Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Schulden gemeente Emmen met 100 miljoen euro toegenomen

Ariktel emmen.nu: Emmen – De partij Wakker Emmen is veel minder positief over de financiële positie van de gemeente Emmen en de gepresenteerde begrotingen dan het college van b & w. Materieel is er 10 miljoen euro tekort, die opnieuw uit de bestemmingsreserves worden gehaald. De afgelopen vier jaar heeft de gemeente Emmen altijd een sluitende begroting gepresenteerd, maar wel 80 miljoen euro  onttrokken aan haar reserves en zijn de schulden met meer dan 100 miljoen euro toegenomen. Er worden resultaten gepresenteerd die niet aansluiten met het verloop van reserves en voorzieningen. Wakker Emmen voorzitter René van der Weide: 'Hierdoor wordt bijvoorbeeld over het jaar 2011 door de gemeente een positief te bestemmen resultaat van 1,5 miljoen euro gepresenteerd, terwijl in werkelijkheid de gemeentelijke reserves met 25 miljoen euro zijn afgenomen. Een onbegrijpelijk voorstelling van de zaken voor burgers van Emmen. Er wordt namelijk een beeld geschetst dat de financiën in evenwicht zijn, wat dus niet zo is.' De gemeente Emmen is in het kader van Atalanta ook forse verplichtingen aangegaan. Een deel van die verplichtingen is gedekt met subsidies en exploitatieopbrengsten die ook naar het oordeel van b & w nog altijd grote onzekerheid kennen. René Van der Weide: “Dit baseren wij op de kwartaalrapportages en het financieel meerjarenperspectief Atalanta. Het gaat om hierbij om 30 miljoen euro. De omvang van de risico’s zijn afgezet tegenover onze financiële positie zeer groot.” Volgens de fractievoorzitter van Wakker Emmen staat ook de grondwaarde onder grote druk. En die is voor een belangrijk deel bepalend voor de waarde van de activa van de gemeente. “Zowel in de eigen periodieke rapportages alsmede in het accountantsrapport wordt gewaarschuwd voor verliezen in de grondexploitatie. Ik vind dat de grondposities op marktwaarde moeten worden gewaardeerd en dit onderbouwd moet worden met een oordeel van een extern taxateur. Pas dan wordt een goed oordeel verkregen over het werkelijk eigen vermogen van Emmen”. Dan staan er op de balans van de gemeente nog andere posten die feitelijk ook als verlies genomen moeten worden. Te denken valt aan een lening van 5 miljoen euro aan het Stadionbedrijf Emmen en de miljoenensteun aan het dierenpark. Alles opgeteld dan liggen de werkelijke reserves naar inschatting van René van der Weide tientallen miljoenen lager dan door de gemeente Emmen wordt gepresenteerd. Het college heeft kennis genomen van de brief en de reactie van de provincie. In een reactie schrijven B&W dat de gemeente streeft naar een gedegen financieel beleid. ‘Dat wordt ook bevestigd in de brief van de provincie en het feit dat onze begroting 2013 is goedgekeurd en de provincie het toezicht hierop niet gewijzigd heeft’.
Website ontwikkeld door X-Interactive