Uw mening telt! Kies voor verandering

    Profistuc

Coalitieakkoord Wakker Emmen, PvdA en CDA is klaar

Aanpakken en doen! Werk, Zorg, Inwoners en Bestuur en Vitale gemeente!

Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de
vorming van een nieuw college. Vernieuwing, continuïteit en stabiliteit
staan daarin centraal. Dit vanuit de grondhouding gezamenlijk de
uitdagingen, die de gemeente te wachten staan, op te willen pakken.
De partijen willen bijdragen aan een samenleving waarin individuele vrijheid en
het behouden van maatschappelijke samenhang in een goede verhouding tot
elkaar staan. Ze willen daarbij aansluiten bij wat er onder de inwoners van de
gemeente Emmen leeft en op zoek gaan naar verbinding. De thema’s Werk,
Zorg, Inwoners en Bestuur en Vitale gemeente vormen hierin de rode draad.

Werk
Er wordt blijvend geïnvesteerd in de toekomst van een kwalitatief complete,
attractieve en vitale gemeente. Met het onderwijs en het bedrijfsleven wordt
nauw samengewerkt voor het versterken van de arbeidsmarkt en om passend
werk voor inwoners te bieden; in de kansrijke sectoren in onze regio én voor
jongeren van bijvoorbeeld de Praktijkschool.

Zorg
De inzet van de gemeente richt zich op betaalbare, toegankelijke en bereikbare
ondersteuning voor iedereen die dit nodig heeft. De vermindering van het
budget en het leveren van continuïteit en kwaliteit is hierbij de uitdaging voor
gemeente en betrokken instanties en inwoners.

Inwoners en Bestuur
Inwoners worden in grote mate betrokken bij plannen voor hun woon- en
leefomgeving. De gemeente wil participeren in initiatieven van inwoners en
helpen deze mogelijk te maken. Overheidsparticipatie in plaats van
burgerparticipatie. Er wordt stevig geïnvesteerd in de relatie.

Vitale gemeente
Een vitale gemeente is belangrijk voor inwoners, ondernemers en bezoekers.
Met een Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken worden mogelijkheid geboden
om te investeren in de kwaliteit van dorpen en wijken. Zoals het actualiseren
van diverse winkelcentra en aanpakken van vervallen panden en tuinen. De
gemeente gaat alle zeilen bijzetten om verpaupering van de leefomgeving tegen
te gaan en samen met derden te komen tot renovatie en vernieuwing.

Tot slot
Solide gemeentefinanciën, kwalitatief goede medewerkers, optimale
dienstverlening en een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering zijn de
uitgangspunten voor het middelenbeleid.


Zie deze link voor complete bestuursakkoord tussen Wakker Emmen, PvdA en CDA voor 2014 - 2018: https://www.wakkeremmen.nl//documents/Bestuursakkoord_Definitief_Emmen_2014-2018.pdf
Website ontwikkeld door X-Interactive