Uw mening telt! Kies voor verandering

    Profistuc

Sport

 

Eerste biologisch afbreekbaar kunstgrasveld ter wereld voor voetbalvereniging EHS’85 19-07-2021

Voetbalvereniging EHS’85 krijgt als eerste vereniging in de wereld een biologisch afbreekbaar kunstgrasveld. Het pupillenveldje van EHS'85 wordt vervangen voor een nieuw biologisch afbreekbaar kunstgrasveld. In september zal naar alle verwachting het nieuwe kunstgrasveld worden opgeleverd. 

Wakker Emmen blij met extra geld voor sportverenigingen, zwembaden en sporthallen 11-06-2021

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor sportverenigingen en stichtingen zoals zwembaden en sporthallen. Zij hebben te maken met een daling van inkomsten en hogere kosten omdat ze aanpassingen moeten doen om aan de coronarichtlijnen te voldoen. Daarnaast was het voor hen een uitdaging om leden en vrijwilligers te behouden. De gemeente Emmen wil de verenigingen weer op weg helpen met een extra financiële bijdrage. 

Wakker Emmen feliciteert Emmen met ‘De Muur van Emmen’ 28-05-2021

Vrijdag 28 mei is de fietsberg ‘de Muur van Emmen’ officieel geopend. Het parcours met een lengte van 1200 meter met een stijgingspercentage tussen de 11% tot 16% is een echte aanwinst voor de inwoners van Emmen op het gebied van sport en recreatie. Een attractie waarbij zowel fietsers en lopers maar ook natuurliefhebbers aan zijn trekken komt.

Wakker Emmen blij met extra geld voor zwembaden en sporthallen 18-03-2021

Gemeente Emmen schiet zelfstandige zwembaden en sporthallen te hulp. Onderhoud aan geprivatiseerde zwembaden en sporthallen mogelijk door subsidie knelpuntenpot.

Wakker Emmen blij met renovatie sportpark Nieuw-Amsterdam/Veenoord 02-11-2020

Wakker Emmen is blij dat er geld beschikbaar komt voor de herinrichting van sportpark Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Vanuit verschillende verenigingen en het plaatselijk belang is een plan opgesteld. 

Wakker Emmen blij met grote opkapbeurt sportpark Emmer-Compascuum 02-11-2020

Eindelijk, sportpark de Runde in Emmer-Compascuum gaat op de schop. Vanuit samenleving in Emmer-Compascuum is plan ontwikkeld voor een grote opknapbeurt van het sportpark. 

Wakker Emmen wil oplossing voor voetbalvereniging DZOH 02-11-2020

De fractie van Wakker Emmen heeft tijdens de behandeling van de Begroting 2022 een motie ingediend waarin het college de opdracht heeft gekregen om gezamenlijk met DZOH de mogelijkheden voor een passende oplossing in kaart te brengen voor voldoende trainingscapaciteit.

Wakker Emmen stelt vragen over zwembad De Wieke 19-10-2017

In de raadsvergadering van 19 oktober jongstleden heeft raadslid Roelof Woltman namens Wakker Emmen vragen gesteld aan de wethouder over zwembad De Wieke in Nieuw-Weerdinge. Lees de vragen hieronder:


Voorzitter,

Woensdag 18 oktober stond er een artikel op Emmen.nu nu met de kop ‘de Wieke boos op gemeente’. ‘Dit was niet de afspraak’.
In het artikel wordt gesuggereerd dat de gemeente gemaakte afspraken niet nakomt. Graag opheldering van het college over de gang van zaken inzake gemaakte afspraken rondom het onderhoud?

Verder voorzitter hebben wij bij de behandeling van begroting vorig jaar als raad besloten om de knelpuntenpot te verhogen. Blijkbaar voorziet deze in een duidelijke behoefte. De knelpuntenpot is nu alweer leeg. Vindt het college dat de huidige bedragen voldoende zijn om de problemen, die zich in de diverse zwembaden voordoen, op te lossen?

Als laatste voorzitter willen wij van het college weten of het een optie is om, na sluiting van zwembad Aquarena, bruikbare materialen te verdelen onder de geprivatiseerde zwembaden. Het zou ons inziens zonde zijn als er materialen worden weggegooid die nog prima bruikbaar kunnen zijn voor de buitenzwembaden.

Tot zover onze vragen. 

Gemeente Emmen moet geen geld steken in WK wielrennen 22-09-2017

De fractie van wakker emmen wil opheldering van het college van B&W over het feit dat bekend is geworden dat Noord-Nederland, waaronder de gemeente Emmen, probeert het WK wielrennen in 2023 te organiseren. Raadslid Hendrikus Velzing van Wakker Emmen ziet dit totaal niet zitten.

