegondabrug Klazienaveen wordt verbeterd’ 19-06-2017

KLAZIENAVEEN - De gemeente Emmen neemt maatregelen om de oversteek nabij de Hillogandabrug in Klazienaveen te verbeteren. Dit naar aanleiding van vragen van Wakker Emmen raadslid Leo Lambers. Het raadslid kaartte de situatie twee maand terug aan bij het college van B&W. Inmiddels heeft wethouder René van der Weide bekend gemaakt dat er gekleurde palen worden geplaatst en dat er gesproken gaat worden met scholen in de nabijheid van de oversteek om oversteekhulpen in te schakelen.

Raadslid Leo Lambers van Wakker Emmen: “Het is goed om te zien dat het college de situatie wil verbeteren. Het plaatsen van gekleurde palen zoals deze ook bij scholen staan, moeten automobilisten attenderen op de oversteek. Er steken dagelijks vele kinderen over en wij gaan de situatie nauwlettend in de gaten houden of dit voldoende is. We zijn blij dat er iets gedaan wordt aan de situatie, maar de praktijk zal moeten leren of dit voldoende is. “Aldus Lambers.

Wakker Emmen stelt vragen over carpoolplaatsen 27-12-2016

Het is de fractie van Wakker Emmen opgevallen dat er bij Klazienaveen/Nieuw-Dordrecht geen carpoolvoorziening is en er noodgedwongen gebruik wordt gemaakt van het parkeerterrein van de PRAXIS. Dit zorgt met grote regelmaat voor overbelasting van die parkeergelegenheid. Daarom hebben wij de volgende vragen aan de wethouder gesteld:

1)     Is de wethouder op de hoogte van het feit dat er langs de A37 t.h.v. afrit 6 Klazienaveen/Nieuw-Dordrecht geen carpoolvoorziening is?
2)     Heeft de wethouder, met het oog op de toekomstige verdubbeling van de weg Emmen/Klazienaveen, rekening gehouden met de aanleg van een carpoolvoorziening nabij Klazienaveen? Zo ja, waar komt de carpoolplaats en is deze meegenomen in de plannen en de begroting?
3)     Zo nee, waarom niet, en welke mogelijkheden ziet de wethouder om een carpoolplaats voor Klazienaveen/Nieuw-Dordrecht in te passen, rekening houdend met de verdubbeling van de weg Emmen/Klazienaveen?

Emmen-Noord in een ander perspectief 20-10-2016

Wakker Emmen heeft de afgelopen periode gepleit om Emmen-Noord te kunnen behouden. Ondanks een raadsmeerderheid en de steun van Coevorden heeft de provincie een andere keuze gemaakt.
Het is, in ieder geval bij onze fractie, bekend dat tegen deze variant nog steeds zeer veel weerstand is o.a. vanuit Klijndijk, Coevorden en Odoorn.
Onlangs is een informatiebijeenkomst gehouden over het gekozen tracé. Tijdens deze bijeenkomst is er ook een presentatie gegeven dhr. P. Muysert over een tracé ten noorden van Emmen, de zgn noordelijke lus van de rondweg. Informatie hierover heeft de raad en college per mail ontvangen.

Wakker Emmen heeft hierover de volgende vragen gesteld tijdens de commissievergadering Wonen en Ruimte van 10 oktober


1. Heeft de wethouder kennis genomen van het traject zoals is vermeld door dhr. Muysert?
Zo ja, wat is hierover uw visie?


2. Is de wethouder van mening dat deze variant een bijdrage kan hebben aan de veiligheid van de N34?


3. Bovenstaande houdt ook rechtstreeks verband met de GVVP. De wethouder is per motie verzocht om het GVVP te evalueren. Wanneer kunnen we deze evaluatie verwachten.


4. Het traject van dhr Muysert is van invloed op de toekomst van de N391 en de N34. Is de wethouder bereidt om deze variant te onderzoeken en mee te nemen in de evaluatie van het GVVP.


Bijdrage Uitbreiding Parkeercapaciteit Wildlands 03-11-2015

Hieronder de bijdrage van Wakker Emmen over de uitbreiding van de parkeercapaciteit bij Wildlands in de raadvergadering van 29 oktober.


