Uw mening telt! Kies voor verandering

    Profistuc

Sociale zaken

 

Wakker Emmen stelt vragen over lange wachttijden bij GGZ 04-02-2020

De fractie van Wakker Emmen heeft naar aanleiding van de lange wachttijden bij de GGZ vragen aan het college gesteld.

College zegt gebruik GoOv-app voor zelfstandig reizen leerlingen toe 10-09-2019

Raadslid Karien Velzing heeft tijdens de commissievergadering van maandag 8 april 2019 het college gevraagd naar de mogelijkheid voor Emmen om de GoOv-app te introduceren. Deze app is speciaal ontwikkeld om jongeren zelfstandig te laten reizen met het OV en blijkt een groot succes.

Wakker Emmen informeert naar mogelijkheden voor GoOV-app 16-04-2019

Raadslid Karien Velzing heeft tijdens de commissievergadering van maandag 8 april het college gevraagd naar de mogelijkheid voor Emmen om de GoOv-app te introduceren. Deze app is speciaal ontwikkeld om jongeren zelfstandig te laten reizen met het OV en blijkt een groot succes. In ruim 50 gemeentes wordt deze app gebruikt onder jongeren met autisme of een beperking. In plaats van de taxi kunnen ze met begeleiding van de GoOV-app zelfstandig reizen met het openbaar vervoer. Het blijkt een verademing voor zowel de jongeren als hun ouders, die blij zijn dat hun kind de vrijheid krijgt om zelfstandig op pad te kunnen. Daarnaast levert de invoering van de app een aanzienlijke kostenbesparing op in vergelijking met de huidige wijze van het leerlingenvervoer. Uit onderzoek blijkt dat de goedkoopste gemeente in Nederland € 2.500 per reiziger per maand betaalt en met de app betaal je maar € 20 per maand, exclusief reiskosten openbaar vervoer.

Verantwoordelijk wethouder Robert Kleine gaf aan dat Wakker Emmen hiermee de spijker op zijn kop slaat. “Ik heb de app zelf niet genoemd tijdens de raadsvergadering, maar wel dat we kijken naar een andere manier van vervoer voor kinderen. De app is bij ons bekend. Daar zou de oplossing kunnen liggen. De gemeente kijkt zeker naar kennis die elders is opgedaan.” Wethouder Kleine heeft toegezegd de raad op de hoogte te houden van de voortgang.

Wakker Emmen is van mening dat het van belang is om in het kader van kostenbesparing te kijken naar welke ontwikkelingen op dit gebied al bestaan en die succesvol zijn, in plaats van om zelf nog een plan te moeten maken of een project te moeten opzetten.
 

Wethouder Jan Bos: Zorgen over stopzetten minimapolis 22-09-2017

De gemeente Emmen stuurt een brief naar zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en Sociale Zaken & Werkgelegenheid omdat de minima-polis stopt. Met de brief wil de gemeente een signaal afgeven, zegt wethouder Jan Bos van Wakker Emmen. “Wij gaan hier niet als gemeente over, dat gaat buiten onze pet om. We zijn niet boos, maar we zien zo wel een probleem ontstaan.” Per 1 januari stopt Zilveren Kruis Achmea met het aanbieden van de collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Dit betekent dat minima en chronisch zieken geen korting meer krijgen.

'Geen korting'
“Eerst was die korting tien procent”, legt wethouder Jan Bos uit. “Toen kregen we vorig jaar het bericht dat die korting omlaag ging naar 3,5 procent. En per januari zou de korting 0 procent zijn. Dat is dus geen korting."

'Kwetsbare inwoners worden buitengesloten'
Het aanbieden van zogenoemde minima-polissen is voor verzekeraars mogelijk niet interessant genoeg, omdat het niet winstgevend is. “Maar we missen in de afwegingen de solidariteit van de zorgverzekeraar met de kwetsbare inwoners. Zij worden buitengesloten.” Ook over de hoogte van het eigen risico, nu 385 euro, moet volgens Bos gesproken worden. “Dat is echt een sta-in-de-weg voor sommige mensen. Als zij het niet kunnen betalen, gaan ze zorg mijden.”

Twintig gemeenten sturen brief
“Meerdere gemeenten gaan een brief sturen, ook Assen heeft dat al gedaan”, zegt de Emmer wethouder, die zich zorgen maakt over de betaalbaarheid van de zorgverzekering. Zilveren Kruis Achmea zal volgens Emmen naar verwachting van zo’n twintig gemeenten een vergelijkbare brief ontvangen.

Speciale poliswijzer
De gemeente Emmen gaat verder met een speciale poliswijzer. Via een website vullen mensen hun wensen in, waar een bijpassende zorgverzekering uitrolt. Vanaf 12 november wordt daarvoor een campagne gestart.
 
Bron: RTV Drenthe

Wakker Emmen stelt vragen over tarieven schoonmaakondersteuning 27-05-2017

Op de raadsvergadering van 24 mei dit jaar heeft ons raadslid Pascal Schrik vragen gesteld aan het college over de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de tariefdifferentiatie bij de maatwerkvoorziening schoonmaakondersteuning. Lees hieronder zijn vragen terug:


Voorzitter,

Vorige week heeft de Centrale Raad van Beroep een uitspraak gedaan over de tariefdiffererentiatie bij maatwerkvoorziening schoonmaakondersteuning in de vorm van een PGB van een inwoner.
 
De Centrale Raad van Beroep concludeert dat het college niet bevoegd is om nadere regels rondom deze tariefdifferentiatie vast te stellen. Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Kortom de grondslag waarop de PGB van deze inwoner is gebaseerd in onjuist geweest.
 
De Raad van Beroep draagt het college van B&W op om in het specifieke geval een nieuwe uitspraak te doen.
 
Voorzitter,

Wij willen graag van het college horen hoe zij om gaan met de gedane uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.

Tot zover.

Wakker Emmen over Stichting de Toegang 19-09-2016

Deze maand heeft de commissie Samenleving in een commissievergadering haar gevoelen kenbaar gemaakt richting de wethouder over het project dat bekend staat als ''Stichting de Toegang'', een deel van de zorgtransformatie waar de gemeente nu mee bezig is als gevolg van de drie decentralisaties in de zorg. Namens Wakker Emmen heeft raadslid Lammie de Vries een bijdrage gedaan en de wethouder enkele vragen gesteld. Lees hieronder de volledige bijdrage:


Voorzitter,
 
Stichting de Toegang.
 
Dit is comfort het beleid, met als doel, het voor de inwoners gemakkelijker te maken om de juiste en goede ondersteuning en zorg te vinden. Dicht bij huis en goed toegankelijk (laagdrempelig). Letterlijk en figuurlijk. De toegangsteams zijn dan fysiek, telefonisch en digitaal bereikbaar. Onafhankelijk en dichtbij. Minder loketten en minder regels.
 