"Dit wordt weer een miljoenenproject en verspilling van overheidsgeld. We kennen genoeg voorbeelden waarbij het organiseren van grote wielerwedstrijden miljoenen euro's kost. Geld dat beter geïnvesteerd kan worden in breedtesport en de sportinfrastructuur van de gemeente Emmen. Het geld kan beter worden gebruikt voor het opleiden van talenten tot topsporters in onze eigen gemeente, zodat die de gemeente Emmen ieder weekend op de kaart kunnen zetten. Daarom zijn wij hier faliekant op tegen. Dit is geen kerntaak van de gemeente. Aangezien een en ander nu in de media verschijnt zullen wij schriftelijke vragen gaan stellen aan het college van B&W." Aldus Hendrikus Velzing van Wakker Emmen

Wakker Emmen over kadernota ''Sportief Bewegen'' 03-04-2017

In de raadsvergadering van afgelopen maand heeft de gemeenteraad de nieuwe kadernota ''Sportief Bewegen'' vastgesteld. Namens Wakker Emmen heeft raadslid Pascal Schrik het woord gedaan, waarbij we uitgebreid hebben stilgestaan bij de rol van sport in onze gemeente. Lees hieronder de volledige bijdrage van Wakker Emmen:


Voorzitter,

Sport en Bewegen is gezond maar bovenal fantastisch om te doen. Dit hebben we onlangs zelf met een delegatie van deze raad mogen ervaren tijdens het gemeentelijk volleybaltoernooi. Met bloed zweet en tranen, maar bovenal met heel veel plezier, hebben we uiteindelijk de eer van de raad hoog weten te houden en dik verdiend de beker mee naar huis mogen nemen. Dit doet sport en bewegen met je!

Voorzitter, Wakker Emmen kan zich vinden in de kaders zoals beschreven in de nota. De integrale benadering van deze nota spreekt ons aan. Sport en bewegen wordt ingezet als middel om een positieve bijdrage te leveren aan andere beleidsterreinen zoals onder andere Volksgezondheid en de Wmo. Wij vinden het goed dat er bij de totstandkoming van deze nota samenwerking is gezocht, intern tussen diverse beleidsterreinen en extern met de Emmense sportverenigingen en ons als raad.

In samenspraak met onder andere sportverenigingen en EOP’s wordt de komende jaren bepaald welke uitdagingen worden opgepakt en hoe dit wordt aangepakt. Van buiten naar binnen. Op deze wijze wordt het een gedragen en gedeelde verantwoordelijkheid van zowel de overheid als de samenleving. Maar voorzitter we hoeven gelukkig niet vanaf 0 te beginnen. Er gebeurt al heel veel goeds in Emmen op het gebied van sport & bewegen. Ik zeg: Jongeren op Gezond Gezwicht, de inzet van onze buurtsportcoaches en seniorensportwerkers, Gezond in de stad, Kansen voor de veenkoloniën, het Jeugd Sportfonds, Drenthe Beweegt en de Gezond school. Zo maar een paar voorbeelden waarbij sport en bewegen wordt ingezet als middel om te komen tot een gezonde en vitale Emmense samenleving.

Voorzitter, Wakker Emmen vindt het belangrijk dat sportverenigingen in staat worden gesteld om daadwerkelijk mede uitvoering te kunnen geven aan de gestelde doelen. Veel sportverenigingen hebben het al moeilijk genoeg om de reguliere zaken draaiende te houden. De basis moet eerst op orde zijn voordat een vereniging in staat is om een bijdrage te kunnen leveren aan het aanpakken van maatschappelijke opgaves die voorliggen. Wij zijn blij met de toezegging van de wethouder dat sportverenigingen een beroep kunnen doen op verenigingsondersteuning en advisering via SportDrenthe en onze buurtsportcoaches.

Voorzitter, zoals al aangegeven kunnen wij ons vinden in de kaders zoals beschreven in deze nota. Maar uiteindelijk gaat het toekomstig wel om wat er daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Om te kunnen blijven volgen hoe één en ander verloopt zouden wij graag jaarlijks een uitvoeringsprogramma willen ontvangen. Daarnaast is het wellicht een idee om jaarlijks op locatie, bijvoorbeeld bij een sportvereniging, tijdens een informatieavond bijgepraat te worden over de voortgang van onder andere de uitvoeringsprogramma’s.

Ter afsluiting voorzitter, Wakker Emmen kan instemmen met Kadernota sportief bewegen. Een nota die tot stand is gekomen met veel inspraak vanuit de samenleving. Het is nu aan die zelfde samenleving, om op basis van de in deze nota beschreven kaders, een passend uitvoeringsplan te ontwikkelen waarbij toekomstig alle Emmenaren die dat willen ‘actief voor het leven’ kunnen zijn.