Voorzitter,
 
Duizend extra parkeerplaatsen moeten er gerealiseerd worden voor 25-03-2016.  Een opgave de niet makkelijk is. Waar wij als fractie ons over verbazen is het feit dat het allemaal op het laatste moment geregeld moet gaan worden.
 
Vanaf 2006 zijn we al bezig met het realiseren van Wildlands en nu 5 maanden voor de opening moeten we nog gaan beslissen over 1000 extra parkeerplaatsen. Wakker Emmen is van mening dat dit traject veel eerder had moeten worden opgepakt. De afspraken met het dierenpark zijn pas vorig jaar gemaakt op 19 maart 2014.
 
In de commissie vergadering van maandag 12 oktober hebben we met elkaar uitgebreid gesproken over de 1000 extra parkeerplaatsen. Wakker Emmen vind de oplossing Schapenveenweg in principe de beste oplossing. Hiervoor hebben wij een aantal argumenten:
 
Ten eerste:  we houden het aantal van 1000 parkeerplaatsen  compact bij elkaar en daardoor is deze locatie goed aanwijsbaar
 
Ten tweede: Het is de enige optie die op korte termijn realiseerbaar is.  en waarbij het vereiste aantal van 1000 parkeerplaatsen op één locatie kan worden gerealiseerd.
 
Vindt Wakker Emmen dit de meeste ideale oplossing?
 
Nee, voorzitter. Uitbreiding van P-Noord heeft onze duidelijke voorkeur, maar de wethouder heeft in de commissievergadering helder aangegeven dat dit geen haalbare kaart is voor de opening van het nieuwe Dierenpark. Het college heeft aangegeven om voor de lange termijn al wel vast voorbereidingen te treffen voor de uitbreiding van P-Noord en dat vinden wij een verstandige keuze.
 
Een aantal partijen hebben in de commissievergadering aangegeven dat de 1300 meter een te grote loopafstand is van de parkeerplaatsen naar de dierentuin. Wakker Emmen is van mening dat de afstand acceptabel is. Enerzijds omdat in vergelijking met andere top attracties in Nederland er ook voorbeelden zijn waarbij de afstand circa 1 km is.
 
Daarnaast lopen bezoekers via de nieuwe boulevard en het centrumplein en wij kunnen ons een mindere route voorstellen. Het gedeelte tot en met  de boulevard verdient aandacht. Wij gaan ervan uit dat het aan te leggen voetpad dan  ook de nodige kwaliteit kent. Daarnaast vinden wij het ook een taak van het Dierenpark om de route vanaf de parkeerplaats naar het dierenpark met de nodige creativiteit aantrekkelijk te maken.
 
Waar Wakker Emmen wel een groot probleem in ziet aan de 1000 parkeerplaatsen aan de Schapenveenweg zijn de gevolgen van dit besluit. Met name de doorstroming van de Hondsrugweg in combinatie met het afsluiten van de Ermerweg. Het afsluiten van de Ermerweg komt voort uit het GVVP, maar daarbij zijn deze 1000 parkeerplaatsen niet meegenomen. De wethouder gaf in de commissie vergadering aan dat alle verkeersmodellen door verkeersdeskundigen zijn  berekend.
 
Voorzitter, ik wil er maar mee aangeven dat  de praktijk anders kan zijn dan de theoretische berekeningen.  
 
In de brief van het college over de reconstructie van de kruising Hondsrugweg-Ermerweg geeft het college aan dat het afsluiten van de Ermerweg onderdeel uitmaakt van het project reconstructie aansluiting N34. Daarnaast is het college nog bezig met de uitvoering van een nieuwe verkeersonderzoek over de gevolgen van deze 1000 extra parkeerplaatsen.
 
Wakker Emmen wil dat het college de keuze om de Ermerweg wel of niet in zijn geheel af te sluiten in combinatie met de resultaten van het nieuwe verkeersonderzoek voorlegt aan de gemeenteraad. Graag een toezegging van het college dat dit GVVP project ook wordt voorgelegd aan de raad.
 