Dit moet ook bijdragen aan onderlinge afstemming tussen  organisaties en instellingen die hulp en zorg bieden. En aan de gewenste op elkaar afgestemde werkwijze van ‘één gezin, één plan, één hulpverlener’.” 
 
Met dit document krijgt “de Toegang” theoretisch gestalte en wat ons betreft kunnen de vacatures de deur uit zodat begin 2017 de toegangsteam functioneel kunnen zijn. En de inwoners dan bij de toegangsteams terecht kunnen met hun hulpvragen over WMO schoonmaakondersteuning, begeleiding en beschermd wonen. In de loop van 2017 de WMO hulpmiddelen, jeugdhulp en schulddienstverlening
 
Wij waarderen het complete beeld dat is weergeven en de beantwoording op de meest gestelde vragen. Maar zoals ik al zei het is tot nu toe een theoretisch verhaal en het kan zijn dat de praktijk toch een andere is. Daarom hebben wij nog enkele aanvullende vragen.
 
De 6 hoofdaannemers en 6 toegangsteams zijn straks verantwoordelijk voor de kwaliteit voor alle zorg in dat gebied, hoe houdt de gemeente de regie en de controle als eindverantwoordelijke?
 
En hoe houdt de gemeente toezicht op het zorgvolume? Er wordt steeds gesproken over een toename van 40% vrijwilligers, hoe moet je dat nu lezen? Hebben wij het hier over aanvullende dienstverlening of arbeidsverdringing?
Kan de wethouder dat nader toelichten? 

Heeft de gemeente instrumenten om in te grijpen indien er zich calamiteiten voordoen. Bijvoorbeeld als er conflicten ontstaan tussen hoofdaanbieder /zorgaanbieders en/of het toegangsteam? Graag antwoord van de wethouder.
 
Als Wakker Emmen willen wij nauw betrokken blijven bij de invoering/implementatie van het nieuwe systeem, hoe houdt de wethouder ons als  raad adequaat op de hoogte?
 
Kwaliteit van de ondersteuning en zorg.

De inwoner/client kan als beste de kwaliteit van de ondersteuning en of zorg beoordelen, zij is immers de eindgebruiker!  Een klanttevredenheidsonderzoek 1x per jaar van de gemeente  lijkt ons zeker nu niet meer voldoende. Heeft de gemeente instrumenten om snel en adequaat te kunnen monitoren?
Aandachtspunt
Wij zouden graag zien dat de ombudsfuntionaris nu een actievere rol gaat spelen, zij zou bijvoorbeeld ook onafhankelijk onderzoeken kunnen/moeten doen betreffende de invulling en uitvoering van het nieuwe systeem en de bevinden van de cliënten en ons als raad te informeren/rapporteren.
Graag een reactie van de wethouder.
 
Wij hebben de wethouder al eerder gevraagd of de raad ieder kwartaal een overzicht kan krijgen van de signalen en klachten van de inwoners, adviesraden en ombudsfunctionaris. Kan of wil de wethouder de raad dat toezeggen ?
 
Tot slot: Goede communicatie en tijdige voorlichting van de client/inwoners is volgens ons van groot belang bij de invoering van het nieuwe systeem. De wethouder heeft eerder aangegeven dat hij hier samen met de zorgaanbieders nadere invulling aan gaat geven. Onze vraag is of hier al invulling aangegeven is en zo ja, kan de wethouder ons hier nader over inlichten ?

Voorzitter, tot zover.

Wakker Emmen over beleidsplan Sociaal Domein 2017 - 2021 05-04-2016

Vorige week werd tijdens de raadsvergadering het nieuwe beleidsplan voor het Sociaal Domein 2017 - 2021, ''Samen Verder'' behandeld. Hiervoor heeft Lammie de Vries, raadslid van Wakker Emmen, een bijdrage gedaan namens onze fractie.

Lees hieronder onze bijdrage betreffende dit belangrijke beleidsstuk:


Voorzitter,
 
Vanaf 2014 heeft de gemeente er vele taken bij gekregen met de daar bij behorende landelijke bezuinigen. De middelen nemen nu jaarlijks af. Hoe is dit nu op te lossen; versoberen? De kaasschaaf methode toepassen? Het systeem of zelfs de uitgangspunten gaan wijzigen? Voorop gesteld dat voor ons de uitgangspunten recht overeind blijven staan, namelijk; (1) zorg op maat, (2) keuze vrijheid voor de cliënt (3) kwaliteit (4) de zorg te kunnen blijven bieden aan diegene die de noodzakelijke ondersteuning nodig zijn en (5) dat er geen cliënten tussen wal en schip vallen.
 
Voor ons ligt ter beoordeling het Beleidsplan “Samen Verder“. Wij spreken onze waardering uit voor het gevolgde proces waarbij vele betrokken het voorliggend beleidsplan vorm en inhoud hebben gegeven.
 
Wij kunnen ons vinden in 1 regisseur, 1 plan en dat de herindicatie bij de onafhankelijke toegangsteams komen, dat kan leiden tot een effectiever systeem en tot betere zorg op maat. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat de onafhankelijk toegangsteams de belangen gaan behartigen van onze inwoners. Wij vinden het daarom van groot belang dat dit goed voorbereid wordt en tijdig wordt gerealiseerd.
 
Wij kunnen ons ook vinden in de gebiedsteams en daarbij behorende wijze van inkoop die ten doel hebben tot het meer integraal maken van de zorg en dat kan bij dragen aan het verhogen van de kwaliteit en verminderen van de kosten. Deze opzet kan en moet een einde maken aan langs elkaar werkende zorgverleners en het kastje-van-de-muureffect.

Voorzitter,
 
Wij vinden het van het grootste belang dat de cliënt de zorg en ondersteuning krijgt die hij nodig heeft; het draait om maatwerk. Voor wat betreft de ondersteuningen zoals huishoudelijke hulp is het huidige niveau voor ons de ondergrens. Wat voor ons ook belangrijk is, is het behouden van de zogenaamde koppeltjes, dat wil zeggen hetzelfde gezicht bij de cliënt een vertrouwd gezicht waarmee ook een band wordt opgebouwd; dit is erg belangrijk voor mensen. De wethouder heeft al eerder aangegeven dit ook belangrijk te vinden, we gaan er dan ook van uit dat dit gewaarborgd blijft.
 
Centraal staat “de keuzevrijheid van de cliënt“. Wij hebben nog geen antwoord op in de commissie gestelde vraag, hoe we de keuze vrijheid voor onze inwoners kunnen behouden en daarmede eveneens de diversiteit van zorgaanbieders/onderaannemers? Stel dat je als inwoner een zorgaanbieder hebt die niet wordt ingekocht door de hoofdaannemer; kan de cliënt dan met een PGB de zelfde zorg inkopen als nu bij zijn huidige zorgaanbieder?
 