Tot zover, voorzitter.

Renovatie Zwembadvloer De Wieke 17-02-2017

In de raadsvergadering van de maand februari heeft raadslid Pascal Schrik namens Wakker Emmen vragen gesteld aan de wethouder over het renoveren van de vloer van openluchtzwembad De Wieke in Nieuw-Weerdinge. Onze fractie is van mening dat de zwembadvloer- en muren hoognodig toe zijn aan een renovatie nu het buitenzwemseizoen eraan zit te komen.

Lees hieronder de bijdrage van Wakker Emmen:


Voorzitter,
Het nieuwe zwembadseizoen voor de openluchtbaden  is weer in aantocht. In mei hopen de openluchtzwembaden in de gemeente Emmen weer vele bezoekers te verwelkomen.
 
Eén van die zwembaden is zwembad De Wieke in Nieuw Weerdinge. Het bestuur van De Wieke heeft in oktober 2016 de gemeente gevraagd om gezamenlijk te kijken naar een oplossing om de zwembadvloer en wanden te stralen en vervolgens opnieuw te coaten. Door erosie en inwerking van chloor dienen de vloer en wanden nodig te worden gerenoveerd. De huidige coating van het zwembad bladert af en er zitten diverse scheuren in de vloer en wanden.
 
Vorig jaar heeft de voltallige raad zich hard gemaakt voor het herstel van de knelpuntenpot, dit mede naar aanleiding van een noodkreet van het zwembad in Emmer Compascuum. Wakker Emmen wil nu dat het college ook een oplossing biedt voor zwembad De Wieke. Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college:
 
1.    Is het college bereid om De Wieke te ondersteunen bij het stralen en coaten van de vloer en wanden?
2.    Zo ja, is het mogelijk om nog voor aanvang van het nieuwe zwemseizoen 2017 de zojuist genoemde werkzaamheden uit te voeren?
3.    Kan het bestuur voor de bekostiging van de investering een beroep doen op de knelpuntenpot?
 
Graag een reactie van het college.
 

Locoburgemeester Arends heeft aangegeven dat de gemeente bereid is om zwembad De Wieke te ondersteunen in de uit te voeren renovatie werkzaamheden. Op dit moment vindt er constructief overleg plaats met het bestuur van De Wieke. Het bestuur van De Wieke is gevraagd om meerdere offertes op te vragen betreffende de renovatiewerkzaamheden. De renovatiewerkzaamheden zullen naar alle waarschijnlijkheid na afloop van het zwemseizoen 2017 worden uitgevoerd.

Wakker Emmen is blij met extra geld voor Emmense sportverenigingen 11-11-2016

EMMEN - Wakker Emmen is blij met de verruiming van de 1/3 regeling voor Emmense sportverenigingen en geprivatiseerde buitensportvoorzieningen zoals de openluchtzwembaden in Emmer-Compascuum, Erica, Nieuw-Weerdinge en Weiteveen/Nieuw Schoonebeek.
 
Bij de behandeling van de begroting 2017 heeft Wakker Emmen, gezamenlijk met de coalitiepartijen CDA en de PvdA, een voorstel ingediend die het jaarlijks mogelijk maakt om meer aanvragen van sportverenigingen te kunnen honoreren. Hiermee wordt aan de Emmense sportverenigingen de financiële ruimte geboden om investeringen te kunnen doen in de eigen verenigingsaccommodatie. Middels de 1/3 regeling krijgt de sportvereniging 1/3 van de investering van de gemeente. De sportvereniging dient zelf 1/3 deel van de investering in te brengen en voor het resterende gedeelte kan een gemeentelijke geldlening worden verstrekt.
 
Raadslid Pascal Schrik: “Wij vinden het belangrijk dat de gemeente en verenigingen gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen bij de instandhouding van sportvoorzieningen. Door de financiële verruiming van de 1/3 regeling kan de gemeente jaarlijks meer Emmense sportverenigingen een financiële bijdrage toekennen. Hierdoor kunnen verenigingen investeringen voor bijvoorbeeld nieuwbouw of renovatie van hun eigen accommodatie blijven plegen”.
 
Verder is Wakker Emmen verheugd dat er extra geld gaat naar de geprivatiseerde sportaccommodaties. Wakker Emmen is mede-indiener van het plan om de jaarlijkse exploitatiesubsidie te verhogen en met ingang van 2018 jaarlijks te indexeren. Hierdoor worden de stichtingen is staat gesteld om een financieel gezonde exploitatie te kunnen draaien. Het is erg belangrijk voor de lokale gemeenschap dat dergelijke sportvoorzieningen in stand blijven. Daarom heeft de raad unaniem besloten om extra geld vrij te maken om de Emmense geprivatiseerde sportaccommodaties te ondersteunen. 

