Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Geen betaald parkeren in de dorpen en wijken

De gemeente Emmen heeft een jaarlijks tekort van 750.000 euro op het parkeren. Dit terwijl de inkomsten en uitgaven met elkaar in balans moeten zijn. Het college van B&W heeft een notitie uitgebracht waarin onder andere het tekort wordt weggewerkt. De belangrijkste maatregelen bestaan uit het verlengen van de afschrijvingstermijn van de parkeerkelders, een stijging van de parkeervergunningen en het straatparkeren kent een stijging van 0,25 euro per uur. De tarieven in de parkeerkelders en parkeerplaatsen achter de slagboom blijven gelijk op 1,75 euro per uur. Dit is het overgrote deel van de parkeerplaatsen. Dit tarief wordt bevroren tot en met 2018. In eerste instantie zou het gratis parkeren bij hotel Hamshire verdwijnen, maar het college heeft besloten om dit  niet te doen. Tevens kiest het college van B&W ervoor om het gratis parkeren in de dorpen en wijken overeind te houden. Dit tot tevredenheid van Wakker Emmen.

Raadslid Eddy de Vries van Wakker Emmen: ”In het verleden zijn er grote en relatief dure parkeerkelders aangelegd. Betaald parkeren in de wijken en buitendorpen is voor ons onbespreekbaar. Het zou een mes in de rug zijn van de ondernemers in de wijken en dorpen. We laten de slager in Emmer-Compascuum niet opdraaien voor de parkeerkelders in Emmen.”
 
Bijdrage in de commissie Wonen en Ruimte van april 2015.

De notitie Verder met Parkeren geeft een duidelijke richting van denken en hoe het tekort van circa 750.000 euro per jaar op de parkeerexploitatie gedekt moet gaan worden in de toekomst. Wakker Emmen wil een aantal zaken benoemen.
Een sluitende parkeerexploitatie is voor Wakker Emmen geen discussiepunt. Inkomsten en uitgaven dienen in balans te zijn. Linksom of rechtsom moeten de inkomsten groeien, want aan de uitgaven kant valt er ons inziens weinig te verdienen. De relatief dure parkeerkelders moeten zich terug verdienen. Daarnaast is er sprake geweest van een te rooskleurige parkeerbezetting en zijn er onterecht te hoge inkomsten begroot. De schuld in de schoenen schuiven van de consument is ons inziens te gemakkelijk. De aanleiding is voor ons duidelijk. De vraag is met welke maatregelen de 750.000 euro gehaald moet gaan worden?
 
Wakker Emmen beperkt zich tot de belangrijkste.
 
In de eerste plaats het verlengen van de afschrijvingstermijn van de parkeergarages met 10 jaar. Dit levert een structureel voordeel op van 120.000 euro per jaar, maar het is een verschuiving van de lasten. Al met al een maatregel die nu weinig pijn doet. De vraag is aan de wethouder is: is dit een reëel termijn?

Ten tweede uitbreiding voor de toekomst van het stuk verder met parkeren geeft aan dat de norm van  5.300 parkeerplaatsen zoals vast gesteld in het GVVP 2012 ruimschoots gehaald wordt met het feit dat de wethouder aan gaf in de raadsvergadering van donderdag 26 maart 2015 dat er altijd uitbreiding mogelijk is. En het feit dat er  maandelijks overleggen zijn met de koepel en Vlinderstad Emmen, heeft wakker Emmen hier in het volste vertrouwen. Gezien de benchmark in de notitie veder met parkeren is  Emmen  op het gebied van parkeertarieven en vergunning een keurige middenmoot.
 
Wakker Emmen kan zich vinden in de denkwijze om het omzeilen van het betaald parkeren in Emmen-centrum aan te pakken. De verleiding is namelijk groot en te eenvoudig. Wij denken echter dat het effect gering zal zijn omdat het overgrote deel door werknemers wordt bezet. De huidige maatregelen kan een klein gedeelte van de mensen op gedachten brengen om te parkeren in de straten in de nabijheid van het centrum. Wakker Emmen gaat ervan uit dat daar, waar problemen ontstaan en er ongewenste situaties ontstaan,  het college tijdig maatregelen zal nemen en dit ook zal afstemmen met de EOP’s, de Koepel en Vlinderstad.
 
Ten derde, parkeervergunningen worden in de praktijk meer ervaren als een toegangsbewijs dan een wettelijk instrument dat de gemeente hanteert. Met als gevolg dat dit de bewoners en werkenden het als vanzelfsprekend ervaren om te kunnen beschikken over een parkeerplaats op loopafstand. Daarnaast wordt die vanzelfsprekendheid nog eens versterkt door de lage tarieven die voor een parkeervergunning in rekening worden gebracht. Daardoor wordt de economische waarde van centrumparkeerruimte bij de genoemde gebruikers niet beleefd. Wij vinden dan ook dat een verhoging van de vergunningen voor particulieren en bedrijven niets meer dan reëel is.
Voor wat betreft de parkeerkelders stellen we voor om de vergunning alleen te verstrekken voor het laagste parkeerdek.
 
Het straat parkeren zal een tariefsverhoging ondervinden van 0,25 eurocent. Wakker Emmen is van mening dat het straat parkeren tot het begrip kort parkeren moet worden gerekend. Het overgrote deel van de parkeerplaatsen kent geen tariefsverhoging. Achter de slagboom vindt geen tariefsverhoging plaats. Vanaf 2012 zijn de parkeertarieven bevroren en conform deze notitie zal dat de komende jaren ook blijven gelden voor het merendeel van onze parkeerplaatsen. Dit terwijl de aantrekkingskracht van Emmen centrum fors zal toenemen door alle investeringen.
De dorpen en de wijken hebben veel minder aantrekkingskracht dan Emmen centrum. Uit onderzoek van Crow is gebleken dat de invloed van parkeertarieven of het invoeren van betaald parkeren in de dorpen en wijken vele malen groter zal zijn dan voor een krachtig centrum zoals bijvoorbeeld Emmen waar een totale vernieuwing plaats vindt. Wakker Emmen vindt het niet meer dan vanzelfsprekend dat gratis parkeren blijft in de dorpen en wijken. Indien we de leefbaarheid en de voorzieningen in dorpen en wijken willen verslechteren, moeten we betaald parkeren gaan invoeren. Voor ons onbespreekbaar.
Website ontwikkeld door X-Interactive