Voorzitter,

Dit beleidsplan is nog in ontwikkeling en we zien dat er nog dingen uitgewerkt moeten worden. Een nieuwe aanbesteding brengt kansen en risico’s met zich mee.  De implementatie en uitvoering  is een zoektocht naar de beste weg. Helaas hoort vallen en opstaan erbij. Het gaat nu eenmaal niet  in één keer goed. Wij willen de vinger aan de pols kunnen houden met betrekking tot de uitvoering. Vandaar dat wij ook mede indiener zijn van een amendement dat de VVD fractie zo dadelijk in zal gaan dienen. We gaan er van uit dat de wethouder ons op gepaste tijd informeert en waar nodig ons vraagt als er nog bijsturing nodig is.
 
Wat voor ons ook belangrijk is, hoe wordt dit nieuwe beleid door onze inwoners ervaren? Om dit snel en adequaat  te kunnen monitoren is de input van de inwoner/cliënt van essentieel belang. Een tevredenheidonderzoek 1x per jaar is dan zeker niet voldoende. Wij verzoeken het college om alle meldingen en/of  klachten van inwoner, adviesraden en ombudsfunctionaris per kwartaal te centraliseren en te evalueren en dit voor te leggen aan de raad. Kan dat wethouder ons dat toezeggen ?

Voorzitter, tot slot samenvattend; Wakker Emmen kan zich vinden in 1 regisseur en 1 plan en dat de herindicatie bij de onafhankelijke toegangsteam komen, hetgeen kan leiden tot een meer effectief systeem en tot betere zorg op maat! Met het gebiedsteam en daarbij behorende wijze van inkoop, die ten doel hebben tot het meer integraal maken van de zorg. Dat allemaal weer kan bijdragen aan het verhogen van de zorgkwaliteit en tot verminderen van de kosten. Maar uiteindelijk is de bottom line, de cliënt en zijn noden moet centraal staan en daar zullen wij als Wakker Emmen op toezien.
 
Tot zover.

Wakker Emmen blij met de overname van TSN Emmen door AtHome First 27-02-2016

TSN Thuiszorg wordt in Emmen overgenomen door AtHome First.

Verantwoordelijk wethouder Jan Bos (Wakker Emmen) is blij met de overname: “AtHome First kan de continuering van de huidige ondersteuning garanderen waarbij de bijna 1600 cliënten in de meeste gevallen hun eigen hulp houden. Ook de werkgelegenheid van de 425 medewerkers blijft op deze manier behouden. De kwaliteit van het werk blijft gewaarborgd zonder dat er extra kosten gemaakt hoeven worden. Dit waren voor mij belangrijke uitganspunten”.

Wakker Emmen over ombudsfunctionaris sociaal domein 10-02-2016

Deze week heeft de gezamenlijke raadscommissie Bestuur, Middelen & Economie en Samenleving gesproken over de onafhankelijke ombudsfunctionaris voor het sociaal domein die mede door Wakker Emmen tot stand is gekomen. Lees hieronder de bijdrage van Wakker Emmen betreffende het onderwerp:


Voorzitter,

In het WMO- beleid vanaf 2014 zitten veel nieuwe taken voor de gemeente. De implementatie en uitvoering van deze nieuwe taken is een zoektocht naar de beste weg. Helaas hoort vallen en opstaan erbij. Het gaat nu eenmaal niet in één keer goed, maar we hebben de juiste intentie: iedereen moet de zorg kunnen krijgen die hij of zij nodig heeft.

Om de belangen te behartigen van onze inwoners hebben wij in het najaar van 2014 samen met CDA en PVDA een motie ingediend voor een onafhankelijke ombudsfunctionaris, waar inwoners/cliënten in een conflictsituatie en/of klacht kunnen rekenen op professionele en onafhankelijke ondersteuning/hulp.
Goed voorbeeld doet volgen blijkt, we zien dat er in andere gemeentes ook een ombudsman/functionaris is of wordt aan gesteld.
Het dient nog een ander doel, het zou een signalerende functie moeten hebben richting raad en gemeente om snel en efficiënt te kunnen monitoren. Daarom verzoeken wij de wethouder om ons als raad adequater in te lichten betreffende de rapportages van de ombudsfunctionaris. Wij kregen immers pas inzage in de rapportages januari 2016 van de twee rapportages, augustus en oktober 2015?

Wat betreft de inhoud van de rapportages en aanbevelingen van de onafhankelijke ombudsfunctionaris, dat herkennen en erkennen wij! Het ondersteunt de signalen die wij krijgen van onze inwoners/cliënten, adviesraden en  zorgorganisaties. Wij hebben deze signalen het afgelopen jaar meerdere keren  besproken met de ambtenaren en wij hebben hierin ook de raad meegenomen, denk hierbij aan onze bijdrages betreffende de voorlichting en communicatie en wijze van inkoop met de daar bij behorende nadelen (geen tot weinig: keuze vrijheid, zorg op maat voor de client en de gemeente heeft weinig tot geen zicht op de uitvoering  van de zorgaanbieders enz.)
Onze vraag is, wat heeft de gemeente gedaan met deze signalen en aanbevelingen? Wanneer komt de gemeente met een concreet stappenplan om significant vooruitgang te gaan boeken?

Samenvattend, Wakker Emmen vindt het belangrijk dat er een onafhankelijke ombudsfunctionaris is en blijft om genoemde redenen.
Aandachtpunt, wij merken dat de inwoners van de gemeente Emmen nog niet voldoende op de hoogte zijn van de ombudsfunctionaris en haar werkzaamheden, wij zouden graag zien dat er meer bekendheid aan wordt gegeven, zowel door de gemeente als door de ombudsfunctionaris . Ze zou ook meer benaderbaar/zichtbaar moeten zijn, daar is een spreekuur in onze  gemeente een goede aanvulling op.

Tot zover, voorzitter.

Wethouder bekijkt mogelijkheden verlaging eigen bijdrage 26-03-2015

Wakker Emmen wil van het college van B&W opheldering over de huishoudelijke hulp. In totaliteit wordt Emmen voor circa 25 miljoen gekort, maar moet het wel dezelfde taken uitvoeren.

Vorig jaar heeft de gemeente Emmen extra geld gekregen uit Den Haag voor de uitvoering van de WMO. Het te verkrijgen bedrag is tweemaal 1,25 miljoen en moet er voor zorgen dat 60 voltijdbanen behouden kunnen blijven. De extra gelden moeten aan een aantal landelijke voorwaarden voldoen en daarom is er gekozen om het wassen en strijken van kleding anders te organiseren. Enerzijds behoud van werkgelegenheid en anderzijds extra hulp.