Voorzitter, samenvattend,
 
Wakker Emmen ziet een goede oplossing in het aanleggen van 1.000 extra tijdelijke parkeerplaatsen op de Schapenveenweg, maar maakt zich grote zorgen over de aan en af voer routes. Wij stemmen nu in met dit voorstel, maar wij komen nog terug op welke wijze we moeten omgaan met de Ermerweg.

Emmen maakt het Brink niet makkelijker 12-03-2015

EMMEN – Sturend, natte vingerwerk en zonder realiteitszin. Politiek Emmen heeft weinig vleiende woorden over voor rapporten over het afsluiten van de afslag Emmen-Noord van de N34.

DvhN – door Gert Meijer.
 
Dat bleek gisteravond tijdens een raadscommissie in deze gemeente. De rapporten van Royal Haskoning, Goudappel Coffeng en gemeente Emmen werden afgeserveerd door de fracties die pleitten voor het openhouden en ongelijkvloers maken van die afslag: Wakker Emmen, PvdA, DOP, ChristenUnie en LEF!.
 
Dat is een duidelijke meerderheid, waardoor gedeputeerde Brink met een probleem zit. Hij vindt de mening van de raden van Borger-Odoorn en Emmen even belangrijk, kondigde hij aan. De eerste is voor de variant bij de Slenerweg en Emmen wil Emmen-Noord openhouden. Dat is 1-1, maar als de gedeputeerde ook naar Coevorden luistert, kan het in de slotfase van de discussie zomaar 2-1 worden voor het openhouden van Emmen-Noord.
 
Henk Linnemann (Wakker Emmen) veegde de vloer aan met het gemeentelijke afwegingskader dat de raadsleden voorgelegd kregen als discussiestuk. ,,Dat is erg sturend richting de variant nabij de Slenerweg. Er wordt helemaal voorbijgegaan aan de 1700 handtekeningen die door de tegenstanders in Emmermeer zijn opgehaald, de opstand in ’t Haantje en de enquête in Klijndijk.’’
 
Een minderheid van CDA, VVD en D66 pleit voor het afsluiten van Emmen- Noord. Oldenbeuving (CDA) zette vraagtekens bij de geluiden dat het winkelcentrum in Emmermeer te lijden heeft onder het afsluiten van Emmen-Noord. Oldenbeuvings interpretatie van de cijfers is dat het om slechts 0,3 procent afname van de koopkracht uit omliggende dorpen gaat.
 
Opvallend was Oldenbeuvings opmerking dat Emmen de provincie hard nodig heeft voor het verdubbelen van de weg Emmen-Klazienaveen, daarmee voeding gevend aan de geruchten dat Emmen meer kans van slagen heeft op verdubbeling als het de provincie nu tegemoetkomt.

Wakker Emmen staat voor openhouden van afslag Emmen Noord van N34 01-02-2015

De provincie Drenthe is voornemens om de rijksweg N34 veiliger te maken door de kruisingen ongelijkvloers te maken. Niet alle kruisingen / afslagen zullen open blijven. De afslagen Odoorn en Emmen Noord zouden moeten verdwijnen en er zou een nieuwe ongelijkvloerse kruising komen ter hoogte van de Slenerweg. Wakker Emmen is hier geen voorstander van. Wakker Emmen maakt zich vooral zorgen om de bereikbaarheid van de vernieuwde wijk Emmermeer. De inwoners van Emmermeer hebben middels 1700 handtekeningen hun bezorgdheid kenbaar gemaakt bij gedeputeerde Brink. Sluiting van de afslag Emmen Noord is een bedreiging voor het behoud van het winkelbestand in Emmermeer. Als er noodgedwongen winkels moeten sluiten dan is dit een slechte ontwikkeling voor de leefbaarheid van deze wijk.

Een ander probleem van het sluiten van Emmen Noord is een toename van de druk op de Weerdingerstraat.  De kruising Hondsrugweg – N381(Frieslandroute) zal veelvuldig vast komen te staan met verkeer. Helemaal als straks het nieuwe dierenpark is geopend en als er ook nog een nieuwe school wordt gebouwd.
Tevens geeft de provincie zelf aan dat nu al op gezette tijden de kruising N34 – N381 dicht slibt.  Dit zal alleen maar erger worden als Emmen Noord dicht gaat.

