Uw mening telt! Kies voor verandering

    Profistuc

Portefeuilleverdeling nieuwe college

Met de installatie van het nieuwe college Wakker Emmen, PvdA en CDA presenteren wij met trots de portefeuilleverdeling van de wethouders die namens de verschillende partijen gaan optreden als het college 2014 - 2018.
 

Burgemeester (Cees) C. Bijl
- Algehele beleidscoördinatie
- Integraal veiligheidsbeleid
- Openbare orde, Politie en brandweer
- Coördinatie externe betrekkingen
- Communicatie en representatie
- Bestuurlijke organisatie incl. bestuurlijke vernieuwing
- Voorzitterschap EMCO
- Algehele coördinatie CVE

Wakker Emmen (René) R. van der Weide
- Openbare Werken
Weg- en waterbouw
Riolering
Openbare verlichting
Onderhoud en beheer gebouwen
Reiniging (Area)
- Openbaar groen
- Parkeerbeleid
- Ruimtelijke Ontwikkeling
Geo-informatie
Stads- en dorpsvernieuwing
Kleine Kernenbeleid
- Jeugd- en jongerenbeleid
- Evenementenbeleid
- Gebiedsontwikkelingsplannen
Plattelandsontwikkeling
Herinrichting veenkoloniën
- Bos, landschap en natuur
- Milieu en duurzaamheid
- Projecten bereikbaarheid en duurzaamheid

Wakker Emmen (Jisse) J. Otter
- Financiën (incl. Belastingen)
Deelnemingen
Grondbeleid
Gemeentelijk vastgoed en accommodatiebeleid
- Wonen (volkshuisvesting) incl. kavelverkoop woningen
Monumentenbeleid
Woonwagens en woonschepen
- Bouwzaken
Welstand
- Vergunningen, Toezicht en Handhaving
- Landbouw (incl. landelijke promotie)
Landinrichting
EBR
- Inkoop en Aanbesteding
- Financiële coördinatie CVE + Risicobeheersing
- Projecten Centrumvernieuwing + Mensenpark

Wakker Emmen (Jan) J. Bos
- Volksgezondheid
- Zorg en welzijn
WMO
Maatschappelijke opvang/vrouwenopvang, verslavingszorg
Gehandicaptenbeleid en Voorzieningen Gehandicapten
Maatschappelijk werk
Ouderenwerk
Sociaal-cultureel werk, opbouwwerk en sociaal raadsliedenwerk
- Inkomensvoorzieningen
Uitkeringsverwerking
Minimabeleid
Schulddienstverlening
- Organisatie en Personeel
- Interne dienstverlening
- Huisvesting bestuur en ambtelijke organisatie
- Burgerzaken en Klant Contact Centrum
- Informatisering en Automatisering
Dimpact

PvdA (Bouke) B. Arends
- Economische zaken
Promotie en acquisitie bedrijfsleven (incl. grondverkoop bedrijven)
Buitenlandse contacten met economisch karakter (o.a. Stedenkring)
Europese aangelegenheden (Brussel)
Kennis en innovatiebeleid
Tuinbouw en bio-based economy
MBO en HBO
- Participatie, Werk(gelegenheid) en arbeidsmarktbeleid
Participatiewet, WSW, Buurtsupport
Praktijkschool, Thriantaschool
Aanpak jeugdwerkloosheid
Werkgeversdienstverlening
Techniekpact, sectorplannen
- Regiomarketing
Promotie Emmen
‘Emmen op Kop’
- Sport, incl. accommodaties en zwembaden
Combinatiefunctionarissen
JOGG
- Schoolbestuurlijke taak Openbaar Onderwijs
DPE Next + DPE Overbrugging

CDA (Bouke Durk) B.D. Wilms
- Jeugdzorg
- Onderwijsbeleid
Voor- en vroegschoolse educatie
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Kinderopvang
Leerlingenvervoer
Leerplichtwet
- Verkeer en Vervoer
- Recreatie en Toerisme
- Kunst en Cultuur
Theater
Kunstzinnige vorming
Muziekschool
Bibliotheek
- Mondiaal beleid
Vreemdelingenbeleid
Ontwikkelingssamenwerking
- Overlegpartners
EOP
Emmen Revisited
Dorpscoöperaties
- Nieuwbouw Theater

Website ontwikkeld door X-Interactive