Inmiddels zijn de eerste cijfers bekend en maakt slechts een derde van de mensen gebruik van de was- en strijkservice. Fractievoorzitter Gunnar Jens Bijlsma van Wakker Emmen: “We hebben het vermoeden dat de eigen bijdrage van € 9,- een te hoge drempel is en daardoor blijft het geld op de plank liggen. Het geld moeten worden ingezet voor huishoudelijke hulp. Wij  denken dat de eigen bijdrage fors naar beneden moet. Op dit moment worden slechts 20 voltijdbanen gecreëerd, terwijl het geld 60 voltijdbanen moet opleveren. Wakker Emmen gaat de verantwoordelijk wethouder aansporen om maatregelen te nemen.”

Uit de beantwoording van de wethouder bij de laatste raadsvergadering blijkt dat er actie ondernomen gaat worden als het aankomt op de eigen bijdrage betreffende was- en strijkservice. De eigen bijdrage zal omlaag moeten, en de wethouder gaat naar mogelijkheden kijken om binnen de wettelijke kaders de eigen bijdrage te verlagen. Op deze manier wordt de was- en strijkservice voor de mensen toegankelijker, iets waar Wakker Emmen voor gepleit heeft. Daarom zijn wij ook blij met het feit dat hier maatregelen op worden genomen.

Verder heeft Wakker Emmen vragen gesteld betreffende de situatie rondom de informatieverstrekking richting PGB- budgethouders en het indienen van hun zorgovereenkomsten declaraties. Wakker Emmen vindt dat dit proactief moet zijn als het aankomt op informatieverstrekking, en de wethouder heeft medegedeeld dat de gemeente samen gaat werken met de SVB om dit goed geregeld te krijgen. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat niemand in onzekerheid blijft zitten, iets wat volgens Wakker Emmen niet mag gebeuren als het hierop aankomt.

Bijdrage Beleidskader Participatiebeleid 05-02-2015

Lees hieronder de bijdrage van Wakker Emmen in de gezamenlijke commissievergadering van 5 februari jongstleden over het nieuwe meerjarenbeleidskader voor het participatiebeleid.

Voorzitter,
 
In de inleiding van dit meerjarenbeleidskader participatiebeleid wordt het al vermeld; het moet anders! Het voorliggende document is ambitieus en positief over de toekomstige resultaten. Wakker Emmen is positief over de wijze waarop dit beleidskader is opgesteld maar Wakker Emmen is minder positief over de haalbaarheid van de doelstellingen.

De realiteit van vandaag de dag laat zien dat personen die voldoende opgeleid zijn, zonder afstand tot de arbeidsmarkt het al moeilijk genoeg hebben om werk te vinden op het moment dat ze werkzoekend worden. Deze groep werkzoekenden die voldoende opgeleid zijn groeit al jaren. Dit zijn dus geen jongeren, ex-gedetineerden, veelplegers, 50- plussers of dak- en thuislozen. Als deze eerst genoemde groep dus al geen werk kan vinden hoe moeten laatst genoemde groepen dan aan de bak komen? Het beleidskader geeft aan dat er onder andere ingezet gaat worden op scholing en het opdoen van werkervaring. Met andere woorden; de groep voldoende opgeleiden met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt die nu al geen werk kan vinden wordt vergroot.

Er is dus maar een oplossing en dat is meer werk. Dan valt ons het statement op bij kader 3; het bedrijfsleven is primair verantwoordelijk voor het creëren van meer bedrijvigheid, Wakker Emmen deelt dit uitgangspunt niet. Immers het bedrijfsleven heeft als oogmerk winst en niet het zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen, de recente bekendmaking van het sluiten van Phillips Lighting  maakt het verder aanvoeren van voorbeelden overbodig. Overheden moeten dus zorgen voor een ondernemersklimaat waarin bedrijven uit willen breiden en dan zal voor zowel de bedrijven als voor de overheden de doelstellingen haalbaarder worden. De verantwoordelijkheid van meer bedrijvigheid ligt dus niet primair bij het bedrijfsleven maar is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Dan enkele concrete vragen:
- De participatiewet geeft ruimte om aan sommige groepen/personen geen tegenprestatie op te leggen; hoe gaat dit bepaald worden, zijn er al criteria vastgesteld of hangt het af van hoe elke verschillende ambtenaar een specifieke situatie beoordeeld.

- De bepaling van de loonwaarde van iemand is al eerder ter sprake gekomen hier in deze raadszaal, kan de wethouder inmiddels duidelijker aangeven hoe de loonwaarde bepaald gaat worden en of werkgevers, die belang hebben bij een zo laag mogelijke loonwaarde, hier invloed op hebben.

- Wat ons erg verontrust is de passage over de verhuisverplichting. In deze periode waarin je zelfs met een contract voor onbepaalde tijd nergens zeker van bent kunnen wij ons niet een situatie voorstellen waarin ergens een baan op iemand wacht die zoveel garanties geeft dat de verhuiskosten en verhuisongemakken daar voor moeten worden genomen. Kan een verhuisverplichting ook gelden voor gezinnen met schoolgaande kinderen en kan de wethouder een praktijkvoorbeeld geven van een situatie waarin verplicht verhuizen genoeg garanties geeft.

- De groep die door de nieuwe participatiewet op wat voor manier dan ook geactiveerd wordt zal mogelijk kosten maken om te re- integreren, om te scholen, een tegenprestatie te leveren etc. De wethouder heeft al eerder aangegeven dat daar geen extra budgeten of vergoedingen voor zijn, men kan hoogstens een beroep doen op de bijzondere bijstand. Wij willen toch nogmaals aandacht vragen voor dit probleem en roepen de wethouder op strak te monitoren dat er geen excessen gaan ontstaan. De doelgroep moet namelijk al van het minimum rondkomen en het kan dan niet zo zijn dat ze vervolgens vele euro’s uit moeten geven om hun bijstand te blijven behouden, zelfs niet als de vleespotten van Egypte leeg zijn, het zou dan namelijk kunnen gaan betekenen dat welwillenden onder het bestaansminimum terecht gaan komen.
 
Tot slot in onze eerste termijn nog 2 opmerkingen:
- Er wordt aangegeven dat er ingezet gaat worden op reshoring, de resultaten daarvan schatten wij in ieder geval voor de korte termijn laag in, het doel is daarom wel goed. Waar wij veel meer vertrouwen in hebben en ook enthousiast over zijn is het inzetten om arbeidsmigranten in de tuinbouwsector te vervangen door lokale werkzoekenden, het zou  namelijk niet zo moeten zijn dat we duizenden werkzoekenden hebben in onze gemeente en tegelijkertijd duizenden arbeidsmigranten waar dus wel werk voor is.