Ook is het openhouden van Emmen Noord ruim 6,5 % goedkoper dan de variant Slenerweg.
Er zijn geen zwaarwegende argumenten om Emmen Noord niet open te houden en daarom kiest Wakker Emmen voor de middenstand en inwoners van Emmermeer en willen we grootschalige verkeerstechnische problemen voorkomen.

Extra geld voor wegen, viaducten, duikers en bruggen 09-11-2014

In de gemeente Emmen is sprake van achterstallig onderhoud op het gebied van wegen en kunstwerken. Onder kunstwerken verstaan we; viaducten, bruggen, duikers en dergelijke. Om een noodzakelijke inhaalslag te kunnen maken is er voor de kunstwerken een investeringsbedrag van ruim 800.000 euro in de begroting 2015 opgenomen. Tevens is afgelopen week op voorstel van het college van B&W een bedrag van 3 miljoen door de raad vastgesteld om achterstallig onderhoud aan wegen weg te werken.

Wakker Emmen heeft beide voorstellen van het college van harte ondersteunt omdat de basis op orde dient te zijn. Een goed onderhouden wegennet is daarbij van belang. Ondanks de financieel en economische moeilijke tijden dient achterstallig onderhoud te worden aangepakt. Wakker Emmen vindt dit een goede eerste stap maar er zal de komende jaren nog meer geld geïnvesteerd moeten worden om onze ambitie waar te maken.

Vragen over Wilhelminastraat 14-06-2014

Wakker Emmen heeft in de commissievergadering Wonen en Ruimte van 11 juni, samen met de ChristenUnie, vragen gesteld betreffende de zorgwekkende situatie aan de Wilhelminastraat in Emmen- centrum.

Lees hier de bijdrage van Wakker Emmen:

''Voorzitter, Wakker Emmen en de ChristenUnie willen graag nogmaals de onveilige situatie aan de Willeminastraat  aan de orde stellen.
 
Sinds de herstructurering gereed is krijgen wij veel klachten binnen van burgers over de weg die veel te smal is geworden waardoor men dit ervaart als een onveilige situatie.
 
Vooral omdat er nu fietsers en auto’s  samen rijden op de rijbaan. Daarbij komt ook nog eens dat er parkeerstroken zijn gemaakt aan 1 kant van de weg, kortom de auto’s staan in principe gewoon op de stoep geparkeerd, direct grenzend aan de weg. Probleem hierbij is dat wanneer iemand de deur van de auto opent en niet in de spiegels kijkt, de fietser een grote kans heeft om tegen de openslaande deur van de auto aan te fietsen.
 
Het betreft hier een hoofdstaat met veel schoolgaande kinderen. Tevens zijn er een flink aantal vrachtauto’s die daar laden en lossen (bevoorrading van winkels). Daarnaast parkeren taxi’s op de weg om mensen op te halen en weg te brengen. (Er wonen namelijk nogal wat oudere mensen in dit gebied.). Dit houdt het verkeer op en leidt tot gevaarlijke situaties, zoals minder zicht en het inhalen van de obstakels.
 
De vraag van Wakker Emmen en de Christenunie is: wil de wethouder nog eens goed de situatie bekijken en maatregelen nemen zodat er een veilige situatie ontstaat voor de verkeersdeelnemers en met name voor de fietsers.''
 

Nog meer geld voor projecten Emmen-centrum zorgt voor scheefgroei 06-01-2014

Het Gvvp, gemeentelijk verkeers en vervoer plan. In de commissievergadering hebben wij het een Emmens verkeersplan genoemd, een groot deel van de partijen deelde deze mening van Wakker Emmen. De media verwoorde het goed, Emmen, Emmen en nog eens Emmen! Het beeld van een college dat de focus voornamelijk op het centrum van Emmen heeft is recent alleen maar versterkt! Tijdens de presentatie over de stand van zaken betreffende Centrum vernieuwing Emmen werd duidelijk dat de tunnel aanzienlijk goedkoper uit zal gaan vallen dan in eerste instantie begroot. Vol trots werd ons medegedeeld dat het gelukt was om het voordeel in te gaan zetten op andere/nieuwe projecten, dus de subsidies kunnen behouden blijven, uiteraard met de voorwaarde dat de gemeentelijke bijdrage ook intact blijft.Maar liefst 15 projecten lijken gefinancierd te gaan worden van het aanbestedingsvoordeel van de tunnel. En waar zullen deze projecten dan uitgevoerd gaan worden voorzitter? Juist in Emmen! Dit zorgt voor een verdere scheefgroei tussen Emmen-centrum en de overige dorpen en wijken in onze gemeente.