Renovatie of nieuwbouw sporthal Emmer-Compascuum 01-11-2015

De fractie van Wakker Emmen wil dat er een definitief besluit wordt genomen over de toekomst van sporthal de Klabbe in Emmer-Compascuum. Op verzoek van de partij heeft het college van B&W de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de kosten van renovatie en nieuwbouw. De sporthal in Emmer-Compascuum is gedateerd en is nodig toe aan vernieuwen. Wakker Emmen zal daarom tezamen met de PvdA en het CDA tijdens de begrotingsbehandeling een motie indienen. In het voorstel wordt het college van B&W verzocht om beide scenario’s verder uit te werken. Dit betekent volgens Wakker Emmen dat er eindelijk duidelijkheid komt richting het dorp Emmer-Compascuum, omdat er eindelijk een oplossing komt. Raadslid Roelof Woltman van Wakker Emmen: “ Voor ons zijn er twee scenario’s. Renoveren van de bestaande sporthal of een nieuwe sporthal bouwen. Het college moet in samenspraak met het dorp beide scenario’s verder uitwerken en medio 2016 met een voorstel komen. Wij dienen nu een motie in zodat er zicht is op een oplossing. ”

Geen Formule 1 in Emmen 06-07-2015

Wakker Emmen heeft met verbazing de plannen van het college van B&W om Max Verstappen naar Emmen te halen in de media gelezen. Het college wil een Formule 1 demo in Emmen met een totaal kostenplaatje van 100.000 euro waarbij de gemeente een derde van de kosten zal moeten betalen.

Fractievoorzitter Gunnar Jens Bijlsma begrijpt niet waarom het college circa 30.000 euro wil betalen voor dit evenement. “We vinden dat de maat in Emmen vol is. De afgelopen tijd is er veel geld uitgegeven aan feesten en evenementen. Het NK wielrennen, opening van het centrumplein en zo zijn er nog tal van activiteiten gesubsidieerd. Wakker Emmen vindt de verhouding scheef. Enerzijds moet ieder dubbeltje worden omgekeerd om financieel basis op orde te maken en anderzijds wordt er veel geld uitgetrokken voor evenementen en feesten. Voor ons is de maat vol.”
Wakker Emmen wil dat het college zich bezint op de plannen en de fractie gaat ervan uit dat het college een streep door het plan zet. 

'Sporthal De Klabbe heeft opknapbeurt nodig' 06-07-2015

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft Wakker Emmen een motie ingediend over sporthal De Klabbe in Emmer-Compascuum. De partij vindt dat er renovatiemaatregelen getroffen moeten worden om de sporthal weer aan de hedendaagse maatstaven te laten voldoen.Raadslid Roelof Woltman van Wakker Emmen: ‘De sporthal vervult een belangrijke functie in Emmer-Compascuum. Dagelijks maken vele inwoners gebruik van de hal en wordt er door handbalvereniging DOS op eredivisie- niveau handbal gespeeld. De hal is onder andere niet goed geïsoleerd. Het college komt met een kostenraming voor renovatie.' De motie is overgenomen door het college en de fractie van Wakker Emmen zal de uitkomsten gebruiken om te bekijken hoe de renovatie financieel gedekt kan gaan worden.

'Vergunningenbeleid moet sneller' 06-07-2015

Er komen vanuit het bedrijfsleven klachten over de hoeveelheid aan regels, de duur van het verlenen van een vergunning en de onduidelijkheid over het vergunningenbeleid. Dat constateert ondernemer en raadslid Hendrikus Velzing uit Klazienaveen.

Tijdens de raadsvergadering van vorige week werd de motie van Velzing ruim gesteund in de raad. De motie houdt in dat de afgifte van vergunningen via één loket zal verlopen. Het bedrijvenloket moet de vergunningverlening in de toekomst gaan regelen. Hierdoor moeten ondernemers worden ontzorgd en moet er snellere besluitvorming kunnen gaan plaatsvinden. Reden voor de motie is dat het raadslid veel klachten heeft gekregen van ondernemers uit en buiten de gemeente Emmen. Velzing: `Ondernemers hebben signalen gegeven, omdat er beter kan worden samengewerkt tussen verschillende afdelingen binnen de gemeente Emmen. Het Emmer beleid vooral gericht is op het binnenhalen van grotere bedrijven. Mkb-bedrijven voelen dat ze niet `gezien' worden.'