- De opmerking dat, wie voordeel wil hebben van loonkostensubsidie heeft ook de verplichting om een langdurig dienstverband beschikbaar te hebben, vinden wij een belangrijke passage, zo wordt voorkomen dat werkgevers alleen gebruik gaan maken van tijdelijk goedkopere krachten zonder de intentie te hebben mensen echt aan een baan te helpen. Wij vragen ons wel af hoe dit zich verhoudt met betrekking tot de komst van het sociale uitzendbureau, geeft dit uitzendbureau dan baangaranties en spreken we niet van oneerlijke concurrentie ten opzichte van de huidige uitzendbureaus, je zou wellicht ook hier van verdringen kunnen spreken een gevaar dat vanwege de nieuwe participatiewet uit vele hoeken komt en waar Wakker Emmen het college vraagt onophoudelijk aandacht voor te hebben.

100 medewerkers EMCO behouden baan 10-12-2014

EMMEN - De honderd medewerkers van werkvoorzieningschap EMCO met een tijdelijk contract, krijgen toch een vaste aanstelling. Dat maakte de voorzitter van de sociale werkplaats in Emmen, Cees Bijl, vanochtend bekend.

Regelgeving
Vanwege veranderende regelgeving zouden de contracten van de medewerkers niet verlengd worden. 72 werknemers zouden daardoor eind dit jaar op straat komen te staan en 28 in de loop volgend jaar.

Meevaller
Door een meevaller vanuit het Rijk kan de gemeente Emmen de EMCO-werknemers toch een vaste baan aanbieden.

Actie
Vorige maand voerden de werknemers actie om hun baan te behouden. Ze boden burgemeester Bijl van Emmen honderden handtekeningen aan.


Armoedebeleid, terecht, hoog op het lijstje 10-10-2014

Op dinsdag 7 oktober 2014 kwam in de raadscommissie Samenleving de nieuwe notitie 'Armoedebeleid' voor de gemeente Emmen ter sprake. Als Wakker Emmen hebben wij een bijdrage gedaan, die hieronder te lezen is. In het kort kunnen we stellen dat wij erg tevreden zijn dat het eerdere beleid zonder kortingen wordt voortgezet, en het budget zelfs toeneemt. Er is veel aandacht voor de bestrijding van armoede, vanuit het Rijk en vanuit de gemeente, iets wat belangrijk is; iedereen moet kunnen meedoen in onze maatschappij, niemand mag tussen wal en schip vallen.

Hieronder de bijdrage:

Voorzitter,
 
Vandaag komen we te spreken over een nieuwe notitie Armoedebeleid voor de periode 2015 – 2018. Als Wakker Emmen zijn wij tevreden met de goede aandacht die er voor die onderwerp is; illustrerend is de bijeenkomst op 17 september waar wij uitgebreid bijgepraat konden worden over dit belangrijke stuk. Daarvoor onze dank.
 
             Over het stuk zelf willen wij graag positief beginnen. Met kop en schouders stak er voor ons bovenuit dat het beleid onverkort wordt doorgezet, wat ook in lijn is met het bestuursakkoord van eerder dit jaar. In tijden waar burgers zelf steeds meer verantwoordelijkheid krijgen en minder steun van de overheid, zijn we blij dat voor deze groepen aan de onderkant van de samenleving alsnog voldoende aandacht en middelen beschikbaar blijven.
 
            We zijn ons bewust van de afschaffing van de WTCG- regeling door het rijk, iets dat gepaard gaat met de stopzetting van de specifieke gemeentelijke bijdrage voor chronisch zieken en gehandicapten. Maar met de extra rijksinkomsten moet het goede en sociale gemeentelijke beleid op niveau kunnen blijven en hoeft niemand tussen wal en schip vallen. Dat wij lezen dat het deel van het WTCG en CER- budget dat wordt overgeheveld vanuit het rijk wordt ingezet voor de verlaging van de eigen bijdragen WMO, stemt Wakker Emmen dan ook positief.
 
            Maar wij hebben natuurlijk ook vragen voor de wethouder over deze notitie, en deze zullen wij de revue laten passeren in onze bijdrage.
 
            Om te beginnen, wij zien dat  de beschreven speerpunten in de notitie nog niet volledig zijn ingevuld; wanneer denk de wethouder deze ingevuld te zien, aangezien de zaken voor 2015 op orde moeten zijn?
 
            We zien wel dat een van de focuspunten de bevordering van bekendheid van deze maatregelen is; een belangrijk iets voor Wakker Emmen, omdat het laatste dat moet gebeuren is dat mensen de ondersteuning missen die ze nodig hebben, puur door onvoldoende communicatie.
 
            Een ander aandachtspunt is de digitalisering van de aanvraagtrajecten. Hoe denk de wethouder rekening te houden met de mensen die niet zo goed bekend zijn met de digitale snelweg? Wordt er ingezet op een en – en beleid, waarbij naast de digitale weg het ‘’ouderwetse’’ papier nog blijft bestaan?
Een opmerking over de Stimuleringsregeling en Participatieregeling, wij zijn erg positief over het feit dat deze behouden blijven en dat de Stimuleringsregeling zelfs wordt opgehoogd; zeker in de participatiemaatschappij waar wij ons heen bewegen moet geld geen obstakel zijn om mee te kunnen doen. Zo kunnen alle kinderen en jongeren meesporten op onze clubs en iedereen maatschappelijk zich betrokken voelen. Wat ons wel opviel, was dat in de Participatieregeling gefocust wordt op schoolgaande kinderen en de ondergrens voor de leeftijd wordt getrokken op 4 jaar. Onze vraag, waarom is er niet gekozen voor geen ondergrens, waardoor nog jongere kinderen kunnen meedoen met bijvoorbeeld de zwemcursussen en peuterspeelzalen voor de allerjongsten?
 
Verder lezen wij dat door een maatregel vanuit het Rijk het in de toekomst niet meer mogelijk is om categoriaal bijstand te verlenen; er wordt nu meer gefocust op maatwerk, wat volgens Wakker Emmen een goede zaak is. Wel moet er gelet worden op wat dit betekent voor sommige groepen, en dan met name de AOW’ers. Hoe wil de wethouder voorkomen dat de AOW’ers, die steun verliezen met het wegvallen van de categoriale bijstand en door het gebruik maken van algemene voorzieningen en dus geen inkomensafhankelijke bijdrage betalen, niet een te grote klap krijgen? Wakker Emmen vreest dat de AOW’ers de algemene voorziening veel meer zullen moeten gaan gebruiken, waardoor de kans bestaat dat zou meer moeten gaan betalen. Dit draagt allemaal bij aan de mogelijke stapeling van kosten, wat wij niet graag zien gebeuren; hoe denk de wethouder hiermee rekening te houden, en dit te voorkomen?
           