Emmen, Emmen en nog eens Emmen. Buitendorpen komen er bekaaid vanaf. 03-12-2013

Tijdens de behandeling van het GVVP heeft Wakker Emmen ervoor gepleit dat er een betere verdeling tussen Emmen-centrum en de overige dorpen en wijken moet komen. Het gemeentelijk verkeer en vervoersplan (GVVP) richt zich veel te veel op Emmen centrum. DVHN: Wakker Emmen heeft maandagavond in de raadscommissie korte metten gemaakt met het nieuwe gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (gvvp).
Volgens woordvoerder Gunnar Jens Bijlsma ligt de nadruk veel te veel op Emmen zelf. "Het is Emmen, Emmen en nog eens Emmen. De buitendorpen komen er af met een paar fietspaden. En een bushalte in Emmer-Compascuum." Opvallend veel fracties deelden de kritiek van Wakker Emmen. Wethouder Bouke Durk Wilms (CDA) wees erop dat in het verleden al grote stappen zijn gemaakt in de omliggende dorpen en wijken.

Wakker Emmen voor behoud rotonde Pottendijk 11-11-2013

De fractie van Wakker Emmen vindt het onverstandig om de rotonde ter hoogte van de N391 bij Pottendijk op te heffen. Dit besluit staat in het gemeentelijk verkeer en vervoersplan. Wakker Emmen wil de rotonde behouden en zal tijdens de behandeling van het gemeentelijk plan een wijzigingsvoorstel indienen.  Het opheffen van de rotonde betekent grote problemen voor de omliggende dorpen Nieuw-Weerdinge, Roswinkel, Emmer-Compascuum en Weerdinge. 

Wethouder Wilms stelt teleur 13-09-2013

Wakker Emmen is een voorstander van het verdubbelen van de N862 en heeft dit ook meerdere keren naar voren gebracht. Het verheugd ons dus dat het college en zoals we uit de media hebben kunnen vernemen ook het CDA ook die richting op gaan denken. 

Verdubbeling weg Klazienaveen-Emmen N862 hoogste prioriteit 28-06-2013

Wakker Emmen vindt dat de N862 tussen Emmen en Klazienaveen verdubbeld moet worden. De N862 is sinds de aanleg van de A37 een belangrijke verkeersader in de gemeente Emmen en dit zorgt ervoor dat de weg steeds drukker en drukker wordt. Wakker Emmen vindt het verdubbelen van de N862 tussen Emmen en Klazienaveen hoog op de politieke agenda dient te staan. Wij vinden het eerder genomen besluit om een ovonde ter hoogte van de Statenweg-Rondweg aan te leggen geen goede keuze. Het college en provincie voeren op dit moment overleg over een bereikbaarheidsakkoord. Inmiddels is wel bekend geworden dat de rotonde ter hoogte van Pottendijk, nabij Nieuw-Weerdingen, aan de N391 in tak blijft. Een goed besluit om de verkeersoverlast in de omliggende dorpen te beperken. Op dit moment voert het college nog onderhandelingen over een totaal pakket bereikbaarheid en Wakker Emmen heeft tijdens de kadernota gepleit om vol te gaan voor de verdubbeling van de weg Klazienaveen-Emmen N862.