Bedrijven zijn de motor van de lokale economie, aldus Velzing. `Zij scheppen werkgelegenheid en brengen geld binnen bij de gemeente Emmen. Het is voor de leefbaarheid en de vitaliteit van de Emmer economie noodzakelijk om de drempel zo laag mogelijk te maken voor ondernemers die zich binnen de gemeente Emmen willen vestigen, ondernemers die hun onderneming willen uitbreiden of ondernemers die met nieuwe bedrijfsactiviteiten willen starten. Meerdere mkb-bedrijven kunnen net zoveel banen kunnen creëren (of behouden) als één groter bedrijf.'
 
Velzing verzoekt het college specifiek beleid voor het mkb te ontwikkelen. `Ten behoeve van de lokale economie moet één ondernemersloket worden opgezet waar ondernemers voor alle zaken, die bij de gemeente dienen te worden geregeld, terecht kunnen. Tevens moet dat een aanspreekpunt zijn voor ondernemers van buiten de gemeente Emmen, die zich binnen de gemeente Emmen willen vestigen en voor ondernemers binnen de gemeente Emmen die hun onderneming willen uitbreiden of nieuwe activiteiten willen starten. Dit aanspreekpunt draagt zorg voor alle administratieve zaken die nodig zijn voor vestiging binnen de gemeente, de uitbreiding en de start van nieuwe activiteiten.' Bron: emmen.nu

De basis op orde 06-07-2015

Het bestuursakkoord heeft de naam “aanpakken en doen!”. Wakker Emmen constateert dat deze kadernota een aantal zaken in zich heeft waarmee de basis verder op orde wordt gebracht. We zullen aan de hand van een aantal thema’s dit nader toelichten. Leefomgeving, werk en sociaal beleid staan voor Wakker Emmen centraal. Lees de bijdrage van Wakker Emmen tijdens de kadernota

Renovatie sporthal Emmer Compascuum hoognodig 14-04-2015

Wakker Emmen wil dat het college van B&W in samenspraak met de gebruikers van sporthal ‘De Klabbe’ kijkt naar de mogelijkheden om de gedateerde sporthal te renoveren naar de hedendaagse maatstaven. De fractie van Wakker Emmen gaat daarom in de commissievergadering van 14 april hierover vragen stellen aan het college.
 
Raadslid Roelof Woltman van Wakker Emmen: “De sporthal vervult een belangrijke functie in Emmer-Compascuum. Dagelijks maken vele inwoners gebruik van de hal en wordt er door handbalvereniging DOS op eredivisie- niveau handbal gespeeld. De ruim 40 jaar oude sporthal is erg gedateerd en hoognodig aan renovatie toe. De hal is onder andere niet goed geïsoleerd en hierdoor zijn de energielasten erg hoog.
Om de leefbaarheid en vitaliteit in Emmer-Compascuum is stand te houden is het belangrijk dat voorzieningen zoals de sporthal, in stand worden gehouden.’’  
 
Meermaals is door gebruikers van de sporthal gesproken met de gemeente over de mogelijkheid tot renovatie van de sporthal. Wakker Emmen is van mening dat er niet langer gesproken moet worden maar dat het de hoogste tijd is om tot actie over te gaan.
 

De vragen van Wakker Emmen in de commissievergadering Samenleving van 14 april 2015:

Het bestuur van handbalvereniging DOS uit Emmer-Compascuum heeft onlangs met een afvaardiging van de gemeente gesproken over de mogelijkheden om de inmiddels 45 jaar oude sporthal ‘De Klabbe’ op te knappen naar de hedendaagse maatstaven. Handbalvereniging DOS heeft hiervoor diverse ideeën aangedragen.
 
Wij hebben vernomen dat de gemeentelijke accommodaties onlangs in een meerjarenonderhoudsplanning zijn opgenomen.
1) Graag vernemen wij van het college welke mogelijkheden er zijn om de gedateerde sporthal de komende periode te renoveren en te moderniseren zodat deze weer tegemoet komt aan de wensen van de gebruikers en of het college hiervoor middelen heeft opgenomen in de Kadernota 2016 of voornemens is dit te gaan doen. 
 
2) Graag horen wij van het college wat de onderhoudsstatus van sporthal De Klabbe is en welke investeringen de komende 4 jaren noodzakelijk zijn.

Nieuw zwembad niet vanzelfsprekend op de Meerdijk 09-11-2014

De komst van een nieuw zwembad in Emmen is noodzakelijk. Het huidige Aquarena loopt op haar laatste benen. Het bad is zo goed als afgeschreven en de energielasten en de onderhoudlasten reizen de pan uit. Wakker Emmen vindt dat het Neptunusbad in Klazienaveen en het Aquarena in Emmen voorzieningen zijn die in stand moeten blijven. Het zwembad in Klazienaveen is nog in prima staat en Wakker Emmen vindt het ondenkbaar dat dit bad zou verdwijnen. Nieuwbouw van een zwembad in Emmen is noodzakelijk. Nieuwbouw betekent volgens de laatste berekeningen dat de exploitatielast van de gemeente jaarlijks 250.000 euro goedkoper zou zijn. Dit voordeel wordt behaald door goedkopere energie- en onderhoudslasten. 