            Afsluitend, de financiële paragraaf. Zoals eerder genoemd zijn wij erg tevreden met het budgettair onverkort doorzetten van het bestaande beleid. Met de extra middelen die wij van het Rijk krijgen, zien we dat de bestrijding van armoede, terecht, hoog op het lijstje staat.
 
            Wel heeft Wakker Emmen nog een vraag over het noodfonds. Het is bedoeld voor mensen met acute financiële problemen waar op korte termijn geld beschikbaar moet zijn. Wij vragen ons wel af hoe de voeding voor dit fonds er precies uitziet, en wat de geplande hoogte van het bedrag is.
 
            Een laatste situatie die wij zijn tegengekomen is het wegvallen van het inkomen voor mensen die uit beschermd wonen worden gehaald. Door deze transitie en het niet direct op elkaar aansluiten van de wisselende regelingen komt het voor dat deze mensen wekenlang zonder inkomen eindigen. Is er voor deze mensen ook een vorm van ‘’overbruggingsgeld’’ beschikbaar vanuit de gemeente?
 
            Tot zover de bijdrage van Wakker Emmen.

400.000 euro voor armoedebestrijding niet benut in Emmen 28-10-2013

EMMEN - De afgelopen drie jaar heeft de gemeente Emmen 400.000 euro voor armoedebestrijding niet uitgegeven. Het geld was begroot en gereserveerd voor armoedebestrijding, maar is hieraan niet uitgegeven. Wakker Emmen wil opheldering hierover en gaat vragen stellen  tijdens de komende raadsvergadering. De partij kan zich niet voorstellen dat in tijden van crisis 400.000 euro onbenut wordt gelaten voor armoedebestrijding.
 Fractievoorzitter René van der Weide: “Wij vinden dat iedere euro die voor armoedebestrijding is bestemd ook aan dit doel moet worden uitgegeven. Het kan niet zo zijn dat we van dit geld stoeptegels en een dierenpark gaan betalen. Wij vragen ons af of dit geld in een aparte spaarpot voor armoedebestrijding is gestopt of dat er andere zaken van zijn betaald.”
Wakker Emmen wil dan ook dat de bedragen transparanter worden. Gemeenten krijgen van het Rijk geld om te besteden aan armoedebestrijding, maar de hoogte van het bedrag is niet of slecht traceerbaar. Van der Weide: “We kunnen dus niet controleren of de gemeente wel alle gelden die vanuit Den Haag komen ook daadwerkelijk worden besteed aan armoedebestrijding. Bovendien geeft de gemeente 400.000 euro minder uit dan begroot. Een tweetal zaken die ons bevreemden.” Onlangs is bekend geworden dat het Rijk 20 miljoen extra beschikbaar stelt voor armoedebestrijding. Emmen ontvangt uit deze pot ook extra geld. Wakker Emmen wil garanties van het college dat de extra gelden vanuit Den Haag ook daadwerkelijk worden uitgegeven aan armoedebestrijding.

Toch vaste contracten voor EMCO medewerkers 24-10-2013

EMMEN – Wakker Emmen is erg tevreden dat de EMCO met terugwerkende kracht vaste contracten aanbiedt voor de jaren 2012 en 2013. Hiermee wordt een einde gemaakt aan de door Wakker Emmen gewraakte draaideurconstructie. Deze constructie betekende dat werknemers van de sociale werkplaats werden teruggeplaatst op de wachtlijst in plaats van dat zij een vast contract kregen. Na een periode van 3 maand konden de medewerkers terugkeren, maar moesten zij arbeidsrechtelijk weer vanaf nul beginnen. Hiermee werd een draaideurconstructie gecreëerd en daar is een sociale werkplaats absoluut niet voor bedoeld.
 Wakker Emmen diende eerder in de gemeenteraad een motie in om aan deze draaideurconstructie een eind te maken. Deze motie werd echter door PvdA, VVD, CDA en D’66 verworpen. Nu wordt met terugwerkende kracht alsnog de motie uitgevoerd. Fractievoorzitter René van der Weide van Wakker Emmen: "Ik ben erg blij voor de mensen dat ze toch een vast contract krijgen. We hebben destijds ons ongenoegen uitgesproken over de draaideurconstructie en erop aangedrongen dat de EMCO afspraken moet nakomen. Door een vaste aanstelling blijven deze mensen binnen de sociale werkplaats en wordt er zekerheid geboden. Ze worden nu niet het slachtoffer van de participatiewet, waarbij de bijstand dreigt." 

College moet duidelijkheid geven over TDC 22-05-2013

Wakker Emmen wil duidelijkheid over de toekomst van het TDC. Het Trainings- en Diagnose centrum moet mensen met een uitkering begeleiden naar werk, maar het centrum ligt al geruime tijd onder vuur van o.a. de FNV. In januari dit jaar heeft de vakbond in een stevige brief klachten geuit over de arbeidsomstandigheden, het nutteloze werk en de onheuse bejegening richting de mensen die werkzaam zijn bij het TDC. Het college heeft op 31 januari per brief aangegeven bezig te zijn met de doorontwikkeling van het TDC en de klachten serieus te nemen. Wakker Emmen wil tijdens de raadsvergadering van donderdag 30 mei opheldering van het college wat de stand van zaken is, want volgens de partij zijn de problemen nog niet opgelost. Fractievoorzitter René van der Weide: “ Wij krijgen nog steeds klachten binnen van mensen die zich onheus bejegend voelen en sommigen spreken over een gevangenis waar intimidatie eerder regel dan uitzondering is. Het TDC moet mensen trainen en begeleiden naar werk en het dient geen veredelde bezigheidstherapie te zijn zonder uitzicht op werk.” Volgens Wakker Emmen klagen mensen over urenlang productiewerk als stickertjes plakken en washandjes vouwen zonder dat er sprake is van een persoonlijk plan om de kans op een baan te vergroten.

Klik hier: Brief FNV aan het college van B&W

Bezuiniging leerlingenvervoer onverstandig 08-05-2013

Bijdrage Wakker Emmen commissievergadering samenleving mei 2013: De gewijzigde verordening voor het leerlingenvervoer in de gemeente Emmen voor 2013 geeft ons een wrange bijsmaak. Laten we beginnen met de goede punten uit de verordening. Het besluit om de groep kinderen met een lichamelijk, verstandelijke of zintuigelijke handicap te ontzien en de wijzigingen met betrekking tot het invoeren van een drempelbedrag, het invoeren van een inkomensafhankelijke bijdrage en het wijzigen van de kilometergrens niet van toepassing te laten zijn op deze groep is niet meer dan normaal. Wakker Emmen kan zich ook vinden in de aanpassingen voor de groep leerlingen die onderwijs op basis van geloofs- of levensovertuiging volgen. Wij vinden een geloofs- of levensovertuiging een vrije keuze van mensen en indien deze mensen besluiten om hun kinderen op basis van deze geloofs- of levensovertuiging naar een andere school te sturen, en dit een hoger kostenplaatje met zich mee brengt, kan hiervoor ook een extra bijdrage voor mag worden gevraagd.