Wakker Emmen pleit voor verdubbeling N862 Emmen-Klazienaveen. 21-06-2012

De gemeenteraad van Emmen beslist donderdag 28 juni over de aanleg ovonde Statenweg/Stadionweg/Rondweg. Met de investering is een bedrag van 8,5 miljoen gemoeid, waarvan de provincie de helft bijdraagt middels een subsidie. De fractie van Wakker Emmen staat positief tegenover verbetering van de doorstroming op de rondweg, maar vindt de aanleg van dezeovonde geen prioriteit hebben. Wakker Emmen vindt dat er andere investeringen voor moeten gaan, zoals o.a. de verdubbeling Emmen-Klazienaveen en een totaal plan voor de Rondweg.Het businesspark Meerdijk is prima bereikbaar en in de huidige economische tijden moeten de keuzes zorgvuldig worden afgewogen. Raadslid Gunnar Jens Bijlsma: ”Wij hebben het college per brief verzocht om te kijken of het geld kan worden ingezet om de weg Emmen-Klazienaveen (N862) te gaan verdubbelen. Sinds de komst van de A37 is de weg drukker geworden en is de ontsluiting vanaf Emmen naar de A37 via Klazienaveen een belangrijke verkeersader in de gemeente Emmen. Wij vinden dit een veel grotere prioriteit dan een ovonde voor het businesspark Meerdijk. De rondweg is al verdubbeld, terwijl de weg Emmen-Klazienaveen niet verdubbeld is.”

Ovonde businesspark/rondweg niet eerste prioriteit 15-06-2012

Maandag 11 juni j.l. stond het agendapunt aanleg ovonde businesspark Meerdijk / rondweg op de agenda. Tijdens de behandeling in de raadscommissie wonen en ruimte heeft Wakker Emmen vraagtekens gezet bij de investering van 8,5 miljoen euro, omdat er andere prioriteiten zijn in de gemeent Emmen die eerst moeten worden aangepakt. Wakker Emmen is van mening dat eerst het gemeentelijk verkeers en vervoers plan (GVVP) moet worden vastgesteld. Dit overkoepelende document bepaald de prioriteiten en omvat het totale plan voor ons verkeer en vervoer. Het ordevoorstel van Wakker Emmen om eerst het GVVP vast te stellen en daarna de verschillende besluiten heeft geen meerderheid verkregen. In de ogen van Wakker Emmen is het businesspark Meerdijk prima bereikbaar en zijn er in deze economisch slechte tijden voldoende andere zaken waar het bedrag van deze investering naar toe kan gaan. Wakker Emmen staat positief tegenover verbetering van de doorstroming op de rondweg maar vindt het van belang dat eerst het GVVP vastgesteld moet worden. In dit GVVP worden de kaders vastgesteld en  het is niet ondenkbaar dat er vanuit het GVVP andere prioriteiten naar voren komen. De kruising rondweg /Abel Tasmanstraat en de kruising Phileas Foggstraat /rondweg zijn locaties die ons inziens eerder verbeterd  dienen te worden dan de kruising statenweg/stadionweg.

Komst Fietspad Klazienaveen-Noord stap dichterbij 21-10-2011

KLAZIENAVEEN-NOORD – Het fietspad langs het Scholtenskanaal en de Verlengde Splitting is een stap dichterbij gekomen. Het nieuw aan te leggen fietspad is een langgekoesterde wens van de bevolking. Beide wegen zijn een gevaarlijk voor fietsers. In het verleden zijn diverse ongelukken gebeurd. De afgelopen jaren leek de komst van het fietspad te stagneren. Zo wilde de gemeente in eerste instantie een ander traject dan de bewoners, overleg met grondeigenaren verliep stroever dan gedacht en afspraken werden niet nagekomen.  De komst van het fietspad lijkt na jaren van stagnatie realiteit te worden. Op vragen van Wakker Emmen in de raadscommissie wonen en ruimte van 10 oktober heeft wethouder Kuper aangegeven dat het nu 99,9 % zeker is dat het fietspad er komt. De gemeente zou nog in onderhandeling zijn met Staatsbosbeheer en dit duurt langer dan verwacht. Raadslid Henk Linnemann van Wakker Emmen: ” Wij gaan ervan uit dat het fietspad er nu eindelijk gaat komen.Er komt  eindelijk een eind aan jarenlang overleg en uitstel. Mogelijk wordt het fietspad dit jaar nog aanbesteed. Voor de veiligheid is het erg belangrijk dat het fietspad er komt en we zullen het traject blijven volgen. Indien het fietspad er niet komt heeft de wethouder een groot probleem, want er is een zeer duidelijke belofte gedaan door het college.” Aldus Linnemann van Wakker Emmen.

Vragen verkeersontsluiting Kruidenveld Klazienaveen 24-05-2011

Aan het einde van het artikel vindt u de link van de beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door WE & PvdA.