Wakker Emmen vindt de locatiekeuze voor een nieuw zwembad belangrijk. De locatie Meerdijk zoemt daarbij rond. Voor Wakker Emmen is het geen uitgemaakte zaak dat het deze locatie ook dient te worden. Het huidige centrum van Emmen kent twee belangrijke functies. In de eerste plaats detailhandel en ten tweede het Dierenpark. Het dierenpark wordt verplaatst naar de rand van het centrum en zal ervoor zorgen dat een belangrijke trek uit het centrum verdwijnt. Dit gaat ten koste van de middenstand maar zorgt ook voor minder reuring en levendigheid in het centrum. Met de detailhandel gaat het ook al niet florissant gezien de grote leegstand in het centrum van Emmen. Wakker Emmen vindt het belangrijk dat in dorpen en wijken gemengde functies ontstaan in de centra van dorpen en wijken. Een zwembad zorgt juist voor extra reuring in het centrum en wij willen het college vragen meerdere locaties te onderzoeken waaronder een zwembad in het centrum. De locatie Hoofdstraat zou wat ons betreft ook onderdeel van de studie moeten zijn. Het centrum van Emmen moet meer zijn dan alleen detailhandel en horeca. Functies toevoegen zorgt voor meer leven in de brouwerij! 

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de motie van Wakker Emmen om te onderzoeken of de nieuwbouw van het zwembad kan worden gerealiseerd op de vrij te komen gronden van het huidige dierenpark.

Wakker wil duidelijkheid over speeltoestellen 16-09-2014

Wakker Emmen wil duidelijkheid van het college van B&W over de speeltoestellen in de gemeente Emmen.  Dit jaar zijn er bij de fractie veel klachten binnen gekomen over het handelen van de gemeente. In het begin van dit jaar werd duidelijk dat circa 10% van het totale aantal speeltoestellen verwijderd zou gaan worden. In april dit jaar stelde de partij dit ook al aan de kaak. Toen werd duidelijk dat er geen overleg was gevoerd met de buurt en dat het onzeker zou zijn of er ook nieuwe speeltoestellen terug geplaatst zouden worden. Wakker Emmen heeft daarna weinig meer van het college vernomen en wil nu helderheid over de stand van zaken en of het college wel genoeg werkt maakt om voldoende sport- en spelplaatsen voor de jeugd te realiseren.

Raadslid Henk Bos van Wakker Emmen: “Indien speeltoestellen niet meer aan veiligheidseisen voldoen dan dienen de toestellen te worden gerepareerd of verwijderd. Wij gaan er vanuit dat je dit in overleg doet met de buurt en er voor zorgt dat er nieuwe speeltoestellen terugkomen. Niet alleen simpel weghalen, maar ook voor vervanging zorgen. Indien de gemeente Emmen zelf niet met vervangende speeltoestellen zal komen, zullen wij ons als partij hiervoor gaan inzetten. Spel en beweging is erg belangrijk voor kinderen. We zien steeds meer kinderen die vaker binnen blijven, omdat ze liever met een spelcomputer spelen. Dit is geen goede ontwikkeling en het verwijderen van speeltuinen maakt dat probleem alleen maar groter.”


Stem op sport! 13-02-2014

Stem op sport! Sport als wapen in de strijd tegen obesitas. Sport als medium om je stad te promoten. Sport als middel kinderen, ouderen, vrijwilligers en mensen met een beperking bij de samenleving betrokken te houden. Sport geeft je de extra energie die je nodig hebt om je andere taken die juist energie vreten naar behoren te doen.

Stem 19 maart op iemand die het goed voor heeft met de sport Op iemand die belooft dat er niet op sport zal worden bezuinigd, dat er niet meer zeikerig wordt gedaan over een vergunning om zo nu en dan een feestje/toernooi te bouwen/organiseren. Op iemand die inziet hoe onmisbaar een goed functionerende sportvereniging is dorp/wijk. We zijn met een paar miljoen, de sporters van NL. Dan moet het toch mogelijk zijn om op 19 maart de zaak naar ons hand te zetten?

Geen Vuelta/dure marketingplannen of nationale sportevenementen, maar eerst eigen sportaccommodatie/buurthuizen (achterstallig onderhoud) op orde brengen.

Dus in het kort: Stem op sport, stem op Wakker Emmen!