Het besluit om voor leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen die naar een vorm van speciaal onderwijs gaan, te wijzigen kan niet rekenen op onze steun. Wakker Emmen heeft problemen met de wijzigingen om leerlingen met leer en/of gedragsproblemen die zijn aangewezen op speciaal onderwijs op te zadelen met een eigen bijdrage. In onze optiek gaat het ook om een stuk solidariteit en worden gezinnen met modale inkomens en gezinnen in de brede middengroep van Nederland al genoeg getroffen door landelijke politiek. Een gezin met tweeverdieners en 2000 euro bruto dient even 1000 euro per jaar te betalen als gevolg van deze beslissing. In het gehele verhaal is ons niet duidelijk wat nu de noodzaak is om deze bezuiniging door te voeren. Hoeveel moet deze bezuiniging gaan opleveren. Het argument dat we te ruim hartig zijn en dat we moeten aansluiten bij buurgemeenten vinden wij een slecht argument. We maken onze eigen keuzes en afwegingen en als we een sociale en ruimhartige regeling erop na houden dan mogen we daar ook trots op zijn. Kan de wethouder aangeven wat de te verwachten bezuiniging is?
 
 Wij hebben nog een aantal verduidelijkingvragen over de verordening.
1. Op welke wijze wordt beoordeeld of een leerling gebruik dient te maken van het OV, per fiets of eigen vervoer. Welke keuzevrijheid heeft de leerling c.q. ouders hierin en hoe komt dit proces tot stand? We lezen dat het college oordeelt dat bijvoorbeeld iemand al dan niet onder begeleiding gebruik kan maken van het vervoer per fiets? Op basis van welke criteria en procedure komt deze beslissing tot stand, want ons inziens dient dit erg zorgvuldig te gebeuren? Bevat de voorliggende verordening verandering t.o.v. het huidige beleid en wat is de verwachting van het college hoe de verschuiving per vervoerstype zal zijn?
( artikel 11)
 
2. Artikel 25 tot en met 27 hebben betrekking op het vervoer van gehandicapten leerlingen van scholen van primair en voorgezet onderwijs. Gearceerd staan bepalingen opgenomen over het verstrekken van een vergoeding voor vervoer per fiets of bromfiets, al dan niet onder begeleiding per openbaar vervoer. Wij gaan ervan uit dat dit wijzigingen zijn t.o.v. het huidige beleid, omdat deze bepalingen gearceerd zijn. Wakker Emmen vindt dit een vreemde zaak omdat in de begeleidende tekst van het raadsvoorstel staat dat er voor deze groep niets zou gaan veranderen. Wij willen graag duidelijkheid hierover van de wethouder en of er nu wel iets voor deze groep veranderd.
 
 
3. Tevens vragen wij ons in welke mate de veranderingen vanuit landelijke wet- en regelgeving in het kader van het passend onderwijs van toepassing zijn op ons leerlingenvervoer voor 2014.  Bestaat er op dit moment niet de kans dat wij voor 1 jaar een gewijzigde verordening vaststellen die volgend jaar grotendeels weer op de schop moet? Indien dit het geval is, zou Wakker Emmen in het kader van rust en stabiliteit ervoor willen pleiten om de oude verordening nog één jaar in stand te houden en de wijzigingen als gevolg van kabinetsbeleid in één maal mee te nemen. Graag een antwoord van de wethouder hierop.
  

Meerderheid van de raad laat EMCO medewerkers in de steek 04-02-2013

De motie van Wakker Emmen om de 14 medewerkers die dupe worden van een draaideurconstructie als nog een vast contract te geven kon niet rekenen op steun van een meederheid in de raad. BGE, SP, GroenLinks en DOP steunden de motie, PvdA, CDA, VVD, D66, CU en LEF stemden tegen de motie. Het gevolg is nu dat de betrokken medewerkers van de EMCO doorr gemeentelijke beleidskeuzes nog harder worden getroffen dan door de landelijke bezuinigingen. Lees verder voor de raadsbijdrage en de motie van Wakker Emmen.

Steun vanuit EMCO voor motie Wakker Emmen 22-01-2013

Door middel van een persbericht en een uitnodiging aan alle raadsfracties van de gemeente Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn schaart de OR en de bedrijfsledengroep (BLG) van de EMCO zich achter de motie van Wakker Emmen om een einde te maken aan de draaideurconstructie bij de EMCO. De draaideurconstructie betekent dat medewerkers die recht zouden moeten hebben op een vast contract eerst worden teruggeplaatst op de wachtlijst en na 3 maand arbeidsrechtelijk van vooraf aan beginnen, zonder uitzicht op een vast contract.

Aanpassing minimabeleid een feit 24-12-2012

EMMEN – Op initiatief van Wakker Emmen heeft de gemeenteraad van Emmen ingestemd om het minimabeleid te wijzigen. Het voorstel werd tezamen met de DOP,  PvdA en het CDA ingediend. De wijziging houdt in dat de langdurigheidstoeslag wordt verkort van 5 naar 3 jaar. Langdurigheidstoeslag is er voor mensen van 21 tot 65 jaar die onafgebroken op bijstandsniveau leven, zonder daarbij uitzicht te hebben op verbetering van inkomen. De langdurigheidstoeslag is ingesteld omdat blijkt dat mensen met een langdurig laag inkomen grote kans hebben om in structurele betalingsproblemen verzeild te raken.  Reserveren van een uitkering is niet of nauwelijks mogelijk volgens Wakker Emmen.

Tot 2009 betrof het een landelijke regeling die overal gelijk was. Hierna hebben gemeenten zelf de vrijheid gekregen om de langdurigheidstoeslag te bepalen. Wakker Emmen wijst erop dat 80% van de gemeenten in Nederland een onafgebroken periode van 3 jaar hanteren om gebruik te kunnen maken van de regeling. De gemeente Emmen kiest ervoor om haar burgers 5 jaar te laten leven op bijstandsniveau alvorens er een beroep kan worden gedaan op de langdurigheidstoeslag. Fractievoorzitter René van der Weide: ”Betaald werk is het beste minimabeleid, maar er is een groep mensen die noodgedwongen moet leven op bijstandsniveau zonder uitzicht te hebben op betaald werk. Indien mensen niet aan het werk kunnen komen, door bijvoorbeeld een afstand tot de arbeidsmarkt of oudere werknemers die in de bijstand zijn terecht gekomen en noodgedwongen thuis komen te zitten. Het gaat ons om de mensen die graag willen, maar niet kunnen en geen kans op de arbeidsmarkt hebben. Studenten vallen bijvoorbeeld niet onder de regeling, omdat zij een goede kans hebben op inkomensverbetering. ” Aldus René van der Weide.