Artikel Dorpskrant Klazienaveen - In begin 2011 hebben de drie Klazienaveense raadsleden Hendrikus Velzing, René van der Weide va n Wakker Emmen en Henk Boers van de PvdA een enquête gehouden onder de inwoners van het Kruidenveld. Aanleiding voor de enquête was de bewonersbijeenkomst eind 2010 over de verkeersontsluiting in het Kruidenveld. De enquête was bedoeld om te ondervinden of er draagvlak is onder de inwoners om de verkeersontsluiting te wijzigen. De bewoners konden kiezen uit vier opties. In totaal hebben 186 respondenten gereageerd. Inmiddels hebben de raadsleden de enquête verwerkt. Zo wil maar 18% de huidige situatie handhaven. Er is verdeeldheid op welke wijze er een wijziging moet plaats vinden in de verkeersontsluiting. Van de bewoners willen 38% dat de ‘knip’ aan de Kervel wordt heropend, 24% gaat voor de optie om de ontsluiting via de Jagersweg en de Rozemarijn te regelen en 20% gaat voor een nieuw aan te leggen weg vanaf de Rozemarijn op de Marjolein/Steenbreek. De drie Klazienaveense raadsleden hebben besloten de enquête door te leiden naar Emmer Revisited. Deze organisatie is bezig met het opstellen van een dorpsprogramma voor Klazienaveen en zal ook actief zijn in het Kruidenveld. Raadslid René van der Weide: “ We hebben gezamenlijk geconcludeerd dat de inwoners verdeeld zijn op welke wijze de ontsluiting moet worden geregeld. Emmer Revisited heeft zijn waarde in de dorpen en wijken bewezen. We vertrouwen erop dat deze organisatie dit onderwerp verder oppakt. Het grote voordeel hierbij is dat de mensen nog weer kunnen inspreken en kunnen mee discussiëren. Hiervoor zal Emmer Revisited bijeenkomsten organiseren in het kader van het dorpsprogramma. We willen niet kost wat kost een oplossing door drukken die onvoldoende draagvlak heeft onder de inwoners. Emmen Revisited zal oplossingen en uitwerkingen van het dorpsprogramma voorleggen aan de inwoners. Op deze wijze kan er een veel bredere discussie plaats vinden met de inwoners.”
Schriftelijk vragen
Tijdens de bewonersbijeenkomst eind 2010 zijn ook een aantal vragen van omwonenden meegenomen door de raadsleden. Hierover zijn schriftelijke vragen aan het college gesteld. De vragen hadden betrekking op verkeersonderwerpen in Klazienaveen. Zo wordt de laad- en losplaats van de Dillehof meegenomen door de erkende overlegpartner. Echter de gevaarlijke oversteekplaats ter hoogte van de Dordsedijk en de Evert ten Napel flat wordt niet aangepakt. Raadslid Hendrikus Velzing: “ Er zijn hier in het verleden meerdere ongelukken gebeurd en met de komst van de ovonde is deze oversteekplaats er niet veiliger op geworden. Wakker Emmen wil het college vragen deze situatie opnieuw te bekijken en hier verkeersremmende maatregelen te nemen. 

Beantwoording vragen Wakker Emmen - PvdA: Link http://www.gemeenteraademmen.nl/Vergaderingen/Wonen_&_Ruimte/2011/Wonen_&_Ruimte_11_april_2011/11.019695.pdf 
 

Emmen heeft geen geld om vorstschade te herstellen 15-03-2011

De gemeente Emmen heeft geen geld om alle vorstschade aan de wegen te repareren. Dit stelde wethouder Jan Kuper maandagavond tijdens een commissievergadering. Emmen schat de vorstschade van afgelopen winter in op ruim 1 miljoen euro terwijl er maar 2 ton euro voor reparatie beschikbaar is.  Of er extra geld beschikbaar komt is gezien de problematische financiële situatie van de gemeente nog lang niet zeker. Als dit niet het geval is moet wethouder Kuper naar eigen zeggen prioriteiten stellen bij de reparatie. In 2009 was de gemeente een recordbedrag van 1,6 miljoen euro aan reparaties kwijt.
Website ontwikkeld door X-Interactive