Hendrikus Velzing

Gedeeltelijk geciteerd M.Westermann

Geen halve maatregelen nemen op sportgebied, maar extra geld voor sportend Emmen 17-01-2014

Het college van B&W wil de topsportsubsidie afschaffen en dit geld besteden aan talentontwikkeling. De huidige subsidie is een uitstekende steun in de rug voor bijvoorbeeld: de Treffers'70, DOS, E&O, Hurry-Up en het turnen in Emmen.  Wakker Emmen staat positief tegenover een subsidie voor talentontwikkeling maar is van mening dat hierdoor de topsportsubsidie niet moet komen te vervallen. Het zou een en-en situatie moeten worden waarbij Wakker Emmen ook voorstander is van het verhogen van het totale budget voor topsport ipv van het weg te saneren. We hebben tijdens de begrotingsvergadering al een voorstel gedaan om extra geld vrij te maken voor sport.


Wakker Emmen zet veldhuur op politieke agenda 15-10-2013

DvhN - Jan Willem Horstman - KLAZIENAVEEN: Wakker Emmen springt in de bres voor de voetbalclubs Klazienaveen en Zwartemeer. De oppositiepartij vindt dat beide clubs teveel huur betalen voor het gebruik van de velden op het Klazienavener sportpark De Planeet. "Het betreft hier geen gewone dubbele huur door twee verenigingen, maar twee clubs die als gevolg van de jeugdsamenwerking geworden geconfronteerd met een extra jaarlast van 1000 euro per vereniging", verduidelijkt fractieleider René van der Weide. Als een veld door meerdere clubs wordt gebruikt, worden zij door de gemeente elk voor de volle huurprijs aangeslagen. 
 

‘Schenktijden sportkantines aangepast’ 25-09-2013

Wakker Emmen is tevreden dat het college van B&W de schenktijden voor sportkantines heeft aangepast. In augustus trok Wakker Emmen aan de bel bij verantwoordelijk portefeuillehouder Burgemeester Bijl. In een notitie verstuurd aan sportverenigingen werd kenbaar gemaakt dat het vanaf 2014 in sportkantines slechts mogelijk tot 20.00 uur in het weekend een alcoholische consumptie te bestellen. Van dit voornemen dreigen voornamelijk de zaalsporten de dupe te worden. In het nieuwe document gaat de gemeente Emmen uit van een keuze optie, waarbij de zaalsporten tot s’avonds 00:00 uur mogen schenken. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het verschil tussen de zaalsporten en de voetbalwedstrijden. Fractievoorzitter René van der Weide van Wakker Emmen: “Bij het lezen van het vorige voorstel hebben wij meteen actie ondernomen, omdat je beter aan de voorkant invloed kunt uitoefenen dan wanneer het voorstel in beton is gegoten. We zijn dan ook blij met deze verruiming t.o.v. het vorige voorstel. Het vorige voorstel schoot volkomen zijn doel voorbij en zou een financiële strop zijn voor verenigingen. Daarnaast is het betutteling ten top. Op deze manier denk ik dat de kou uit de lucht is en dat met name de zaalsporten hiermee uit de voeten kunnen”. Aldus van der Weide

Vuelta gelden inzetten voor eigen sportclubs 17-09-2013

Wakker Emmen wil de voor Vuelta gereserveerde gelden investeren in de eigen sport. De partij komt met dit voorstel nadat in mei bekend is geworden dat de Vuelta definitief niet naar Nederland komt. In april dit jaar heeft de gemeenteraad  zich uitgesproken om het wielerevenement naar Emmen te willen halen. Het totale citymarketing plan waar de Vuelta onderdeel vanuit maakt behelst maar liefst 1,2 miljoen euro. Hiervan is 400.000 euro begroot voor de komst van de Spaanse wielerronde. Wakker Emmen heeft destijds al gepleit om het geld in eigen sportclubs,  lokale evenementen en openbaar gebied te investeren en niet in grootschalige evenementen. Wakker Emmen haalt het plan opnieuw uit de kast nu bekend is geworden dat handbalclub E&O een dreigend faillissement boven het hoofd hangt en de Vuelta definitief niet naar Nederland komt.
Fractievoorzitter René van der Weide ziet een win/win situatie ontstaan. “Wij willen dat de 400.000 euro wordt ingezet voor de topsportclubs in onze eigen gemeente, die uitkomen op het hoogste niveau in hun tak van sport en daarmee wordt niet een betaald voetbalclub bedoeld. Enerzijds beloon je dan de clubs die het financieel goed doen en anderzijds kan het de reddingsboei zijn voor E&O om uit de schulden te komen. Daarnaast willen wij ook dat er extra geld wordt ingezet voor lastenverlichting van de breedtesport, zodat heel sportend Emmen voordeel van het voorstel  heeft. Wij doen dit voorstel als stimulans voor het gehele breedte - en topsport gebied en niet alleen als oplossing voor E&O. ” Aldus Van der Weide van Wakker Emmen. 