Samen Sterk voor de sociale werkplaats 15-02-2011

De fracties van Wakker Emmen, SP en Drentse Ouderenpartij willen dat de gemeenteraad en het college van Emmen meedoen aan het manifest Samen Sterk. Deze wordt georganiseerd door de samenwerkende bonden om te strijden tegen de bezuinigingen in de SW sector. Er staan 30.000 banen op de tocht in de sociale werkplaats (SW) sector en de wachtlijsten zullen hierdoor verder oplopen. Minder banen in de SW sector zullen veel mensen direct raken en juist deze mensen hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en zijn die beschermde werkplek hard nodig. De partijen vrezen dat veel mensen door de maatregelen in de bijstand terecht komen en hun beschermde plek kwijt raken. De bezuinigingen zullen voor de EMCO groep in Emmen naar schatting een korting van 2,3 miljoen betekenen. Wakker Emmen, SP en DOP zijn voornemens hun stem te laten horen bij het manifest op het malieveld. “Als lokale politiek kunnen we niet toekijken hoe vele banen uit de SW sector verdwijnen en mensen terug vallen in de bijstand. Bovendien wordt de bijstand aangescherpt. Deze afbreuk van ons sociale stelsel kan niet in onze ogen. Daarom hebben we burgemeester Bijl gevraagd de raadsvergadering van 17 februari uit te stellen. We moeten ons verzetten tegen de uitkleding van de SW sector.” Aldus René van der Weide van Wakker Emmen.De drie samenwerkende fracties in Emmen hebben alle raadsfracties aangeschreven om mee te doen aan het manifest in Den Haag om als gemeenteraad een duidelijke signaal af te geven. Wakker Emmen, SP en DOP vinden dat de gemeente Emmen alles moet doen, wat binnen haar mogelijkheden ligt om de SW sector niet verder uit te kleden.


Brief gericht aan fractievoorzitters in de gemeenteraad:
Zoals u wellicht bekend is organiseren de samenwerkende bonden in de sociale werkvoorziening een manifest op het Malieveld in Den Haag. Het manifest vindt plaats op donderdag 17 februari 2011 van 13 uur tot 15 uur.
Het kabinet wil het geld voor de sociale werkvoorziening, jonggehandicapten en bijstand samenvoegen. Voor mensen die zijn aangewezen op de sociale werkvoorziening betekent dat een forse aderlating. Een kwart van het budget voor de sociale werkvoorziening zal worden wegbezuinigd. Naar verwachting zullen er landelijk 30.000 banen verdwijnen uit de SW en zullen de wachtlijsten verder oplopen. Minder banen in de SW sector zullen veel mensen direct raken en juist deze mensen hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en zijn die beschermde werkplek zo hard nodig. De bezuinigingen in de SW sector zullen ook de nodige gevolgen hebben voor de gemeente Emmen en ons werkvoorzieningschap. Een doorrekening van de landelijke bezuinigingen naar ons werkvoorzieningschap betekent een korting van circa 2,3 miljoen euro. Wakker Emmen, SP en DOP zijn voornemens hun stem te laten horen bij het manifest op het malieveld. Als lokale politiek kunnen we niet toekijken hoe vele banen uit de SW sector verdwijnen en dat mensen terug gaan vallen in de bijstand. Bovendien wordt de bijstand aangescherpt en een dergelijke afbreuk van ons sociale stelsel kan in onze ogen niet.
We leven in tijden van bezuinigingen waarbij ons werkvoorzieningschap EMCO de afgelopen periode een unieke prestatie heeft geleverd. Van een zwaar verliesgevende organisatie naar een organisatie die zelfs een bescheiden winst heeft geboekt. De voorgenomen bezuinigingen zullen naar verwachting een korting van 2,3 miljoen betekenen voor de EMCO. Als fracties spreken wij onze zorg uit hoe deze korting moet worden opgevangen. Juist in deze tijd vinden wij als fracties dat de gemeenteraad van Emmen gezamenlijk zou moeten optrekken en aanwezig te zijn bij het manifest. Hiermee geven we als gemeenteraad een duidelijk signaal dat de afbreuk in de SW sector moet worden tegengegaan. Omdat het manifest op dezelfde dag is als dan de raadsvergadering van 17 februari en logistiek gezien een en ander moeilijk op elkaar aansluit zijn de onderstaande fracties van mening dat dit manifest van een dergelijk belang is dat uitstel van de raadsvergadering noodzakelijk is om als gemeenteraad aanwezig te zijn in Den Haag. Als fracties hebben wij gemeend dit verzoek bij de voorzitter van de gemeenteraad neer te leggen. Wij hopen als fractie dat de SW medewerkers een warm hart toe draagt en dat u samen met ons ten strijde trekt tegen de bezuinigingen in de SW sector. Als gemeenteraad van Emmen moeten we doen wat binnen onze mogelijkheden ligt op de SW sector niet te laten verschralen. Wij hopen en rekenen op uw medewerking.
 In afwachting van uw reactie,
 
Met vriendelijke groet,
 
René van der Weide Fractievoorzitter Wakker Emmen
Ton Schoo Fractievoorzitter DOP 
Marika Vrolijk Vicefractievoorzitter SP

Inloopvoorziening voor dak- en thuislozen 09-08-2010

Wakker Emmen is van mening dat er een inloopvoorziening voor dak- en thuislozen moet worden gerealiseerd. Ons inziens wordt daarmee tegemoet gekomen aan een politieke wens en wordt er tevens uitvoering gegeven aan de WMO. Wakker Emmen heeft echter een aantal stevige bezwaren. In het raadsvoorstel wordt met geen woord gerept over zienswijze en de bezwaren vanuit de buurt. Waarom worden wij als raad hiervan niet op de hoogte gesteld door het college in het raadsvoorstel en wordt er slechts op de dag van behandeling een weerlegging van de zienswijze naar de raad gestuurd. Wakker Emmen vindt deze wijze van handelen niet een schoonheidsprijs verdient en hoopt dat dit een incident is. Een dergelijke inloopvoorziening kan alleen een succes worden als er synergie met de buurt is, zie bijvoorbeeld de Breehof. Deze ontbreekt volgens Wakker Emmen op dit moment mede door de gebrekkige communicatie vanaf gemeentezijde.
Website ontwikkeld door X-Interactive