Sloop waterspeelplaatsen voorlopig uitgesteld 04-09-2013

Het college van B&W gaat voorlopig nog niet over tot sloop van de waterspeelplaatsen. In eerste aanleg zouden 12 van de 16 waterspeelplaatsen al in september worden gesloopt. Wakker Emmen heeft om uitstel gevraagd, omdat de partij meer waterspeelplaatsen wil behouden. Wakker Emmen wil dat het college eerst de situatie bespreekt met de gemeenteraad, waarbij de partij wil dat de 150.000 euro sloopkosten worden ingezet voor renovatie en het behoud van de waterspeelplaatsen. Raadslid Gunnar Jens Bijlsma. “We zijn blij dat het college de sloop uitstelt en niet volgens plan in september gaat slopen.  Het is een stap in de goede richting, maar Wakker Emmen wil de waterspeelplaatsen behouden voor de jeugd. Tijdens de commissievergadering wonen en ruimte zullen wij de wethouder verzoeken om met een voorstel te komen tot behoud van het merendeel van de waterspeelplaatsen . We moeten niet de bereidheid schuwen om extra geld te willen in zetten. Het kan toch niet zo zijn dat er in het nieuwe dierenpark op de Es en het nieuwe centrum plein voor grote bedragen aan waterpartijen worden aangelegd en er geen budget is voor de waterspeelplaatsen van onze eigen jeugd.”Aldus Bijlsma.

Sportkoepel 24-09-2010

EMMEN – Wakker Emmen heeft alle sportclubs in de gemeente Emmen uitgenodigd voor een bijeenkomst om een sportkoepel op te richten en de bezuinigingen op sportgebied te bespreken. De bijeenkomst wordt ondersteunt door de verenigingen DZOH, Zwartemeerse Boys, Hurry-Up en de Treffers’70. Fractievoorzitter René van der Weide:” De sportkoepel moet een overkoepelende organisatie vormen waarin sportclubs worden vertegenwoordigt. Het doel is een schakel te vormen tussen de gemeente en de sportclubs. Doormiddel van een sportkoepel kan er beter richting worden gegeven aan de ambities van zowel de sportclubs, als de sportieve ambities van de gemeente. De bijeenkomst zal plaats vinden op donderdag 16 september en alle sportclubs zijn aangeschreven en we hopen op een grote opkomst.“ aldus Van der Weide. Wakker Emmen ziet in de sportkoepel ook een uitstekend middel om de voorgestelde bezuinigingen op sportgebied te bespreken. De partij wil weten hoe de clubs aankijken tegen de voorgestelde bezuinigingsvoorstellen van het college van B&W. Verschillende sportclubs krijgen te maken met een kostenverhoging zoals o.a. 5% tariefsverhoging voor sportaccommodaties, huurverhoging van de sportvelden, niet meer subsidiëren van OZB, korten op het beheer van sport- en speel voorzieningen.

Wakker Emmen is zelf erg kritisch ten aanzien van de bezuinigingen op sportgebied. “Wellicht kunnen we in samenspraak met de verenigingen de krachten bundelen. Wakker Emmen vindt sport enerzijds essentieel voor zowel voldoende beweging en daarmee de gezondheid van mensen. Anderzijds is sport belangrijk voor sociale contacten en vervult sport daarmee een belangrijke rol in de samenleving. Daarnaast moeten we ons afvragen of bezuinigen op sport op lange termijn de samenleving niet meer gaat kosten. We willen van de clubs weten wat de consequenties zijn van de voorgestelde bezuinigingen.” Aldus fractievoorzitter René van der Weide.Op donderdag 16 september heeft Wakker Emmen gesproken met enkele sportvereniging in de gemeente Emmen omtrent de voorgenomen bezuinigingen. Gezien de vele verenigingen binnen de gemeente Emmen heeft Wakker Emmen voorgesteld om een sportkoepel op te richten die in een vorm als erkende overlegpartner aan tafel kan met de gemeente om de belangen van de sportclubs te behartigen. Lees de bijgaande notulen van deze bijeenkomst.Op donderdag 16 september heeft Wakker Emmen gesproken met enkele sportvereniging in de gemeente Emmen omtrent de voorgenomen bezuinigingen. Gezien de vele verenigingen binnen de gemeente Emmen heeft Wakker Emmen voorgesteld om een sportkoepel op te richten die in een vorm als erkende overlegpartner aan tafel kan met de gemeente om de belangen van de sportclubs te behartigen. Lees de bijgaande notulen van deze bijeenkomst.

Website ontwikkeld door X-Interactive